::ss-region

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กลุ่มศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา หงส์จันดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายเจษฎา มั่งมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัดดา ตั้งจิตพินิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก กรรมการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรัชณี เนาวรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวริน พูลสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวนัฎฐา เครือวิเสนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางนภัส ทอมุดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร ทิมดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวอัมพร ชุนถนอมครูโรงเรียนภัทรยานประธานกรรมการ
2. นางสาวนัดดา ตั้งจิตพินิจกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก กรรมการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี จันทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายอภิวัชร์ บัวเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก กรรมการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางนภัส ทอมุดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร ทิมดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
แข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวชลธิรา ใบสูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพันณี เชิดฉัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางศิริพร แสวงดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์วรา ปัญญาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
3. นางสาวศิโรรัตน์ แก้วมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพพร ตุ้มทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
3. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์วรา ปัญญาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
3. นางสาวศิโรรัตน์ แก้วมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอัญธริยามน เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ แก้วมณีวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
3. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอัญธริยามน เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ แก้วมณีวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
3. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวชลธิรา ใบสูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพันณี เชิดฉัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางศิริพร แสวงดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวภคณัท ปิยมาดากุล โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สงเคราะห์ธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
3. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวบุญยิ่ง สมบัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก กรรมการ
5. นายภน ใจมา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวธารดี มูลเมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาววาริณี ดิษฐวุฒิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
4. นายกฤษ โชคพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ คุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายวิภู พิทักษ์วงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐิยา พูลทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายทศพร คงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจินตนา สุริยพงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายการัณยภาส จันทร์สุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางธวัลรัตน์ เสียมกระโทก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางฑิจิรา ดำเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
3. นางสาวรัฐณีรนุช นามแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
4. นางอัจฉรินทร์ คำด้วง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นายทยากร ธนโชติหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ แก่นอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายทยากร ธนโชติหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ แก่นอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายทยากร ธนโชติหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ แก่นอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายทยากร ธนโชติหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ แก่นอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายทยากร ธนโชติหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ แก่นอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายทยากร ธนโชติหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ แก่นอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายทยากร ธนโชติหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ แก่นอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
3. นางวิจิตรา คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวบุศยา รวมดอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายอนวัช เทียนเที่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ กองคำสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวเกศราพร พุทธิมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
4. นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวเขมณัฏฐ์ รักษ์สุวรรณโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ทองนาคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นายธนพล นกแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐา พรมวรรณา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางยุวดี ทองยี่สุ่น โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร แพงไตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวเขมณัฏฐ์ รักษ์สุวรรณโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ทองนาคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นายธนพล นกแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐา พรมวรรณา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางยุวดี ทองยี่สุ่น โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา บุญพึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร แพงไตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวเขมณัฏฐ์ รักษ์สุวรรณโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ทองนาคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นายธนพล นกแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐา พรมวรรณา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
3. นางวิจิตรา คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวบุศยา รวมดอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายอนวัช เทียนเที่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ กองคำสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
5. นางสาวเกศราพร พุทธิมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
3. นางวิจิตรา คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวบุศยา รวมดอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายอนวัช เทียนเที่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ กองคำสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
5. นางสาวเกศราพร พุทธิมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
3. นางวิจิตรา คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวบุศยา รวมดอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายอนวัช เทียนเที่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ กองคำสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
5. นางสาวเกศราพร พุทธิมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางยุวดี ทองยี่สุ่น โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร แพงไตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวเขมณัฏฐ์ รักษ์สุวรรณโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ทองนาคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นายธนพล นกแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐา พรมวรรณา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ

กลุ่มวิชาการ

การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรภัทภร ทองศรีรุ้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ โด่งดังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรภัทภร ทองศรีรุ้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ โด่งดังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสุนันฑา ไกรยศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประธานกรรมการ
2. นายนฤทธิ์ ชิตพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ โด่งดังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์,ผลไม้ และของใช้ชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวนรี ลาเลียงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางฐัชญา อมาตยกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวนรี ลาเลียงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางฐัชญา อมาตยกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสุนันฑา ไกรยศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประธานกรรมการ
2. นายนฤทธิ์ ชิตพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิลาสิณี ศรีตะวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอภิชยา ชิตพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวดวงใจ นามบุบผา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ศิริโสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิลาสิณี ศรีตะวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอภิชยา อชิตพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิลาสิณี ศรีตะวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอภิชยา ชิตพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวภัคพร เจริญลักษณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด เกิดช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวศิรประภา รอดบาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวภัคพร เจริญลักษณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด เกิดช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวศิรประภา รอดบาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิลาสิณี ศรีตะวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอภิชยา ชิตพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ

กลุ่มเทคโนโลยี

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก สาวะโห ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายเรืองเดช ธรรมใจกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายดนัย บุญไวย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก สาวะโห ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายเรืองเดช ธรรมใจกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายดนัย บุญไวย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก สาวะโห ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายเรืองเดช ธรรมใจกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายดนัย บุญไวย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก สาวะโห ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายเรืองเดช ธรรมใจกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายดนัย บุญไวย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก สาวะโห ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายเรืองเดช ธรรมใจกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายดนัย บุญไวย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก สาวะโห ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายเรืองเดช ธรรมใจกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายดนัย บุญไวย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก สาวะโห ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
4. นายเรืองเดช ธรรมใจกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายดนัย บุญไวย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเนตรชนก รินจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร 085-4851415
นายอนุรัต อ้นสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 097-2378242
นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 080-0242230
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]