เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
2 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
3 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
4 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
5 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
6 นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
7 นางสาวหัทยา เวชการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
8 นางสาวอัษฎาพร วิชาผง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
9 นางสาวอรัญญา พลโยธา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
10 นางสาวกรรณิกา เวียงนนท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
11 นางสาวมะลิวัลย์ ประกายรุ่งรัศมี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
12 นางสาวอังศุมารินทร์ อังสนันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
13 นางสาวกันยากร บุญรักษา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
14 นางกรรณิการ์ เนาวะเศษ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
15 นางกฤษฎา พานย้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
16 นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
17 นางณัฐิยา พูลทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
18 นางภาราดา พัสลัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
19 นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
20 นางสาวชมพูนุท คิดรัมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
21 นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
22 นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
23 นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
24 ว่าที่ร.อ.ณัฎฐ์ชัยกรณ์ ทองปานพานิชกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
25 นางสาววันดี โม่ทิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
26 นางสาวธราพัชร์ สุดทำนอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
27 ว่าที่ ร.ต.นิกร คำมูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
28 นางสาวคัทริยา เสนารายณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
29 นางสาวอภิญญา ภาวะภูตา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
30 นางสาวสุภาพร โลหากาศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
31 นางคชาภรณ์ รชตะนันทน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
32 นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาด ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
33 นางสาวบุญรักษา จารุพันธ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
34 นางสาวอรพิณ เจริญสุข ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
35 นางเนตรชนก รินจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
36 นายศิริวัฒน์ วงศ์กำจัดภัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
37 นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
38 นายศราวุฒิ วรสิทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
39 นายธีระวัฒน์ คล่องจริง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทำเกียรติบัตร
40 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
41 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
42 นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
43 นางศิริกุล พานพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
44 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
45 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
46 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
47 นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
48 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
49 นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
50 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
51 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
52 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
53 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
54 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
55 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
56 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
57 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
58 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
59 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
60 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
61 นางชญาดา นาควัชรานันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
62 นายเดชา ภุมมาวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
63 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
64 นายดนัย บุญไวย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
65 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
66 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
67 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
68 นางสาวชุติมาธร นะมาเส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
69 นางสาวสุนีพร เถินหิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
70 นางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
71 นางสาวสุทธิดา รุดเครือ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
72 นางสาววาสนา เทินสะเกษ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
73 นางสาวบุศยา รวมดอน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
74 นางวิจิตรา คงเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
75 นางสาวกัลย์ฐิตา แท้เรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
76 นางจินดา มหาวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
77 นายทศพร คงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
78 นางสาวสุธาทิพย์ สุจาคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
79 นางจุฑารัตน์ มีศิลป์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
80 นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
81 นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
82 นางพรวิภา ศรไชย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
83 นางสาวพิรุฬห์ภัค ศรีคุ้มเหนือ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
84 นางสาวมัชชิกา พรมอุดม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
85 นางสาวอรอนงค์ คงแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
86 นายปฐาวุฒิ ปุญญา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
87 นายอนุพงษ์ รวมจิตต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
88 นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
89 นางสาวเกษราภรณ์ กลิ่นชื่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
90 นางสาวประภาพร สิงหนาท ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
91 นางธนัญญา สวัสดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
92 นางสาวแจ่มนภา หลักคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
93 นางสาวเนาวรัตน์ สมหวังดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
94 นางสาววรางคณา อาชีวะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
95 นางสิราภัทณ์ สมนาแซง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
96 นางสาวจุฬารักษ์ โคตรจักร์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
97 นางสาวสายสมร สมศรี ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
98 นางสาวปสุตา ศรีชญานนท์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
99 นางสาวพลอยศิริ พุทธรักษา ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
100 นางชญาดา นาควัชรานันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
101 นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
102 นางสาวลัดดาพร แสงฤทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
103 นายสิรภพ คำภาหล้า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
104 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
105 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
106 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
107 นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
108 นางรุ่งทิพย์ สงเคราะห์ธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
109 นางสาวอมรรัตน์ ค่าเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
110 นางสาวธารดี มูลเมือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
111 นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
112 นางสาวฐรัชญา หมื่นหัส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
113 นายจักรกฤษณ์ ธิโต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
114 นายเทิดทูน บุญประกอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
115 นางสาวกัญทิยา คงเผ่าพงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
116 นางสาววัชรีวรรณ พึ่งอำพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
117 นางสาวจุฑามาศ นิรันดร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
118 นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
119 นายนาวิน สยะรักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
120 นายสุริยา ใสกระจ่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
121 นายวรานนท์ ศรีอุตม์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
122 นายชนินทร์ ศรีส่อง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
123 นายอุกฤษ พิมพะไกร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
124 นายอำนาจ ตลาดธานี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
125 นายประยุทธ พิทักษ์ธีรกุล ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
126 นางสาวลดา มนตรี ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
127 นางภาณิศา อินทะวงศ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
128 นางสาวทรายทอง เกตุพลอย ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
129 นางสาวนฤมล โก้เครือ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
130 นางสาวณัฐธยาน์ ขวัญอ่อน ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
131 นางสาวสุพิชาณัฐ แซ่อั้ง ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
132 นางสาวเขมพิชญ์ มีก่ำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
133 นางสาวณัฏฐณิชา หลักหาญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
134 นายอนุรัต อ้นสงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
135 นายเกรียงศักดิ์ แก้วนันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
136 นายเอกชัย ลิโก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
137 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
138 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
139 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
140 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
141 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
142 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
143 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
144 นางสาวิตรี โชคพิทักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
145 นางสาวสุพัตรา เมืองซ้าย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
146 นางสาวจินตนา สุริยพงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
147 นายศิริชัย ศิริโส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
148 นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
149 นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
150 นางสาวอาริสา ทองวิจิตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
151 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
152 นางสาวศุภวรรณ ทาประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
153 นางสาวจรัญญา คำบุรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
154 นางกฤติยา คิดเห็น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
155 นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
156 นางสาวปริณดา มหาเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
157 นายสุพจน์ อู่ขลิบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
158 นางนฤมล แสงมาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
159 นางสาวมริษา พรมมาอินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
160 นางสาวกุลยา ปุริทาสังข์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
161 นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
162 นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
163 นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
164 นางสาวสุพัตรา คำหงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
165 นางสาวพิมลพรรณ ไชยวงค์คำ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
166 นางสาวกมลลักษณ์ เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
167 นางสาววารี กลัดแก้ว ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
168 นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
169 นางสาววราภรณ์ แสนเพียง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
170 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
171 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
172 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
173 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
174 นางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
175 นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
176 นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
177 นายกร พานิชเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
178 นางสาวปภาวดี ภัทรพนาสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
179 นางสาวอาภากร ทิพย์พรหม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
180 นางสาวอัมรินทร์ คำห้อง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
181 นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
182 นางสาวเฉลียว วงชมพู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
183 นางสาวจุฑามาศ โพระสะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
184 นางสาวภัทราพร พรหมกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
185 นางสาวศตพร ประสงค์ศิลป์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
186 นางสาวชนินทร์ธิดา ช่องชนิล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
187 นางสาวนิสา ยิ่งวงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
188 นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
189 นางสาวปรียาพร พิมภาค ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
190 นางสาวณัฐสินี สิโรจน์สกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
191 นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนผล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
192 นายจิรวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
193 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ขะวงษ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
194 นายสันติ จันดีวันนา ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
195 นางสาวณิชารีย์ แผนกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
196 นางสาวศิวนาถ องอาจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
197 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
198 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
199 นางสาวกมลรัตน์ ภุมรินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
200 นางสาวดวงใจ โอษฐ์งาม พนักงานพิมพ์เบรลล์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
201 นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
202 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
203 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
204 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
205 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
206 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
207 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
208 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
209 นางสาวอมรภัค ปิ่นกำลัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
210 นางสาวกฤติกา ประสาธน์สุวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
211 นางสาวนิรัชรา คำพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
212 นายชัยธวัช สาทถาพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
213 นายพงษ์ธร บ้งจ่า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
214 นางสาววิรัญญา เตชะภาณุรักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
215 นางสาววัศยา ทองดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
216 นางสาวประภัสสร วงศ์ละคร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
217 นายปุญญพัฒน์ ทิโน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
218 นางสาวกชพร จันทร์คล้าย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
219 นายภน ใจมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
220 นางสาวมญชุ์รวินทร์ ตาไธสง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
221 นางสาวธัชพรรณ กันทะเนตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
222 นางอัจฉรา อำไพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
223 นางสาวพรจนา แก้วเกิด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
224 นางสาวธีมาพร ขุริมนต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
225 นายวีรภัทร ขุริมนต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
226 นางสาวสถาพร จันทรา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
227 นายนุติบัณฑิต กองไธสง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
228 นางสาวสกุณา พื้นจะบก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
229 นางสาวพิมพ์ชนก ออมทรัพย์ทวี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
230 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
231 นางเนตรชนก รินจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
232 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
233 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
234 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
235 นางชญาดา นาควัชรานันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
236 นางอาลี ไกวัลนาโรจน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
237 นางสาวณทภัต ตั๊นยิดเส็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
238 นายศุภวัฒน์ อ้นอมร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
239 นางสาวรัชนี ผาไขย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
240 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
241 นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
242 นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
243 นางยุภาวดี เทศไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
244 นายชุมแพ ทองเนื้อแปด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
245 นางวรรณวลัย แดงฉ่ำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
246 นางสาววาสนา เพ็งพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
247 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์อัจฉริยกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
248 นางสาวนรี ลาเลียง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
249 นางสาวฑิจิรา ดำเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
250 นางนิตยา คุณเส็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
251 นางสาววิชชุลดา นามสง่า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
252 นางสาวขวัญมณี สิมสา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
253 นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
254 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
255 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขัน
256 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
257 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
258 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
259 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
260 นายโยธิน พูลกำลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
261 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
262 นายสุเมท สว่างอารมณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
263 นางสาวนงลักษณ์ ยงสม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
264 นายสหภัฒน์ เชยล้อมขำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
265 นายวรรณธนุ วรรณกิจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
266 นางสาวนิรดา จันทฤกษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
267 นายพัฒนากร คำด้วง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
268 นายพัศพงศ์ สังข์ประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
269 นางสาวกนกอร สว่างอารมณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
270 นายนิรวิทธิ์ ไกลถิ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
271 นายรณชัย ชาวบ้านซ่อง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
272 นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
273 นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
274 นางสาวดนิตา ศรีภุมมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
275 นางสาวนวพัชร์ ชมตา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
276 นางสาวณัฐพร เล็กสวัสดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
277 นายมาริช สุรเสียง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
278 นายภราดร เจียมดำเนินกิจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
279 นายวัชระ จงทวีสุขสันต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
280 นายวินิต ภูลายยาว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
281 สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
282 นายชิตณรงค์ ภูดวงเดือน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
283 ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ ปานพิมพ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
284 นางชลธิชา ปานพิมพ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
285 นางสาวนิพารัตน์ การันต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
286 นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
287 นายฐิติพงศ์ บริบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
288 นางรวิวรรณ โดเคน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
289 นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอาง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
290 นายสุวิทย์ อัญธปัญญา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
291 นายพรศักดิ์ พันธประสงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
292 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
293 นายเจษฎา มั่งมูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
294 นายทวีศักดิ์ ยงสม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
295 นายณัชภัค แสงเพ็ชร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
296 นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
297 นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
298 นายธีรภัทร เลียงวัฒนชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
299 นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
300 นายนัฐวุฒิ ขันขาว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
301 นายเกษมสันต์ คุ้มสุวรรณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
302 นายอภิเชตุ ทีปะปาล ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
303 นายเอกชัย มงคลรัตนกาล ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
304 นายวิภู พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
305 นายปฏิญาณ อินทร์จักร์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
306 นางยุวดี ทองยี่สุ่น ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
307 นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
308 นายศักดิ์ดา คำไพรศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
309 นายเอกชัย ประสิทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
310 นายอภิชาติ ผาสุกตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
311 นายอนุรัต อ้นสงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
312 นายอนุสรณ์ อิทธิสิริศักดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
313 นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุล ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
314 นางสาวอภิญญา ปานชา ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
315 นางปทิตตา วรรณเอี่ยม ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
316 นางสุวิมล พรหมมะ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
317 นางสาวดวงกมล ฉวีรัตน์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
318 นายธีรวัฒน์ สุดมณี ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
319 นางสาวจิรภัทร์ ชื่นผึ่ง ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
320 นางสาวทัศนีย์ วิวัฒน์ชานนท์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
321 นางสาวรสริน เลิศกาญจนาพร ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
322 นางสาวอรพินทร์ ฤชุพานิช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
323 นางสาววิลาวรรณ อาจหาญ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
324 นายโกมล ทัฬหกรณ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
325 นางสาวอทิตยา รุ่งเรือง ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
326 นางสาววันวิสา นุชเสถียร ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
327 นางสาวจุฑารัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
328 นายพีระยุตต์ สุจริยานุรักษ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
329 นายอธิคม เสียงกลม ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
330 นายรณกร ศักดี ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
331 นายอนุชา นรสิงห์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
332 นางสาวพรธิชา อิ่มอยู่ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
333 นางสาวเทพลีลา กาฬภักดี ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
334 นางสาววิสทา พลชัย ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
335 นางสาวระลินทิพย์ อินทรมณเทียร ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
336 นางสาวเบญญาพร ศรเทพา ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
337 นางสาวรัตติยากรณ์ ธงไชย ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
338 นางสาวอุดมพร พันธ์ชัย ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
339 นางสาวอรอนงค์ สุวรรณดี ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
340 นางสาวพรรษา กุดั่น นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
341 นางสาววราภรณ์ ต่วนศรีแก้ว นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
342 นางสาวพรทิพย์ สุวรรณดี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
343 นางสาวพรศิริลักษณ์ กิ่งแก้ว นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
344 นางสาวจิรัชญา บวดไธสง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
345 นายจงกล เงินทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
346 นายธนดล ทองสว่าง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
347 นายปฐมพร แซ่โค้ว นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
348 นายพีรพล โต๊ะประดู่ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
349 นายพีรพล โต๊ะประดู่ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
350 นายกัลปพฤกษ์ คูวัธนไพศาล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
351 นางสาวภารดี วัฒนศิริ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
352 นายพีรวัส สุบิน นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
353 นายสุรณัฐ ศรีนา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
354 นายปิยะศักดิ์ เย็นสรง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
355 นายภราดร จันทรัตน์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
356 นายสุธาดล คุ้มสืบสาย นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
357 นายกฤษดา สมสกุล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
358 นายวัชรพล มนัสพิรุณ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
359 นายธัญพิสิษฐ์ กิจหงวน นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
360 นายพีรกานต์ เกษวิเชียร นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
361 นายสมบูรณ์ ศรีพวงสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
362 นายบุรินทร มฤคพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
363 นายณัฐยศ นุ่มนวล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
364 นายศรัญยู สาลีเวียง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
365 นายรุจนโรจน์ พุทธคุณ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
366 นายณัฐวุฒิ ชุ่มเสนา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
367 นายพลกฤต จิตตสินนวา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
368 นางสาวณัฐธัญ เตยสร้อย นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
369 นายนันทภพ ทรัพย์เพิ่ม นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
370 นายขจรศักดิ์ เจริญลาภ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
371 นายณัฐพล รอดจากภัย นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๔/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
372 นายจักรพันธ์ คงขวัญเมือง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
373 นายสุทธิพงษ์ วงศ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
374 นางสาวณัฐธิดา แดงพูลผล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
375 นางสาวลักษิกา นุ่มสาลี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
376 นางสาวนพวรรณ สมกุล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
377 นางสาวสุภาวดี บุญล้น นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
378 นายพลวัฒน์ ทรงประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
379 นายภัทรภร ปิ่นเวหา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
380 นางสาวญาณิศา สายยืนยง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
381 นางสาวสุทธาทิพย์ แก้วบูชา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
382 นางสาวปวีณ์ จิรไพบูลย์เดช นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
383 นางสาวสุวิมล สินธุสอาด นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
384 นางสาวเบญจวรรณ มหาสังข์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
385 นางสาวอาทิตยา ระเจริญ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
386 นางสาวนันทนัท เอี่ยมสอาด นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
387 นางสาวพราวนภา ศรีพรหมมินทร์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
388 นางสาวรุ่งลักษณ์ บัวขาว นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
389 นางสาวนุชนาถ ปุยทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
390 นางสาวกุลิสรา สายพร้อมญาติ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
391 นางสาวชลธิชา กล่ำศรี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
392 นายเพชรแท้ คุ้มกลิ่นวงษ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
393 นายเอกภพ เอี่ยมโฉม นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
394 นายอิสริยะ ต๊ะจุ้ม นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
395 นางสาวณัฏฐิลักษณ์ เสนาะคำ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
396 นางสาวนัฐยา อินเจริญ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
397 นางสาวธนภรณ์ คงมี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
398 นางสาวปรายฟ้า บริสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
399 นางสาวชลดา แปงทอน นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
400 นางสาวธัญญรัตน์ สุดใจ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
401 นางสาววิลาวัลย์ รัตนพันธ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
402 นางสาวสุพรรษา ยังอ่อน นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
403 นายธัชพงศ์ แย้มพุ่ม นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
404 นายสรนักรบ อิ่มสดชื่น นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
405 นางสาวฐิติพร มันนา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
406 นางสาวพลอยแก้ว โตชมบุญ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
407 นางสาวกันต์กนิษฐ์ พาหา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
408 นางสาววิไลวรรณ ทองบ่อ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
409 นางสาวอภิณห์พร ฐิติพรเลิศเมธา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
410 นางสาวขวัญเรือน คุณทะวี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
411 นางสาวปิยฉัตร พวงจักร นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
412 นายศุภสิน ศรัทธาธรรม นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
413 นายธนากร ทิมจำลอง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
414 นางสาวมัลฑนา ศิริโท นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
415 นางสาวสุทธิดา ภู่ทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
416 นายพิชิต ลี้รัตน์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
417 นายธนกฤต สุนทรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
418 นายธนโชติ บุตรพา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
419 นายธนกฤต สุนทรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
420 นายธีรภัทร บุญทะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๕/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
421 นายนิธิวัฒน์ บุญเพิ่มธนา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
422 นายปิยวัฒน์ คงยิ่ง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
423 นายวรรณวิโรจน์ จารุพิชิตปรัชญา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
424 นายปราโมทย์ สมคะเน นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
425 นายพิษณุ สาธุการ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
426 นายลัทธพล ศรนุวัตร นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
427 นายกล้าณรงค์ กุลภักดี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
428 นางสาวกมลรัตน์ คงรักษ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
429 นางสาวช่อทิพย์ ทองยอดพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
430 นางสาวอมฤตวรรณ เย็นสบาย นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
431 นางสาวณัฐกาญจน์ ตระกูลศรี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
432 นางสาวนรีพร ปั้นแจ้งอรุณ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
433 นายจิตตพัฒน์ ลิ่วเวหา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
434 นายสหฐกิจ พวงนิลน้อย นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
435 นายหัสวรรษ ขุนเที่ยงธรรม นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
436 นายจิราวัฒน์ ชูตระกูล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
437 นายธนดล ซุ่มทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
438 นายวรพัฒน์ พรหมศร นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
439 นายสิฎฐวุฒิ กองสุข นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
440 นายสุธี นิยะมะ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
441 นางสาวสุกัญญา มีศรี นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
442 นางสาวกัลยาณี อยู่ในธรรม นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
443 นางสาวณัฐณิชา บุญโพธิ์ทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
444 นางสาวอติพร ศิริบุญรอด นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
445 นางสาวรติมา เรสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
446 นางสาวบุษราคัม ชินรัมย์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
447 นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาหาร นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
448 นายถนอมศักดิ์ จันทรเสนา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
449 นายพันกร จันทะมัด นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
450 นายสถาพร สมบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
451 นายรุ่งเพชร ตุ้มหิรัญ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
452 นายเอกกวี โหสถ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
453 นายดนัย ม่วงสวรรค์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
454 นายขวัญชัย อินพาเพียร นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
455 นายสุทัศน์ ขำต้นวงษ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
456 นางสาววรรณิดา ชูกุล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
457 นายจิรวัฒน์ รอดแผ้วพาล นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
458 นายพัสพงศ์ จันจู นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
459 นายภาคภูมิ ลีนับถือ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
460 นายทรงยศ จันทรา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
461 นายมณเฑียร ศรีพูนพันธ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
462 นายเบญจพล เยื่อใยย่อง นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
463 นายณัฐนนท์ เหลี่ยมมุกดา นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ม.๖/๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
464 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
465 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
466 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
467 นายณัฏฐกร รุ่งจำเริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
468 นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
469 นายพรศักดิ์ พันธประสงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
470 นายชลธี สุขสุเมฆ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
471 นายบัญเลิศ ไชยเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
472 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
473 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
474 นายบรรณวัชร บุญถาวร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
475 นายเอกพงษ์ สมบัติพิบูลย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
476 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
477 นายวิชาญ เพียรลี่ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
478 นายสราวุธ แช่มช้อย ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
479 นายสาโรจน์ บุญญะกรรจ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
480 นายชิตณรงค์ ภูดวงเดือน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
481 นายวินิต ภูลายยาว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
482 นายสิทธิพงษ์ ชนประชา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ
483 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
484 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
485 นางชญาดา นาควัชรานันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
486 นายตุลวรรธน์ อินตุ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
487 นางสาวพัชรา หงส์จันดา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
488 นางสาวณัฏฐา พรมวรรณา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
489 นางสาวธนัญญาภาสุ์ ปานแม้น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
490 นางสาวชลทรัพย์ เทพารักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
491 นางอรทัย แสงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
492 นางสาวอรวรรณ แพทองคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
493 นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
494 นายณนภจร สุจันทร์ศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
495 นางสาวปนัดดา สายจันยูร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
496 นางสาวอนงค์ จันทร์สว่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
497 นางยุภาวดี เทศไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
498 นายชุมแพ ทองเนื้อแปด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
499 นางเกษร ใหม่ดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
500 นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
501 นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
502 นางสาววาสนา ประยูรรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
503 นางสาววิไลรักษ์ สุขโต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
504 นางสาวภัคพร เจริญลักษณ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
505 นายคณารักษ์ กิจประเสริฐ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
506 นางสาวกิรณา สังข์เสวก ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
507 นางสาวสุดดี ชูวิลัย ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
508 นางสาวนิภาพร บุรมโคตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
509 นางสาวบุญญิสา เขียวแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
510 นายธันวา สิงห์อินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
511 นายคามิน หล้าก่ำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
512 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
513 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
514 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
515 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
516 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
517 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
518 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
519 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
520 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
521 นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
522 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
523 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
524 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
525 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
526 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
527 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
528 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
529 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
530 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
531 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
532 นางภัทริยวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
533 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
534 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
535 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
536 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
537 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
538 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
539 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
540 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
541 นายสมาน ทวีเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
542 นางเนตรชนก รินจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
543 นางอรทัย แสงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเนตรชนก รินจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร 085-4851415
นายอนุรัต อ้นสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 097-2378242
นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 080-0242230
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]