งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 26 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว ณ กองอำนวยการข้างสนามฟุตบอล เวลา 07.00-08.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว ณ กองอำนวยการข้างสนามฟุตบอล เวลา 07.00-08.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง รัตนาคาร 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว ณ หน้าอาคาร 2 เวลา 07.00-09.00 "ส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 11 ธ.ค.61 ที่ร.ร.รััตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170"
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว ณ หน้าอาคาร 1 เวลา 07.00-09.00 "ส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 11 ธ.ค.61 ที่ร.ร.รััตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170"
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว ณ หน้าอาคาร 1 เวลา 07.00-09.00 "ส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 11 ธ.ค.61 ที่ร.ร.รััตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170"
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 รายงานตัว ณ หน้าศาลาท่าตำหนัก เวลา 07.00-09.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 รายงานตัว ณ หน้าศาลาท่าตำหนัก เวลา 07.00-09.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ บริเวณข้างห้องสมุด เวลา 07.00-08.30
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
วันที่ 26 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 เป็นต้นไป วันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 เป็นต้นไป วันที่ 26 ธ.ค.61 รายงานตัว 12.00-13.00 วันที่ 27 ธ.ค.61 รายงานตัว 07.00-08.30 บริเวณข้างห้องสมุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]