::sm-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา ทองประเสริฐโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายรุจิกร ตุลาธารโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ สิงหวัฒนศิริโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมมิกา แสนสุวรรณ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นางสาวนริศรา อ่วมอ่องโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวจีระวรรณ พรศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติพร พลศรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์)กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา หอมสวาสดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี โชคสมกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุวรรณสุขโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวฑีรณัฐ ทองหลีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ อารีย์โรจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัตติกา จันทจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายฐิติโชต ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ภูวประภาชาติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอังศุวีร์ ชาญประเสริฐโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุตรตรี บานบุรีโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุกโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปุณณิศา ชนะฤทธิชัยโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ชีวังกูรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้วโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งกริมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวณัฐฐศศิ จันทร์แย้มโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายพัทธ์ธิรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวปรียา พลายพงษาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพิชัย บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ธะนะฉันโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดานันทน์ บุญเพิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิตตินันท์ เพิ่นพูนสุขยิ่งโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวบุณยาพร เคนไชยวงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษดาพร ขำเลิศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทรรศิกา อุไรประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ จับใจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสวโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายกรกฎ สะลิมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวธิติมา เณรจาทีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นางกฤษณา เนื่องปฐมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ทิมหอมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วงศ์อร่ามโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล ศรัทธาผลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา แสนแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางขวัญแก้ว มีเหมือนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วลีพร ตะพังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี มณีจันทร์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทินี ภุมรินทร์โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายคชานนท์ ธนะสกุลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยา ธรรมลังกาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวภัททิรา ศุภมาศโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจินดาพร ทองอ้มโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
6. นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววัจนานุค์ กุลคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน กระต่ายทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณีรวัลย์ เกษมสุขโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวนัฏฐ์ติกาญ เจียวยี่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายประณต ฉัฐมะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางวรรณภา นิติประพุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิชมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางจิรัชยา สามสีโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณนิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางวิพาดา อินทวิชัยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิภู สุขยิ่งโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางสาวประภัสศร เทียมทัศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุวิทยา เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางทิพย์ จำเริญรัตน์พันธุ์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา พิมพขันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายบรรหาร เชื้อทองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปานรวี ภูศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวปริศนา กุลศรีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิระประพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา กังสนานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิภา โตสงครามโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
7. นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
8. นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสาโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
9. นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
10. นายนพดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายอุดร มีทรงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
12. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา กังสนานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิภา โตสงครามโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
7. นางสาวจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
8. นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสาโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
9. นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
10. นายนพดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายอุดร มีทรงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
12. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุลโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวถีระจิต บุญเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายนพสรรค์ ฉวีรัตน์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศวลี เนียมอุทัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางสาวศิริพร แกล้วการไร่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายวันเฉลิม ฝางนายางโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
8. นายอัครพล จ้อยทองมูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุลโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวถีระจิต บุญเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายนพสรรค์ ฉวีรัตน์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศวลี เนียมอุทัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายวันเฉลิม ฝางนายางโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นายอัครพล จ้อยทองมูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา โต๊ะน้อยโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา โต๊ะน้อยโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา จินดาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรา ประชากุลโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางกฤษณา เนื่องปฐมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เรียบเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา อรุณเจริญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางวาสนา หนูขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวจิรภัทร์ ตั้นสมบูรณ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอัมรา ใจติ๊บโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นางอรอุมา อัญชลีสถาพรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
8. นางสาวสาริวรรณ มิสกริมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
9. นางสาววันทนา พวงแก้วโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา เวชรังษีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สะอาดดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ สมตนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
7. นางสาวนิชาภา อ่อนละออโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางจินตนา หนูอินทร์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
9. นายรภัทกร สุขช่วยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสรินยา พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ มีเย็นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสิทธิพล ถือความสัตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจรัสพร รื่นนาคโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ เขียวบ้านยางโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจิณต์จุฑา ใจหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ลิ้มฉายโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางมลระวี ช่วงชัยโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสลิล ปภัสโกศลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิเรืองรัตน์ แก้วกองโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา นาคอ้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย โพธิ์เย็นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมฤทัย พาทีโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิรุฬห์ หอมสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาวนฤมล เวชศาสตร์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายศิวัช ภู่ระหงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพัฒนี นุ่มชูคันโรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ลิเลิ่มโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางกมลเนตร เกตุแก้วโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวยุวดี พุทสอนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพิน สามสีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต น่วมจาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิภา อาจหาญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางนิตยา เศษวิกาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางรัชนี เชื้อจันสาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร จันหอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ โรจนธีรศาสตร์โรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
7. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปัณณวิชญ์ ซาไขโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนรรฐชพร เจริญจาดโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายประวัติชัย อินทวิชัยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุลโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา วิวัฒน์รุ่งเรืองดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการ
5. นางสาวพัชรี สรวยล้ำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางอิสรีย์ ตรีสุวรรณ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวรจนา ล้ำเลิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการ
5. นางสาวเขมิกา เยียวยาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีมาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายชาตรี ไทยดำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ กิติกุลโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นางบัณฑิตา เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก มังเขตแขวงโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญทิ้ง สืบเทพโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร จันทร์จำรูญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ เหมืองรุ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวชนันญา เจนดงโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ เนื้อนิ่มโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
8. นายวรวุฒิ ไชยสุ้ยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
9. นางนันณภัทรสรณ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
11. นายพนัชกร อ่อนนวลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวพิชญา ชาญณรงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญทิ้ง สืบเทพโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เอ็นทู้โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณย์รัชย์ โพธิ์ละออโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
5. นางสาวชีวรัตน์ อิ่มใจโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ เครือแตงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
8. นางสาวชนันญา เจนดงโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
9. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนฤมล แย้มลาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาววิจิตรา นันท์ดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ไสยะหุตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอนก โพธิ์ทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ จีนะโรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
5. นางสาววรรณโสภา ถมมาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
7. นางสาวชีวรัตน์ อิ่มใจโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
8. นายกันทรกฤติ ศรเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
9. นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
10. นายปราโมทย์ สังข์เมืองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
11. นายพงศกร พัฒนกิตติเวทย์นักศึกษาฝึกสอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุนิดา พรานขุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวเนืองนิตย์ มหามาตร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวรัณยา ปิยะพันธ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรันณ์ธร บุญกอโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายศิวราช อินต๊ะวิชัยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นายปรเมศวร์ พันธ์วิไลโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
8. นายดนุวัฒน์ กองจำปาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
9. นายเพชรรัตน์ ไล้รักษาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวมลิสา สุขวงษ์จันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารินทร์ กลิ่นเมืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายอร่าม มัธยะมังกูลโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายชยานันต์ ปรางจโรจน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ เที่ยงอ่อนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ จ้อยศรีเกตุโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
7. นายณัฐชนนท์ ยงทรัพย์อนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
8. นายปรมัตถ์ แก้วเกตนักศึกษาฝึกสอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสมพร ผาดำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ดามีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นายปัณณทัต เย็นนะสาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา เกตุพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นายยิ่งศักดิ์ บำรุงพงษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้วโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอารีญา ศิลาสอาดนักศึกษาฝึกสอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ สิงห์เมืองพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวอลิสา ป่วนเดชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา ทองผาภูมิปฐวีโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
5. นางยุพดี ทิพย์บำรุงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจริยา เฟืองแก้วโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวอารีรัตน์ วิธีพลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา คงเพ็ชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรวรรธน์ แสงมาลาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ทองผาสีงามโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก หาดรื่นโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนิดา สืบบุกโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกัญญาณัฐ เหลืองชัยพรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี วิเศษโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา ตะพังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจตุพร ทนยิ้มโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายนภดล เล็กบางโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาลินี สิทธิสารโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวพัทรินยา สืบจากอินทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นายนทนันท์ คมขำโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
8. นางสาววารีรัตน์ ทั่งสุวรรณโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. นางสาวทาริกา โชคดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวฐิติพร โสดสงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจันทนา ศรีบูจันดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ มุขเงินโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายองอาจ จันทร์คลายโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวมลธิรา สิงขรรักษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ บุญผ่องโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสาวศศิธร ลิ้มแสงอุทัยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
7. นางสาวลลืตา ลายจำปาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวพึ่งพร บุญสืบโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสมรัตน์ มาเอี่ยมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมชนะโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นายวุฒิชัย บุญมาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางกาญจนา เพ็ชรแก้วโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
5. นางสาวพัชรี ชาวนาเป้าโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางสาวศิวรรจน์ ศิริรัตน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวระพีพรรณ สันติสวงนศักดิ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวสุภนิช การสมจิตรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาววิจิตรตรา สีคำโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวศริษา เกาะกางนักศึกษาฝึกสอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพจีกานต์ หว่างพืชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล เอกกะทันโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลณัชส์ กลมกลึงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดีโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพรประภัสสร์ ไมตรีเวชโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางสาววรรณภา งอกนาวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวมิณฑิญา วิเศษสิงห์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
8. นางสาวนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
9. นางสาวฉวีวรรณ เครือแตงโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวภัทรา นาคโสภณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
11. นางศรีประภา โพธิวงษ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ รุ่งสว่างโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายธรรมจักร นิลรักษาโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา สำฤทธิ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
4. นายนคร สุวานิชโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริกรรมการ
5. Mr.Amir S.R. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางอรพินท์ ลำดวลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. พระครูเกรียงไกร ธม.มสาโรพระวัดเทวสังฆารามกรรมการ
9. นายวาสุกรี เพชรดำดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวศิริอนงค์ แย้มวารีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางดวงสุดา บุรเนตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ เสวกฉิมเจ้าพนักงานชำนาญการ สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวลี บัวแก้วพนักงานบริหารทั่วไป ๖ กกท. จ.กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอนุชา รัศมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสาลิณี -โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสิทธิชัย บวบทองโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายสุโชติ นิลเพ็งโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นายสมทรง วงศ์ระพีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายสมเจต บุญมีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. นายสุกิจ ภู่ไพโรจน์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางภาวิณี เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ สมพ เขต ๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญมาโรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนที สงวนรัตน์โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์โรงเรียนบ้านโปงโก สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
5. นางนีรนารถ โรจน์รัตนพลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นายพรหมมาตร ศรีนิลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายพันธกานต์ นุชนารถโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นายสุริยัน อิ่มรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายประกฤษณ์ คันทกาสโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. นายนิคม อินทร์จีนโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
11. นายสุวิทย์ จำนงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
12. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ สมพ เขต ๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญมาโรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนที สงวนรัตน์โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวพิไลลักษณ์ ประพาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
6. นายธนวิทย์ มีล้อมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายณัฐวัตร เปียสนิทโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นายอนุชา หิรัญลำไยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายสราวุธ ขันแก้วโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
11. นายสกล ประกอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ สมพ เขต ๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญมาโรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนที สงวนรัตน์โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวพิไลลักษณ์ ประพาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
6. นายธนวิทย์ มีล้อมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายณัฐวัตร เปียสนิทโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นายอนุชา หิรัญลำไยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายสราวุธ ขันแก้วโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
11. นายสกล ประกอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ดอกเข็มโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองสุข ทองไพรวรรณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายจรัญ มูลจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพชร ดฤษณะเสรณีโรงเรียนทองภาภูมิวิทยากรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นางสาวพัชรา ใจตรงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป เขต ๔กรรมการ
8. นายธามชัยพัฒน์ ชูสินโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
9. นายพงษ์พัฒน์ คุ้มภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
10. นายธงชัย ศรีราจันทร์โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป. กจ เขต ๓กรรมการ
11. นายพรพระกาฬ ทองแก้วโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
12. นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
13. นายไพโรจน์ สารารัมย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
14. นายนพรัตน์ นิลเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
15. นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
16. นางสาวอริศ วรเลขาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอดิศร์ พงษ์พัวโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฆลิษา กล้าหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสุริยะ ภูฆังโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ บุญยมัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางสาวปวันุช เมฆฉายโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวมีนา รักคล้ำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นายพีท ลิมเสนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวกมลชนก บุญมีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. นางสาวสุปรียา ภานุภัสสรกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
11. นายสิขรินทร์ เครือน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กจ เขต ๓กรรมการ
12. นายนัฐวุฒิ ศรีสุขงามโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
13. นายนราวุฒิ ยอดจันทร์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นายยุทธพล ไสยวิจีณโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสุกัญญา ศิริคำโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาสโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทอง โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดา โรงเรียนนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สังข์สุวรรณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุล โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยาย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก เปรมปรีดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก เปรมปรีดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
3. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังสีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรานนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังสีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรานนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุล โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสรายศ จันโทมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ เตชะนิติโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธัส เพิ่มฉิมโรงเรียนประชามงคล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสรายศ จันโทมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ เตชะนิติโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
3. นายเมธัส เพิ่มฉิมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังสี ประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังสีประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังสีประธานกรรมการ
2. นายรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังสี ประธานกรรมการ
2. นายรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามโรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผล โรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผล โรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผล โรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผล โรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล กำเนิดรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวโกศล แป้นเขียวโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางภารดี แซ่โง้วโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
5. Mr.Riaan Christo Von Wykโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
6. MissMarneth M Daponโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นายสุรกฤษณ์ รัตนประทุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลลิตา อรรถประจงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงสายโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
4. นายวีรพงษ์ สำมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. Mr.Kenneth James Stockโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Christopher Hodgsonโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวกุมภา กัลยามงคลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสมาพร หัสชัยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รุจิวงศาสินโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิศศา ณภาส์ณัฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 บ้านเก่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นางพนิดา เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Candida M. Daponโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นายศราวุฒิ จิตบรรจงโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางรุ่งนภา จะชินรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
8. นางณิชนันทน์ ศรีวลีรัตน์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววิชชุลดา นรดีโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิกรานต์ แก้วพาราโรงเรียนสมาคมป่าไม้ฯกรรมการ
5. Mr.Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. MissMichelle Hoโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางอุษณี ผูกไมตรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวพิมพร เยซอกู่โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรมย์นลิญ งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัชปาณี ชนะผลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ฉิมอ่องโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศรินยา ฤกษ์งามโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. MissLindsey Monroeโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางวันทนี พฤกษ์ธาราธิกูลโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
7. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุกัลยา เกตุแดงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางยุวดี วงษ์น้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายนวมิตร ประธรรมสารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Gary John Fitzgibbonโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Ian Erasmo Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวนันทพร วงษ์ละครโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิชญาณ์ ปานกลางโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปุณณภา ถ้ำจิตรธนากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นางเนตรดาว นิลเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี กรรมการ
3. นางสาวมัทนา แป้นรอดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 บ้านเก่าวิทยากรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ เหลืองรุ่งไพศาลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. Mr.Jeroland Dominguez Celinoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางกันยากร เหลืองสุดใจชื้นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวณฐมน ชมจันทร์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
9. นางสาววรรณรท ศรีคำบ่อโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอภิกขณา ป้อมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
3. นางณวรา จารสิงห์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณปภัช มูลรักษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 บ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร สุริยะคำวงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. Mrs.Snezana Markanovicโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวราตรี ศรีสองเมืองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวชวิกา ทีเจริญโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้วโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ณฐทองธณบพตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล คำเรืองโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ร่มเกตุโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. MissXiong Yaoโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกิติยา ศรีจันทร์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิรพัฒน์ กิ่งทองโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ศิลปนารายณ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. MissLi Xiaohongโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายภพธรรม สุขเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. Mr.Ryota Ishiiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Shinsuke Nakataโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางสาวอุษณา อินก๋งโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายภพธรรม สุขเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. Mr.Ryota Ishiiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Shinsuke Nakataโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางสาวอุษณา อินก๋งโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศศินันทน์ ขึ้นทันตาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏกาณฑ์ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissMessaoud Talbiโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายประภาส พุกภูษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวติณนภา เสน่หาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Felix Pülmมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. Mr.Erik Stahlhackeมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นางสาวอัษราณีย์ สุกุลธนาศรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล เชาวน์ศิริโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต ทองดีโรงเรียนทองผาผาภูมิวิทยากรรมการ
5. MissLiu Silinโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางสาวผกามาศ กุนาคำโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนิน เจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลณิศา บัวปรอทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. Mr.Ryota Ishiiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Shinsuke Nakataโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นายชฎิล อินทร์รักษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏกาณฑ์ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. MissMessaoud Talbiโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายประภาส พุกภูษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุภัทริภา ทองจีนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ รักพวกโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ศุภวารโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ บุญแต่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
5. MissXie Qianqianโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวพิทยรัศมิ์ แย้มประยูรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภพธรรม สุขเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นรี ศรีสุขคำโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. Mr.Ryota Ishiiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Shinsuke Nakataโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล สมเสียวโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏกาณฑ์ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. MissMessaoud Talbiโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายประภาส พุกภูษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวศศินันทน์ ขึ้นทันตาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย สุขเกษมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษิกา ศรีบรรพตโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก มังตาโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissGao Shuangโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
5. MissWang Xiaoweiโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. Mr.Ryota Ishiiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Shinsuke Nakataโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางสาวมัทนิน เจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวศศินันทน์ ขึ้นทันตาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัญจนา ก้อนชัยภูมิโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นายอรรถพงษ์ ศรีท้าวโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี กรรมการ
4. นางสาวมาลัยพร สระทองจันทร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสรารัตน์ จงงดงามโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรพัฒน์ มนัสกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวยุพา เกิดศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนา ตันสกุลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางนาตยา ศรสุวรรณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์เจริญโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา อุดอินโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสาววาสนา สีแดงโรงเรียนห้วยกระเจาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนัททราย คนเจนดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
7. นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ขำขจรผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช ไก่แก้วโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลย์ณิศา จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นางวีณา นาคะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุภาวดี เชื้อทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนม์ มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันตินันท์ ปันร์นฉัตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรากร ราชธาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ นุสทราโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ สาเล็กโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์ เหลืองสดโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัททิรา ศรีนครินทร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมืองโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวาที เจียงผาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายประทวน ทองโสภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ยังดีโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางนันทนา วิราศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายวาที เจียงผาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายปรีชา พึ่งเจียมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา เครือวงศ์โรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรี ทรัพย์พุ่มโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายฆเนศจ์ นามสุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณพชนก สุวรรณมณีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมืองโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ชะโลธรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอม สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นายปรีชา พึ่งเจียมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ ชื่นบานโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ พลศรีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ หนองกุ่มโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธงชัย แปลกไธสงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางปวีณา เกษมโสตรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประกิต เกศูนย์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขุม ดอกเข็มโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูตะวัน สิงห์สมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายประทวน ทองโสภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฆลิตษา กล้าหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพิรุณ ประภาจิตสุนทรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี อุทยานวรรธนะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ศรีนวลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสิริญา พันนัทธีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวพัชรียา แซ่เจาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฐรดา จณินชวดลเดชาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประทุมพร พงษ์วานิชอนันต์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายวีรพัฒน์ ไสยาวันโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายคชานนท์ พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช วิริยาลัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ จุ้ยมณีวิทยาลัยอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช วิริยาลัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ จุ้ยมณีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายก่อกิจ ธีราโมกข์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ สาเล็กโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายศิลปกร สีลาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายก่อกิจ ธีราโมกข์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ สาเล็กโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายศิลปกร สีลาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส สาระศาสินโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายทวนทอง วงศาโรจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายยศวัฒน์ ทับทิมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส สาระศาสินโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายทวนทอง วงศาโรจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายยศวัฒน์ ทับทิมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์โรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายภูตะวัน สิงห์สมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายยุทธนา ดอกบุกโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์โรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายภูตะวัน สิงห์สมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายยุทธนา ดอกบุกโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ทองดีเลิศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายนิรุจน์ กัณหาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ทองดีเลิศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนเรศ คนรำโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชติ บุญไวโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช บัวทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายนเรศ คนรำโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชติ บุญไวโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช บัวทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นางกัญจนพร ภัคพานิชโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตยา รัฐถาวรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นางกัญจนพร ภัคพาณิชย์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตยา รัฐถาวรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ศรีสุทธิชูชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายส.สยมภู จุ้ยทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายพรชัย สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
5. นายปรัชญากร อินทร์วันโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณิสา อุดมสุขโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีรัชต์ ปานน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา ไทยภักดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
4. นายพรชัย สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
5. นายส.สยมภู จุ้ยทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธเนศ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี เอกฉันท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายนพเก้า พนาสินโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่มโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพูนพิสมัย มีลาภโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภรณภา ตะกรุษโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวเอกนารี คุ้นเคยโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารี่ เบ็ญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมตตา กัลยามงคลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายจอมพล สังข์เงินโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สีลมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารี่ เบ็ญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมตตา กัลยามงคลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายจอมพล สังข์เงินโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สีลมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทองมากโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางผ่องรัตน์ เพ็งประเดิมโรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทองมากโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางผ่องรัตน์ เพ็งประเดิมโรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ทองคำรัตน์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงามโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ทองคำรัตน์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงามโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ แย้มมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ชิดชอบโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล กล้วยหอมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สาระศาสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนันทวัน รสหวานโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศุภวรรณ แย้มมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ชิดชอบโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล กล้วยหอมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สาระศาสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์.กรรมการ
5. นางสาวนันทวัน รสหวานโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณพชนก สุวรรณมณีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก่อกิจ ธีราโมกข์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายแสงชัย แสงทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]