งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดม ห้อง โดม 2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดม ห้อง โดม 3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดม ห้อง โดม 2 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดม ห้อง โดม 3 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคารวานิช ไชยวรรณ ชั้น 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 -16.30
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคารวานิช ไชยวรรณ ชั้น 2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 -16.30
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคารฝึกงาน ห้อง โดมอาคารฝึกงาน 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคารฝึกงาน ห้อง โดมอาคารฝึกงาน 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -16.30
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬา 4000 ที่นั่ง สนามกีฬา 4000 ที่นั่ง 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 09.00-12.00 ประกอบเครื่องบิน,13.00-16.00 แข่งขัน
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬา 4000 ที่นั่ง สนามกีฬา 4000 ที่นั่ง 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 09.00-12.00 ประกอบเครื่องบิน,13.00-16.00 แข่งขัน
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตซอล 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 25 ธ.ค. 61 ประกอบเครื่องบิน(สนามฟุตซอล),26 ธ.ค.61 แข่งขันรอบที่ 1 และ 2(สนามฟุตบอล),27 ธ.ค.61 แข่งขันรอบที่ 3 (สนามฟุตบอล)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]