ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
จากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด คลิกที่นี่

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:32 น.