งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์


 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้
ประกาศ สพฐ.                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร                               ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล             ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน                          ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวครูผู้สอน                         ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน           ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว    ดาวน์โหลดเอกสาร


 -
โรงเรียนที่เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอนในระบบ และได้รับการอนุมัติ           
แล้วนั้นในวันแข่งขันจริงให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวฉบับจริง พร้อมแนบเอกสาร
ตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนตัว


 -
กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องยื่นเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน   

ให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ. โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

 
 -
โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนตัวในระบบ      
 หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน สามารถนำหนังสือขอเปลียนตัว
    พร้อมเอกสารแนบตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร
มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
ในวันแข่งขันจริงได้อีก 1 ช่องทาง
 ทั้งนี้ สิทธิการเปลี่ยนตัวต้องไม่เกินจำนวน

ตามประกาศที่  สพฐ. กำหนดไว้       กำหนดส่งเอกสารการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            

กำหนดส่งเอกสารการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. รายการสภานักเรียนม.1-ม.6 จำนวน 5 เล่ม
2. รายการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ส่งที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์
92 ม.3. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 7317
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญเท่านั้น
การส่งผลงานก่อนการประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:17 น.
     การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
     ขอแจ้งสถานที่การลงทะเบียน กาหนดการแข่งขัน การส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเพิ่มเติมของศูนย์การจัดแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24 น.
กำหนดส่งเอกสาร การแข่งขันการงานอาชีพ
1. รายการแข่งขันโครงงานอาชีพ จำนวน 5 เล่ม 
2. รายการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร จำนวน 5 เล่ม 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ส่งที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสำคัญ เท่านั้น ..สอบถามข้อมูล 
โครงงานอาชีพ ครูกาญจนา บุญสร้อย 082-4169933
แปรรูปอาหาร ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์ 094-4065588
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:17 น.

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
จากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด คลิกที่นี่

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:32 น.
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
กำหนดส่งรูปเล่มการแข่งขันและซีดี ส่งที่โรงเรียนคงทองวิทยา
ภายในวันที่15ธันวาคม ส่งที่โรงเรียนคงทองวิทยา 135/1
ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  จำนวนรูปเล่ม 5 ชุด
เบอร์ผู้ประสานงาน อ.ปรมะ ประยูรหงษ์ 0926761569

หนังสือรับรองเพลง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:20 น.
สถานที่แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จัดโดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จัดการแข่งขันที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:04 น.
1. เพิ่มเกณฑ์การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
ทุกทีมต้องส่ง score (โน้ตเพลงที่ใช้แข่งขัน) ในวันที่แข่งขัน ณ จุดแข่งขันด้วย
2. การแข่งขันวงเครื่องลม ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
ทุกทีมต้องส่ง score (โน้ตเพลงที่ใช้แข่งขัน) ในวันแข่งขัน ณ จุดแข่งขันด้วย
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:07 น.

การส่งผลงานก่อนการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม (ระดับมัธยมศึกษา)
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียด คลิกที่นี่

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:02 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
เรียน ผู้เข้าแข่งขัน
  ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์การแข่งชันกิจกรรมทัศนศิลป์ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จากให้ผู้แข่งขันเตรียมกระดาษมาแช่งขันเอง ขอเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจะจัดกระดาษบริการให้กับผู้แข่งขันเอง เพราะ
- หัวข้อในการแข่งขันแต่ละรายการมีเพียงหัวข้อเดียว อาจจะมีการทุจริตทำมาสำเร็จและมาส่งในการแข่งขันครั้งนี้ ยากต่อการตรวจสอบจากรายละเอียดที่ได้กล่าว โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้รับมอบหมายจาก สพฐ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อุปกรณ์ ทั้งหมด 10 รายการ ดังนี้
1. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3
2. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-6
3. วาดภาพระบายสี ม.1-3
4. วาดภาพระบายสี ม.4-6
5. วาดภาพไทยประเพณี ม.1-3
6. วาดภาพไทยประเพณี ม.4-6
7. วาดภาพสีเอกรงค์ ม.1-3
8. วาดภาพสีเอกรงค์ ม.4-6
9. Drawing ม.1-3
10. Drawing ม.4-6

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 827
จำนวนทีม 9,641
จำนวนนักเรียน 32,161
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 16,571
จำนวนกรรมการ 732
ครู+นักเรียน 48,732
ครู+นักเรียน+กรรมการ 49,464

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 396
เมื่อวาน 5,382
สัปดาห์นี้ 109,165
สัปดาห์ที่แล้ว 185,425
เดือนนี้ 122,850
เดือนที่แล้ว 211,074
ปีนี้ 359,083
ทั้งหมด 359,083