งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 และ ป.4/6 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารสิรินธรรังสรรค์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 และ ป.4/2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารสิรินธรรังสรรค์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารสิรินธรรังสรรค์ ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 และ ป.5/3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารราชสุดาประสิทธิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 และ ป.1/6 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารราชสุดาประสิทธิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารราชสุดาประสิทธิ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารราชสุดาประสิทธิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 และ ป.1/6 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารราชสุดาประสิทธิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารราชสุดาประสิทธิ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 10.30
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 ห้องพักนักเรียนรอแข่งขัน ห้อง ป.6/1 และ ป. 4/5 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30 เป็นต้นไป ห้องพักนักเรียนรอแข่งขัน ห้อง ป.6/1 และ ป. 4/5
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 ห้องพักนักเรียนรอแข่งขัน ห้อง ป.6/4 และ ป. 6/5 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30 เป็นต้นไป ห้องพักนักเรียนรอแข่งขัน ห้อง ป.6/4 และ ป. 6/5
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารสิริธรรังสรรค์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 ห้องพักนักเรียนรอแข่งขัน ห้อง ป.4/2 และ ป. 4/3 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30 เป็นต้นไป ห้องพักนักเรียนรอแข่งขัน ห้อง ป.4/2 และ ป. 4/3
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 -10.00
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารราชสุดาประสิทธิ์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 -10.00
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารสิรินธรวิทยพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30 เป็นต้นไป
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาคารสิรินธรวิทยพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]