::sm-pte1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายณวัฒน์ศไนส์ ศิริเลิศรุ่งเรืองมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นป้องธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสิริภา เเก้วโพธิ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางวาทิณี ขุนนาคพะเนาธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสุณิสา ศิรินวลสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณีสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี อดิศักดิ์สดใสธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวจิรประภา บุญเสนอนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ บุญราศรีธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายไวกูณฐ์ มาลัยสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุดดีนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์ธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา วิทยาศิริกุลเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา คำอ่วนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางชลธร รวมธรรมธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ ดวงจิตรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร เเก้วศรีนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางณัฐกาญจน์ เเต่งตั้งหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาวิณี บุภู่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวรจนา การามานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ ทัศนพานนท์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา มากดีนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ คณะสุขมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทองธัญบุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ นวกุลสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี มาศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยานุช สอาดสุดมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวภัคกาญจน์ ติ๊บตาธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิดา นิ่มวงษ์ธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา บุญโสมธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต์ธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เเก้วประเสริฐทองนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวปทุมรัตน์ พระภูจำนงค์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีพร เตชะวัชรีกุลนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางนาที เดชะราชธัญบุรีกรรมการ
3. นายนภดล เเย้มวงศ์มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อมสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา โหมดคำเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ คงถวิลวงศ์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา หาญชนะโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ค้ำคูณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายณัฐวัชร โตสัจจะโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางสาวทิชากร สัตย์จริงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. นางสาวอรวิชญ์ ทองมากโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวยศวรรณ นวลละออโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวจรุงจิต สินอนันต์โรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวสุวดี มีเพชร์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมรัตน์ เชิดชูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ มอญภาษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางชื่นจิต แสนสุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางจันทิดา ประยงค์หอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นายธาวิน เภาสระคูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง ปริยานนท์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขุนทอง คล้ายทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสายสมร รอบเมืองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์นางรองโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ใจงามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววิจิตตา อำไพจิตต์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิวา สิงห์พันธ์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนรรฆพร สุทธิสารโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณนี เจนจิตต์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวอัญตรา ทุมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี ดีช่วยโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน โชติสุวรรณโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี สดใสญาติโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางจิรัฐิติกาล เข็มขาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาวอรุณี ขุมทรัพย์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางสาวอุษา ดาพัวพันธุ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ บุณยะกาญจนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ควรคนึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายอุดม ด่านอุดโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนก โมราทองโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะทีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี มาลีหวลโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางอุษณีษ์ บุญทัศโรโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวันโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางวริยาพร โพธิ์สุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ หัสดีศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็ก ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนะ รัมมะเอ็ดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นายพัชรววัฒน์ เอี่ยมมิโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองเจียวโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ หัสดีศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนะ รัมมะเอ็ดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นายพัชรววัฒน์ เอี่ยมมิโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองเจียวโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิชัย คล้ายเจ๊กผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ เครื่องบินบังคับวิทยุประธานกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็งโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาวสมนา กาละนันท์โรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
4. นายนิติ ไชยวงศ์คตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นายธนัช นัยพรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกันต์ธร หิรัญลักษณ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ใขไพวันโรงเรียนชลประธานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุจิกา เนื่องจำนงค์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวมิณฑิตา ดอนป่านโรงเรียนราชดำริกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ธรรมโหรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อยู่อ่ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช เเซงคำโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑กรรมการ
2. นางสาวสิรินภา ตับกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจินดา ประกอบผลโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนครรัฐ โชติพรมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพทาย สุขสว่างโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นางสาววิมล ทองผิวโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นายวรพงศ์ กิติธันยธรณ์โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
2. นายเทพรัตน์ สุทธิเรืองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ทิมเม่นโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. พระธวัชชัย ถาวรธัมโมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ โพธิสิทธิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ปานเพ็ชร์โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นายกชปณฏ สุทธปัญญากุลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ยศยิ่งโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา ฉลาดโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางสาววนัดชนก อุดรโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ บุตรศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นายนางสาวกนกนพ วรัณฏธรโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี ใจสุขโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน รามมะเริงโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางสาวศรีนภา บุตรภักดีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ตรุษไทยโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ อาจเดชโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
2. นายบัณฑูรย์ ฝักเเคเล็กโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รุ่งเเสงโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางศุภาวีร์ ชื่นบานโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กลุ่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
2. นายจีระพัฒน์ งามงอนโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. พระสกฤษดิ์ อานันโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสาคร ไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา หลวงยศครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา แรงกล้าครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทร ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐกานต์ ธงภักดิ์ครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายพิสัณ ทิพนำพาสมาคมครูมวยไทยประธานกรรมการ
2. นายมนุนี ลิ้มมงคลชัยกุลสมาคมครูมวยไทยรองประธานกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ ศรีวสุธากุลครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. นายพนาไพร มาโยธาครูโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต สุโพธิ์ข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายสาคร ไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิสัณ ทิพนำพาสมาคมครูมวยไทยกรรมการ
4. นายมนุนี ลิ้มมงคลชัยกุลสมาคมครูมวยไทยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพฤกษวรรธน์ พันธุ์เพชราวุธครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ทองงามครูโรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิพาดา ธนวัฒนวงศ์ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์ดวงแก้วครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ภูกระทานครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจรครูโรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายปัณณวัฒน์ วีระพงษานันท์ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ขจรฟุ้งครูโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
4. นางอรอุมา เอื้อเฟื้อครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุลครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิฐวัฒ อินนุพัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีครู โรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอธิปย์ อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีผ่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายภานุภัค โมกขศักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไชโย มาใหญ่โรงเรียนดนตรีสยามกลการกรรมการ
2. นายวิทูลย์ โพธิ์ขามลาโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีกรรมการ
3. นายชวลิต โชดกพงศ์เจ้าของค่ายเพลง New Wave Enterainmentกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไชโย มาใหญ่โรงเรียนดนตรีสยามกลการกรรมการ
2. นายวิทูลย์ โพธิ์ขามลาโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีกรรมการ
3. นายชวลิต โชดกพงศ์เจ้าของค่ายเพลง New Wave Enterainmentกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายณภาสศรัณย์ ภักดีสังข์รองประธานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. พันจ่าเอกเอกกมล คงสมุทรกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
3. นายทรงพร อ่ำเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัฒนา ศรีถาวรมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายณภาสศรัณย์ ภักดีสังข์รองประธานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. พันจ่าเอกเอกกมล คงสมุทรกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
3. นายทรงพร อ่ำเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัฒนา ศรีถาวรมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ คงสีแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ คงสีแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ คงสีแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
2. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ คงสีแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญจพล ปิตินานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษษน้อมเกล้าปทุมธานีกรรมการ
2. นายสายัญ อนุวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญจพล ปิตินานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษษน้อมเกล้าปทุมธานีกรรมการ
2. นายสายัญ อนุวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญจพล ปิตินานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษษน้อมเกล้าปทุมธานีกรรมการ
2. นายสายัญ อนุวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญจพล ปิตินานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษษน้อมเกล้าปทุมธานีกรรมการ
2. นายสายัญ อนุวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ขาวรุ่งเรืองโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสมยศ น้อยไผ่ล้อมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายเอกชัย ญาณประภาสโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ขาวรุ่งเรืองโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสมยศ น้อยไผ่ล้อมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายเอกชัย ญาณประภาสโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ขาวรุ่งเรืองโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสมยศ น้อยไผ่ล้อมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายเอกชัย ญาณประภาสโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ขาวรุ่งเรืองโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสมยศ น้อยไผ่ล้อมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายเอกชัย ญาณประภาสโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรัชชานนท์ พูลสินครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายภูมิภพ อนันตรักษ์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สมใจโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรัชชานท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายภูมิภพ อนันตรักษ์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สมใจโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัชชานท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายภูมิภพ อนันตรักษ์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สมใจโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรัชชานท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายภูมิภพ อนันตรักษ์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สมใจโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสุรสีห์ ชานกสกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ขอนพุดซามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสุรสีห์ ชานกสกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ขอนพุดซามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรสีห์ ชานกสกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ขอนพุดซามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรสีห์ ชานกสกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ขอนพุดซามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายดิฐดา นุชบุษบาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ค้าทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวณัฐวีร์ วรศะรินโรงเรียนไทรน้อย สพม.3 นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายนิคม กกขุนทดศึกษานิเทศก์ เขต 4 กรรมการ
2. นายธวัชชัย พวกดีโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นายรังสรรค์ พิพัฒน์ชลธีครู โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายนิคม กกขุนทดศึกษานิเทศก์ สพม. 4กรรมการ
2. นายธวัชชัย พวกดีโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นายรังสรรค์ พิพัฒน์ชลธีครู โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. Mr.Ronald Ralph Peter JRโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
2. นางสาวณัฐวรรณ โสภากุนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ขมวดทรัพย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. Mr.Suid Srisawatโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. นางพิมพ์อร เสรีพัฒนานนท์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญชูโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. Mr.Charles Williamโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. นายวรวรรณ ลาโสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
3. นางสาวนริศรา เหลืองประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. MissCaroline Kenwardโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
2. นายธรรมธารา วังวิวัฒน์ขจรโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางสาวโชติรส ไชยยุทธโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางสาวภัทรา ต้นกันยาโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Zach Blumenkehlโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. นางสุนีย์ ทาทองผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายพงษ์ดนัย นามปักใต้โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. Mr.Matthew KrupaBFITS, Head of Academicกรรมการ
2. นางดุษิตา สมบัตินันท์ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้วโรงเรียนธัญบุรี กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Kyle Salterโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา พลภูงาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
3. นางโสภา โพธิ์ศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พ่อค้าช้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
5. นายรัฐเขต หวังช่วยกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. MissRachel Andersonโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เงินบำรุงโรงเรียนธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวสายสุดา อุบลม่วงโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ศรีษะเสือโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางสาวรัชชุดา โภคาพานิชย์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวิมลวรรณ แก้ววิลัยโรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์กมล สุมะนาโรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. MissZhaung hua jieโรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสมัญญา ศรีมาตรโรงเรียนธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทดาภรณ์ มรรคเนมีโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. MissLi Jiantingโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูลโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการ
3. Ms.Michiko Kusuoโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูลโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. Ms.Michiko Kusuoโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธันยพร เทพวงศ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติโรงเรียนธัญบุรี กรรมการ
3. MissDu Di โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวิณี รังทองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ สว่างเนตร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. Mr. Kenta Yasuda โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟโรงเรียนธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวพีชญา ผ่องศรีใสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
3. MissMa Gui yingโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมชนก วิริยจารีโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. Ms.Satomi Uchinoโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวิภัทร์ สุทธิจักร์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทินี รักษานามโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. MissJian Hong liโรงเรียนธัญบุรี กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภูเมศร์ วงษ์ขจร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Kazushi Hosoda โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. Ms.Miho Arakiโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
2. นางสาวสาวิณี คำทวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
3. นางสาวภัชรา นิตยโรจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
4. นางวนิดา แสงสว่างโรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางมาลัย พิมพ์เสนโรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ จัตริโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. Mr.Tarig Omar El-Lafi Al - Hossomiโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี เขจรดวงโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจารุเดช อ้นอมรกองการศึกษา เทศบาลนครรังสิตประธานกรรมการ
2. นายปัณณทัต ใจดีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต เชี่ยวนาวินโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฐานันดร์ ตรีโอสถโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวกฤตยา นามธิราชโรงเรียนชัยสิทธาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจารุเดช อ้นอมรกองการศึกษา เทศบาลนครรังสิตประธานกรรมการ
2. นายปัณณทัต ใจดีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต เชี่ยวนาวินโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฐานันดร์ ตรีโอสถโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวกฤตยา นามธิราชโรงเรียนชัยสิทธาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางพรรณพร โพธิจันทร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
2. นางกอบแก้ว สังข์ทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.4กรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ณรงค์กิจโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางสุรีวรรณ กองสุวรรณ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ณรงค์กิจโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางสุรีวรรณ กองสุวรรณ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เยียดยอดโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ แก้วสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เจริญยิ่งโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสายจิตรา คงวิจิตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวชิราภรณ์ อ่อนสลวยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ภิญโญชีพข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางเพชราภรณ์ อยู่นานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กรรมการ
3. นายมนัส นุ่มนิ่มโรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ภิญโญชีพข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางเพชราภรณ์ อยู่นานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กรรมการ
3. นายมนัส นุ่มนิ่มโรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุม​ เอี่ยม​สำอางค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ​ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร เหมพุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณิการ์ ย่องซื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ อาจละออโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการ
3. นางสาวสมบูรณ์ หงส์สุนันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิศา สัทธศรีโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลสวาสดิ์ มณีมัยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ ยอดอินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
3. นายอาทิตย์ เรียงสาทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน คำไทยโรงเรียนธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกานต์ ไขเขว้าโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา พุ่มพวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย คมขำโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา แสงศรีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร งะบุรงค์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร์ โรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นางสาวยุพเรศ ขาวฉ่ำโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์โรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายจตุพล นรินรัมย์โรงเรียนบัวแก้วเกษร กรรมการ
3. นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายตุลวัตร ชุณห์วิจิตราโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภาสกร ภาคอัตโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายตุลวัตร ชุณห์วิจิตราโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาสกร ภาคอัตโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ เรืองประทีปโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช กุลบุตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายไชยเดช นูนคาน โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายจิรเมธ ศรีอ่อนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
2. นายโสภณ คาอุบลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นายอชิรวิชญ์ แสนวงษ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
4. นางสาวธนิตา ปัณนรศรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนฤปนาท กำไรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
2. นายสหพันธ์ ยีมูดาถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นางสาวพิมพวดี พลแก้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวปริยาภรณ์ ศรียงยศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
2. นางสาวศศิวรรณ นิลทะราชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นายอัคคเดช ลิ้มพงษ์สวัสดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายอัคคเดช ลิ้มพงษ์สวัสดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
2. นางสาวพิมพวดี พลแก้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นางสาวศศิวรรณ นิลทะราชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายอชิรวิชญ์ แสนวงษ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
2. นางสาวธนิตา ปัณนรศรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นายนวรัฐ ทิพย์แสงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
2. นายณรงค์ รอดนิลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายอนันต์ ธำรงค์เกียรติโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นายสหพันธ์ ยีมูดาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจิรเมธ ศรีอ่อนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
2. นายโสภณ คำอุบลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นายนฤปนาท กำไรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายชลรี จันทะยานีโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ฟักหอมโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายชลรี จันทะยานีโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. นายศิริชัย ฟักหอมโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี ธารทองขจรไกรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย เทศวัตรโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี อุปพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี ธารทองขจรไกรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย เทศวัตรโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี อุปพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายภูวิพัฒน์ ธิวะโตศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ เขตจตุจักรประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เจริญสมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
3. นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษาโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายภูวิพัฒน์ ธิวะโตศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ เขตจตุจักรประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เจริญสมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
3. นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษาโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเดโช โรจนพุทธิโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ประเสริฐสายโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ทับธานีโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเดโช โรจนพุทธิโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ประเสริฐสายโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ทับธานีโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ พงษ์ลุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ยิ้มใยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
3. นายกันย์ วงษ์พานิชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีรัตน์ พงษ์ลุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ยิ้มใยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
3. นายกันย์ วงษ์พานิชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ตระยางค์กูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
3. นางสาวอำนวยวิทย์ ใจดีโรงเรียนสามโคกกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราภรณ์ ตระยางค์กูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
3. นางสาวอำนวยวิทย์ ใจดีโรงเรียนสามโคกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ผศ.ภาวนา ชลาภิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ศุภชารีโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางภัทรภร จำรูวัฒนาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. ผศ.ภาวนา ชลาภิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ศุภชารีโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางภัทรภร จำรูวัฒนาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. ผศ.อุจิตชญา จิตรวิมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทธิยา รุนสำโรงโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวณุกานดา พาสุวรรณโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. ผศ.อุจิตชญา จิตรวิมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทธิยา รุนสำโรงโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวณุกานดา พาสุวรรณโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวทโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วงษ์ขันธ์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวทโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วงษ์ขันธ์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เบ้าสุดโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นายกุรินทร์ ปุญยะสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พานไพ่ โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เบ้าสุดโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นายกุรินทร์ ปุญยะสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พานไพ่ โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เบ้าสุดโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ประธานกรรมการ
2. นายกุรินทร์ ปุญยะสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พานไพ่ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เบ้าสุดโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”กรรมการ
2. นายกุรินทร์ ปุญยะสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พานไพ่โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เบ้าสุดโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นายกุรินทร์ ปุญยะสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พานไพ่ โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา อินชูวงษ์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี กรรมการ
3. นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญา อินชูวงษ์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีกรรมการ
3. นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์โรงเรียวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพ เลขยันต์ประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วงษ์ประดิษฐ์หนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพ เลขยันต์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพ เลขยันต์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพ เลขยันต์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพ เลขยันต์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็ง โรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไฉไล หมื่นมีโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมริสสา เปี่ยมรุ่งเรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไฉไล หมื่นมีโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมริสสา เปี่ยมรุ่งเรือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไฉไล หมื่นมีโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมริสสา เปี่ยมรุ่งเรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]