งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4, 5 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 0, 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2, 3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2, 3 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4, 5 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4, 5 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2, 3 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 0, 1 27 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 0, 1 26 ธ.ค. 2561 09.00-14.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2-3 ห้อง ห้อง 322-324, 326-327, 332-337 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น. (ส่งเล่มโครงงานภายในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผู้ประสานงาน ครูน้ำว้า ลับจันทร์ โทร 095-5961550)
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2-3 ห้อง ห้อง 322-324, 326-327, 332-337 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น. (ส่งเล่มโครงงานภายในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผู้ประสานงาน ครูขนิษฐา โสมโสภา โทร 096-8605830)
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 รายงานตัวบริเวณลานโดม เวลา 7.00 - 9.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]