งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30 -08.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง STEM 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30 -08.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสุจริตฯ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30 -08.30 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2, ป.2/3, ป.1/1, ป.1/2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-8 ภาคเช้า ลำดับที่ 9-16 ภาคบ่าย ,26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 17-24 ภาคเช้า ลำดับที่ 25-32 ภาคบ่าย , 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 33-40 ภาคเช้า ลำดับที่ 41-48 ภาคบ่าย ภาคเช้า รายงานตัว 07.30-08.30 ภาคบ่าย รายงานตัว 11.30-12.30
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 , ป.3/3 , ป. 5/1 ,ป.5/2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-8 ภาคเช้า ลำดับที่ 9-16 ภาคบ่าย ,26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 17-24 ภาคเช้า ลำดับที่ 25-32 ภาคบ่าย , 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 33-40 ภาคเช้า ลำดับที่ 41-48 ภาคบ่าย ภาคเช้า รายงานตัว 07.30-08.30 ภาคบ่าย รายงานตัว 11.30-12.30
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง อ. 2/1 , อ. 2/2 , อ.3/1 , อ.3/2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-8 ภาคเช้า ลำดับที่ 9-16 ภาคบ่าย ,26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 17-24 ภาคเช้า ลำดับที่ 25-32 ภาคบ่าย , 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 33-40 ภาคเช้า ลำดับที่ 41-48 ภาคบ่าย ภาคเช้า รายงานตัว 07.30-08.30 ภาคบ่าย รายงานตัว 11.30-12.30
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง ศูนย์กีฬา 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-8 ภาคเช้า ลำดับที่ 9-16 ภาคบ่าย ,26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 17-24 ภาคเช้า ลำดับที่ 25-32 ภาคบ่าย , 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 33-40 ภาคเช้า ลำดับที่ 41-48 ภาคบ่าย ภาคเช้า รายงานตัว 07.30-08.30 ภาคบ่าย รายงานตัว 11.30-12.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิถีพุทธ 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิถีพุทธ 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง STEM 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสุจริตฯ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง STEM 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง STEM 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสุจริตฯ 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสุจริตฯ 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสุจริตฯ 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 11.30-12.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]