กำหนดส่งเอกสาร การแข่งขันการงานอาชีพ
กำหนดส่งเอกสาร การแข่งขันการงานอาชีพ
1. รายการแข่งขันโครงงานอาชีพ จำนวน 5 เล่ม 
2. รายการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร จำนวน 5 เล่ม 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ส่งที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสำคัญ เท่านั้น ..สอบถามข้อมูล 
โครงงานอาชีพ ครูกาญจนา บุญสร้อย 082-4169933
แปรรูปอาหาร ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์ 094-4065588
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:17 น.