งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงาน
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดระบบการลงทะเบียนแข่งขัน 10 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลในระบบ 11 - 19 ตุลาคม 2561
พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน ครู 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 1 - 23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 26 พฤศจิกายน 2561

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
กำหนดการ วัน เดือน ปี
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
แก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู 5 - 10 ธันวาคม 2561
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 - 27 ธันวาคม 2561
 
กำหนดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระ สถานที่แข่งขัน กำหนดการแข่งขัน
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 16 พฤศจิกายน 2561
คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต 6 พฤศจิกายน 2561
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 7 - 8 พฤศจิกายน 2561
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 8 - 9 พฤศจิกายน 2561
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561
ศิลปะ โรงเรียนวัดหนัง 22 - 23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 19 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนพญาไท 20 - 21 พฤศจิกายน 2561
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ 
ณ โรงเรียนวัดหนัง
 
1. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา ควรวางแผนการเดินทาง
    ก่อนวันทำการแข่งขัน เนื่องจากเส้นทางมีการจราจรติดขัด
2. ลงทะเบียนการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
3. จับฉลากลำดับการแข่งขัน  เวลา 08.30 น.
4. เริ่มทำการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:51 น.
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ update gifการจัดลำดับการแข่งขัน (โดยวิธีจับฉลาก)

ศูนย์วิชาการศิลปะ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดลำดับการแข่งขัน (โดยวิธีจับฉลาก) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดหนัง คลิกที่นี่
 
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:57 น.
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ประกาศจากศูนย์วิชาการศิลปะ
 
1. ศูนย์วิชาการศิลปะกำหนดการจับฉลากลำดับที่การแข่งขันสาระนาฏศิลป์ 
   ได้แก่  1)การแข่งขันรำวงมาตรฐาน 2) การแข่งขันระบำมาตรฐาน 
   3) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  4) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
   ในวันพฤหัสบดีที่  8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนัง 
   ศูนย์วิชาการศิลปะ
 
2. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
    ทางศูนย์วิชาการศิลปะขอให้โรงเรียนส่งรายงานโครงการเป็นรูปเล่มและ
   
CD-ROM การดำเนินงาน จำนวน 5 ชุด
 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
    ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนวัดหนัง

 
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:07 น.
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif  ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
              เรื่องการเดินทางและที่จอดรถของโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
 
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรมของศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา ทางโรงเรียนมีพื้นที่ในการจอดรถ ให้จอดได้โรงเรียน
ละ 1 คัน
เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ในการจอดรถน้อยและมีการก่อสร้าง จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือกับทุกโรงเรียนที่เดินทางมาแข่งขัน และให้ท่านขับรถเข้าโรงเรียนผ่านซอยเพชรเกษม 64 เพื่อลดการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียน 
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
 
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:42 น.
รูปภาพที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

 
               1. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา ควรวางแผนการเดินทางก่อนวันทำการแข่งขัน เนื่องจากเส้นทางมีการสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัด
              2. พิธีเปิดเริ่มเวลา 08.00 น. เพื่อกระชับเวลาในการเริ่มการแข่งขันและการรายงานตัว
              3. 
รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.50 น.
              4. เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
 
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24 น.
รูปภาพที่เกี่ยวข้องศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง) แจ้งประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการดำเนินการประกวด/แข่งขันมารยาทไทย 
คลิกที่นี่

 
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23 น.
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

 
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:57 น.
ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ (โรงเรียนราชวินิต) กำหนดส่งเล่ม
โครงงานในการประกวดแข่งขัน (จำนวน 5 เล่ม) ภายในวันที่
2 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชวินิต

ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16:05 น.
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทาง สพป.กรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัว ดำเนินการดังนี้ คือ จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวตามแบบฟอร์ม ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน (หนังสือราชการ 1 เรื่อง ต่อ 1 กิจกรรม) ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และส่งไฟล์เป็น pdf มาทาง email : [email protected] ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ให้สำเนาหนังสือขอเปลี่ยนตัวดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขันด้วย
          - ตัวอย่าง ไฟล์ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (.DOC) (.PDF)
          - ตัวอย่าง ไฟล์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน (.DOC) (.PDF)

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47 น.
ศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โรงเรียนสายน้ำทิพย์) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการประกวดและแข่งขัน
- คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิชาการฯ (.PDF) 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีของศูนย์วิชาการฯ (.PDF)

ศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 11:57 น.
ประกาศจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 278
จำนวนทีม 4,285
จำนวนนักเรียน 9,000
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,010
จำนวนกรรมการ 1,099
ครู+นักเรียน 15,010
ครู+นักเรียน+กรรมการ 16,109
ประกาศผลแล้ว 247/259 (95.37%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 31
สัปดาห์นี้ 132
สัปดาห์ที่แล้ว 237
เดือนนี้ 91
เดือนที่แล้ว 146
ปีนี้ 3,641
ทั้งหมด 483,677