มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูลผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม

ภาษาต่างประเทศ
- นางประภาศรี  พิทอนวอน 091-7759977
-------------------------------------------------
ภาษาไทย           
- นางสาวรัตนอาภา  อัตโตหิ 
   
095-9262156
- นางสาวกรรณิกา  อัจฉริยเกียรติ 
   
085-3229572
-------------------------------------------------
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ 
- นายสุวริศ  กสิรัตน์บำรุง 084-6684060
- นางสาวสุจริยา  ขมสนิท 081-9293998
-------------------------------------------------
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม / ปฐมวัย
- นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 - 
087-7468686
-------------------------------------------------
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- นายสุวริศ  กสิรัตน์บำรุง 084-6684060
- นายพิทักษ์  แพทย์ผล   081-5568262
-------------------------------------------------
ศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์  
- นายพิทักษ์  แพทย์ผล   081-5568262
-------------------------------------------------
การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์)
การศึกษาพิเศษ

- นางสาวสายสุรีย์พร  เวหะชาติ 
   
089-4048898
-------------------------------------------------
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ/สภานักเรียน)
- นางเฉลียว  บุญขลิบ 089-0822102
- นางรุ่งทิพย์  โกศลทรจิตต์ 089-9398446
-------------------------------------------------
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (YC) 
- นางนพภัสสร  โกสนทรจิตต์ 089-2455775
-------------------------------------------------
เว็บไซต์สำรองสำหรับดูรายละเอียดกิจกรรม
gg.gg/contact68
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
 • -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     จังหวัดบุรีรัมย์   
     วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
 • -  ภาคเหนือ         
     จังหวัดพะเยา     
     วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561
 • -  ภาคกลางและภาคตะวันออก 
     จังหวัดนครปฐม 
     วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
 • -  ภาคใต้             
     จังหวัดตรัง       
     วันที่ 8-10 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดมหกรรมฯ

----------------------------------------------------
เว็บไซต์สำรอง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการแข่งขัน
และช่องทางการติดต่อประสานงาน
กรณีเว็บไซต์หลัก เช้าใช้งานไม่ได้
 -->>  gg.gg/contact68  << --

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.40 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:58 น.
กิจกรรมโครงงาน
 
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6  ให้ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 8 เล่ม กับคณะกรรมการ
ณ จุดรายงานตัว ในวันแข่งขัน
 
และกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทอื่น ได้แก่
1. การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
     ทางคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6 
2. กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
    ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
3. กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
   ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
 
ให้ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม กับคณะกรรมการ  ณ จุดรายงานตัว ในวันแข่งขัน
 
 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ทั้งประถมและมัธยม
      อุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน แป้นวางเบี้ย ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีเบี้ยหาย)
 
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
       นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle)
    -  หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตหรือ หรือสมาร์ทโฟน (แนะนำให้ใช้ระบบ Android)
โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับจับเวลาเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นลงบนแท็บเล็ต
หรือสมาร์ทโฟน เพื่อนำมาใช้จับเวลาได้โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store คำว่า “Scrable Clock”
หรือ “Shess Clock” ฯลฯ
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:37 น.
- ประกาศแจ้งให้ทราบ : กิจกรรมครอสเวิด (Cross Word)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนำกระดาน Cross Word
แต่ละระดับชั้นมาด้วยในวันแข่งขัน
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:24 น.
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน กิจกรรมสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม(19พ.ย.61)
ลำดับการนำเสนอกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6  

ช่วงเช้า  เวลา 08.30-12.00 น.
1. โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
2.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม
3.โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวกุญแจ
4.โรงเรียนบ้านชากพุดซา
5.โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
6.โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
7.โรงเรียนบูรพาวิทยา
8.โรงเรียนวัดบุญญราศรี

ช่วงบ่าย  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
1. โรงเรียนวอนนภาศัพท์
2.โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
3.โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
4.โรงเรียนหนองซ้ำซาก
5.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
6.โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
7.โรงเรียนวัดตาลล้อม
8.โรงเรียนบ้านตาลดำ

ลำดับการนำเสนอกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 – ป.3
จำนวน 9 ทีม และระดับชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 6 ทีม(จับฉลากในวันแข่ง)
หมายเหตุ:   
1. สรุปย่อโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาว
          1 หน้ากระดาษ A4 ส่งกรรมการ (ตามตัวอย่าง 3.1.2 แบบสรุปย่อโครงงานคุณธรรม)
2. เอกสารรูปเล่มจำนวนไม่เกิน 20 หน้า (ไม่ต้องมีภาคผนวก) ส่งคณะกรรมการตามตัวอย่าง
           ที่ 3.1.3 ส่วนประกอบของเอกสารรูปเล่ม  จำนวน 5 เล่ม  กับคณะกรรมการ ในวันแข่งขัน
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:23 น.
* link.. = สนามแข่งขันมีรายละเอียดคลิกดาวน์โหลดได้ 

วันที่ 16 พ.ย. 2561
สุขศึกษาและพลศึกษา - โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ link..
การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) - โรงเรียนอนุบาลชลบุรี link..
การงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) - โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
ปฐมวัย - โรงเรียนอนุบาลชลบุรี link..
ลูกเสือ - ค่ายลูกเสือสวนปรีชา 
link..
---------------------------------------------
วันที่ 18 พ.ย. 2561
ภาษาไทย/หนังสือเล่มเล็ก/ยุวบรรณารักษ์ - โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา link..
คณิตศาสตร์ - โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ link..
วิทยาศาสตร์ - โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา link..
นักบินน้อย สพฐ. - โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู link..
ศิลปะ - โรงเรียนอนุบาลชลบุรี / สพป.ชลบุรี เขต1 link..
---------------------------------------------
วันที่ 19 พ.ย. 2561
ภาษาไทย/หนังสือเล่มเล็ก/ยุวบรรณารักษ์ - โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา link..
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) - โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี link..
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC - โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
สภานักเรียน - สพป.ชลบุรี เขต 1 link..
ภาษาต่างประเทศ - โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ปรับปรุงใหม่ 11/11/61)
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง link..
---------------------------------------------
วันที่ 20 พ.ย. 2561
การงานอาชีพฯ (การงานอาชีพ) - โรงเรียนวัดเขาไผ่ link..
ศิลปะ - โรงเรียนวัดเขาไผ่ link..
---------------------------------------------
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 12:36 น.
ติดต่อประสานงาน
นายเฉลิมชัย  ศรีประไพ                094 5580989
นายบัญชา     สุขี                         087 1124817

นางสาวกรรณิกา  อัจฉริยะเกียรติ   085 3229572
----------------------------------------
หรือเข้าร่วมไลน์กลุ่ม sillapa68-chon1
เพื่อติดตามข่าวสารและติดต่อสอบถามปัญหาอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 148
จำนวนทีม 3,719
จำนวนนักเรียน 7,597
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,429
จำนวนกรรมการ 1,011
ครู+นักเรียน 13,026
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,037
ประกาศผลแล้ว 254/265 (95.85%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 42
สัปดาห์ที่แล้ว 79
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 120
ปีนี้ 1,945
ทั้งหมด 385,757