งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานมหกรรมฯ
 

รายชื่อผู้ติดต่อและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สามารถพิมพ์เกียรติบัตร ผู้เข้าแข่งขัน 
และครูผู้ฝึกสอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  


QR Code การจัดนิทรรศการ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  
ระดับชาติ 
: ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก

 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น  ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้       
ประกาศ สพฐ.                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร                                ดาวน์โหลดเอกสาร
 ตัวอย่าง เอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล             ดาวน์โหลดเอกสาร
 ตัวอย่าง เอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน                          ดาวน์โหลดเอกสาร
 ตัวอย่าง เอกสารเปลี่ยนตัวครูผู้สอน                         ดาวน์โหลดเอกสาร
 ตัวอย่าง เอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน           ดาวน์โหลดเอกสาร

 - 
โรงเรียนที่เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอนในระบบ และได้รับการอนุมัติ แล้วนั้น  
 ในวันแข่งขันจริงให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวฉบับจริง พร้อมแนบเอกสาร
ตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนตัว


 -
กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องยื่นเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน   

ให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ. โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

 
 - โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนตัวในระบบ      
 หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน สามารถนำหนังสือขอเปลียนตัว
    พร้อมเอกสารแนบตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร
มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
ในวันแข่งขันจริงได้อีก 1 ช่องทาง
 ทั้งนี้ สิทธิการเปลี่ยนตัวต้องไม่เกินจำนวน

ตามประกาศที่  สพฐ. กำหนดไว้
***หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ แต่ละกิจกรรมการแข่งขัน ***


 

 
 

ติดต่อ สอบถาม   ข้อมูลการแข่งขัน แต่ละกิจกรรม  
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลูกศรชี้ลง


 

 

 


 กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี 
 ขอแก้ไข สถานที่การแข่งขันกิจกรรมการประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
จากเดิม          แข่งขันที่ ศาลาริมน้ำ วัดไร่ขิง      
           เปลี่ยนเป็น      วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ชั้น 4
                   ห้อง 409 ห้องสมุดปัญญาพร   
                         แผนผังการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 

 กล่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลมัครเล่น) ทุกระดับ 
 กิจกรรมเรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันการประกวดมารยาทงามไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
จากเดิมแข่ง 2 วัน ในวันที่ 25-26 ธ.ค. 2561
เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 ธ.ค. 2561 วันเดียว ตั้งแต่ลำดับที่ 1-48  (เนื่องจาก มี 3  ทีม)

 กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
ขอแก้ไข
 
ตารางการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ขยายโอกาส)
ภาคเช้า รายงานตัว   เวลา 09.30 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 11.00 น.
 ภาคบ่าย รายงานตัว  เวลา 12.30 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 14.30 น. 
วันแข่งขัน และลำดับที่คงเดิม

 กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขอแก้ไข
 
สถานที่แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ ป.1 - ป.3
                                          

 

 
 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
มีบริการรถรับ-ส่ง ตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
กิจกรรมสร้างภาพด้วนการฉีก ตัด ปะกระดาษ
ในวันที่ 26-27ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.-08.30 น.
ณ บริเวณลานพระศิลาขาว องค์พระปฐมเจดีย์
แผนที่การเดินทาง 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:31 น.
 ขอแก้ไขเอกสาร แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน การประกวด แข่งขันฯ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
  เป็นเอกสารแนบตามประกาศนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร  
 
วันจันทร์ ที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 13:25 น.
กำหนดส่งเอกสารโครงงานอาชีพและแปรรูปอาหาร
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
ให้ส่งเอกสาร จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 ส่งมาที่ โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)  เลขที่ 71/1 หมู่ 4
ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ผอ.ปวริศา  บุญรอด โทรศัพท์  089-7442918
 
วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:34 น.
 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  กิจกรรมภาพยนตร์สั้น  กำหนดส่งเอกสาร  จำนวน  5  ชุด 
ให้สถานที่แข่งขัน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
        ส่งมาที่  โรงเรียนวัดจินดาราม  เลขที่ 8/4 หมู่ 2  ตำบลตลาดจินดา
    อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73110    
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ว่าที่ร้อยตรีสนอง  บัวงาม  
โทรศัพท์  
089-8096928
 
วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:54 น.
 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง              
และประเภทสิ่งประดิษฐ์                                          
2. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)     
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  
 
ส่งมาที่  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) หมู่ 5  ตำบลบางกระทึก 
      อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210                    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายวีระ  พูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
โทรศัพท์ 086-3959536 
 นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2   
โทรศัพท์ 081-5271556
 
วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:47 น.
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
กำหนดส่งรายงานโครงงานตามเกณฑ์การแข่งขันและรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม 
และส่ง CD Clip VDO นำเสนอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  (โปรดส่งแบบลงทะเบียน)  
***(หากพ้นกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งมาที่  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน หมู่ 7 ตำบลกระตีบ
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นางปานทิพย์  ดอนขันไพร            
โทรศัพท์ 
 081-9444809      
 

  แจ้ง คุณลักษณะและระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 CPU   = Core i3  3.90 Ghz   ระบบปฏิบัติการ   = Windows 8.1 Enterprise  64 bit
RAM   = 4  GB         VGA  CARD   = 2  GB

 
  แจ้ง คุณลักษณะและระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ชุดที่ 1 ห้องแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3
CPU   = Core i7   3.60 Ghz    ระบบปฏิบัติการ    = Windows 7 Ultimate  64 bit 
RAM    = 8 GB           VGA CARD  = 64 Mb
ชุดที่ 2 ห้องที่ใช้แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3
CPU   = Core i5  3.00 GHz    ระบบปฏิบัติการ    = Windows 8.1 Enterprise  64 bit
RAM    = 4 GB          VGA CARD   = 256 Mb
 
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:30 น.
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และขยายโอกาสทางการศึกษา ป.1- ม.3
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
สามารถส่งโดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ส่งมาที่  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน  หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพงแสน                 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140      
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล โทรศัพท์ 089-6137709 


  ประกาศ ลำดับที่การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน แยกตามวันที่จัดการแข่งขัน    
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6       และ ขยายโอกาสทางการศึกษา ป.1- ม.3  

 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:43 น.
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเล่มโครงงานทุกประเภททุกระดับ  จำนวนโครงงานละ 5  เล่ม  ให้สถานที่จัดการแข่งขัน 
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   โรงเรียนวัดบางหลวง  เลขที่ 66 หมู่ 6  ตำบลบางหลวง          
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73190
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายธเนศ ปานอุทัย  โทรศัพท์ 089-8367441

 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทุกระดับชั้น
ให้ใช้โปรแกรม GSP version 4.06 th
 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:30 น.
กำหนดส่งเอกสารโครงงานนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เท่านั้น

 แจ้งโรงเรียนที่ส่งแข่งขัน รายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทุกระดับ
แนบใบรับรองเพลงประกอบการแสดง มาพร้อมเล่มโครงงานด้วย
ใบรับรองเพลงฯ  ดาวน์โหลด 
ส่งมาที่  โรงเรียนวัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.อนวัช นกดารา  โทรศัพท์ 094-4896906 
           
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:20 น.
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  ให้สถานที่จัดการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนถึงวันวันแรกของการแข่งขัน  ทั้งนี้  สามารถส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   นายอธิกานต์  สักคุณา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม          เลขที่ 4 หมู่ 1  ตำบลทุ่งบัว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140
โทรศัพท์ 085-3786566

ขอเชิญ  ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
Youth Counselor
ประชุมพร้อมกันวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม  ตำบลทุ่งบัว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:52 น.

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 48
จำนวนโรงเรียน 2,916
จำนวนทีม 10,476
จำนวนนักเรียน 31,978
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 17,984
จำนวนกรรมการ 1,081
ครู+นักเรียน 49,962
ครู+นักเรียน+กรรมการ 51,043
ประกาศผลแล้ว 277/277 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 48
เมื่อวาน 151
สัปดาห์นี้ 498
สัปดาห์ที่แล้ว 278
เดือนนี้ 716
เดือนที่แล้ว 205
ปีนี้ 15,508
ทั้งหมด 1,871,025