งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641,642 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631,632 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233,234 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-17.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236,237 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-17.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242,243 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-17.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2410,2411 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-17.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 2 ,3 ห้อง 2213,2314 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 ใช้โปรแกรม gsp V.5.06th
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 2 ,3 ห้อง 2213,2314 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 ใช้โปรแกรม gsp V.5.06th
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634, 635 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634, 635 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]