งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 531(ลำดับที่ 1-17)ห้อง 532(ลำดับที่ 18-34) ห้อง 537(ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 531(ลำดับที่ 1-17)ห้อง 532(ลำดับที่ 18-34) ห้อง 537(ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 12.00-12.50 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 539(ลำดับที่ 1-17)ห้อง 5310(ลำดับที่ 18-34) ห้อง 5311(ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 539(ลำดับที่ 1-17)ห้อง 5310(ลำดับที่ 18-34) ห้อง 5311(ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 12.00-12.50 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง ห้อง 569(ลำดับที่ 1-17)ห้อง 5610 (ลำดับที่ 18-34) ห้อง 5611(ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง ห้อง 569(ลำดับที่ 1-17)ห้อง 5610 (ลำดับที่ 18-34) ห้อง 5611(ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 12.00-12.50 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง ห้อง 575 (ลำดับที่ 1-17)ห้อง 576(ลำดับที่ 18-34) ห้อง 577 (ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง ห้อง 575 (ลำดับที่ 1-17)ห้อง 576 (ลำดับที่ 18-34) ห้อง 577 (ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 12.00-12.50 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 524 (ลำดับที่1-10) ห้อง 525 (ลำดับที่ 11-35) ห้อง 526 (ลำดับที่ 36-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง ห้อง 566 (ลำดับที่ 1-17)ห้อง 567 (ลำดับที่ 18-34) ห้อง 568 (ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง ห้อง 566 (ลำดับที่ 1-17) ห้อง 567 (ลำดับที่ 18-34) ห้อง 568 (ลำดับที่ 35-51) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 12.00-12.50 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่จอดรถจักรยานยนต์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สนามตะกร้อ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 08.00-08.50 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]