งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ห้องศิลปะ 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ห้องศิลปะ 1 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ห้องดุริยางค์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ห้องดุริยางค์ 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1210 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1210 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-25 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 26-51 เวลา12.00-12.50 น.
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคารดนตรีไทย พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ห้องดนตรีไทย 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว 25 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-12 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 13-25 เวลา12.00-12.50 น. รายงานตัว 26 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 26-38 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 39-51 เวลา12.00-12.50 น.
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หอประชุม 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว 25 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-12 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 13-25 เวลา12.00-12.50 น. รายงานตัว 26 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 26-38 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 39-51 เวลา12.00-12.50 น.
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ห้องพุทธรักษา 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว 25 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-12 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 13-25 เวลา12.00-12.50 น. รายงานตัว 26 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 26-38 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 39-51 เวลา12.00-12.50 น.
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคารดนตรีไทย พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ห้องดนตรีไทย 2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว 25 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 1-12 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 13-25 เวลา12.00-12.50 น. รายงานตัว 26 ธ.ค. 61 บริเวณโดมหน้าเสาธง ลำดับที่ 26-38 เวลา 08.00-08.50 น. ลำดับที่ 39-51 เวลา12.00-12.50 น.
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สนามฟุตบอลข้างสนามเทนนิส 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 วันที่26 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–6(08.00-08.50น.)ลำดับ7–12(09.00-09.30น.)ลำดับ13–18(12.20-12.50น.)ลำดับ19-25(13.00-13.30น.) 27ธค.61 ลำดับ26-31(08.00-08.50)ลำดับ32-39(09.30-10.00)ลำดับ40-45(12.30-12.50น.)ลำดับ46-51(13.00-13.30)
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สนามตะกร้อ ริมรั้ว ประตู 2 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 รายงานตัวจุดแข่งขันลำดับ1-6(08.00-08.50น.) ลำดับ7-12(09.30-10.00น.) ลำดับ13-18(12.20-12.50น.) ลำดับ19-25(13.30-14.00น.) 27ธ.ค.61 ลำดับ26-31(08.00-08.50น.) ลำดับ32-37(09.30-10.00น.) ลำดับ38-43(12.20-12.50น.) ลำดับ44-51(13.30-14.00น.)
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคารพระอุบาลีฯ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 23

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 50
09.00-15.00 รายงานตัวจุดแข่งขัน ลำดับ3-5(08.00-08.50)ลำดับ6-12(09.00-09.30)ลำดับ13-15(09.30-10.00) ลำดับ16-23(12.20-12.50)27ธ.ค.61ลำดับ26-28(08.00-08.50)ลำดับ29-32(09.00-09.30)ลำดับ33-35(09.30-10.00)ลำดับ36-41(12.20-12.50)ลำดับ42-48(13.00-13.30)ลำดับ49-50(13.30-14.00
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สนามบาสเกตบอล หน้าเสาธง 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 35

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 36 - 51
09.00-15.00 25ธค.61ลำดับ3-6(8.00-8.50)7-10(9.00-9.30)12-16(12.20-12.50)26ธ.ค.ลำดับ17-23(08.00-08.50)24-27(9.30-10.00).00)28-31(12.20-12.50)32-35(13.30-14.00)27ธค.ลำดับ36-40(8.00-08.50)41-47(9.30-10.00)48-51(12.00-12.50)
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดไร่ขิง ทิศเหนืออุโบสถ ลานหน้าร้านกาแฟ 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน วันที่ 26 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แนะแนว ห้อง ทูบีนัมเบอร์วัน 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน วันที่ 27 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แนะแนว ห้อง ทูบีนัมเบอร์วัน 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน วันที่ 26 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13-25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51(13.30-14.00น.)
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดไร่ขิง ทิศเหนืออุโบสถ ลานหน้าร้านกาแฟ 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน วันที่ 27 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09..00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 4 ห้อง 401 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 402 วันที่ 26 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 4 ห้อง 404 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 403 วันที่ 27 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 4 ห้อง 404 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 403 วันที่ 26 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 4 ห้อง 401 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 402 วันที่ 27 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 3 ห้อง 301 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 302 วันที่ 26 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 4 ห้อง 410 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 408 วันที่ 27 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 4 ห้อง 410 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 408 วันที่ 26 ธค.61 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09.30-10.00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น 3 ห้อง 301 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 จุดรายงานตัว ห้อง 302 เวลารายงานตัว ลำดับ1–12 (08.00-08.50น.)ลำดับ13–25(09..00น.)ลำดับ26–38(12.20-12.50น.)ลำดับ39-51 (13.30-14.00น.)
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 573 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว ห้อง 574 ลำดับที่ 1 - 12 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.50 น. ลำดับที่ 13 - 25 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00 น. ลำดับที่ 26 - 38รายงานตัวเวลา 12.20 - 12.50 น. ลำดับที่ 39 - 51 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00 น.
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 (ห้องนาฏศิลป์) 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว ห้อง 224 ลำดับที่ 1 - 12 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.50 น. ลำดับที่ 13 - 25 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00 น. ลำดับที่ 26 - 38รายงานตัวเวลา 12.20 - 12.50 น. ลำดับที่ 39 - 51 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00 น.
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 (ห้องนาฏศิลป์) 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว ห้อง 224 ลำดับที่ 1 - 12 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.50 น. ลำดับที่ 13 - 25 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00 น. ลำดับที่ 26 - 38รายงานตัวเวลา 12.20 - 12.50 น. ลำดับที่ 39 - 51 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00 น.
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 573 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว ห้อง 572 ณ จุดแข่งขัน ลำดับที่ 1 - 12 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.50 น. ลำดับที่ 13 - 25 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00 น. ลำดับที่ 26 - 38รายงานตัวเวลา 12.20 - 12.50 น. ลำดับที่ 39 - 51 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00 น.
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 - 313 รายงานตัว 314 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 2 - 25

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 50
09.00-16.30 26 ธ.ค.61ลำดับ2-4(08.00-8.50)5-7(9.00-9.30)8-10(9.30-10.00)11-13(10.00-10.30)14-17(12.20-12.50)18-20(13.00-13.30)22-25(13.30-14.00)27ธค.ลำดับ26-28(8.00-8.30)31-33(9.00-9.30)35-37(9.30-10.00)39-41(10.00-10.30)42-44(12.20-12.50)45-49(13.30-140.00)
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 (ห้องโสตฯ) รายงานตัวหน้าอาคาร 2 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 2 - 25

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 49
09.00-16.00 26ธ.ค.61ลำดับ2-5(8.00-8.50)ลำดับ6–8(9.00-9.30)ลำดับ12–14(9.30-10.00)ลำดับ15-19(10.00-10.30)ลำดับ20-24(12.20-12.50)ลำดับที่25(13.00-13.10)27ธค.61ลำดับ26-28(8.00-8.50)ลำดับ32-35(9.00-9.30)ลำดับ36-38(9.30-10.00)ลำดับ39-41(10.00-10.30)ลำดับ42-49(12.20-12.50)
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ธรรมบูชา 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 3 - 25

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 50
09.00-12.30 รายงานตัว26 ธ.ค.61ลำดับที่3-7(08.00 - 08.50)ลำดับที่9-13(09.00 - 09.30)ลำดับ17-19(09.30-10.00)ลำดับ20-25(12.20-12.50)วันที่27ธค.61ลำดับที่26-28(08.00-08.50)ลำดับที่32-35(09.00-09.30)ลำดับ40-47(09.30-10.00)ลำดับ49-50(10.00-10.30)
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 วัดไร่ขิง อาคาร 72 พรรษา ชั้น 5 ห้อง ประชุม รายงานตัวชั้น 1 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 4 - 25

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 50
09.00-12.30 วันที่ 26 ธค.61ลำดับ4-7(8.00-08.50)12–18(9.00-9.30)19-24(9.30-10.00) 25(10.00-10.10)27ธค.61ลำดับ26-28(8.00-8.50)34-41(9.30-10.00)47-50(10.00-10.30)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]