รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน
 
1. นางวันเพ็ญ  ฉัตรรัตนสกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์   ปาริยา
 
1. นางนุชจรินทร์  มหันตวารี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงปาณิษฐ์สร  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิ๋วแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปัณรส  อ้ายวงศ์
 
1. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอภินันท์  โชตินอก
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  กอพงษ์
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ทิพชัย
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปาริชาต  เรียบร้อย
 
1. นางสาวภัทรรมณ  ทองลิบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวศุภมาส  ป่าสวนสัก
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  รัศมี
 
1. นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนไชย
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาววาริศา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร
 
1. นางดารณี  จันทร์นาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณรรฐวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวแก้วตา  พลนงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปารเมศ  ปิยะธนะศิริกุล
2. เด็กชายสิริชัย  ยิ้มเจริญ
 
1. นายนัฐพงศ์  สีนวล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
2. เด็กหญิงวรวลัญซ์  ธนชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวปนัดดา  หมีเงิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลังกาเปี้ย
2. เด็กหญิงศศิปภัสร์  สินขจรภิรมย์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ปัญยาง
2. นางพนิดา  เกษมสินธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกันตวิชญ์  สุนทรา
2. นายชยุต  บุญเอกรัตน์
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นายอธิวัฒน์  วังกาวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกนก  อยู่ดี
2. นายคณรัตน์  หอมทิพย์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  หอมจันทร์
2. นายเมธาวี  ก้านแก้ว
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พุทธวงษ์
2. เด็กหญิงเอื้อมอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กรวิชญ์สิริชัย
2. เด็กชายวิศิษฏิ์  รัตนโสภา
 
1. นางสาวปัญญดา  จิตต์อารีย์เทพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายธนกร  วิจาระ
 
1. นางปิ่นทอง  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธารดี  กลิ่นสุนทร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายณัฏฐนันท์  ปกรณ์เลอสิริ
 
1. นายเอกชัย  จำปาขีด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายอภิลักษณ์  บุญเรือง
 
1. นายยศวันต์  จันทร์ศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวอาทิตติญา  สว่างจิต
 
1. นางนรมน  หอมกลบ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน
 
1. นางณัฐธยาน์  คัมภ์วีระ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต
 
1. นายเจนวิทย์  หนองโกมล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนา  สมศิริวัฒนา
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายกฤติน  วามานนท์
2. เด็กชายต้นกล้า  วิบูลย์เลิศวัฒนะ
3. เด็กชายเมธาวิน  พูลเพิ่ม
 
1. นายจักรพล  สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  มั่นคง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  โหมดสง่า
3. เด็กหญิงมณีรินทร์  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมี
2. นางสาวนิภาพร  วิริยะประกอบ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เสือสกุล
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริรูป
3. เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
2. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายจิโรตม์  ไพโรจน์มหกิจ
2. นายธนัท  เลิศวรชัย
3. นายรฐนนท์  กิตติคุณ
 
1. นางสาวพัชราวดี  สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชนกานต์  วันชะเอม
2. นางสาวฐิติพร  แก้วบุรงค์
3. นางสาวณัฐพร  ทองศาสตร์
 
1. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
2. นางสาวพัฒนี  มูลดี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  วัชนุภาพร
2. นางสาวฐิตารีย์  ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวศรัณณีญา  วัชนุภาพร
 
1. นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล
2. นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อยเวช
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  โมฆรัตน์
 
1. นางภัณวดี  แก้วทิพย์
2. นางปราณี  อินทรักษา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงรชฏ  กิจหัตถพร
2. เด็กหญิงเบญจพร   รุ่งเรืองพินิจ
3. เด็กหญิงโชติรัตน์   เต็มพงศ์ศรีสง่า
 
1. นางสาวรัชนี  สิทธิเสน
2. นางสาวจินตนา  อุตสารัมย์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญมน  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงพรมงคล  นะราแก้ว
3. เด็กชายภูบดินทร์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  โพทร
2. นางสาวสวภาว์  สีแพน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  พรหมแพทย์
2. นางสาวณีรนุช  สุดเจริญ
3. นางสาวพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐรุจา   ห้วยศรีจันทร์
2. นายรัตนศักดิ์   ทิมครับ
3. นางสาววรรณพร   ชิตนาภรณ์
 
1. นางนิตยา  นาโควงษ์
2. นางสาวพิมพ์ณพัต   ทรัพย์พล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางทรรศนีย์  อติศักดิ์กุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กิจวรเกียรติ
2. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุนทร
2. นางสาวสุนิกา  พิพัชญากรณ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกุลจิรา  งาเจือ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ
 
1. นางขวัญใจ  งาเจือ
2. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิตติ   สุขสวัสดิ์
2. นายธนพงศ์  ขยันกิจ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   ปทุมธนรักษ์
2. นางสาวอภิรดา   ทั่นเส้ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาราเมือง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์  กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงศรัญญา   บูรณะมณฑล
 
1. นางคนึงนิตย์   เนียมหอม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี  อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวันต์   พันธุ์สุข
 
1. นางอรสุชา   ภัทรสิริวรกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายยศพนธ์  มโนวรกุล
2. เด็กชายอดิเทพ  ทองเอี่ยม
 
1. นางกมลวรรณ  ประการะสังข์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์   มาสเสมอ
 
1. นางสาวนัดธิดา   นวลศรี
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  ขำวิจิตร
2. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. นายนิคม  พรมณี
2. นายเจษฎา  ดำรงค์สกุลไทย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายพัทธนันท์  พลอยประดับ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเมืองพาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวภัครภัสส์  โพธิ์สร้อยกนก
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายวิชญ์ภัทร์ไชย  ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  มณีดำรงกิจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ภัทรมนัส
 
1. นางสาวณัฐภาวี  นิลสวัสดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. เด็กหญิงซาร่าห์  ลิมบู
 
1. นางสาวนพธีรา  ฐิติกรภัทร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุทธกุลสมศิริ
 
1. นางสาวปูน  บุตรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายสิรวิชญ์  พูลเขตร์กิจ
 
1. นายศราวุฒิ  รัตนกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวพรรณฌิมาร์  ไพรัตน์
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอริสา  เกิดแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิมพ์เงิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ
2. นายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์
3. นายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์
 
1. นายอดิศร์  เกิดมณี
2. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณโมก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร
2. นายภูริภัทร  เพ็งคำปั้ง
3. เด็กชายเขมณัฐ  สุทธิชูไพบูลย์
 
1. นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ
2. นางสาววิสาร์  สาลีรูป
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์
2. เด็กชายณัฐกันต์   แสงนิล
3. เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ
 
1. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
2. นายสุกฤษฏิ์  เมธาประสิทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  พันธุ์มงคล
2. นางสาวนันท์นภัส  ฤทธิกุลสิทธิชัย
3. นายภานุวัตน์  ทองมี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นาวาประดิษฐ
2. นางสาววิมล  สาดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกันต์  ตันคุณากร
2. นางสาวจิรัชญา  ใจงาม
3. นายธรรณธร  เนืองพุด
 
1. นายธนายุต  จันทราเขต
2. นางกัณปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
2. เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ
3. เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรเมธี
 
1. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  จินดาวัฒนวงศ์
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ภิญโญวัย
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงวัฒนา
 
1. นางสุขุมาล  บุญมาก
2. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกัญฐรส  จีนขจร
2. นางสาวพัสชา  หอมฉุน
3. นางสาวอาริยา  คำนวนเดช
 
1. นางสาวพรพิมล  ทดทะศรี
2. นางวรรณนภา  ธุววิทย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กรรณแก้ว
2. นางสาวณิชมน  ตั้งศรีทรัพย์
3. นางสาวปริศนา  มะไลทอง
 
1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตรเพ็ชร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลวรรณ  ชาวงษ์
2. นายธีรกานต์   วรรณกาญจน์
3. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกีรติติ์  ปัญญาคำ
2. เด็กชายธนพงศ์  ปัทมาคม
3. เด็กชายปกรณ์  จิตรรังศี
 
1. นางสาวสุฌาภัทร  กันพรม
2. นางสาวลักษิกา  พวงสวัสดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย
2. เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น
3. เด็กหญิงอรรถมาตร   ชอบทำกิจ
 
1. นายพงศ์นที   คงถาวร
2. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพุทธิชา  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงศิริกร  วารี
3. เด็กหญิงเกวลิน  นิมมานนรวงศ์
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาววัชราพร  ฟองจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพิชชาพร  มีบุญญา
2. นางสาวอภิชญา  ใหลกูล
3. นางสาวอมราวดี  พนมมาศ
 
1. นางสาวิตรี  ถีระแก้ว
2. นางสาวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ชุมนวล
2. นางสาวชนิสรา  ทีน้ำคำ
3. นางสาววรัญชณา  สวยงาม
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
2. นางสาวเนตรนภา  ผลสันต์
3. นายไกร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นางสาวอุมาภรณ์  สุขขุม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัชภัทรพงศ์   จิตลิขิต
2. เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง
3. เด็กหญิงอรณิชชา  สมบูรณ์เจตนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  แก้วคุณงาม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต
2. เด็กชายศุภกิจ  เมืองมั่น
3. เด็กหญิงแก้วตา  สุขเลี้ยง
 
1. นางสาวอริศรา  มีสกุล
2. นางรัตนาวรรณ  ธนานุรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวบดินทร์พร  พลับพลา
2. เด็กชายอิสระ  บุญโกย
3. เด็กชายเก้าชัย  ดิสภักดี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
2. นางสาวกิริตา  ถนาวรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ฉิมวาส
2. นางสาววรรณวลี  ช้างทอง
3. นางสาวศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชนิสรา   ยิ้มศิริ
2. นายณัฐพล   แสงจันทร์
3. นางสาวศุภลักษณ์   ศิริกุล
 
1. นายเชิดชาย   ฉิมบุรุษ
2. นางสาววัชรี   คุณวิวัฒน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. นายพิทักษ์  เยื่อแม้นพงศ์
3. นายอภิราม  แสงขำ
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จ้อยร่อย
2. เด็กหญิงจิราภา  รื่นนุสาร
 
1. นางศิรประภา  รัตนบุษย์
2. นางสาวจารุวรรณ  เลื่อนแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงสตางค์  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงอรนลิน  ดวงพิมต้น
 
1. นางสาวพัชรินทร์  หยกพิทักษ์โชค
2. นายจักรกฤษณ์  พัดปุย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนกกานต์  พลหาร
2. เด็กหญิงวีรวัฒนา  ศรีอินทรสุทธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  การะเกตุ
2. นายสาธิต  ปั้นชู
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวนุชจิรา  เชาว์ดี
2. นางสาวสัจพร  งามศิลป์
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
2. นางสาววิสันตรี  รสดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. นายภูชิสส์  ใจผ่อง
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสุวรรณ  สาลีผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณิชา  ศักดานุภาพ
2. นางสาวณิชาภัทร  นุ่มดี
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางสาววันทนา  พวงแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
2. นางสาวชาลินี  คุ้มพูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภา  กลิ่นหอม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขปานเจริญ
 
1. นางชรินดา  สว่างแวว
2. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายตุลยา  ช่วงกระจ่าง
2. เด็กชายรัตนชัย  เกษรเจริญ
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
2. นางสาวพัชรินทร์  กงประโคน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายทัศน์พล  บุญคำ
2. เด็กชายสุขรัตน์  ศรีเอี่ยม
 
1. นายประคอง  อดทนดี
2. นางสาวสิริพิชญ์  ตั้งกองทรัพย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แกล้ว
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชยะนันท์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายญาณกร  แจ่มจำรัส
3. นางสาวณัฐนารี  ซิ้มเจริญ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวพรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนภัทร   บุญพิทักษ์
2. นายภัทรพล   แดงแพง
3. นายอภิสิทธิ์  สนิทวงษ์
 
1. นายบริสุทธิ์  สะเดา
2. นายสุวิทย์   โพธิจักร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรวัต   อุไรกุล
2. นายมณฑลทร   แถวรัมย์
3. นายอมเรศ   นาดี
 
1. นายธิติพงษ์  โกสุม
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกนกพงศ์   หัวคำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ตุเทพ
3. เด็กหญิงนนิตา  แตงนิ่ม
4. เด็กหญิงอริสา   มะโนธรรม
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
2. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประกอบเที่ยง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทายนต์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุข
4. เด็กหญิงปุณณภา  สิงหภิวัฒน์
5. เด็กหญิงภควดี  สูญทุกข์
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นางสาวปรางศิริ  ตรีเมฆ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พราหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ผูกสิน
3. เด็กชายนิพนธ์  อยู่สวัสดิ์
4. เด็กหญิงพราวณภัค  ทับมะโรง
5. เด็กหญิงลลิดา  นิ่มมาก
 
1. นางสาวพชรพรรณ  วุฒิพรประเสริฐ
2. นายชาญสิทธิ์  เงางาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวญาตาวี  ปฐพีอาภา
2. นางสาวนนท์ธิชา  เคียงแก้ว
3. นางสาวบุญญาดา  บุญจวง
4. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
5. นางสาวอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นางลักขณา  นิยม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธัญญะพัฒน์  มีมงคล
2. นางสาวนุชนารถ  แจ้งประเสริฐ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  ชูสาย
4. นางสาวสุพิชยา  ชารัมย์
5. นายเจษฎา  สุขารมย์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อ่อนโยน
2. นายฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
2. นายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
3. นางสาวจุฑาภรณ์  แบรอฮิม
4. นายณัฐวัตร  แซ่อื้อ
5. นางสาวไอลีน  แสงจันทร์
 
1. นายรอฟา  สามะแอ
2. นางสาววัชรี  แก่นจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายทรงพล  มั่งมี
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  สุทัศน์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลเสน
4. เด็กหญิงอรัชพร  สว่างศรี
5. เด็กหญิงโศภิษฐ์สุดา  ทัศนา
 
1. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
2. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทรัพย์ประสม
2. เด็กหญิงชนิกานต์   โตทัพ
3. เด็กหญิงปริยาภัทร   พวงสร้อย
4. เด็กหญิงวราภรณ์   นาคคำ
5. เด็กหญิงวัชรภัสร์   เกษม
 
1. นางปารีญา   ว่องพัฒนวงศ์
2. นางสาววริศรา   เกษนาวา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายขวัญชัย  เกตุจันทร์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แซ่เอี้ย
3. เด็กชายนิธิ  ยืนสุข
4. เด็กหญิงปิญาพร  ฟักสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอัมพร  พรมมูล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
2. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายกฤษฎา  บุญปองหา
2. นางสาวณิชากร  เฉยฉิน
3. นางสาวธิญาดา  โพธิ์ประสิทธิ์
4. นางสาวนาง  อาหลง
5. นายเอกราช  ศรีจงใจ
 
1. นายคชพล  เชษฐ์ชาติพรชัย
2. นายกันตภณ  ชื่นกลิ่นธูป
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวชุลีพร  แก้วจันทร์เพชร
2. นางสาวนทีพร  หู้เฉย
3. นายพานเพชร  รุ่งเรือง
4. นางสาววิระดา  สว่างศรี
5. นายอานนท์  สว่างศรี
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  เหนี่ยวผึ้ง
2. นายทรงวุฒิ  สงชาติ
3. นายธีรวุฒิ  ลิ้มวสุรัตน์
4. นายธีระพงศ์  สุขเจริญ
5. นายสุรพงศ์  บัวล้อม
 
1. นายสุระศักดิ์  ด้วงขวิด
2. นายอนันต์  ชูช่วย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กชายกิรติ  มะนะมุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะนะมุติ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  พวงผกา
4. เด็กหญิงอมรา  แสนสุข
5. เด็กหญิงแพรวา  ราชเสวี
 
1. นายปกรณ์  บุญส่ง
2. นายประสาร  บุญส่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร   สีทา
2. เด็กชายณธายุ   เม่งเวหา
3. เด็กชายธณพ   สุกเหมือนดาว
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   รูปโฉม
5. เด็กหญิงอภิษฎา  สุวรรณกร
 
1. นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ
2. นายอาคม   ชาญเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  สมคำแสง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชื่นใจ
3. เด็กชายธราธร  อักษรณรงค์
4. เด็กชายนภัทร  ริวรรณ์
5. เด็กชายสุวิจักขณ์  อบชู
 
1. นางสาวสุมาลี  โชติผล
2. นายวศิณ  บุญมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. นายชานนท์  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวณัฐพร   แตงเย็น
4. นายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
5. นางสาวเยาวมาลย์  วงษ์วิลาศ
 
1. นายสุวิชัย  เวทย์โส
2. นางจตุพร  ปุกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายจารุพล  เจริญพิเชฐ
2. นายบุลากร  หลิวนำชัย
3. นายภัทรกร  จันทดวง
4. นายรวิพล  เส็นยีหีม
5. นายอภิสิษธ์ชัย   กิจเจริญค้า
 
1. นายพนธกร   สุขประเสริฐ
2. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกรรณธสิทธิ์  ยอดชมญาณ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ใหญ่วงศ์
3. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า
4. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์
5. นายอนิรุจ  วรรณกัมมิโก
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นายธนากร  ผิวนวล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายกฤษกร  เทียมเลิศ
2. นายกฤษดา  เหล่ามา
3. นายจิตติพงษ์  สวนทอง
4. นางสาวชญานิศ  ธำรงรักษ์
5. นางสาวชลธร  เวินสันเทียะ
6. นายชลันธร  ชนะกุล
7. นางสาวณัฐนรินทร์  มารวยธนสาร
8. นายณัฐพล  บุญยะ
9. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
10. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
11. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
12. นางสาวนันท์ชพร  บัวนาค
13. นางสาวปาณิสรา  พุทธศรี
14. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
15. นายพัณณกร  เส็งสมาน
16. นางสาวศรัญญา   กองสีหา
17. นายศุภมงคล   โชคจรูญพันธ์
18. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
19. นางสาวเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
20. นายไกรวิชญ์   สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นายนาวี  ศรสำเร็จ
3. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาพัชร  ชื่นชม
2. นางสาวกัลยรัตน์  จาดฮามารด
3. นางสาวจีระนันท์  ปัญญะปูน
4. นางสาวฉันชนก  เทพกุญชร
5. นางสาวชนพร  จันทร์ทอง
6. นางสาวชมพูนุช  ทองอยู่
7. นางสาวฐนภร  สีล้ง
8. นางสาวณภัชนันท์  เสงี่ยมวงษ์
9. นางสาวณัฐยาน์  ศิริประเสริฐ
10. นางสาวณิชาพร  โพธิศิริ
11. นางสาวนวิยา  นิลสกุล
12. นางสาวนุชธิดา  พิพรพงษ์
13. นางสาวบุษยา  คันทะศร
14. นางสาวพิมพ์ชนก  ท้วมแก้ว
15. นางสาวภัทรจิรา  พันธ์น้อย
16. นางสาวมุทิตา  แก้วโคจร
17. นางสาววัชราภรณ์  ทิมสุกใส
18. นางสาวสิโรธร  ฤทธิเดช
19. นางสาวสุพิชญา  ด้วงพิบูล
20. นางสาวอัชญา  ยอดโถ
 
1. นางสาวปุณณฎา  พันธสี
2. นางสาวพรรณวรท  แก้วดวงตา
3. นายจุมพล  บุญมี
4. นางอรอนงค์  มีพึ่ง
5. นายจิระศักดิ์  คชสีห์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิรวัฒน์   ใจหลัก
2. นายจิรานุวัฒน์   เจเถื่อน
3. นายณัฐนันท์   เทียนดอนไพร
4. นายธนณัฐ   ทองเต่าอินทร์
5. นายธนวัฒน์   แหวนวิเศษ
6. นายธนะพงษ์   บุญธรรม
7. นายธนากร    จ้อยร่อย
8. นางสาวปริฉัตร   กองเกตุใหญ่
9. นายพันธกร    ผิวเผือด
10. นายภัทรพงศ์  รัชตะนาวิน
11. นางสาวมุกดา   ใจตรง
12. นางสาวรจนา   อรชร
13. นางสาวรัดเกล้า   แสนหาญ
14. นายราเมศวร์    โอฬารพัฒนพงศ์
15. นายวรวุฒิ    ป้อมสุวรรณ
16. นางสาววิภาดา   ตระกูลรัตนโชค
17. นายวีรชัย   ทองเหมือน
18. นางสาวศุภานัน   มีกลิ่นหอม
19. นางสาวสุนิสา   วรรณะ
20. นายเรวัต  เรียมลิว
 
1. นางสายพิน   ทองจุลย์
2. นางปัฐตา   แก้วเกตุมณี
3. นางวัลย์ธนา   สมุทรักษ์
4. นายประณิธาน   จรัญญา
5. นายณัฐพงษ์   แก้วกำเหนิด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคมสัน  แพสอาด
2. นายจิรายุ  คงเลิศ
3. นายชนสรณ์  เประยะโพธิ์เดช
4. นายชัชชานันท์  ใจผ่อง
5. นายชาญวุฒิ  บุญมี
6. นายธนดล  ชาลี
7. นายธนภัทร  ศรีวรรณ
8. เด็กชายธนากร  ธนาการ
9. นายธนากร  ดิษฐ์ช่วย
10. เด็กชายธาม  พริ้งวิริยะกุล
11. นางสาวธิดารัตน์  พึ่งสวัสดิ์
12. เด็กชายนนทกานต์  จีนเท่ห์
13. นายพงศธร  พงษ์นุ่มกุล
14. นายพิชพล  การวิรีย์
15. นายวัศพล  ขำเอี่ยม
16. นายศิลปพันธ์  ทรงศิลป์
17. เด็กชายสิรวิชญ์  สุ่มทอง
18. นางสาวอักษราภัค  ลูกจันทึก
19. นายเจษฎา  สมศรี
20. นายเดชาธร  ทิพย์จ้อย
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
3. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
4. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
5. นางสาวสุพิชฌาย์  เลขะวัฒนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกัลยมน  บางนนท์
2. นางสาวชนิดา  ศิริวัฒน์
3. นายชาคร  แสงทองสุข
4. นางสาวญาณิชา  วงศ์คำภา
5. นางสาวณัฐวรรณ  อดกลั้น
6. นายธนาทร  ช่างเกวียน
7. นางสาวธัญพิชชา  พิทักษ์โสภณ
8. นางสาวปภาวี  ยินดีสิงห์
9. นางสาวพรสุดา  โนนตระการ
10. นายพลภทธ์  บุตละคร
11. นางสาวพันธ์ระวี  ทองเจริญ
12. นายพิชญพงศ์  ภาณุไพศาล
13. นายภีมภัช  พจน์สุนทร
14. นายวิชญ์พล  ลูกอินทร์
15. นายศุภโชค  อัตตธรรมรัตน์
16. นางสาวสุชาดา  แซ่โค้ว
17. นางสาวอรปรียา  เกษอินทร์
18. นายเตชินท์  ศรีเบญจโชติ
19. นางสาวเพ็ชรรุ่ง  อร่ามเจริญ
20. นางสาวเมธาวี  จงรักแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  นอบน้อม
2. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
3. นางสาววิลาวัณย์  สงขำ
4. นายปฏิวัติ  รวยรื่น
5. นางสาววิไลวัลย์  มาลาคีรีกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกนิษฐ์  พิททักษ์
2. นางสาวกรรธณา  เกษมพงษ์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สุขชาตะ
4. นายกิตฏิกาฬณต์  มหามูล
5. นายจิระศักดิ์  หารีย์
6. นายธันวา  ฉันทปราโมทย์
7. นายนพพร  ภูหลวง
8. นางสาวนริสา  ภู่พันธ์
9. นางสาวนิลมล  บุญมา
10. นายปฎิหารย์  นาคสัมฤทธิ์
11. นายพัชรพล  กลีบสุวรรณ
12. นายรังสิมันต์  ศิลลา
13. นางสาวรัตน์ติญากรณ์  กุลบุญ
14. นางสาววันวิสา  อินสว่าง
15. นางสาววิภาวดี  โพธิ์สง่า
16. นายสิริศักดิ์  ประเจริญ
17. นายอภิสิทธิ์  วงศ์นาค
18. นายอาทิตย์  บุญลือ
19. นายเกียรติยศ  ดำรงศักดิ์
20. นายเอกรินทร์  ศรีชารส
 
1. นางสุภาภรณ์  สาพิมาน
2. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง
3. นายเพทาย  อารียะ
4. สิบโทอิศราชัย  คุณประทุม
5. ดร.ธนวัฒน์  พินนอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสกร  แน่นนันท์
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์   นวลแย้ม
 
1. นายคณิต   บุตรตรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายทยากร  สุสุทธิ
 
1. นายไพลิน  นวมสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายปิติณัฐ  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ปทุมารักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายปรมี  อัสโม
 
1. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด
2. เด็กหญิงอริสรา  วิเศษ
 
1. นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์
2. นางธัญญรัตน์  เกษอินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรามะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
2. นางสาวปรีชญา  เถาเปียง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พรกิตติกร
2. เด็กหญิงเมขลา  เจริญผล
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำภาพักตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายวรวิช  โฆษิตคุณากร
2. นางสาวไหมมิตา  ธรรมสารสกุล
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
2. นายดนัย  ทนันชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอาทิตยา  เอมเจริญ
2. นายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายธนาทร  หินแก้ว
2. นางสาวยุพารัตน์  นิลแสง
 
1. นางสาวรติรส  รุ่งรส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ภิญโญ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวีพร
3. เด็กหญิงณิชา  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
5. เด็กหญิงวารุณี  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุปิยะพันธ์
7. เด็กหญิงสโรชา  พรหมมานนท์
8. นางสาวอรวรรณ  สีเคน
9. นางสาวอรวรา  เตอินทร์
10. นางสาวโสภิตนภา  พงษ์ศรี
 
1. นางรวีวรรณ  นุชปาน
2. นางสาววรพร  หนูเสริม
3. นางสาวพัชรี  แสงขาว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชนันท์  ปาลวัฒน์
2. เด็กหญิงปฏิมา  แก้วมาลา
3. เด็กหญิงปรียานุช  พูลพร้อม
4. เด็กหญิงพรรณษร  กุลวงค์
5. นางสาววรางคณา  เงินพัน
6. เด็กหญิงศิรดา  แก่นอินตา
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นิ่มเฉลิม
8. เด็กหญิงสุรพิชญา  ชะบางาม
9. นางสาวอาทิตยา  กุลรักษา
10. นางสาวเกศนารี  อ่อนอ้วน
 
1. นางศรีวิไล  ตันติวัชราชัย
2. นางสาวสิรีธร   คล้ายมี
3. นายศราวุฒิ  นันโต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เชิดสกุล
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  พลเรียง
3. เด็กหญิงณิชมน  ศรีสอาด
4. นางสาวนคนันท์  คะราณรัมย์
5. เด็กหญิงนันทการ  ขาวขำ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ญาณสูตร
7. นางสาวพงษ์นภา  นาอยู่
8. นางสาววริศรา  พึ่งบ้านเกาะ
9. นางสาววิลาวัณย์  อ่อนโยน
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  สังขพันธ์
 
1. นางหัสยา  อุสาหะ
2. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
3. นายสุรเดช  ธรรมประโชติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงณัฐมล  ฟ้าแสนสุข
3. นางสาวณิชกานต์  อักษร
4. นางสาวดวงกมล  สุภาพ
5. นางสาวพรรษา  สีเรือง
6. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
7. เด็กหญิงศศินิภา  โม่งเป้า
8. นางสาวสลิลทิพย์  วันทอง
9. นางสาวสุชาดา  ลำใย
10. นางสาวเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจตน์  บุญมี
2. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
3. นางสาวอารีรัตน์  วิธีพล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
2. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
3. นางสาวณัฐวศา  สายด้วง
4. นางสาวดารินทร์  สายชนะ
5. เด็กหญิงนราภัทร  มีบุญ
6. นางสาวนันทเลิศ  รักเย็น
7. เด็กหญิงปิยภัทร  ภิรมย์คช
8. เด็กหญิงวรัญญา  สาตรอด
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลองบาง
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางสาวปุณญานิดา  กุลจันทร์ไพบูลย์
2. นายประสาน  ปิ่นนิล
3. นางสาวสมพร  พรมรักษา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  อินทร
2. เด็กหญิงนริศรา  เทียนศรี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  บำเพ็ญรัตน์
4. เด็กหญิงพิชชาพร   นิยมนา
5. เด็กหญิงพิมชนก  สุบรรณ
6. นางสาวภคนันท์  อุดม
7. นางสาวรรรรรร  กะจะวงษ์
8. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สระวัง
9. นางสาวศศิกานต์  จิตใจงาม
10. เด็กหญิงสุทามาศ  บุญอุ้ม
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกฤตภาส  สุจิตระหะ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เจือจาน
3. นายดลชัย  ผึ่งแซ่ม
4. นายธนกฤต  ฤทธิ์ทอง
5. เด็กหญิงธาวินี  จ้อยกุล
6. นางสาวปัทมาภรณ์  พิมหา
7. เด็กชายปุญณรัชน์  กลั่นอักโข
8. เด็กชายรัชพล  สุตะพันธ์
9. นางสาวศศิกานต์  ด่านเรือ
10. นายโกมิน  เชี่ยวบัญชี
 
1. นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย
2. นางวนิดา  พูนวัน
3. นายศิวนันท์  อธิจันทรรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญา  หลวงศรี
2. นางสาวณญาดา  โขวุฒิธรรม
3. นางสาวณัฐชา  ขำญาติ
4. นางสาวภาวิดา  คชอ่วม
5. นางสาวลฎาภา  อ้นเพ็ชรกุล
6. นางสาวลลิตา  ชอ้อนชม
7. นางสาววริษฐา  มลคล้ำ
8. นางสาวสิริรัตน์  ดอกยอ
9. นางสาวสุธิตา  พานิช
10. นางสาวเพชรรี  สมเพชร์
 
1. นางสาวคุลิกา  ขันชู
2. นายวีระศักดิ์  สำนักวังชัย
3. นายจารุเดช  สุทธิบุตร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายคงเดช  สมใจ
2. นายธนวัฒน์  แซ่แต้
3. นายปารเมศ  เกตุแก้ว
4. นายพัชระ  สุทธิโสม
5. นายภูมินทร์  คำขะ
6. นายรัตนกร  ต่อกำไร
7. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวอาณาดา  พรหมลัทธิ์
2. นายดิเรก  จันทร์ประทีป
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปาณี   วงษ์ฉัตร
2. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร
3. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ
4. เด็กหญิงปารวี  พ่วงทอง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ระหงษ์
6. เด็กชายภาคิน  เอี้ยวฮะ
7. เด็กชายศภกิตติ์  ธำรงค์โชติ
8. เด็กชายสมภพ  ผิวงาม
9. เด็กหญิงสุภรัตน์  พ่วงอยู่
10. เด็กหญิงอมราวรรณ  สีคราม
 
1. นายวรพล  ณรงค์แสง
2. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
3. นางสาวสมสมร  ก้านค้างพลู
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พงศ์นันทกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปากศรี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  กชณิช
4. เด็กหญิงปภาดา  วุฒิชัย
5. เด็กหญิงปิยพร  ประพรต
6. เด็กหญิงพิชชา  จันทราวดี
7. เด็กหญิงวาสนา  นาดอนดู่
8. เด็กหญิงอมลวรรณ  ปิดตาทะสา
9. เด็กหญิงอริสรา  สุขดี
10. เด็กหญิงอรุชิตา  โตรสุทธิ์
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงรีย์
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศกุนตนาค
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศกุนตนาค
4. เด็กหญิงณภัทร  อุดมศรีพิบูลย์
5. เด็กหญิงตวรรณฉาย  มีปัต
6. เด็กหญิงพรรณษา  โป๊ะแก้ว
7. เด็กหญิงพีรดา  สุขสารดิษฐ
8. เด็กชายภูวนัย  คำบุบผา
9. เด็กหญิงรัตนามณี  จำปาศรี
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุยา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงขาว
2. นายธนชัย  สืบมาก
3. นางอัจจิมา  ้เถาสุวรรณ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกฤษณพงศ์  สว่างเกตุ
2. นายกลวัชร  จินดาวงษ์
3. นายกิตตินันท์  ศรีแสนตอ
4. นางสาวกิตติยาณี  พวงประเสริฐศีล
5. นายทักษิณ  เกศทองคำ
6. นายนรวิชญ์  พงษ์เพ็ชร์
7. นางสาวพชรพร  อ่อนแก้ว
8. นายพศวีร์  ทิพย์เที่ยงแท้
9. นายภาณุพงศ์  พวงเงิน
10. นายสุภชัย  นาคแกมนิล
 
1. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
2. นางสาวเมธาวี  เกิดขวัญ
3. นายอิสรภาพ  โทจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายธนพงษ์  แก้วกองทรัพย์
2. นายนรินทร  ไชยสี
3. นายประวิทย์  ยิ้มวิชา
4. นายภูบดินทร์  ธันยคุณพงศ์
5. นายวรพล  ศรุตปิติวัต
6. นายวิศรุฬห์  เนตรสุวรรณ
7. นายวีรภัทร  นุชกูล
8. นายสิทธิโชติ  เงาศรี
9. นายอนุวัฒน์  ศีลาไลย
10. นายอานนท์  ภูมิจารย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นายรามณรงค์  โภควิบูลย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐพร  รำขำ
2. นางสาวดรุณี  ท้วมจอก
3. นางสาวปริชาติ  ธรรมพาเจริญ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธธรรม
5. เด็กหญิงปิยนุช  ขันทอง
6. นางสาวมิทรียา  เปอาทริส ปาริทรา โฮเซนซาเดซัดดิกี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาโจม
8. นางสาวอิงลดา  บุญภาพ
9. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ตั่นวัฒนะ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ปานมงคล
 
1. นายสนอง  คุณมี
2. นายณัฐภัทร  จันทยา
3. นายนาวิน  บัวถาวร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิตร์  สมเจดีย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ลิ้มพุทธานุภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคนธา  ยศวิชัย
2. นายเกียรติกุล  หินทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงณิชา  เจิมขวัญ
2. เด็กชายอัครชัย  หินพิมาย
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสิทธิชัย  ตันเอี๋ยม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกิตติทัต  หงษ์สัจจากุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวไธสง
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นางปรีดา  จุลปาน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายกิตติพงศ์  กลางเนิน
2. นางสาวสุภลักษณ์  เอมยงค์
 
1. นางสาวศิรินภา  รุ่งรัศมี
2. นางสาวเกสร  ถีสูงเนิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนภาดล  กิ่งไทร
2. นายอภิสิทธิ์  ทับยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวดารารัตน์  บุญนิมิตร์
2. นางสาววรรณิดา  จันทร์มั่น
 
1. นางสาวสิราวรรณ  กองทรัพย์
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงมัน
 
1. นายเจษฎา  ชาติแพงตา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ญะกัณฐะ
 
1. นายทศพล   ภูวมาส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงดาวประดับใจ  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอนุสรา   สิงห์โต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชาลิสา  เกียรติศิริ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายวาสุเทพ  ชูตระกูล
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสโรชา  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นินนาท
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพชธกร   เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ทองนิ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวไอรดา  รุ่มนุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวรังรอง  โกสิยาภรณ์
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธาราทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มแสง
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงระพีภร  ยุทรัมย์
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงพิชญา  แสงคุ้มทรัพย์
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายจิรสิน  เหลืองชัยพร
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นางสาวนางสาวจุฑามาศ   รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์    พงศ์ศาสตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายชวิน  เหล่าอนันต์ชัย
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิติยาภา  บุญตามทัน
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ยอดแก้ว
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวสุดารัตน์  นาไพรวรรณ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงภาวิดา  ชิมชม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ใบสูงเนิน
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตนวาร
 
1. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
2. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงบุศยามาส  ลิ่มจู้หมึง
 
1. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสุรดิษ    สตางค์จันทร์
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายณัฐพนธ์  สดมณี
 
1. นายธนากร  กุลสิริธน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชุติมา  ตลอดไธสง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนาญจิตร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีไชย
3. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  นิคม
2. เด็กหญิงพลอย  เนตรนภาไพศาล
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กมลนัย
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกิตตินนภา  วงมา
2. นางสาวชมณัฐกาญจน์  ยังดี
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาณศิริ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นายนิลักษณ์บดี  ชูสังวาลย์
3. นายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
2. นายนที  สุริโย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวปุณยนุช  จิตพูลผล
2. นายภูมิวณัฐ  โตนพคุณ
3. นายเปรมศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
2. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายณภัทร  ทองงาม
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายเนติธร   ปริยกร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายชัชพงศ์  ธนีภาพ
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายสิทธิเดช   พัทธเสมา
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปณิดา  บุตรดี
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภูมิพัฒน์  จันทร์อ่อน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกรธวัช  ตันสุธรรม
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายภูริทัศน์  สุขวิชา
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  พุฒผึ้ง
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส   ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวุฒิชัย  จิววะสังข์
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายภาณุทัช   แก่นวงศ์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ   ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายศุภกร  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายธนะพัฒน์  ฐานิตสรณ์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กองกูล
 
1. นายกำพู  อักษร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายธีรพงศ์  วิจารณบุตร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวสุพิชญนันท์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลพันธ์
 
1. นายสุรินทร์   เจือหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวนคนันทินี   ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐกิตต์  อรุณเจริญ
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสิทธิพล   ชำนาญปืน
 
1. นายวราวุฒิ   อ่ำเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภานุพงศ์   สว่างจิตต์
 
1. นางศิริลักษณ์   อุบลน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวอารยา  ปูหนู
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางศศิพันธุ์   ทศราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัญญาวีร์  หนูแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกัญณัฏฐ์   พูนพาณิชย์
2. นางสาวจิดาภา  แว่นตา
3. นายจิรัฏฐ์   แป้นทอง
4. นายธันวา  ดวนสิงห์
5. นายปิยะวัฒน์  ฟองน้อย
6. นางสาวพัสตราภรณ์   อินทรชิต
7. นายพิทยุตม์   บุตรละคร
8. นางสาวสิริภาพร   พั่วทัด
9. นายเมธิส   พึ่งแสง
 
1. นายอนุกูล  แว่นประโคน
2. นางสาวภัทชริตา  พานแก้ว
3. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ธราพร
3. เด็กชายพุทธชาด   จู้ฉิ้ม
4. นางสาวภัทราวดี  ยาน้อย
5. นายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
6. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
7. นางสาวอุษณา  ฟักแสง
8. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
9. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นายวิภาส  เลิศนราวิทิต
3. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
3. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
4. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
5. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
6. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
7. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
8. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายสวิต  ทับทิมศรี
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติภพ  พินิชการ
2. นายจิรายุ  มีศรี
3. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
5. เด็กชายธรรศ  จักษา
6. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
7. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
8. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
9. เด็กชายภาวัช  ศิลป์จารุ
10. นายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
11. นายสิทธา  โสรีกุล
12. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
13. นายอภิวัฒน์  ทองขยัน
14. นายอัษฎาวุธ  ชูวัน
15. เด็กชายอิทธิโชติ  ศรีบาง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
4. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
5. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
6. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
7. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
8. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
9. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
10. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
11. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
12. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
14. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
15. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
3. นายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
4. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
5. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
6. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผิวผาด
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญประกอบพร
9. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
10. เด็กหญิงปาลินี  อ่อนเที่ยง
11. เด็กหญิงภคพร  บุญเตี้ย
12. นางสาวภัทรานิษฐ์  สนธิ
13. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
14. เด็กหญิงสมฤดี  คีรีวัลย์
15. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
2. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายคณิศร  ลำพัชวา
2. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
3. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
4. เด็กชายธรรศ  จักษา
5. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข  แววศรี
8. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
9. นายสิทธา  โสรีกุล
10. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
11. นายอัษฎาวุธ  ชูวัน
12. เด็กชายอิทธิโชติ  ศรีบาง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกนก  ขอสกุล
2. นายกฤตพล  เทศลำลึก
3. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
4. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
5. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
6. เด็กชายนวพล  อินทุเศรษฐ
7. เด็กหญิงมยุรี  วงศ์ศรีอินทร์
8. เด็กชายรัฐพงศ์  บุญแช่มชู
9. เด็กหญิงวันสวรรค์  คำนวน
10. เด็กชายสิทธิกร  บุญเกิด
11. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเกิด
12. เด็กชายเกษมทรัพย์  พงษ์ศิริ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกลินท์  ประสพ
2. นางสาวกัญญพัชร  เจริญศิลป์
3. นางสาวคีตภัทร  สว่างจิตร์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  การพานิช
5. นายธนภัทร  มีสมสิบ
6. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
7. เด็กชายวัชรัตน์  สกุลพรเกษม
8. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
9. เด็กชายศุภนัฐ  นวลปลอด
10. นางสาวอภิญญา  โสมรักษ์
11. นายเจษฎากร  รักเสนาะ
12. นายโกวิท  ยิ่งเกียรติคุณ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
3. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
5. นางสาวนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
7. นางสาวปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
8. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
9. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
10. นางสาวภัทรวดี  ยาน้อย
11. นายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
12. นางสาวมนต์ธิรา  เข็มทอง
13. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
15. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
16. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
17. นางสาวสุมาลี  รินทอง
18. นางสาวอนันตญา  คงเมฆา
19. นายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. นางสาวเพียรศรี  มีลาภกิจ
21. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นางวรรณกวี  ทองสีดา
3. นายธนพล  โตอุตชนม์
4. นายวิภาส  เลิศนราวิทิต
5. นายรังสฤษฎิ์  ุบุญชลอ
6. นายสุรชัย  สมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติพศ  บัวเผื่อน
2. นายจิตกร  ยุทธวิชัย
3. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
4. นางสาวชนิดาภา  ตองอ่อน
5. เด็กหญิงชมนภา  โชคดี
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  อารามรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนะ
8. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญไทย
10. เด็กชายนที  มาสันเทียะ
11. เด็กหญิงนิษิตา  พรั่นกระโทก
12. นางสาวพิมพ์ชนก  รักนาค
13. นางสาวราณี  หลีอวน
14. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
15. เด็กหญิงวริศรา  จำจด
16. เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกไม้
17. เด็กชายอนุชา  พันธุ์ชนะ
18. เด็กหญิงเชอรี่  ทอง
19. นางสาวเนื้อทอง  ทา
20. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
2. นางนารี  ผิวงาม
3. นายวันปิยะ  เขียวขว้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติชญา  จันนวล
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
5. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
6. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
7. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
8. เด็กหญิงประกายเนตร  ชาวนาฮี
9. เด็กหญิงปิยนันท์  จิตรวิภาค
10. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
11. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
12. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
13. เด็กหญิงรุ้งนภา  ใจฉลาด
14. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
15. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
16. เด็กหญิงสราภา  สงวนทรัพย์
17. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
18. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
19. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
20. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
3. นางณัฏฐกัญญา   เดชชนาพรสิทธิ์
4. นางวไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธรรมลักษณ์   บุญทัน
2. เด็กชายพนธกร  กาญจนสันติศักดิ์
3. เด็กชายพุฒิเมษ  ชาวกงจักร์
4. เด็กชายรักษ์  เจนร่วมจิตร
5. นางสาวสุชานันท์  วงเครือวัลย์
6. นางสาวเเพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติชนม์   พงษ์สุพรรณ
2. เด็กหญิงญาโณทัย  ละมัยกุล
3. เด็กหญิงดลลดา   นนททรัพย์
4. เด็กชายนริศ  เป็นสุขเหลือ
5. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
6. เด็กชายอธฺิป  จันทร์สมบัติ
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
2. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายณัฐณรงค์  บุณณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายนิชฌาน  ปราโมชวงค์เจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  นิ่มไพบูลย์
3. เด็กชายพัตชรพล  ธนโชติคณาทิวัตถ์
4. เด็กชายพิชญุตม์  แสงแก้ว
5. เด็กชายภูริช  ปานเกศรินทร์
6. เด็กชายศิรวิชญ์  นรากุลสุขพิภัทร์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
2. นายสายัญ  อนุวัฒนา
3. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจิรชาติ  สุขเจริญ
2. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
3. นายถิรคุณ  มาศศรี
4. นายภูริ  สระทองเถื่อน
5. นายรัชพล  เฟื่องคอน
6. นายแดนสรวง  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทรงเกียรติ  เทพประเสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายนัทธวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
2. นายพงศ์รชตะ  ไชยศิวามงคล
3. นางสาวพิมพ์ลดา  กุลชาชัยสวัสดิ์
4. นายพีระพัฒน์  บุญวรรณ
5. นายภานุเดช  พันธนาม
6. นายเบญจมินทร์  เหล่าตระกูลงาม
 
1. นายชญานิน  คำสองสี
2. นายธนศักดิ์  มหานิยม
3. นายวรชน  รัตนมาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. นายกันต์  วนิชเวซารุ่งเรือง
2. นายธนวัฒน์  ทุยาวัตร
3. นายปัณชนิต  เอ้งฉ้วน
4. นายภัทรลักษณ์  ศศิธนานันท์
5. นายอภิวัฒน์  ศุภสกุลดำรงค์
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เรือน
2. เด็กหญิงขวัญมนัส  นาคสมบูรณ์
3. นางสาวขวัญเรือน  พรมใจรักษ์
4. นายคุณากร  วีระพงษ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ขาวสอาด
6. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
7. นายณัฐวุฒิ  ทองใบ
8. เด็กหญิงณิชชิศา  สนานพร
9. เด็กชายดลสุข  เพ็ชรสันทัด
10. เด็กชายธนาดล  มงคลทอง
11. นายธิติวุฒิ  เจริญกรุง
12. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
13. นางสาวนฤมล  เฉลิมฤกษ์
14. นางสาวบุษกร  เรืองวัฒกี
15. นายปณชัย  ลาสิงห์
16. นายปรณัฐ  คำนวน
17. นางสาวปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
18. เด็กชายพงศ์พัชร  ภูผาลา
19. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
20. เด็กหญิงพิยดา  นรสิงห์
21. เด็กชายพีรพัฒน์  มูลสวัสดิ์
22. นายพูนศักดิ์  ดอกจันทร์
23. นางสาวภัสสร  พึ่งผล
24. นายรชต  โตบัณฑิต
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. เด็กชายรัฐภูมิ  กล่อมอารมณ์
27. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
28. เด็กชายวิศรุต  รุ่งเรือง
29. นายวิศว  สูงเจริญ
30. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
31. นายศุภกิตติ์  วิริยะคุณ
32. เด็กชายศุภชัย  เกิดภาคี
33. นางสาวสุธาสินีย์  อารีย์วงษ์
34. เด็กหญิงสุนิสา  รวยลาภ
35. นางสาวสุนิสา  ล้ำเลิศ
36. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อิ่มยิ้ม
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขันเงิน
38. นายเจษฎากร   ฉิมพาลี
39. นางสาวแก้วตา  หงษา
40. นางสาวไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
2. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กชายกนกพล  บัวชุม
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  พุ่มนุ่ม
4. นายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
5. นายจักรพันธ์  ศรีขวัญ
6. นางสาวจันวิภา  แก้วกรรณ์ภา
7. นางสาวจัสมิน  บางนารถ
8. เด็กหญิงชยานิศ  พูลกสิวิทย์
9. นางสาวญาณินนุช  การเหมือนญาติ
10. นางสาวณัฐฐิฐา  จิตหาญ
11. เด็กหญิงดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ
12. เด็กชายธนาทร  เครือแก้ว
13. นายธนาวัฒน์  ขันตรี
14. นายธราเทพ  มีนนท์
15. นางสาวนพวรรณ  อ่ำมาลี
16. นายนัฐพล  ขันตรี
17. เด็กหญิงนัทธมล  เทพสุทธิ์
18. นายปรเมศร์  ประสุนิง
19. นางสาวปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
20. เด็กหญิงพรนภา  แซ่จัน
21. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิกยานนท์
22. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุปชิต
23. นายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
24. นายภูริณัฐ  สองเมือง
25. เด็กหญิงภูริยา  หล่อเหลี่ยม
26. นายรัชพล  โพธิ์เหลือ
27. นายรุ่งโรจน์  อ่อนสิน
28. เด็กหญิงวรางคณานันท์  ชินวงศ์
29. นายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
30. นายศิลา  เหล็กเพ็ชร
31. นายศุภเสกข์  จันทน์มุข
32. เด็กหญิงสริญญา  เรืองศรี
33. นายสุทธิ  แซ่ตั้ง
34. เด็กหญิงอชิรญา  นกเทศ
35. นายอนิททนันท์  หรินเชษภิภัฎ
36. เด็กหญิงอมลรดา  มูลกิตติ
37. นางสาวอัยเรศ  ครอบสุข
38. นางสาวอุลัยรักษ์  บุญชาติ
39. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เข็มทองเจริญ
40. นางสาวแพรทอง  ต้นสิน
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
2. นายภานุวัฒน์   บุญราช
3. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
4. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงษ์  แสงหล่อ
5. นายณัฐวัฒน์  เทพสันทัด
6. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
7. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
8. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ประดับแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมบุตร
3. เด็กชายจรัสพรค์  แก้วกล้า
4. นายจิรสิน  มังกะโรทัย
5. เด็กหญิงจิรัตติกาล  หวังสุดใจ
6. เด็กชายชัชวาล  ชัยชนะ
7. นายณฐพล  ชำนาญนาค
8. นายณัฐชนน  แสงศรี
9. นายณัฐนันท์  ขาวฉ่อง
10. นางสาวณัฐพร  นาคปล้อง
11. นายธนกร  ทองนพ
12. นายธนวัฒน์  สังข์วงศ์
13. เด็กชายธรรณธร  โพธิสวัสดิ์
14. เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลักแก้ว
15. เด็กชายธันย์ธำรง  ธนาพรพิชาพงษ์
16. นายธีรนาถ  ขาวพวง
17. นางสาวนรีพร  โพธิพล
18. นางสาวนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
19. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
20. นายปิยนนท์  เต็งเจริญ
21. นายพิจิตร  เจริญไทย
22. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันชะลี
23. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมสอาด
24. นายยุทธการณ์  ปานเจริญ
25. เด็กชายรชานนท์  ไพรสมพงษ์
26. เด็กชายรามภูวิศ  สุจริต
27. เด็กหญิงวรพิชชา  นะธิศรี
28. นายศิรทรรศณ์  ภิรมย์
29. นายศุภวัฒน์  ธูปสุวรรณ์
30. เด็กชายสรายุทธ  สิงห์อยู่
31. เด็กชายสหรัฐ  ขวัญอยู่
32. เด็กชายสิปปกร  คุ้มกลัด
33. นางสาวสุชาผณินทร์  ยืนยงค์
34. เด็กชายสุทธิภัทร  งามบุญรอด
35. นางสาวหนึ่งธิดา  หงษ์วิจิตร
36. เด็กชายอดิเทพ  มีชัย
37. นายอภิชัย  พูดเพราะ
38. นายอรุณ  เปรื่องปัญญา
39. นางสาวเบญญาภา  สันรัมย์
40. เด็กชายเอกมงคล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
2. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
3. นางสาวขวัญชนก  ฉิมพลี
4. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
5. นายฉัตรชัย  ประไพพงษ์
6. นายเทอดศักดิ์  ยังพึง
7. นายวิชญ  รวมประพันธ์
8. นายสุกฤษฎิ์  บำรุงรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกษิดิ์เดช  สีหอน
2. นายกีรติ  เลขาวิจิตร์
3. นางสาวจตุรพร  ทวีรุ่งศรีทรัพย์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีนวน
5. นางสาวชนิกานต์  ประทุมติง
6. เด็กชายชลสิทธิ์  เปรมปรู
7. เด็กชายชัยรัชต์  ภักดีผล
8. เด็กหญิงฐิติมา  รักษี
9. เด็กหญิงณัฐฐากร  ยุดสูงเนิน
10. นายณัฐพร  ภูเหมือนบุตร
11. เด็กหญิงทิพย์ภากร  สุรุ่งรัตนมงคล
12. นางสาวธนพร  เสาเปรีย
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิศิษฐ์ดุลรัตน์
14. นางสาวนงนภัส  สุขสบาย
15. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหัน
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเลิศ
17. นางสาวปภาดา   โอแสงใส
18. นางสาวปานจรินทร์  แคธคาร์ที่3
19. นางสาวพิทยารัตน์  ปัดซัง
20. นางสาวพิมพ์มาดา  แขนนาค
21. เด็กชายพีรภัทร  ศรีหนองแสง
22. เด็กหญิงภัคสิตา  บุญกลาง
23. นางสาวภัณฑิลา  ทองประดับ
24. เด็กหญิงภิญญาดา  สุภาฉิน
25. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศิริวิภาโรจน์
26. เด็กหญิงมุฑิตา   โทสวัสดิ์
27. นางสาวรตนพร  จันทร์บำรุง
28. นางสาวระพีพร  พิลาโสภา
29. นางสาววิลาสินี  ม่วงเจริญ
30. นายศราวุธ  ฤทธิ์สุวรรณ
31. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ศรี
32. นายศิริชัย  เจียมแพ
33. เด็กหญิงศิริพรพรรณ  พุ่มไสว
34. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเกิด
35. นายสพลดนัย  ดีงาม
36. นางสาวสุกัญญา  โทนทอง
37. นางสาวสุวัจนี  เป็งคำ
38. นางสาวอธิฐาน  อนุรักษ์
39. นางสาวอรอุมา  ลุงไธสง
40. นางสาวแพรวา  แจ้งคำ
 
1. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
2. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
3. นางวิรัลรุ้ง  ไชยเลิศ
4. นางสาวภัสสร  หมั่นตะคุ
5. นางสาววณิชวรรณ  รัตนจารุพิทักษ์
6. นายสุรเกียรติ  สโรบล
7. นายคำรพ  ผลถาวร
8. นายปองพล  ทิพย์สันเทียะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กหญิงกัลยา  กองเนตร
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เถื่อนประดิษฐ์
4. นายจิรภัทร  เสาวภา
5. นายญาณศรณ์  เผือดจันทึก
6. เด็กหญิงณัฏฐพร  ศรีคำภา
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
8. นายณัฐวุฒิ  สำราญ
9. นายดุษฎี  ชาญสิทธิ์
10. นายธนภัทร  สุภาพรูป
11. นางสาวธัญญาภรณ์  อยู่ครบ
12. นายธีรสิทธิ์  นุ่มจันทร์
13. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
14. เด็กชายนิวัฒน์  โพธิ์ชาลี
15. นายปฏิวัติ  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
17. นางสาวปิยพร  บำรุงตา
18. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
19. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
20. เด็กหญิงพัชรภรณ์  นามโคตร
21. นางสาวภัสรา  เจ๊กจันทึก
22. เด็กชายภูริณัฐ  แสงเย็น
23. นางสาวยุพาวดี  กามนต์
24. นางสาววรวรรณ  ด่านนอก
25. นายวรัญญู  เซ็นปัก
26. นายวัชระ  บุตรดี
27. เด็กชายวีรภัทร  จำปี
28. นางสาวศรสวรรค์  เนตรศรีเงิน
29. นางสาวศรุตา   กุศลสร้าง
30. นางสาวศศิกานต์  อนันตกูล
31. เด็กชายศุรธีร์  บุญชาลี
32. เด็กชายสุประวีณ์  จันทร์ศรีทอง
33. นางสาวอทิตยา  ยอดปรางค์
34. นางสาวอัจฉรา  วิยาสิงห์
35. นางสาวอัญมณี  เทพจันทึก
36. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
37. นางสาวเอสรา  เจ๊กจันทึก
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
2. นายอัครพนธ์   ป้องจันทา
3. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
4. นายคำภีร์  เขียมวิกิจ
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
7. นางรัตนา  ชื่นชอบ
8. นางสาวเสาวลักษ์  แสงเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกฤติยา  สุสาสนี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทวงษ์
3. นายจริญญา  วงษ์ชูเวช
4. นายจิรวัฒน์  การสังเวช
5. นางสาวชนกนันท์  ประยูรรัตน์
6. นายชานนท์  ซุยเสนา
7. นายณัฐวุฒิ  วิทยนันตนารมย์
8. นายตระการ  แก้วเจียม
9. นายธนกร  ทองคำ
10. นายธนากร  พึ่งสุข
11. นางสาวธิดารัตน์  สุภาพิชิต
12. นายนรินธร  ปรีเปรม
13. เด็กหญิงนัฐนันท์  เจริญสุข
14. นางสาวนัฐเนตร  โต้ตอบ
15. นายปฏิพัทธ์  บุญเรือน
16. นางสาวปริญญา  พรึสสุจิตร์
17. นางสาวพรไพลิน  จับแก้ว
18. นางสาวพัชราพร  ศรเพรช
19. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
20. นางสาวพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
21. นายพีรดนย์  ตรีพืช
22. นางสาวภัคภร  ศรีสมุทธ
23. นายภาณุวัฒน์  สุวรรณธรรม
24. เด็กชายภูมินทร์  รอดรัศมีโรจน์
25. เด็กชายวงศธร  ทองคำ
26. นางสาววณิสา  สุภศร
27. นายวรพล  ธาระมัติ
28. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
29. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
30. นายศุภกฤต  ขวัญยืน
31. นางสาวศุภนารี  ตุ้ยสา
32. นางสาวศุภมาศ  ธนะฤทธิ์
33. นางสาวสุธารัตน์  เกตุจำปา
34. นายสุรชัย  เทียนวิมลชัย
35. นายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
36. นางสาวอลิสา  เชิดชัยภูมิ
37. นายอัมรินทร์  สินรัตนะ
38. นางสาวเกศกนก  กมุทรัตน์
39. เด็กชายเจนณรงค์  ธนะวิทย์
40. นางสาวเศรษฐินี  มานะวานิช
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
4. นางปริศนา  สุขสุสาสน์
5. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
6. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
7. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
8. นายนพรัตน์  ศรศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์   กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี   เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมภู
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนันชิดา  สมีรักษ์
 
1. นายกฤติเดช  ประชานุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายธนพล  แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาอำไพ  ม่วงมณี
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. นางสาวนฤทัย  เรืองไพศาล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาววรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนะพัฒน์  พงศ์พัฒนรัฐ
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นายภควัต  อุ่นกาย
 
1. นางสาวระพีพร  แก้วพลอย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายหฤษฎ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์   ไพโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตต์กระจายแสง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงปริย  พัชรดิเรก
 
1. นางสาวณัฐชยา  อัมพรทิวาทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  นันทตา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. ดร.กุลธิดา   นาคะเสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์เปล่ง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี   เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายหัสฎี  มณฑา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสุเทวี 1. เด็กหญิงภคนันท์  ซื่อสัตย์อุดม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ฉัตรสุภางค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  รื่นชื่น
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แซ่โค้ว
2. เด็กชายกิตติราช  ขันอาษา
3. เด็กชายชนกนันท์   เพชรน้อย
4. เด็กหญิงชลกร  ขันทอง
5. เด็กหญิงชลิดา   พิทักษา
6. เด็กหญิงธีรยา   คลี่วงศ์
7. เด็กชายนนทกร   ดงจารย์
8. เด็กชายนิติภาส  วิริยคุณาภรณ์
9. เด็กชายปรเมษฐ์   ซื่อตรง
10. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศรีบรรเทา
11. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ศรีชนะ
12. เด็กหญิงเกศเกล้า  ชัชวัสวิมล
 
1. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
2. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
3. นายนรวิชญ์   เจตนากุล
4. นายณัฐนนท์  นาคประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิลัย
3. เด็กชายจตุเทพ   เทศชื่น
4. เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม
5. เด็กหญิงณาณิชา   พรหมศรี
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจิตต์โรจน์
7. เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบุญ
8. เด็กหญิงสลิลรัตน์   แหยมบุญ
9. เด็กหญิงสุจิตรา   กิตติเจริญตระกูล
10. เด็กชายเกรียงไกร   ประสารพวง
11. เด็กหญิงไอรัก   รักไทย
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  ตั้งจิตเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
3. เด็กชายณัทกฤช  อธิชัยธนกุล
4. นายธนากร  ปิ่นนิล
5. เด็กชายธีรนัย  กำจัดภัย
6. เด็กชายนที  นักฟ้อน
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีเพ็ง
8. เด็กหญิงนวพรรษ  เลิศศิริ
9. เด็กหญิงฟ้าใหม่  เเถนสีเเสง
10. เด็กหญิงภาสศิริ  วงศ์วิเชียร
11. เด็กชายภูวิศ  ดีสิริกุล
12. เด็กหญิงอริศรา  พรหมสูตร
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นางสาวอัจฉรา  เรืองอนันตไพศาล
4. นายณัฐพล  พลอยประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกฤษณา  ขันติกูล
2. นายจิรพัฒน์  กรุตรนิยม
3. นางสาวชญาภา  รัตนเพ็ญแข
4. นางสาวณัฎฐศา  ศรีศุภรวัฒนา
5. นายธนบดี  เจริญใจ
6. นางสาวปณัฐดา  ปราโมทย์มุกดา
7. นายปณัฐพงษ์  ปราโมทย์มุกดา
8. นางสาวปานเนรมิต  จันทรภิรักษ์
9. นายระพี  แช่มช้อย
10. นายสินประภา  จันทาโลก
11. นางสาวอนุธิดา  อนุกมลเศรษฐ์
12. นางสาวอารียา  จูมลี
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
2. นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
3. นายไกรสร  จุฬาทิพย์
4. นายไกรสีห์  แก้วสุกใส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธีรวุฒิ  พรหมจินดา
2. นายนัปพพสุ  หนูณุรักษ์
3. นายนายทักษวรรษ  วิเชียรเกื้อ
4. นายพลเดช  นิลนาวี
5. นายภูริคร์  สุขเนตร
6. นายศุภฤกษ์  โพธิ์เงิน
7. นายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
8. นายสรสิทธิ์  สุวรรณเศรษฐ
9. นายอภิสิทธิ์  บัวบาง
10. นายเทพทัต  ลักษณะเกียรติ
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
2. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
3. นายจาตุรงค์  ดุษฎี
4. นายปาณพล  เภตรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายจักรกฤษ  สำราญรมย์
2. นางสาวชญาดา  ชาคริตนิรันดร์
3. นางสาวฐิณชา  พระจันทร์
4. นายณัฐวุฒิ  เรืองสวัสดิ์
5. นายธนเทพ  สิทธิพันธ์
6. นายพงศกร  พงษ์พิทักษ์
7. นายพันธวัช  แก้วจรูญ
8. นายภัคพล  วิทยาภา
9. นายวงศธร  รอดสวัสดิ์
10. นายวัทธิกร  ดิบประโคน
11. นายสมิทธิ์  ชูกระโทก
12. นายสุธี  ชูกระโทก
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
4. นางสาววิรัญญา  คล้ายอุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กชายกมลภพ  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามนัก
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขัตโท
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนรัมย์
6. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปรมแปลก
8. เด็กชายชัยอนันต์  นนทะนำ
9. เด็กหญิงฐาณัชชา  ช้างแก้ว
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
11. นายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
12. เด็กหญิงต้นข้าว  ราศรีจันทร์
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
14. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ศรีกลิ่นดี
15. เด็กหญิงปวิสา  ชื่นศิริ
16. เด็กหญิงผริตา  ชูสวัสดิ์
17. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
18. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสุข
19. เด็กหญิงพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
20. เด็กหญิงพิยดา  นุชประไพ
21. เด็กหญิงภรภัทร  หวังประเสริฐ
22. เด็กชายภัทรนันท์  กุสุมาลย์
23. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
24. เด็กชายรชต  ขาวงาม
25. เด็กหญิงสิริขวัญ  เนื่องกันทา
26. เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
28. เด็กหญิงอธิชา  เรงงัง
29. เด็กชายอนุรักษ์  เต่าเล็ก
30. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
31. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
32. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
33. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
34. เด็กหญิงเพชร  กัน
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นายไพรัช  วัฒนกุล
3. นางสำรวย  อรรคบุตร
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายชัยโรจน์  วิสุทธิอัมพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กหญิงกมลาลักษณ์  ธัญย์วรางค์กุล
2. เด็กหญิงกุลนัฐศิฌา  อารีวนิช
3. เด็กหญิงชมณดา  ชุ่มเมือง
4. เด็กหญิงชยิสรา  ลิ่มปรัชญา
5. เด็กหญิงญาดา  ปิยะวัฒน์กูล
6. เด็กหญิงญาดา  อุ่นเจริญ
7. เด็กหญิงณัชชา  บ่างพัฒนาศิริ
8. เด็กหญิงณัฐญาภา  ลีลาวัฒนานันท์
9. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสิทธิพร
10. เด็กหญิงณัฐวิภา   นทีวีระกิจ
11. เด็กหญิงณีรนุช  ณ น่าน
12. เด็กหญิงธัชนันท์  วิโรจน์จุลศักดิ์
13. เด็กหญิงธัญรัศม์  ทิพย์ชัยภัทร์
14. เด็กหญิงนวรัตน์  จิตตขจรเกียรติ
15. เด็กหญิงประถมาภรณ์   นกแสง
16. เด็กหญิงปริณดา  มิ่งขวัญ
17. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ศรีแก้ว
18. เด็กหญิงพิชชาพร  ชมชื่น
19. เด็กหญิงภาวินี  โอ่งเพ็ชร
20. เด็กหญิงรวิกานต์   จิวิศิษฎ์กระจ่าง
21. เด็กหญิงรุุ่งนภา   วงษ์รักษา
22. เด็กหญิงวรวลัญช์  เจตน์ภักดิ์ไทย
23. เด็กหญิงวสุ  สุวพานิช
24. เด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส
25. เด็กหญิงสุกฤตา  ณ ระนอง
26. เด็กหญิงสุทันษา  สาครธีรวัฒน์
27. เด็กหญิงอชิรญา  อิงคนันทสิทธิ์
28. เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์วานศรีสุข
29. เด็กหญิงอมิตา   แสงไกรรุ่งโรจน์
30. เด็กหญิงเขมจิรา   ไคร้งาม
31. เด็กหญิงเจียนี่  ฉิน
32. เด็กหญิงไข่ ผิง  โม่
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ   โอปนายิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัณวิสรณ์  อรรคทพันธุ์
2. เด็กชายกิตติ  จีรนันทพร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สว่างศรี
4. เด็กชายชวภณ  ณัฐพรล่ำโต
5. เด็กหญิงชูขวัญ  ฟูกทรัพย์
6. เด็กหญิงฐิติมา  วอนศิริ
7. เด็กหญิงณชนก  ทองนำ
8. เด็กชายณัฐพร  ตติยรัตนาภินันท์
9. เด็กชายณัฐเศรษฐ  เจียสำราญ
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ขันติภิญโญ
11. เด็กชายธนชล  นุ่มศรี
12. เด็กชายธนภัทร  โพธิสิทธิ์
13. เด็กชายธนาธิป  ชอบธรรม
14. เด็กชายธนาธิป  เพิ่มพูล
15. เด็กชายธัชกฤต  ธนาเตชารัชกุล
16. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
17. เด็กชายธีรศักดิ์  เข็ญขื่อ
18. เด็กหญิงนงนภัส  จิตรพินิจ
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองมีแสง
20. เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่มงคลพิพัฒน์
21. เด็กชายพีรณัฐ  เตรียมการ
22. เด็กชายพีรภัทร  เพาะผล
23. เด็กหญิงภิริษา  จันทะศรี
24. เด็กชายรชต  ปานล้ำเลิศ
25. เด็กชายรวมพล  หนูน้อย
26. เด็กหญิงลัลนา  เกียรติบรรเจิด
27. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุญทิพย์
28. เด็กหญิงวริศรา  สาอุบล
29. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญจีนมาก
30. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
31. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ฉายแสงจันทร์
32. เด็กชายอิทธิศักดิ์  แซ่ฉิน
33. เด็กหญิงอินทิรา  เทศทอง
34. เด็กชายเดชธนา  นาเมืองรักษ์
35. เด็กหญิงเสี่ยวฉี  หยาง
36. เด็กชายโอดิน  นอฮอย
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
3. นายสมรักษ์  ใจยา
4. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
6. นางสาวนิรมล  เมฆสาด
7. นางสาวพิมพ์วรีย์  แซ่ลี
8. นายอริยเดช  ไชยบุรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวชนรธิดา  มาศขาว
2. นายณัฐนนท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายทวิชัย  บุญเลิศ
4. นางสาวธิดาภรณ์  ดวงแก้ว
5. นายนเรศ  แซ่ลี้
6. นางสาวน้ำฝน  การุณบริรักษ์
7. นายปิติกานต์  พันธ์วิไล
8. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
9. นางสาวพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
10. นางสาวพิมพ์ประภัทร  ไตยราช
11. นางสาวภัทรกร  มงคล
12. นายภัทรศักดิ์  รักษณรงค์
13. นายภานุวัฒน์  ตะใคร่เสน
14. นายมานัส  เบเซกู่
15. นางสาวรดา  มิ่งพิพัฒน์
16. นางสาวรติมา  แสนศิริ
17. นางสาววราภรณ์  มูลพัน
18. นางสาววาลิณีย์  เเซ่หลอ
19. นางสาววาสนา  แซ่ย้า
20. นายวิทวัส  ทองแถม
21. นายวิรัตน์  แซ่หลอ
22. นายวีรภัทร  แซ่สง
23. นางสาวศิรินภา  ไม่โศรก
24. นางสาวศิริโสภา  จันทาทอน
25. นางสาวสุขฤดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
26. นางสาวสุดารักษ์  แซ่ว่าง
27. นางสาวสุนิสา  เบทูชา
28. นายอนิรุธ  มอาดเลิศ
29. นายอนุสรณ์  ชาววิวัฒน์
30. นางสาวอรอนงค์  ทองบ่อ
31. นายอัครพล  อัศราดร
32. นายอานนท์  โว่ยยือ
33. นางสาวเมย์ริสา  ชูรัตน์
34. นางสาวโยชิตา  วงษ์คําน้อย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางเบญจา  สุขจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
2. นางสาวกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
3. นางสาวกิตติ์ธีชา  กิตติพิบูลย์
4. นางสาวญาตา  เลี้ยงรักษา
5. นางสาวฐิติมาพร  สมบัติไพศาล
6. นายณดล  ศรศรีวิชัย
7. นายณภัทร  จารุกิตติภัค
8. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
9. นายณัฐดนัย  เซี่ยงผุง
10. นายตะวัน  เทาศรีดี
11. นายธีรเทพ  หอมขจร
12. นายนกร  นิสยันต์
13. นางสาวนภัสนันท์  ชีวะธรรม
14. นายนิติธร  วราสินธุ์
15. นายปรัชญา  อภิรักษ์ขิต
16. นางสาวพรจิรา  จรดล
17. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
18. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
19. นายพุทธชน  ศุภารักษ์สืบวงศ์
20. นางสาวภัทรภร  เพ็งปรีชา
21. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
22. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
23. นางสาววรรณพร  สมชัยอยู่เจริญ
24. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
25. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
26. นายวีรยุทธ  กิจบญชู
27. นางสาวศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
28. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
29. นางสาวสมัชญา  สุขเกษมสุนทร
30. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
31. นางสาวสุธาศินีย์  นิลรักษา
32. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
33. นายอธิกวัฒน์  สกุลตันเจริญชัย
34. นางสาวอนัญญา  ไร่เหนือ
35. นายอภิวิชญ์  ภัยสูญสิ้น
36. นางสาวอารียา  ฉิ่มกล่อม
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
4. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
5. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
6. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
7. นางสาวศศินันท์  วิภูษิทิมากูล
8. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกันติชา   สกลกูล
2. นางสาวกิตญา  หนูทอง
3. นายจักรกริช   บันเทิงใจ
4. นางสาวจิตนารา  เฮงสมบูรณ์
5. นางสาวชนกนันท์  ยันตะศรี
6. นางสาวชนมน   บุญเจริญ
7. นางสาวชาติพร  กระแสโสม
8. นายฐณะวัฒน์  พานทอง
9. นางสาวณัฎฐิณี  แสงสมทรง
10. นางสาวณัฐวรรณ  อาภรประเสริฐ
11. นางสาวธนัชพร   พิริยะมงคลสุข
12. นายธนาโชค   เกิดหลำ
13. นายธราธร   สว่างแก้ว
14. นางสาวนนทิวา   สุขบาล
15. นางสาวนารถระพี   โยลัย
16. นางสาวนุชนาถ   อุทิศรัมย์
17. นายปรินทร์   ฉายโชติเจริญ
18. นางสาวปัทมาภรณ์   บุญดาสา
19. นางสาวปาริฉัตร  ปาดา
20. นางสาวพลอยชมพู  สิทธิประจักษ์
21. นางสาวพิชญ์สินี   จึงสวัสดิ์
22. นางสาวพิยะดา  จันทร์ปัญญา
23. นายรังสิมันตุ์   บุพศิริกุล
24. นายวริศ   เหลืองอรุณ
25. นางสาวศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
26. นางสาวสายชล   ทองศรี
27. นางสาวสิรินดา   ภู่ปราง
28. นางสาวสุธิมา   จูน้อย
29. นางสาวสุภาพร  เขียวดำ
30. นางสาวสุวันนา   วงศ์ทอง
31. นายสุเมธ  นาเมือง
32. นายอดิภัทร   กาญจนทวีกิจ
33. นางสาวอภิชญา  เรืองเดช
34. นางสาวอารียา   ตะบุบผา
35. นายอิทธิพล   ยังทรัพย์
36. นายเกียรติชัย  ถาจันทร์
37. นางสาวเขมิสรา   จะนู
38. นางสาวเสาวลักษณ์  เกียรติมั่น
39. นายเอกชัย   สายสุด
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
2. นายเกรียงศักดิ์   คงเพ็ชรศักดิ์
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
5. นางสาวญาณินี  พรหมมา
6. นางสาวประกายมาศ    อมรฉัตร
7. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
8. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายกวีวัธน์  กวินกิตติพงศ์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   วัธนปทีป
3. เด็กชายธนกฤต  ทับเกตุ
4. เด็กชายธาวัน   ศิริคะรินทร์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดทรัพย์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  พานทองวิริยะกุล
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
8. เด็กหญิงวาราดา  บุญสิทธิ์
9. เด็กชายศุภมงคล  แสงจันทร์
10. เด็กชายเบญจามฤต  พนอนุอุดมสุข
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นางณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศิริ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยุงกลาง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เขตนิมิตร
3. เด็กชายภัคณัฐ  งามพจนวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เขตนิมิตร
5. เด็กหญิงภูษณิศา  วชิรเติมศักดิ์
6. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เปียแก้ว
7. เด็กชายวัชรากร  หงษ์ขาว
8. เด็กหญิงอรรถวดี  ทนน้อย
9. เด็กชายอัครพล  เทพอุทัย
10. เด็กชายอัมรินทร์  เสาร์สูงเนิน
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไกรสร
2. เด็กชายจงรัก  แจ่มสี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สีทา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม้าแก้ว
5. เด็กหญิงนิชกานต์  กรวยทอง
6. เด็กหญิงบุณยานุช  คุ้นเคย
7. เด็กชายประกาศิต  ปานแย้ม
8. นายพิชิตชัย  โพไพเจริญ
9. เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษสิงห์
10. เด็กหญิงอารยา  หมื่นจิตร
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวจิดาภา  ธาราไทย
2. นางสาวจิรดา  กาดำ
3. นายจิรายุส  ปัญญารอด
4. นางสาวดวงหทัย  ยาใจ
5. นายตรีภพ  ขำพวง
6. นายพชรพล  เกาะแก้ว
7. นางสาวพลอย  บุ้งทอง
8. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
9. นายรณกร  ราศรี
10. นายสาทร  แก้วพวง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร  ขุนทอง
5. นายธีรภัทร์  สร้อยสน
6. นายนรุตม์   ศิริเลข
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
8. นางสาวสมฤทัย  ทองล้วน
9. นายสหัสวัต   เนื้อทอง
10. นางสาวออน   อานนท์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
2. นายนิธิกร  รัตนศิลา
3. นางสาวปนัดดา  ศึกนอก
4. นางสาวสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. นางสาวอรุณี  สนิทกูล
6. นายอานุภาพ  โพธิ์เอก
7. นายอำพล  โพนสร้างแก้ว
8. นายอำพล  เข็มเพ็ชร
9. นางสาวเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
10. นายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวภัทราพร  พิทักษ์พูน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  ประมวลสุข
2. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
3. นางสาวปทิตตา  โนรี
4. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
6. เด็กหญิงรุ้งพรายแสง  ฐิติพันธ์ปภา
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
8. เด็กหญิงเพ็ชรส่องแสง  ฐิติพันธ์ปภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
2. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
3. นางสาวนฤมล  กันตังกุล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   เตชจรูญจิตร
2. นางสาวญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เเซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถนัดกิจ
5. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญามิตร
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   สุพัฒน์อาภรณ์
7. เด็กหญิงลัลน์รัตน์   พิศาลก่อสกุล
8. นางสาวอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
4. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขไกร
2. เด็กหญิงณัคศร  สุศาโยธิน
3. เด็กหญิงพรสุพพัต  ประทุมวัลย์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ช่างประดับ
5. เด็กชายรัชพล  หลอดทองแดง
6. เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรชูตระกูล
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
4. นายเตมีย์  ศรีคง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
2. นางสาวธัญรัศม์  บุรทัตเธียรพงษ์
3. นางสาวบัว  สินบัวทอง
4. นางสาวปานวาด  ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา  เราอุปถัมภ์
6. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
2. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
3. นางสาวพิมพ์ณดา  คงสอน
4. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
6. นางสาวอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. นางสาวนลินพร  กกรัมย์
3. นางสาวบุษกร  สัญสำราญ
4. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
5. นางสาวหรรษา  พรหมชาติ
6. นางสาวอักษิพร  ภักดี
7. นางสาวอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
8. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวพิมรดา  เอนกศิลป์
4. นายวุฒิศักดิ์  จ้องสาระ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โชคกำเหนิด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนศรี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ทอนสูงเนิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์รัตน์
5. เด็กหญิงปทิตตา  เทพภิบาล
6. เด็กหญิงพลอย  เขียวสวาท
7. เด็กหญิงพัชรพันธ์  เอกอำพน
8. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนธรรม
 
1. นายกฤษดา  วิเศษกสิกรรม
2. นายศิวะภัทร์  บาดกลาง
3. นางสาวนวรัตน์  อินทร์สุริยา
4. นางสาวมณิกานต์  ทวีโคตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มังคลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลัดหนู
3. เด็กหญิงณัฐภา  งามดี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภิรมย์ทอง
5. เด็กหญิงวิริญญา  ยะซัน
6. เด็กหญิงศรัญญา  ไทยใหม่
7. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่โง้ว
8. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาติด
3. เด็กหญิงธัญสินี  แอตาล
4. เด็กหญิงนฤดี  พงศ์จิระเสฎฐ
5. เด็กหญิงนวพร   แซ่เฮ้ง
6. เด็กหญิงพัสตร์ชิตา  นิธิภพอังกูร
7. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภู่ทอง
8. เด็กหญิงภาวิดา  อาจชัยศรี
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
4. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวณัตินี  เหลืองต้นตระกูล
3. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรทอง
4. นางสาวนันทวัน  นิลบุตร
5. นางสาวรวีวรรณ  บุญรอด
6. นางสาววรันธร  ศรีพรม
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
 
1. นางณปภัช  สนธิสว่าง
2. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
6. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
7. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
2. นางสาวณัฐมน  พวงบุษบา
3. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
4. นางสาววิภาวดี  แย้มอรุณ
5. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
6. นางสาวศุทธินี  บุญบำเรอ
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวสุดารัตน์  เงินวิลัย
9. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริสัมพันธุ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษา
2. นางปวีณา  พลชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชินเทพรัชชกิจ
3. นางสาวญาดา  จิโรปการ
4. เด็กหญิงฐิติพร  ธีรเจริญชัย
5. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เเซ่เตียว
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถนัดกิจ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณอุดมกิจ
8. เด็กหญิงณิชารัศม์  ศักดิ์เกษมรัตน์
9. เด็กหญิงดารารัตน์  พงละคร
10. เด็กหญิงทัชชญา  ลาภสุทธิเกษม
11. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญามิตร
12. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   สุพัฒน์อาภรณ์
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จบดี
14. เด็กหญิงระกาแก้ว  สิงหจันทร์
15. เด็กหญิงลัลน์รัตน์   พิศาลก่อสกุล
16. เด็กหญิงอณิสตา  ตัง
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
4. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
5. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลเฉลียง
2. เด็กหญิงชนิกา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เกษมสุวรรณ
4. เด็กหญิงประภานิส  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงพรรณนิษา  เฮงฮู้
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ลิมาคม
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลศักดิ์
8. เด็กหญิงศรีสุจิน  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฤทธิ์จีน
10. เด็กหญิงสิริโรจนา  นาคสิงห์
11. เด็กหญิงอารดา  ทองทา
12. เด็กหญิงเรณุกา  เวียงสิมา
 
1. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
2. นางสาวปุณยากร  เชื้อสนิท
3. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์
4. นางสาวปิยะนันท์  เส็งประชา
5. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายก้องปฐพี  วันทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา   ภูผันผิน
3. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพิมพ์
4. เด็กชายปริทัศน์  รักดี
5. เด็กหญิงปาริฉัตร   เกตุมี
6. เด็กหญิงภัทรวดี  โปร่งทองคำ
7. เด็กหญิงมลฤดี    สุวรรณสุข
8. เด็กหญิงมัณฑนา   รักขุมแก้ว
9. เด็กหญิงลภัสรดา   แดงจันทร์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ดอกมะลิ
11. เด็กหญิงศศิกานต์   วิเศษศรีสิริกุล
12. เด็กหญิงศศฺิวิมล   ศิริพิมพ์
13. เด็กหญิงสุธารัตน์   อินต๊ะโน
14. เด็กหญิงสุพิชญา   รวบรวม
15. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสมปอง
16. เด็กหญิงอภิรดี   บัวคำ
 
1. นายนเรศ  แสนสอาด
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
3. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักพวก
5. นายวิศิษฏ์  เตชะนิติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกานตรัตน์  พุ่มโพธิ์
2. นางสาวคณกรณ์  ทรัพย์สุข
3. นางสาวจารุภา  ใจยาว
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
9. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวอริศรา  อภิบาล
12. นางสาวเปมิกา  สมนึก
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
3. นายบัญชา  วอทอง
4. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์หมุน
5. นางสาวสุคนธา  จันทร์ขาว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวกิตติมา  สงวนศรี
2. นางสาวขวัญชนก  มีนารี
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทอง
4. นางสาวชลิตา  เสียงเย็น
5. นางสาวชัญญกร  กมลประสิทธิ์สุข
6. นางสาวญาณิศา  เปรมปรีดี
7. นางสาวณัฐณิชา  ตาสุรินทร์
8. นางสาวณัฐธิดา  แช่มช้อย
9. นางสาวบัวใบหยกศร์  พฤทธาภิญโญภาส
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  วนาปกรณ์
11. นางสาวพรรณพัชร  เล็กศิริ
12. นายภูมิ  เถาทอง
13. นางสาวมนัญธยา  ยุ่นประยงค์
14. นางสาวมนัสสิริกานต์  พงศ์วิริยะพันธ์
15. นางสาวรุจิรดา  เจริญแก้ว
16. นางสาวสวรรยา  สื่อเจริญสม
 
1. นายยุทธนา  นิลวุฒิ
2. นางสาวแจ่มศรี  ไชยฮาด
3. นางสาวชนัญชิดา  กล่อมจิตร
4. นางชญาน์นันท์  ลาลด
5. นางสาวเบญจวรรณ  ชาญเชิงรบ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชมพูนุท   โพธิตา
2. นางสาวชลลดา   สุโข
3. นางสาวณัฐภัทร   วิจิตรแพทย์
4. นางสาวธารทิพย์   คำปู่
5. นางสาวพนาพร   เฉากระโทก
6. นางสาวพิริยพร   แก้ววาสี
7. นางสาวมินธาดา   คชานันท์
8. นางสาวรุ่งไพลิน   วงษ์ขนิษฐ์
9. นางสาวรุ่งไพลิน   สุขเกษม
10. นางสาววิภาวดี   สุขศรี
11. นายศิริโชติ   กุดแถลง
12. นางสาวศุภิสรา   ไตรยวงค์
13. นางสาวอณัชยา   เพ็ชรักษ์
14. นางสาวอรพรรณ   พูลรักษ์
15. นางสาวอรวี   จอกแก้ว
16. นายเมืองแมน   เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา   สุรวัตร
2. นายวีรพงษ์   จุณศรี
3. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
4. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
2. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
2. เด็กชายธนาสิทธิ์  เรืองมนตรี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชมประเสริฐ
4. เด็กชายสุรนนท์  พร้อมสิน
5. เด็กหญิงอาภัสรา  นนท์แก้ว
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกรรณิการ์  บัวสว่าง
2. นางสาวนิจจารีย์  คล้ายพินิจ
3. นางสาวพัชริดา  เกษอุดมทรัพย์
4. นางสาวสุวนันท์  ทองประสม
5. นางสาวอินทิรา  จำเนียร
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. นางสาวเจนจิรา  ซือตระกูล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางอิสรีย์   บัวขม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวสุรภา   รัตนจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันตี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายชินดนัย  พรสิงห์
 
1. นางสาวรพีทัศน์  ดวงแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1. เด็กชายอลัน ออสการ์  สแตน
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูธฤต  เติมวาณิช
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวกัลยากร เกรซ  คลาร์ก
 
1. Mr.Roger  Ford
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายเคน ศุภวิชญ์   แรนกิ้น
 
1. นางสาวสมนาถ  ยอดมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพริบพันดาว  เหล่าเจริญพรกุล
 
1. นางสุพินดา  ทิพย์เอียด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนธรรศ  พวงผล
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย
 
1. นางสาววชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  คาร์
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวดนุภา  คณาธีรกุล
 
1. นางวิสินี   นุกูลกิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวพันพัสสา    ไกรทัด
 
1. นางพนิตา   โรจนาภินันท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวพันแสนดาว   คุณสารธรรม
 
1. MissReena Joy   Lumiqued
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต
 
1. นางสาวณัฐิญาภรณ์  หาญแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายธีร์  วัฒนารักษ์สกุล
 
1. นายสุทธิพันธ์  หิรัญพฤกษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงสิริโสภา   เอกรัตนวงศ์
 
1. นางสาวณัฐพัชร์   ชัยศรีรัมย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวนาร่า  เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวคัทรียา  บิวบี้
 
1. นางสาวอนุสรา  คงเกต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายปณชัย  วงศ์วีรธร
 
1. นางชัญญานุช   บุญยะพุกกะนะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกษิรา  ฤกษ์ชัยดี
2. เด็กหญิงชญานิน   คิม
3. เด็กชายชิษณุพงษ์   นภาเพชรรัตน์
4. เด็กชายศุภกร  สุทโท
5. เด็กชายเตชิต   เขมิกกานนท์
 
1. Mr.Andrew Thony L.  Miralles
2. นางรุ่งนภา   โชติกรณ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.583 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ
4. เด็กหญิงปพิชญา  บุญคำ
5. เด็กหญิงปัณณธร  เจริญสุข
 
1. นางภัคภิณญา  แสงรักษา
2. นางสาวจรัณญา  โสภาทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.833 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  สินธุรส
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญอาจ
4. เด็กชายศิริโชค  ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงแพรทอง  โซ่เงิน
 
1. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
2. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกฤดิ์ทรัพย์   สิริปัญจนนท์
2. นายฉัตรดนัย   อินทรประสิทธิ์
3. นางสาวพัชรมัย   โสภา
4. นางสาวภัทราพร   หลักคำ
5. นางสาวอาภานุช   รมณีปูชนียะ
 
1. Mr.Andrew   Thony L. Miralles
2. นายจีระศักดิ์   ศรีจันทร์แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายชนาธิป  อำไพโรจนวงศ์
2. นางสาวดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
3. นายดิตถ์วัต  ตันเวทยานนท์
4. นางสาวปริยากร  ภู่ตัน
5. นางสาวสุธีรา  กสินุรักษ์
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan,Jr.
2. MissTae  Otani
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชัญญานุช  กำเนิด
2. นางสาวณัฐธิดา  หอมใจ
3. นางสาวธิดารัตน์  ขันตาโย
4. นางสาวนภาพร  ล้ำวารีกุล
5. นางสาวมิณตรา  ตั้นเจริญ
 
1. นางสาวปิยนุช  เทียนซ้อน
2. นางสาวฐิติยา  เชาวน์ชื่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
2. เด็กหญิงอวภาส์  กองแก้ว
 
1. นางสาวจวิ้นชิง  แซ่สวี่
2. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงดลพร  อัครพลศานต์
2. เด็กหญิงนวพร  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวชวินันท์  สวัสดิ์วงษ์
2. MissHou  Xiaoyu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัชธนกิจการ
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  วรานนท์วนิช
 
1. Mr.LAN  GUI
2. นายอนุชาติ  เตาะเจริญสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาววลัยพร  โอภาโส
2. นายศรานนท์  ชลชีพ
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissMa  Xiaoli
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกนารถ  ฤดีอมรเกียรติ
2. นายนวพล  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธุ์
2. นายกฤตพงศ์  มูลมี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจีรนันท์  วิภวานี
2. นางสาวปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัศมี
 
1. MissWu  Shengnan
2. นางสาวปิยฉัตร  จักรกระโทก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เมฆหมอก
2. เด็กชายภานุพล  เส็งคิศิริ
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. นางสาวรัตนา  มีประวัติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกันติศา  ลุ่มนอก
2. เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังข์วรณ์
2. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณชนก  เปี่ยมไพบูลย์
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองสุข
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวบุณยานุช  นรมั่ง
2. นางสาวสุชาดา  จิตเพียรธรรม
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววีรภัทรา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอาภัสสร  เวกสูงเนิน
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวอิสราภรณ์  สกุลวงษ์
 
1. นางสาววันธิดา  สีหะวงศ์
2. นางสาวธัชมนต์  แพรแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลเนตร  ยินดีสุข
2. นางสาวณรัญญา  แย้มพักตร์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissHYE RIN  KIM
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพฤกษพร   ตันติพูลผล
2. นางสาวมนพฤกษา  ใจหาญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวสุกุลสินี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอาทิตยา  รอดเมือง
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
2. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนวิน  พรกุลวัฒน์
2. นางสาวพิชญา  หวังปรีดาเลิศกุล
 
1. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
2. นางสาววรณัน  ภักดีสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณชา  ประจวบเหมาะ
2. นางสาวมาลินี  เมฆเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนากานต์  แสงยุนนท์
2. นางสาวธันยาภัทร์  อยู่โต
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายฉันทักษ์  ลิ้มจิระวัฒนา
2. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวธัญลักษณ์  ประสมทอง
2. นางสาวสุธินี  จ่างพิพัฒนวกิจ
 
1. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม
2. นายชญศักดิ์  สนธิสกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชื่นกมล  บุญปริอาทร
2. นายณัฏฐพีร์  สิทธืวุฒิ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายพฤทธิเมธ  สนธิพันธ์ศักดิ์
2. นางสาววันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
2. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายธนกิตต์  สีใส
2. นางสาวเนตรนภา  พิณสำเนียง
 
1. นางสาวกุุลวรินท์  ญานประภาส
2. MissShengnan  Wu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธนธรณ์  วิเชียร
2. นางสาวธนพร  วิเชียร
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. Mrs.Seika  Pongsa-ard
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกาญจนา  อัศวเหล่าวรพงศ์
2. นางสาวธัญจิรา  ศรีกิจรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศริยา  ศุภประวัติ
2. นางสาวอิษรา  ฮ้อศิริมานนท์
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
2. นางสาวสุวีนา  พันธุมี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวพลอยชมพู   ธนูทอง
2. นางสาวเขมธิดา   เหลือทรัพย์
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา  บุญวงศ์
2. นางสาวรัฐกานต์  ธันยากรวรกุล
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. Mr.Kim  Young Hyun
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรา  เรือนศิริสถิตย์
2. นางสาวรุจิรดา  แสงพิทักษ์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวมนนิชา  ลาภผล
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  เพชรสีช่วง
 
1. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
2. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธนพร  บูรณประทีปรัตน์
2. นางสาวลลิตา  ปาวิไลย
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
2. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนมล  ทรงไทย
2. นางสาวศตพร  เวชทัพ
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชัชญาภา   โตเอี่ยม
2. นางสาวปิยะธิดา   ศรีวรรณ
3. นางสาววรินทร​   พิบูลย์​
4. นางสาวอภิชญา   ศรีนิธิชญานนท์
5. นางสาวอุบลวรรณ   วิบูลย์ทรัพย์ทวี
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissMarry  Rui
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกัลยาณี  ดวงรัตน์
2. นายนัฐพงษ์  สืบวงษ์รุ่ง
3. นางสาวปุณยวีร์  วงศ์มนต์เทวัญ
4. นางสาวปุณยาพร  ภูมิถาวร
5. นายภัทรพล  สมชื่อ
 
1. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
2. นางสาวจินตนาพร  ดวงอาจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจรินทร์ธร  ยิ่งยงเสถียร
2. นางสาววัลย์ชนก  ธกฤตกูร
3. นางสาวศรุดา   โอฬารธราดล
4. นางสาวอชิรญาณ์  แซ่โง้ว
5. นางสาวอติกานต์  พฤกษธัมมโกวิท
 
1. นายกฤตพงศ์  มูลมี
2. นางสาวสุปรียา   สุดประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายธาราพงษ์  เชื้อทอง
2. นางสาววนันต์ภัทร  ชาติประสิทธิ์
3. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
4. นายอนุภัทร  ยิ้มบุญลือ
5. นายเอกลักษณ์  อ่อนมิ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกมลลักษณ์   เสนาเลี้ยง
2. นางสาวดวงกมล  อินทรประสาท
3. นางสาวธนัญญา  ปาจิตต์
4. นางสาวนริศรา  พลศรี
5. นางสาวนฤมล  ถ้ำอมร
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกรองทิพย์  ตรีรัตนนนท์
2. นางสาวฐิตาลีย์  ศรีทิน
3. นางสาวดวงกมล  สู่สกุล
4. นางสาวบัณฑิตา  มาลัยศรี
5. นางสาวบุณยอร  สิงห์ไฝแก้ว
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชลัญดา  ภาณุพินทุ
2. นายณัฐกิตติ์  นิ่มเนียม
3. นางสาวธนกร  สุทธิเรือง
4. นางสาวรมิตา  จุฑาสันติกุล
5. นางสาวศิรดา  คิ้วเจริญ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายธนภัทร  ส่งแช้ม
3. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
4. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
5. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นายศุภฤกษ์  เชื้อมั่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัชชา  วสุวานิช
2. นางสาวณัฐพร  ชปิลเลส
3. นางสาวมาร์นี  แมคกี
4. นางสาวลภัสรินทร์  ศรีกุลกรณ์
5. นายสรณ์ก้องภพ  เชี่ยวประมงค์
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  รุ่งสว่าง
2. นายธิปก  สายฟ้า
3. นายธีรเมธ  ทองอ่อน
4. นางสาวมนภรณ์  ศรีปลั่ง
5. นางสาวศิรประภา  ส่งฤทธิ์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. Mr.Sukjun  Choi
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  ทิราชีพ
2. นางสาวรดา  มั่นต่อม
3. นางสาววรรณกานต์  หินอ่อน
4. นางสาวอริศรา  มารศรี
5. นางสาวเมสิยาห์  เนื้อไม้
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. นางสาวกรกช  แซ่เหอ
2. นางสาวสุพัตรา  มูลทองน้อย
 
1. MissLIANG JING  WEN
2. นางสาวอังคณา  กองเกตุใหญ่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายจิรพัช  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์สุจี  พันธ์กลาง
 
1. MissPan  Pan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายวรรณไวทย์  วรรณเวก
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนลินญา  หออัษฎาวุธ
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวอภิรดี  สิตรังสี
 
1. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธนัชชา  เลาหะกังวาลวิทย์
 
1. Mrs.Jung Mi  Kim
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวรักศิกานต์  แก้วอินทร์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกณิศา   ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 1. เด็กชายณัฐภัทร  นาคอินทร์
2. เด็กชายปภังกร  หวังชูเชิดกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  เจียมเงิน
2. นายณัฐ  สิทธิกร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภัคพล  ขันธบรรพ
2. เด็กชายสรเมส  เมตตาวิหารี
 
1. นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช
2. เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์สิงห์
 
1. นางอุษา  ไชยลือชา
2. นางสาวยามีละ  สนิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายภูมิธศิลป์  เคนแสนโคตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนัฐกาญจน์  นาเมือง
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายณัฐชนน  ไชยพงศ์ผาติ
 
1. นางมะลิ  ตรีเพ็ชร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
2. เด็กชายณัฐพล  แรงรอบ
3. เด็กชายณัฐวัตร์  เกตุปลั่ง
4. เด็กชายธิชานนท์  เนาวราช
5. เด็กชายนพพร  ผักกาดทอง
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ธุระพันธ์
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  โยงทองหลาง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมหวล
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายถาวร  เที่ยงธรรม
3. นางสาวธนัฏฐา  คุณสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤษณะ  เพิ่มพูน
2. เด็กชายธชานนท์  ชาวโพงพาง
3. เด็กชายนบนที  อินทรบุญ
4. เด็กชายพีรวัช  มหาชัย
5. เด็กชายรชต  แสนกล
6. เด็กชายวันปี  เทียนกระจ่าง
7. เด็กชายวีรภัทร  คนดี
8. เด็กชายศตคุณ  อัจฉริยะอุสาห์
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นายภูธร  บ้านเนิน
3. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แซ่อื้อ
2. เด็กชายชุติพงษ์  แก้วเกิด
3. เด็กชายธนพล  บุญอุบล
4. เด็กชายปฏิภาน   กระจ่างกลาง
5. เด็กชายมะนีฉาน  เกาะสอด
6. เด็กชายวันดี  นี
7. เด็กชายสุทธี  นี
8. เด็กชายอนิวัชร  รัตนมูล
 
1. นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
2. นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ์
3. นางสาวภคพร  ครสิงห์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายพงศกร  มากมี
3. นายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายวุฒิชัย  นาคพงษ์
5. นายสินชัย  ทองแย้ม
6. นายอัครเดช  กัลปิยะภัณฑ์
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์
3. นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นายจตุพร  พลเสน
2. นายชัยมงคล  โชติช่วง
3. นายณัฐพนธ์  รอบรู้
4. นายธีรภัทร  แต่งงาม
5. นายภูวดล  ปลูกงาม
6. นายรังสรรค์  แสงแก้ว
 
1. นายวรากร  กายะพันธุ์
2. นางสาวพรสวรรค์  การภักดี
3. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. นายกฤตวิทย์  เกิดแดง
2. นายชยุติพงษ์  นิลโสภา
3. นายพีรพล  ช่างทำร่อง
4. นายภาณุพงษ์  จันทร์สวัสดิ์
5. นายมินธาดา  เชื้อขาว
6. นายมินธุ์ธาดา  นวลแก้ว
 
1. นางสาวอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกมลา   ชีพสมุทร
2. นายกายนนท์   คำรอต
3. นางสาวคีตภัทร   เรืองนิล
4. นางสาวณิชกานต์  ศุภลักษณ์
5. นายธนกฤต   เขี้ยวสิงห์
6. นายธีร์ชัยชาญ  ศิริรัตน์บวร
7. นางสาวนวพร   สุขสำราญ
8. นางสาวปานพิมพ์   ชัยดีเมธาพัฒน์
9. นายพัฒกรณ์   บูรพกรณ์
10. นายศรันย์กร  เศรษฐ์ศิริปภากร
 
1. นายภานุเดช  วัดแก้ว
2. นายกฤตธัช   โยมญาติ
3. นายสิรภพ   คุ้มพ่วงดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวฐานิตา   ยอดเชื้อ
2. นางสาวณัฐนิชา   กันหมุด
3. นายณัฐวุฒิ   ซังปาน
4. นายปิยวัฒน์   พรสุวรรณ
5. นายพัชรพล   สุขเกษม
6. นางสาวพิยาดา   จงเจริญ
7. นายพีรพนธ์   แก้วสอาด
8. นางสาวมนัสนันท์   เอี่ยมสำอางค์
9. นายวัชระ  สารรัตน์
10. นางสาวอัมภิกา  บุญทัน
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย  บุญนาค
3. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิรดา   เภาสูตร
2. นางสาวจิราพร   งามประดิษฐ์
3. นางสาวฏิฐิกานต์  คำสมวงษา
4. นายพาสกรณ์   เชื้อกลับ
5. นางสาวพิชญ์สินี   สมคิด
6. นางสาววณาวรรณ   สุวรรณเพ็ชร
7. นางสาวสายวรีย์    พลอำนวย
8. นางสาวสุกัญญา    สิรีปานเดย์
9. นางสาวสุธาสินี   โพธิ์นา
10. นางสาวสุรีพร   พบวันดี
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
2. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
3. นางสาวพัลลภา  เกตุแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  วันสามง่าม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. เด็กหญิงเอกจิรา  ทองดี
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางสาวนูรีดา  ยือโระ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ไผ่ทอง
2. เด็กหญิงณัฐชลิดา  อัมภรัตน์
3. เด็กชายทรงพล  อาจหาญ
4. เด็กหญิงภิญญาพร  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงอาริยา  อภิสุนทรี
 
1. นายชานน  จาตุรัส
2. นางสาวชริตา  สังขพิทักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เรืองทิพย์
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ดงพระจันทร์
3. เด็กหญิงนิรามัย  ธาระทรัพย์
4. เด็กหญิงรักษ์จิรา  เดชะเทศ
5. เด็กหญิงอรนุช  วงศ์วี
 
1. นางสาวจิราภา  กาฬษร
2. นางภัทรกันย์  อักษร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงสว่าง
2. นางสาวปิยธิดา  แซ่เหลี่ยม
3. นายปุณรัตน์  ผิวผ่อง
4. นางสาววรรณนิสา  หนูทิพย์
5. นางสาวอุดมลักษณ์  เกิดสมนึก
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
2. นายอาหามะ  มะบู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวชลดา   ปราบนอก
2. นางสาวประภัสสร   อนุชัยกิจธรรม
3. นายพัทรศยา​   แซ่ตึง
4. นางสาวศุภรัตน์​   นาหนองบัว
5. นางสาวอรทัย​   ทองอนันต์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวทรายแก้ว  จันทร์แจ่มฟ้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวฐิตา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวณัฐมล  ทับสีนวล
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  เดชเพชร
4. นางสาวศิริรัตน์  สุขนิรัญ
5. นางสาวศิริลักษณ์  ธนูทอง
 
1. นางสาวกัลญา  กรีธาธร
2. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงบุญชิตา  ยังเจริญ
2. เด็กหญิงศุภาลัษณ์  สุมาลัย
3. เด็กหญิงอัญมณี  ตันประดับสิงห์
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงถาวรีย์  เดชคช
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วัฒน์ชัยพนา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นสารี
 
1. นางมณฑาทิพย์  คีรีสุทธิวงศ์
2. นางสาววณิชชา  ร่ำร้อง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวนฤมล  เกิดรื่น
2. นางสาวปาลิตา  พละมาต
3. นางสาวเจนจิรา  มูลคร
 
1. นางสาวไพรินทร์   ขุนศรี
2. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวชุติกาญจน์  หาญสำฤทธิ์ผล
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  พงศ์เจตน์พงศ์
3. นางสาวพราวนภา  สถิรปัตติ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
2. นางสาวมัณฑิกา  วิชัยดิษฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวพัชรมัย  ขำกา
2. นายสุทัศน์  ธัญญเจริญ
3. นางสาวสุภัสสร  นาคจินวงษ์
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญชพร  รอดระวังภัย
2. เด็กหญิงจิรประภา  อรุณคีรีวงศ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  พุทรักษา
 
1. นายพรชัย  คล้ายศิริ
2. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  มานอก
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. เด็กหญิงแสงแข  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
2. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  นามมูล
2. เด็กหญิงพัชราภา   เสียงใส
3. เด็กหญิงศศินา  ล้านทอง
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวบุษกร  สิงห์ครุธ
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวสุฐิตา  คุมพล
 
1. นางณัฐรินีย์   กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวนิรันดา  สุขสยาม
2. นางสาวปิยะมน  มั่นคง
3. นางสาวศศิกานต์  จอมมะเริง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เขียวหวาน
2. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวสุชัญญา  ธูปผึ้ง
2. นางสาวเปี่ยมสุข  มณีนิล
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  ยาทิพย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ปิ่นเพชร
2. นางสาววริศรา  แย้มแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุณยะพรรค
2. นางสาวศิรินญา  พัดปุย
 
1. นางสาวทิพย์วัลยา  มิทะนนท์
2. นางสาวนาฏยา  คงผอม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงมุขชญา  เสาธงทอง
 
1. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
2. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   สารชาติ
2. เด็กชายอเนชา   เต๋จ๊ะยา
 
1. นายสุนทร  ตรีสุขี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ริมรักษา
2. เด็กหญิงศรีสุภัทร  เลี้ยงพรรัตนะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งพิมพ์  ณัฏฐ์พล
2. เด็กหญิงนันทพร  เลอยศพรชัย
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธนอาภา  ผาบุตรลา
2. เด็กหญิงสิรินญา  สำราญ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายหงส์สุพรรณ  ขันตี
 
1. นางณัฐณิชาช์  พุ่มจำปา
2. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษณะ  โพนพรรณา
2. เด็กชายมังกร  โสขุมา
 
1. นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร   เขียวแก้ว
2. เด็กชายสกีรีน   คล้ายก้าน
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นางสาวภัททิรา  ศรีนครินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายก้องภพ  เสมาชัย
2. นายเขมพัฒน์   ทำสวน
 
1. นายอมรเทพ  ทาประโคน
2. นายพัลลภ  แก้ววงค์ธิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธัชภูมิ  เจษฎาภูริ
2. นายรภัสสิทธิ์  นิพัฒธกาญจน์
 
1. นายวัฒนา  ปลาตะเพียนทอง
2. นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวงศธร  งางาม
2. นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชวกร  สุทธิชลสกุล
2. เด็กชายเทพทัต  แก้วโสตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นายยวน  ช้างใหญ่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกชภัส  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงภรภัทร  พันธ์ทอง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายพชรกร  ง้วนจินดา
2. เด็กชายพุฒินัฐ  เลิศเวช
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกชกร  กสิกรรม
2. นายชนปิติ  ศรีแก้ว
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  จบศรี
2. นายวีรศิลป์   ฤกษ์เวียง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายนครินทร์   ทรัพย์วิริยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวนุชนาถ   แพทย์รักษา
2. นางสาววิภาพร   สุขสำราญ
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤตเมธ  แก้วคงธรรพ์
2. นายณทรรศน์  โปษยาอนุวัตร์
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวบุษยมาส  ธัญญเจริญ
2. นายวัชรพงษ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
2. นางสาวกิตติยาพร  น้ำแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกมัยธร  เพ็ญดารา
2. นางสาวกรรวี  พฤกษาพงษ์
 
1. นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา
2. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แซ่ลี้
2. เด็กชายระพีพัทธ์  ชอบสูงเนิน
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวชุติมา  คำเนียม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายดนัย  ผิวผา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เชยเชิงวิทย์
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว
2. เด็กชายพิชยะ  ทุมมา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายคฑาทอง  ดีเด่น
2. นายพสุธร  กุลชาตสุวรรณ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
2. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายพลภัทร  เพ็ชรสินธพ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมกลิ่นราตรี
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพชร  จันทวงศ์
2. นายภัทรพล  รัตนพงษ์
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายนพกร   สุดแดง
2. เด็กชายภานุรุจ   ศิริณาไพศาล
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นายอภินัทธ์   อัชชพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจารุเดช  เสนาะสังข์
2. นายมกรธวัช ยูจีน  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาววาสนา  โสภารักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายชยานันท์  วิรัชนานันทกิจ
2. นายอภิวรรธน์  สุขถาวรประดิษฐ์
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรพัตฒ์  พิกุลแย้ม
2. นายแสนยากร  เสียงเสนาะ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฎฐ์  ภิญโญ
2. นายภูมิพัฒน์  ชัยประเสริฐสุด
 
1. นายวรรธนะ  คัทจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แก้วจันทร์
3. เด็กชายสุวภัทร  เหม็นชัย
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวภรภัทร  สะราคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ผลพฤกษา
2. นายธนกร   การบุญ
3. เด็กหญิงธัญรดี   บานเย็น
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกันตพิสิฐ  ลิ้มศุภพุฒิกุล
2. เด็กชายณณณณณ  งามปัญญา
3. เด็กชายพงศธร  สุขเจริญเวช
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวยศวดี  หมื่นทิว
2. นางสาววิภาพรณ์  ใต้ชมภู
3. นางสาวสาธิดา  ประจวบ
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายก่อเกียรติ  คงทวี
2. นายฐานัส  ศิริการ
3. นายณัฐ  มาฆะสิทธิ์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวบุญบารมี  วานิชยานนท์
2. นายบุญรักษา  วานิชยานนท์
3. นางสาวศรัณย์ภัทร  จิระกุลสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกวีพัฒน์  หุ่นศิริ
2. นางสาวปริชญา  สุขชนะ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ทิมทวีป
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชยา   ยังวัฒนา
2. นายวุฒิพงษ์   นาคเฮง
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางฐญาพร   สังขรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายจักรภพ  ตระกูลแผน
2. นางสาวรัตติกาล  แสงไฟ
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นายรุจิกร  โพธิ์ยวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุ่ยเฟือง
2. นายวุฒิชัย  จรุงกัน
3. เด็กชายอาจณรงค์  เต็มสุข
 
1. นายธเดช  ทิสานนท์
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายประพันธ์  ปิ่นน้อย
2. เด็กชายปุระชัย  สีหาเสน
3. เด็กชายเบญจามฤต  พนอนุอุดมสุข
 
1. นายธเนศ  ศรีสวัสดิ์
2. นายนิชนันท์  บุญมาพิลา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายธิปก  ครอบครอง
2. นายปราย  สังวาน
3. นายพงษ์ศักดิ์  ถาไพเฮือง
 
1. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา  สีเงิน
2. นางสาวมะลิวรรณ   พุฒิเอก
3. นางสาววรัญญา  จันทฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายณัฐพล  ผลดก
2. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ศิริ
3. นายอนุชา  สืบสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรภร   มั่นเพ็ชร
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  แก่นนาคำ
2. นายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
3. นายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ศรบัณฑิต
2. เด็กหญิงณัฐฎี   วุฒิเกตุ
3. เด็กชายทัศน์พล   สินเมือง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีพานทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล
2. เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายดินธนารัฐ  จันทร์แสงศรี
2. นายธนพล  สวัสดิ์วงษ์
3. นายธนัตถ์  สิทธิประสงค์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. นายนที  สุมาลัย
3. นายอนุวัฒน์  บุญมี
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายกษิดิศ  ถนอมทอง
2. นายวัฒนา  เอกเอี่ยม
3. นางสาวสุรินทริยา  แจ่มแป้น
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายปารเมศ  นามประเทือง
2. เด็กชายพูลพัฒน์  ดอกจันทร์
3. เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุทธินันท์  ภาคแสวง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุทธิโสธร
3. เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลสว่าง
2. เด็กชายพัศกรณ์  เขียวโพธิ์
3. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กพิมาย
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เทือกเถาว์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
2. นายธนรรธน์  จันทนา
3. นายธนโชติ   เอี่ยมสอาด
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวีระชัย  วัฒนจิตติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายทิตธวัช  ใจอู่
2. นายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวแพรวรุ่ง  ประทีป
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐชานนท์  มณฑีรรัตน์
2. นางสาวพิชชาพร  ยุตติโกมิตร์
3. นายแคน  คินซันมอ
 
1. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
2. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  พวงพิกุล
2. เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ์
3. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชนพัฒน์  ลิ้มเทียมกุล
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แต่่งงาม
3. เด็กชายไพศาล  ศรีไพบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   บุญชื่น
2. เด็กชายภูมิพิรัฐ   รักษากิจ
3. เด็กชายอิทธิกร   มุทุธรรมลักษณ์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. นายถาวร  ไกยบุตร
3. นายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายนัฐพล  พิมพ์ทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายภัทร  ทรงเลี่ยม
2. นายภูริ   ทรงเลี่ยม
3. นายอรรถพล   เจริญผล
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายชลชนะชัย  สมโฉม
2. นายชัชณล  ภูพาดสี
3. นายพงศภัค  รติปัญญาพรกุล
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงประชุม
2. เด็กชายนครินทร์  หวันทา
3. เด็กชายศุภมานพ  จันทร์ศิริ
 
1. นายสุชาติ  สินทร
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายวรพรต  วงษ์ทองดี
2. เด็กชายวันชนะ  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสุข
 
1. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
2. นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายชานนท์  จังพานิช
2. นายณัฐกิจ  ทองเหง้า
3. นายถาวร  ศิริวงศ์
 
1. นายสุวัสส์  สุขมี
2. นางสาวแก้วเพชร   พิมพ์สว่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายคมชาญ  พรหมรินทร์
2. นายฉัตริน  ขันตี
3. นายณัฐวุฒิ  คงประเสริฐ
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นายคณาธิป  สังข์ทอง
2. นายวันชัย  จันเสน
3. นายศักดิ์ดา  นาคน้ำ
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสาวสุกัญญา  ก๋าใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายกานต์นิพัทธ์  วรรัตน์วัฒนกุล
2. นางสาวณัชชา  นรสิงห์
3. นายภาณุพสุ  ปานเพ็ชร
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
2. นายวทัญญู  ขำเนตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงปิยะพร  ช่วงโชติ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชาว์วิวัฒน์วงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางสาวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชัยนุชิต   บุญเติม
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ทันใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   รัตนะ
 
1. นายทวี  ศรีเงินยวง
2. นายปรัชญา   เดิมหลิ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณีรนุช  รวีรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงนาเดีย  หวังวิมาน
3. เด็กหญิงวรพรรณ  พันธุ์วิชัย
 
1. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวพรพรรณ  จันทราช
2. นางสาวลลิตา  วังงาม
3. นายศุภณัฐ  อินทร์พันงาม
 
1. นายชานนท์  แสงโสด
2. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์   สีหะวงษ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวกชกร  ลิยง
2. นางสาวบัวชมพู  พวงสิน
3. นายโยธิน  ใจบุญ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
2. นางสาวจันทร  สถานพงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนสุทธิ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขันสาคร
3. เด็กหญิงวรรณษา  แก้วสุขแท้
4. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
5. เด็กหญิงอารยา  พันธสอน
6. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสุภาภรณ์  ทวีผล
3. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดสำราญ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หอมหวล
3. เด็กชายนนทกานต์  พงษ์วานิช
4. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฉันวัฒนาชัย
6. เด็กหญิงลภัสรดา  เอี่ยววัฒนากุล
 
1. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  งามดี
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  มีทิศ
3. เด็กหญิงนาราภัทร  เพ็ชรดี
4. เด็กหญิงนิสิตตา  มะลิหวน
5. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
6. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
3. นายภานุฉัตร  เผืองผ่อง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวฐิติมา  ตันประเสริฐ
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์เกษม
5. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
6. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. ดร.ศุภวดี  มนต์เนรมิตร
3. นายดบัสวิน  จัตวาภักดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวจณิสตา  สุขระ
2. นางสาวชุติกาญจน์  บุนรสิงห์
3. นายธนยศ  สนใจแท้
4. นางสาวธนวรรณ  ทิพย์มณฑา
5. นางสาวมัลลิกา  มหาวงษ์
6. นายยุทธพิชัย  ม่วงไทย
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
3. นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายตะวัน  กิจสง่าวงษ์
2. นางสาวธัญญรัตน์  ศิริพรชัย
3. นางสาวภาวิดา  เกทะโล
4. นางสาวศศิกาญจน์  ธรรมวิเศษ
5. นางสาวสันธิลา  โพยนอก
6. นางสาวเมยาวี  รัตนวรรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ไสยาศรี
2. นายกิติคุณ  รสแก่น
3. นางทรงสุดา  พวงแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สุ่นสี
2. นางสาววราภรณ์  พึงตัว
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กัญญาสาย
 
1. นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข
2. นายพงษกร  บุญต่อ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพันธ์   วงษ์ไทร
2. เด็กหญิงธิญาดา   อุ้มวารี
3. เด็กหญิงบุษภาภรณ์   สว่างกุล
 
1. นายไผ่ภิรมย์   พรหมอนันต์
2. นางสาวชรินรัตน์   ถิ่นสุข
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองยอด
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตันภักดี
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เวียงสงค์
 
1. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
2. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายก้องสกุล  พลายบุญ
2. นางสาวภีมสินี  จิรฐาทวีวัฒนกุล
3. นายวิชัย  แก้ววิลัย
 
1. นายธีระ  ทองยี่สุ่น
2. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สมจิตร์
2. นายพีรพัฒน์  ไชยวุฒิ
3. นางสาววันดี  ทองทับทิม
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นายชาคริตย์  แก้วใส
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุกัญญา  ปาสารักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  สัญญา
3. นายอัคริณม์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวธาริกา  ภูมิสถาน
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  บุญผูก
2. เด็กหญิงศศิธร  อิสริยวงศ์ปรีดี
3. เด็กหญิงไปรดา  ปันจักร์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายมนัส  ผลาเกตุ
3. เด็กชายสรศักดิ์  จันมี
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นายกฤษณะพงศ์  สงคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุจะพันธ์
2. เด็กหญิงนภสร  โพธิ์หอม
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  โพธิ์หอม
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวกิตติมา  มะยมทอง
2. นางสาวชัญญานุช  ครุฑธา
3. นายชุติเดช  กุสุมาลย์
 
1. นางอนัญญา  แหยมอุบล
2. นางสุวรรณา  ดิษธรรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจันทร์ธิดา    ไสวอุดมวงษ์
2. นางสาวณัฐชานัน   ขำเข้ม
3. นางสาวบุณยานุช   เผือกนวน
 
1. นางสาวอิสรีย์   รัศมีพิมล
2. นางสาวพรทิพย์    ชลธี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกมนทัต  บุญสัจจานันท์
2. นายประจักษ์  แสงจำปา
3. นายรหัท  มีกุศล
 
1. นางคารม  บุญโยประการ
2. นางสาวรุ้งระวี   บุญโยประการ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เถาว์โท
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  ตาลทอง
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  นุชประภา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางถวิล  เกตุแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนาตลดา  ชูนพรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
3. เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
 
1. นางสาวศศิธร  มีคุณ
2. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  โกษาผล
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ศุขสมบัติ
3. เด็กหญิงเต้าฮวย  เดชเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวชิดชนก  กันเจริญ
3. นางสาวพรรนิสา  เปลี่ยนศรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  นพเกียรติ
2. นางสาวพิชญา  ปรากฎผล
3. นางสาวอรกัญญา  พิมพันธุ์ดี
 
1. นายกฤษฏิณัฏฐ์  โพ้ะสูงเนิน
2. นายมนตรี  แก้วคง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายธนธรณ์  ชินรัตนา
2. นายธเนศ  ทรัพย์ธำรงค์
3. นายอนุพล  แก้วยา
 
1. นางสาวสุธาสินี   พรมทา
2. นายสุภวัช  เชาว์เกษม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  เกตุคำรณ
2. เด็กชายมารุต  ลี
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศิริเมือง
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
2. นางสาวชนนิกานต์  บุญเพ็ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงทรายขวัญ  สัตตารัมย์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังทสี
3. เด็กชายรัฐนนท์  เกิดทอง
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  จำปาจีน
2. เด็กชายปณิธาน  ศรีมงคล
3. เด็กชายภูษิต  ทองเปรม
 
1. นางอิชยนิติ   มูลชอบ
2. นางสาวรัตนา  บุญพรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวนัทมล  เพชรยอด
2. นางสาวมุขมณี  บุญทรัพย์
3. นางสาวอมิตา  บรรณทิพย์
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. นางสาวกฤติกา  ไหวพริบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา  พงศ์กำพุฒ
3. นางสาวรัชนก  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวนุชนาฎ  เยียดยัด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  มณีชม
2. นางสาววิชญาดา  อัศดรศักดิ์
3. นางสาวเมธาวี  จุลลา
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวิณญาวัตร  สินธิพงษ์
2. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณกุล
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  คัจฉานุช
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต้นตระกูลเงิน
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  ภูคำ
3. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์สำอางค์
 
1. นางสาวสุภาพร  บัวสุข
2. นางสุชาลินีณ์  ด่านเจ้าแดง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายดวงกร  ใบ๋สกุล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ดวงเกิด
3. เด็กหญิงวิกานดา  เกตุมงกุฏ
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางรุ่งทิพย์  มหาเรือนทรง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายภูริวัจน์  ทองกองเตีย
2. นายศรายุธ  สามบุญศรี
3. นายสหรัฐ  ทินวงศ์ปาน
 
1. นางพรสินี  วงศ์หงษ์ทอง
2. นางอุไร  โมระมัต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายจิรเมธ  นิธิสุวรรณ
2. นายฐิติวุฒิ  ถิ่นโสภณ
3. นางสาวปณิตา  เพ็ชรผุดผ่อง
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชนาเมธ  กฤษวงษ์
2. นางสาวพัชรพร  สอนคง
3. นางสาวสุดารัตน์  รุ่งพลอย
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญรวม
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญศรี
3. เด็กชายพชร  เปลื้องสุวรรณ
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงวรรณษา  กลัดจ้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บู่สามสาย
3. เด็กหญิงอภิสรา  พูลขวัญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงศ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แปลนกอง
2. นางสาวรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. นางสาวอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายคมกริช  พวงพันธ์
2. นางสาวนลินนา   ชูโชติ
3. นางสาววราวรรณ  ภิญโญวิศาล
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกานต์หทัย  กูเปี้ย
2. นางสาวกุลภัทร  โตสงวน
3. นางสาวดรุณี  สกุลณีย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายศุภรา  โชติช่วง
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กชายพิชญา  ชมชื่น
 
1. นางสาวปฏิมา  โพธิ์วงศ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร   จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  เย็นใจ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  หุ่นจำลอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช   คำทา
 
1. นางวัชรีย์   รัตโนทัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงถิราวรรณ  วุฒินาม
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  ตุ่มเต็ม
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายตนุภัทร  จันทร์สูน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยภูมิ
 
1. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายวรัชญ์  ม่วงศิริ
 
1. นางสาวกนิศนันท์  บุญสูงเนิน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประสาททอง
2. เด็กหญิงจิตติญา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพนิตพร  หนูขำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางโสภา   วงศ์ประสิทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมสอาด
2. เด็กชายวัชระ  พัดน้อย
3. เด็กชายศรัณยู  นุ่มพินิจ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพะกัน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  นาคศรีทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
2. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายช่อฉัตร  เกลียวสีนาค
2. นางสาวทัศนีย์  ชูอินทร์
3. นายนพพร  มหาพราหมณ์
 
1. นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข
2. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายจารุวิทย์  ภูติกิจเจริญ
2. นายจิโรดม  ไกรลาส
3. นางสาววิภาวี  กิจโสภี
 
1. นายพิชญ์  วรรณทวี
2. นางมนทพรรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ลอยลม
 
1. นางธัญดา  ศรีวิชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กหญิงณัฐนารี   อินจะศร
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายกาลัญญู  ไตรสกุล
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายอรรถชัย  พันธ์กลาง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงอโณทัย  ทองพรม
 
1. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัฒน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พงศ์เลิศวุฒิ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภัทร์  โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายภควา  ศรีสว่าง
 
1. นางปุณยานุช  มัฆนาโส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายศิวนาถ  บุญอรณะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายชลกานต์  กลั่นจันทร์
 
1. นางกัลยา  มิงสะเมาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวนัฐริชา  หาตะ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายฐิรวัฒน์  บุญเพิ่ม
 
1. นายธีรวุฒิ  ศรีแจ้
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นายวิทวัส  ชำนาญยา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายคณัสนันท์  อภิวันท์สนอง
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายอิทธิพล  จันทร์สมาน
 
1. นางสาวดาว  ยังน้อย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายสรัล  เกตุหิรัญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิกา  ราชภักดี
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำรัสภูมิ
 
1. นางอัญธริยามน   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายกฤตยา   ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ   จริงจังชนังกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวิวรญา  รักญาติ
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวณัฐฐิตา  พรหมละ
 
1. นางสาววันวิษา  เสนาแสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  คงสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายอดิศักดิ์  คำหวาน
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวศศิธร  หาญกิจ
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวปวีณ์สุดา  นวลมะ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
1. นายวีระศักดิ์  พานทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิ์โรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายธีธัช  ทองมี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธวัชชัย  แผงดา
2. นายปฐมพงษ์  แซ่ตัน
 
1. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
2. นายยศไกร  จีนประชา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวปิยสิริ  งามประหยัด
2. นายยศพนธ์  เกวียนสูงเนิน
 
1. นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์
2. นายนรายุทธ  คันทัพไทย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. นางสาวนัชนก  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงอุไรพร  เกษรบัว
 
1. นางสาวอรพินท์  นาเมืองรักษ์
2. นางจิรณี  ประกอบเสียง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายมนุพัศ   เพชรประยูร
2. เด็กหญิงอัญชลี   เจียมจริต
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  เยี่ยมจะบก
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีกังวานใจ
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวนวลกนก  นวลแจ่ม
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. เด็กชายธนภัทร  โต๊ะมิ
 
1. นางวรัษฐา  กาวชู
2. นายเจตนิพัทธ์  โกวิทเทวาวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วนำ้สุก
2. นายสหภพ  วิศิษฎ์พรอนันต์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สังข์ทอง
2. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กชายเหมชาติ  สุธาตุ
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล