แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 144 72 50.35% 39 27.27% 15 10.49% 17 11.89% 143
2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 129 72 58.06% 35 28.23% 15 12.1% 2 1.61% 124
3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 142 68 48.92% 41 29.5% 22 15.83% 8 5.76% 139
4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 126 67 55.83% 29 24.17% 15 12.5% 9 7.5% 120
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 146 63 43.75% 42 29.17% 26 18.06% 13 9.03% 144
6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 129 58 46.77% 36 29.03% 16 12.9% 14 11.29% 124
7 โรงเรียนเทพลีลา 141 55 40.74% 35 25.93% 21 15.56% 24 17.78% 135
8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 118 55 47.83% 21 18.26% 23 20% 16 13.91% 115
9 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 114 50 45.45% 32 29.09% 21 19.09% 7 6.36% 110
10 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 125 50 42.37% 31 26.27% 24 20.34% 13 11.02% 118
11 โรงเรียนหอวัง 98 50 52.08% 27 28.13% 12 12.5% 7 7.29% 96
12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 110 47 43.12% 34 31.19% 19 17.43% 9 8.26% 109
13 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 116 45 39.47% 39 34.21% 20 17.54% 10 8.77% 114
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 92 45 51.14% 26 29.55% 11 12.5% 6 6.82% 88
15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 92 45 49.45% 20 21.98% 12 13.19% 14 15.38% 91
16 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 104 43 43.43% 24 24.24% 18 18.18% 14 14.14% 99
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 116 42 37.17% 35 30.97% 20 17.7% 16 14.16% 113
18 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 108 40 38.83% 25 24.27% 19 18.45% 19 18.45% 103
19 โรงเรียนสารวิทยา 95 37 41.57% 16 17.98% 22 24.72% 14 15.73% 89
20 โรงเรียนสิริรัตนาธร 106 36 36.36% 31 31.31% 14 14.14% 18 18.18% 99
21 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 97 36 37.89% 27 28.42% 12 12.63% 20 21.05% 95
22 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 100 35 35.71% 37 37.76% 17 17.35% 9 9.18% 98
23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 107 35 33.98% 25 24.27% 23 22.33% 20 19.42% 103
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 83 34 43.04% 30 37.97% 9 11.39% 6 7.59% 79
25 โรงเรียนบางกะปิ 103 34 34.34% 29 29.29% 21 21.21% 15 15.15% 99
26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 96 34 36.56% 27 29.03% 19 20.43% 13 13.98% 93
27 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 89 33 38.37% 26 30.23% 11 12.79% 16 18.6% 86
28 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 94 32 36.78% 24 27.59% 22 25.29% 9 10.34% 87
29 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 81 30 37.04% 23 28.4% 11 13.58% 17 20.99% 81
30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 94 29 31.52% 25 27.17% 27 29.35% 11 11.96% 92
31 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 105 28 26.67% 34 32.38% 24 22.86% 19 18.1% 105
32 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 99 28 30.77% 26 28.57% 16 17.58% 21 23.08% 91
33 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 92 25 27.47% 31 34.07% 17 18.68% 18 19.78% 91
34 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 92 25 29.41% 22 25.88% 16 18.82% 22 25.88% 85
35 โรงเรียนปทุมคงคา 100 25 26.6% 14 14.89% 31 32.98% 24 25.53% 94
36 โรงเรียนนนทรีวิทยา 120 23 20.54% 33 29.46% 24 21.43% 32 28.57% 112
37 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 82 23 30.26% 21 27.63% 15 19.74% 17 22.37% 76
38 โรงเรียนราชดำริ 99 22 23.66% 32 34.41% 18 19.35% 21 22.58% 93
39 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 73 22 30.14% 26 35.62% 9 12.33% 16 21.92% 73
40 โรงเรียนศรีพฤฒา 83 22 27.85% 24 30.38% 18 22.78% 15 18.99% 79
41 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 22 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
42 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 83 18 21.95% 19 23.17% 20 24.39% 25 30.49% 82
43 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 73 18 27.27% 19 28.79% 10 15.15% 19 28.79% 66
44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 128 17 13.82% 39 31.71% 34 27.64% 33 26.83% 123
45 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 68 17 28.33% 18 30% 13 21.67% 12 20% 60
46 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 74 16 21.92% 23 31.51% 15 20.55% 19 26.03% 73
47 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 88 16 18.82% 20 23.53% 22 25.88% 27 31.76% 85
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 67 15 24.59% 24 39.34% 8 13.11% 14 22.95% 61
49 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 69 14 22.58% 19 30.65% 12 19.35% 17 27.42% 62
50 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 79 13 16.67% 20 25.64% 29 37.18% 16 20.51% 78
51 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 45 12 30.77% 13 33.33% 9 23.08% 5 12.82% 39
52 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 61 11 19.3% 17 29.82% 14 24.56% 15 26.32% 57
53 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 28 11 44% 10 40% 2 8% 2 8% 25
54 โรงเรียนไทยคริสเตียน 40 10 28.57% 7 20% 9 25.71% 9 25.71% 35
55 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 31 10 35.71% 6 21.43% 7 25% 5 17.86% 28
56 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 54 8 15.69% 21 41.18% 10 19.61% 12 23.53% 51
57 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 48 8 19.51% 13 31.71% 11 26.83% 9 21.95% 41
58 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 40 8 20.51% 7 17.95% 10 25.64% 14 35.9% 39
59 โรงเรียนลาซาล 38 8 26.67% 7 23.33% 8 26.67% 7 23.33% 30
60 โรงเรียนอรรถวิทย์ 33 7 24.14% 9 31.03% 7 24.14% 6 20.69% 29
61 โรงเรียนวาสุเทวี 20 7 35% 5 25% 6 30% 2 10% 20
62 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
63 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 15 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
64 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 36 5 15.15% 17 51.52% 6 18.18% 5 15.15% 33
66 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 38 5 14.29% 9 25.71% 5 14.29% 16 45.71% 35
67 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 24 5 26.32% 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 19
68 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 31 4 13.79% 8 27.59% 8 27.59% 9 31.03% 29
69 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 15 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
70 โรงเรียนอัสสัมชัญ 29 4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 6 31.58% 19
71 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 19 4 21.05% 4 21.05% 3 15.79% 8 42.11% 19
72 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 26 3 13.64% 6 27.27% 5 22.73% 8 36.36% 22
73 โรงเรียนอุดมศึกษา 14 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 19 2 10.53% 3 15.79% 8 42.11% 6 31.58% 19
76 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 10 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
79 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
80 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
81 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 11 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
85 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนวิชูทิศ 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
87 โรงเรียนDEMO 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
88 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]