สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนดาราคาม 18 35 26
2 052 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 44 92 60
3 053 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 43 78 57
4 069 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 96 210 148
5 077 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 71 155 111
6 085 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 36 81 56
7 086 โรงเรียนประถมนนทรี 33 65 45
8 095 โรงเรียนพญาไท 81 201 125
9 099 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 83 174 109
10 102 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 92 251 154
11 107 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 64 187 101
12 114 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 20 49 32
13 120 โรงเรียนราชวินิต 80 223 135
14 121 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 45 104 67
15 141 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 10 17 12
16 142 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 25 46 39
17 143 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 23 30 26
18 145 โรงเรียนวัดด่าน 23 45 29
19 153 โรงเรียนวัดนาคปรก 31 50 42
20 162 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 50 101 70
21 170 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 45 99 68
22 174 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 40 71 59
23 187 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 27 54 36
24 191 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 46 78 67
25 193 โรงเรียนวัดหนัง 68 159 106
26 195 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 58 144 92
27 197 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 21 50 33
28 140 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 32 53 37
29 183 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 39 87 51
30 190 โรงเรียนวัดโสมนัส 31 82 56
31 221 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 70 172 107
32 249 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 75 170 118
33 251 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 56 135 72
34 252 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 49 100 68
35 254 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 59 117 92
36 019 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 71 147 110
37 059 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 95 229 145
38 001 โรงเรียนกงลี้จงซัน 0 0 0
39 002 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 0 0 0
40 003 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 0
41 004 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 0 0 0
42 005 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 49 105 61
43 007 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0
44 008 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 0 0 0
45 009 โรงเรียนกอบวิทยา 15 65 34
46 010 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
47 012 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 0 0 0
48 013 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
49 014 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 6 4
50 020 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 0 0
51 021 โรงเรียนจารุวรรณ 0 0 0
52 022 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 0 0 0
53 023 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 0 0 0
54 024 โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม 0 0 0
55 025 โรงเรียนจินดาพงษ์ 0 0 0
56 026 โรงเรียนจินดามณี 26 28 28
57 027 โรงเรียนจิ้นเตอะ 0 0 0
58 028 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 15 46 23
59 029 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 0 0 0
60 040 โรงเรียนฐานปัญญา 39 72 45
61 042 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
62 043 โรงเรียนดวงวิภา 37 71 51
63 045 โรงเรียนดิลกศึกษา 11 18 15
64 046 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0
65 049 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 47 79 49
66 050 โรงเรียนทองพูน 0 0 0
67 051 โรงเรียนทิวไผ่งาม 14 27 18
68 060 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 9 10 10
69 063 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 16 33 16
70 064 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 24 36 25
71 065 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 14 20 17
72 066 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 0 0 0
73 070 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
74 078 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 50 68 58
75 079 โรงเรียนบูรณะศึกษา 47 73 54
76 080 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0
77 087 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 45 93 56
78 088 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 0
79 089 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 30 35 32
80 090 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 15 33 21
81 092 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 29 58 31
82 096 โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 0 0 0
83 100 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 4 11 7
84 105 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
85 101 โรงเรียนพระแม่มารี 26 44 37
86 097 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
87 098 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 0 0 0
88 108 โรงเรียนพิพัฒนา 0 0 0
89 278 โรงเรียนพิริยะโยธิน 0 0 0
90 112 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 53 124 85
91 113 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 10 17 12
92 277 โรงเรียนมาคิดวิทยา 0 0 0
93 122 โรงเรียนราชินี 4 11 6
94 273 โรงเรียนราชินีบน 6 13 11
95 124 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
96 127 โรงเรียนลาซาล 40 60 43
97 128 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 89 270 148
98 129 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 38 75 60
99 130 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 38 75 54
100 152 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 4 26 4
101 182 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 0 0 0
102 198 โรงเรียนวาสุเทวี 40 68 55
103 199 โรงเรียนวีรสุนทร 57 99 84
104 201 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
105 202 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 0 0
106 203 โรงเรียนศุภวรรณ 0 0 0
107 204 โรงเรียนสตรีวรนาถ 0 0 0
108 205 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
109 269 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 1 2 1
110 207 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 51 143 63
111 210 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 2 1
112 211 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 21 31 26
113 212 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 35 70 52
114 220 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 0 0 0
115 222 โรงเรียนสายอักษร 2 2 2
116 223 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 5 6 5
117 224 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 0
118 225 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 0 0
119 226 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 0 0 0
120 227 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 0 0 0
121 279 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 4 4
122 228 โรงเรียนสิบสองวิทยา 0 0 0
123 229 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 23 33 29
124 230 โรงเรียนสุขฤทัย 0 0 0
125 241 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 0 0
126 242 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 0 0 0
127 244 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0
128 243 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 0 0
129 245 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 0 0 0
130 246 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา 0 0 0
131 247 โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต 0 0 0
132 248 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0
133 253 โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้ 0 0 0
134 255 โรงเรียนอนุบาลสาริน 0 0 0
135 256 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 0 0 0
136 257 โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทออง 0 0 0
137 274 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 1 3 2
138 250 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 0 0 0
139 258 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 0 0 0
140 259 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
141 260 โรงเรียนอรรถวิทย์ 42 72 58
142 261 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 28 66 48
143 262 โรงเรียนอัสสัมชัญ 0 0 0
144 263 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 0
145 264 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 2 2
146 265 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 3 2
147 266 โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0
148 267 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
149 268 โรงเรียนอุดมศึกษา 37 67 38
150 032 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 54 124 89
151 034 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 23 12
152 035 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 0 0 0
153 036 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 5 6 6
154 037 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
155 039 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0
156 038 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 2 2
157 054 โรงเรียนเทพกาญจนา 0 0 0
158 056 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 0 0 0
159 081 โรงเรียนเบญจมินทร์ 0 0 0
160 082 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 0 0 0
161 091 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 0
162 093 โรงเรียนเผดิมศึกษา 0 0 0
163 111 โรงเรียนเพาะปัญญา 0 0 0
164 236 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 0 0 0
165 116 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 0 0 0
166 118 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
167 237 โรงเรียนแสงอรุณ 0 0 0
168 033 โรงเรียนโชคชัย 33 63 34
169 238 โรงเรียนโสมาภา 59 95 61
170 239 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 48 88 63
171 240 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 64 128 104
172 048 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ 0 0 0
173 057 โรงเรียนไทยคริสเตียน 38 68 51
174 094 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 42 72 63
175 006 โรงเรียนกลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0
176 011 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 3 3 3
177 015 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 19 45 31
178 016 โรงเรียนคลองปักหลัก 53 111 77
179 017 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 0 0 0
180 030 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 3 5 4
181 031 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 5 24 7
182 047 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 8 6 8
183 061 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
184 062 โรงเรียนนาหลวง 0 0 0
185 067 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 8 8 8
186 068 โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 9 15 15
187 071 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 0 0 0
188 072 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 25 62 34
189 074 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 0 0 0
190 075 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 0 0 0
191 076 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง) 0 0 0
192 073 โรงเรียนบ้านเจียรดับ 0 0 0
193 083 โรงเรียนประชานิเวศน์ 9 0 0
194 084 โรงเรียนประชาภิบาล 0 0 0
195 275 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ 4 18 7
196 103 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 22 26 26
197 104 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 7 23 12
198 109 โรงเรียนพิพัฒนา 0 0 0
199 115 โรงเรียนมีนบุรี 0 0 0
200 119 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 0 0 0
201 123 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 0 0 0
202 125 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 2 2
203 126 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 0 0 0
204 131 โรงเรียนวัดกก 17 35 23
205 132 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 11 41 14
206 271 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
207 135 โรงเรียนวัดคลองเตย 0 0 0
208 136 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 0 0 0
209 137 โรงเรียนวัดคู้บอน 4 7 4
210 139 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 9 9 9
211 276 โรงเรียนวัดชัยมงคล 19 26 21
212 144 โรงเรียนวัดดอกไม้ 5 5 5
213 146 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 0 0 0
214 147 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 25 41 34
215 148 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 17 76 22
216 149 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 20 6
217 155 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 9 75 17
218 156 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 1 1 1
219 157 โรงเรียนวัดบางปะกอก 0 0 0
220 158 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 0 0 0
221 154 โรงเรียนวัดบางเตย 26 41 36
222 159 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0
223 160 โรงเรียนวัดบึงบัว 44 108 72
224 161 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 6 6 6
225 163 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 58 109 86
226 165 โรงเรียนวัดปากบึง 49 89 56
227 164 โรงเรียนวัดปากบ่อ 0 0 0
228 166 โรงเรียนวัดปุรณาวาส 0 0 0
229 168 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 0 0 0
230 169 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 12 21 17
231 173 โรงเรียนวัดภาษี 0 0 0
232 175 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 14 32 17
233 176 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 19 50 27
234 177 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 0 0 0
235 178 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 3 3 3
236 179 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 3 3 3
237 180 โรงเรียนวัดลานบุญ 0 0 0
238 184 โรงเรียนวัดศาลาแดง 0 0 0
239 186 โรงเรียนวัดสระบัว 0 0 0
240 185 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 0 0 0
241 188 โรงเรียนวัดสีสุก 0 0 0
242 189 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 8 9 9
243 192 โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 5 15 8
244 196 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 0 0 0
245 133 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1 8 2
246 181 โรงเรียนวัดเลีบลราษฎร์บำรุง 0 0 0
247 134 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า 0 0 0
248 138 โรงเรียนวัดโคนอน 0 0 0
249 171 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 12 15 15
250 172 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร 0 0 0
251 194 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 0 0 0
252 150 โรงเรียนวัดไทร 11 20 11
253 151 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 53 114 74
254 167 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 0 0 0
255 272 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 6 13 6
256 200 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 24 50 27
257 206 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 15 19 18
258 208 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 0 0
259 209 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 0 0 0
260 219 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 0 0 0
261 218 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 63 135 77
262 231 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 47 82 72
263 232 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 2 2 2
264 233 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 7 12 9
265 234 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 0 0 0
266 235 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 0 0 0
267 018 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 19 30 26
268 055 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
269 110 โรงเรียนเพชรถนอม 0 0 0
270 117 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 1 1
271 058 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 0 0 0
272 041 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 0 0 0
273 213 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39 84 59
274 214 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 0 0
275 215 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 6 8 6
276 216 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 0 0
277 217 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 9 15 13
278 106 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 21 37 29
รวม 4285 9000 6010
15010

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]