งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 ห้อง 4306 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-19.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 ห้อง 4301 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-19.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 ห้อง 4101 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-20.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 ห้อง 4108 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-20.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 4 ห้อง 1402 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-20.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. (นักเรียนเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สีไม้ มาเอง เพื่อใช้ในการทำข้อสอบและวาดภาพ)
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 6 ห้อง 1602 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-20.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30 -08.00 น. (นักเรียนเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สีไม้ มาเอง เพื่อใช้ในการทำข้อสอบและวาดภาพ)
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง หอประชุม (รายงานตัว ณ หอประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
08.30-17.00 25 ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 1 - 12 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. ลำดับที่ 13 - 25 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. 26 ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 26-38 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. ลำดับที่ 39-51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารสิรินทร์พัฒนา ชั้น 3 ห้อง หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
08.30-17.00 25 ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 1 - 12 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. ลำดับที่ 13 - 25 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. 26 ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 26-38 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. ลำดับที่ 39-51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น.
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 ห้อง 4301 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-18.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 ห้อง 4304 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-18.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 4 ห้อง 1410 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 4 ห้อง 1412 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 4 ห้อง 1413 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 ห้อง 4202 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 ห้อง 4103 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 ห้อง 4108 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราช - วิริยาลังการ ลำดับที่ 1-25 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น. ลำดับที่ 26-51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 4 ห้อง 1402 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 ห้อง 4202 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 ห้อง 4207 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา (รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
08.30-17.00 25 ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 1 - 12 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. ลำดับที่ 13 - 25 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น. 26 ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 26-38 รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. ลำดับที่ 39-51 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 น.
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 6 ห้อง 1612 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 6 ห้อง 1612 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 ห้อง 4101 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 6 ห้อง 1602 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 ห้อง 4207 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 ห้อง 4104 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารสิรินทร์พัฒนา ชั้น 3 ห้อง หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. (ผู้แข่งขันต้องเตรียมกระดาน ครอสเวิร์ด ตัวเบี้ยอักษร และแป้นวางเบี้ยมาด้วย)
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อาคารสิรินทร์พัฒนา ชั้น 3 ห้อง หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-17.00 สถานที่รายงานตัว ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ รายงานตัวเวลา 06.30-08.00 น. (ผู้แข่งขันต้องเตรียมกระดาน ครอสเวิร์ด ตัวเบี้ยอักษร และแป้นวางเบี้ยมาด้วย)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]