งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 1 อาคารเจริญราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง 132 (ห้องเรียน ม.3/1) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-12.00, 13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 27 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 4 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 432 (ห้องเรียน ป.5/2) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-12.00,13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 27 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 1 อาคารเจริญราษฎร์ ชั้น 4 ห้อง 142 (ห้องเรียน ม.1/2) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-12.00,13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 27 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 6, อาคารชั่วคราว ห้อง 612 (ห้องวิทยศาสตร์ 1) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 1 อาคารเจริญราษฎร์ ชั้น 1 ห้อง 112 (ห้องวิทยาศาสตร์ 2) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 8 โสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 ห้อง 812 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 8 โสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 2 ห้อง 824 (ห้องคอมพิวเตอร์ 2) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-12.00,13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 27 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 1 อาคารเจริญราษฎร์ ชั้น 2 ห้อง 122 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-12.00,13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 27 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคารธรรมสาโรรัชต์ ห้อง เวทีชั่วคราว 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-22.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีแสดงในอาคาร 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม เต็นท์ชั่วคราวหน้าอาคาร 2 อาคารรุ่งเรืองจันทร์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-22.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม เต็นท์ชั่วคราวหน้าอาคาร 2 อาคารรุ่งเรืองจันทร์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-22.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม เต็นท์ชั่วคราวหน้าอาคาร 2 อาคารรุ่งเรืองจันทร์ 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-22.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 10 อาคารเปี่ยมมีสมบูรณ์ ห้อง 1012 (ห้องประชุมอนุบาล) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-22.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 10 อาคารเปี่ยมมีสมบูรณ์ ห้อง 1012 (ห้องประชุมอนุบาล) 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-22.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคาร 10 อาคารเปี่ยมมีสมบูรณ์ ห้อง 1012 (ห้องประชุมอนุบาล) 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-22.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม อาคารโดมลานธรรม หลวงพ่อทวด วัดจินดาราม 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-12.00,13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 27 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม ศาลาอาภรณ์ วัดจินดาราม 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
9.00-12.00, 13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 27 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]