รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายพรรษกร  บุญทอง
 
1. นางสาวนนทิยา  ปาสาเน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญา  ภูอาจ
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายจตุพร  โพธิเศษ
 
1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอักษรา  ซานัง
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. นายสุธี  เหล็งศิริ
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวอภิญญา  ดนตรี
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอานัส  กันซัน
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสิรภพ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพิสิฐ  ยกซิ้ว
 
1. นางขวัญแพร  สิทธินนท์วรกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววรินภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางวิไลลักษณ์   รอดแตง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูมิ
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชาญณรงค์  ใจมีธรรม
 
1. นางจันทิมา  เรือนแก้ว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวธนดาพร  เสมอหัตถ์
 
1. นางวาสนา  สีเขียว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยธิดา   สาครรัตน์
 
1. นางสาวณภัทธิรา  ธาตุทอง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  สีนิล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ด่านหลวง
 
1. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวลดามณี  กล้าหาญ
 
1. นางสาวพิสมัย  น่วมจะโป๊ะ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายน่านนที  มหาราช
 
1. นางสาวชลทรัพย์  เทพารักษ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นางสาววราภรณ์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์เงิน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐพล  ฉลาดล้น
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกุลดิลก  ศรีสัมมานุสรณ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อดี
 
1. นางสาวกมนนัทธ์  สมใจ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพลพล  สังข์ทอง
 
1. นางลัดดา  สุระชาติ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัณดิษฐโต
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงศ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวศิริลักษณ์  มูลจันทร์
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  บวรรัตนกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายกัสมา  พรพินิจ
 
1. นางสาวสะกาย  ที่พัก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองโต
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  กองมา
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงวรินดา  สุขยานันท์
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
 
1. นางสาวกาญจนา   ภุมมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชายแดน  อุทโท
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายไชยเมธ  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวภัคจิรา  แสนสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวภัคจิรา  พัดพรม
 
1. นางสาวกมลนิตย์  จิตจักร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงขจารินทร์  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวประภัสสร  มั่นเขตกิจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายณัฏฐ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. นางสาวนนทิยา  ปาสาเน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาววรรณพร   สาระสนธิ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นายกันต์ศักดิ์  แสนโภชน์
2. เด็กชายณัฏฐ์ศิวัช  แดงพิพัฒน์
3. นายน้อย  มีเมตตา
 
1. นางสาวรณิดา  สาลวัน
2. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
2. นางสาวปริญาดา  มาตย์สาลี
3. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มจำรัส
 
1. นางพนมพร  ทองกรณ์
2. นางอนัณยฏา  มัชฌิโม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
2. นายนันทวัฒน์   ประดิษฐ์วีรวงษ์
3. นายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
2. นางสริณญา  สัมฤทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจีราวัฒน์  ปลดห่วง
2. นายณรงค์ศักย์  ศรีสมพร
3. นายอภินัทธ์  เริองหิรัญ
 
1. นางสาวอรจิรา  มหารัตน์
2. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนะพร  พรายชมภู
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำปั้น
2. นายอานุภาพ  เวที
 
1. นายวิรัช ภู่เล็ก  ภู่เล็ก
2. นางสาวสิริมาส  ศรีคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มากคช
2. เด็กชายศิวัช  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นายมานะ  เจริญลาภ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงภัทรียา  ติยวัฒน์
2. เด็กชายศรัณย์  รุ่งระจิตร
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นายมานะ  เจริญลาภ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูมิ
2. นางสาวลักคณา  ไทรสังขสุขุม
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพิสิฐ  ยกซิ้ว
2. นางสาววันวิสา  มาลาน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายอนุมัติ   โต๊ะทอง
2. นางสาวเจตนิพิฐ   กาญทนะศักดิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  นุเสน
2. นางบุณยวีร์  อ่ำเงิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
2. นางสาวพิริยา  ภักดีล้น
 
1. นางสุนทรี  ปู่เถา
2. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  คุ้มเนตร
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นายมานะ  เจริญลาภ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แหล่งหล้า
2. เด็กชายธนาธิป  เดชโพธิ์โต
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
2. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวรรค์เนียม
2. เด็กชายพงศธร  ไทรงาม
 
1. นางสาวสุวรรณภารัตน์  ยอดออน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนัทนัน  พรมมนตรี
2. เด็กชายประจักร์  จันทร์เรือง
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกานต์  เต็มศิลป์
2. นางสาวพฤกษา  ชาดา
 
1. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
2. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
2. นายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
2. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
2. นายเชิดชัย  เกิดผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
 
1. นางสมพร  อธิปัตยกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายธันวา  นาคแท้
2. นางสาวอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายธรพล  ไชยมาตย์
2. นางสาวสุทาสินี  บุญจันทร์
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
2. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กชายนวกร  ชูพัน
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีทศ
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
2. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
2. นายคมสัน  จันทร์พูน
3. เด็กหญิงชนาพร  ศรีสว่าง
4. นายณัฐพล  กองมา
5. นายนันทวัฒน์   ประดิษฐ์วีรวงษ์
6. นายนิติพล  สิทธิกูล
7. นายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
8. นายภานุพงศ์   เทียมผูก
9. นายภูชิต  เจริญทอง
10. เด็กชายวีระพัฒน์   คล้ายสุบรรณ
11. นายศศิลา  ฮามจันทร์
12. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
13. นายสุรัตน์  ถาบุญเรือง
14. นายอรรถชัย  เกษมสุขนิรันดร
15. เด็กชายโมแซด  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธัญญธร  คงทน
2. นางสาวกาญจนา   ภุมมา
3. นางสาววีณา  จันทร์งาม
4. นางกานต์นิดา  ราชโยธา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยี่รัมย์
2. เด็กชายทรัพย์ทวี  วรคำ
3. นายธนพล  สายบุบผา
4. นายธนากร  ศรีจำพันธ์
5. เด็กชายธิตินันท์  เคือนประโคน
6. นายธีรวุฒิ  สุดใจ
7. เด็กชายพัชรพล  เลี้ยงเลข
8. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
9. นายภานุวัฒน์  ชัยบุญเรือง
10. นายมิแคล  บางแสงอ่อน
11. นายวุฒิศักดิ์  พานิชย์
12. นายสุรินทร์  ฟักเถื่อน
13. เด็กชายอรรถพล  สิมมาทอง
14. นายเดชาวัต  อ่วมเกตุ
15. นายโกเมศ  น่านคงศักดิ์
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
2. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
3. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
4. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
3. นายณัฐวุฒิ  อิ่นคำ
4. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
5. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
6. นายมานัส  จิตสมัย
7. เด็กชายรัชชานนท์  ขาวปลอด
8. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
9. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
10. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนอินทร์
11. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
12. เด็กชายอลงกฏ  อ่อนถา
13. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
14. นายเอกชัย  เฮงมัก
15. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
3. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
4. นางสาวอุมาพร  แก้วเมฆ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
3. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
4. นายณัฐกานต์  นิลกลัด
5. นางสาวดรุณี  ปัญญาเรือน
6. นายธนพล  ศรีพนม
7. เด็กหญิงธารีรัตน์  เร่งรบ
8. เด็กหญิงนภัสกร  เชาว์วาณิชย์กุล
9. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
10. นายพงศกร  สร้อยทอง
11. เด็กชายพรเทพ  สระประทุมมาศ
12. เด็กชายพัชระวิทย์  ห้วยหงส์ทอง
13. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
14. นายศิวกร  เกตุแก้ว
15. เด็กชายอเนชาต  สุบงกช
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พวงไม้
2. นายกิตติศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ
3. นางสาวธัญวรัชย์  ศิลปวิสุทธิ์
4. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายณภัทร  เทียนหล่อ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โมมะเกลือ
3. เด็กชายธารา  แกว่นเขตวิทย์
4. นายนรากรณ์  ชัยสิทธิ์
5. เด็กชายนันทพัฒน์  ผมพุ้ย
6. เด็กชายบัณฑิต  เพียรชำนาญ
7. นายปรัตถกร  เติมผล
8. นายพงษ์เกียรติ  จันชุน
9. นายพรรษา  แพรเมือง
10. เด็กชายพีรธัช  ดาษดา
11. นางสาวรัชนี  สุขถาวร
12. เด็กชายสรณ์ชัย   แซ่ลิ้ม
13. เด็กชายอรุณ  แจ่มใส
14. นางสาวโญสิตา  ศรีนิล
15. เด็กชายไกรวิทย์  ตั้งบัณฑิต
 
1. นางสาวปรารถนา  ศาลางาม
2. นายเฉลิมพล  กีรติศานติ์
3. นางวาทินี  กีรติศานติ์
4. นางกมลวรรณ  อิวปลา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวกวินธิดา  คำเฉลิม
2. นายณัฐกิตติ์  พรมชาติ
3. นายธราดล  เลียบทวี
4. นายธัญวุฒิ  ดวงแก้ว
5. นายพชร  วงศ์ษา
6. นายภาณุวัฒน์  หวานวาจา
7. นายภูมินทร์  ทันเจริญ
8. นายวุฒิชัย  ทองสุข
9. นายสิปปภาส  แก้วสิทธิ์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เฉิดฉาย
11. นางสาวเจษณี  สาครแก้ว
12. นางสาวเบญจวรรณ  สืบอินทร์
 
1. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
2. นายมุตากิน  ยะมา
3. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
4. นางสาวกมลรัตน์  สิงห์ศักดา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวดาวเรือง  บัวรอต
2. เด็กหญิงตวิษา   จันทร์สุวรรณ
3. นายธีรพล  แพงสี
4. เด็กหญิงนลินรัตน์  พรวิวัฒน์สุข
5. นางสาวปายฟ้า   บุญแสง
6. นางสาวพัชรีพร   ราชนิยม
7. นางสาวสิทธรัตน์   แซ่เลี้ยง
8. เด็กหญิงสุภัสสรา   ทองไสว
 
1. นางจุฑารัตน์   เรืองเวช
2. นางสาววิชชุดา  แหล่งสนาม
3. นายจิรฐา  ผองสูงเนิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวกชกรณ์  พระสลัก
2. เด็กหญิงชวิศากานต์  ละออ
3. นางสาวธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
4. เด็กหญิงภาวิณี  พรเจริญ
5. เด็กหญิงภีรดา  อ้นอินทร์
6. นางสาวมาริษา  พูนขุนทด
7. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
8. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีพนมวรรณ
 
1. นายศุภวิชญ์  ล่องแพ
2. นางสาวบุษรินทร์  รอดสาย
3. นางสาวกมลวรรณ์  ศีระชาติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวชนารักษ์  แก้วนุช
2. เด็กชายธนรัตน์  ทองสาร
3. เด็กหญิงมินตรา  โสดา
4. เด็กหญิงวรดา  พลฤทธิ์
5. นางสาววราภรณ์  โลจะยะ
6. นางสาวศศิธร  แฝงนายาง
7. เด็กหญิงอาภัสรา  สูตรดำริห์วงศ์
8. นายเกริกเกียรติ  จวบบุญ
 
1. นายสุพัฒนพงศ์  ดงแก้ว
2. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
3. นางสาววรางคณา  รามฤทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกฤต  ตีนทอง
2. เด็กชายธันวา  สุกรินทร์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  แจ้งกระจ่าง
4. เด็กหญิงพนัชกร  มุ่งคู่กลาง
5. เด็กชายยอดรัก  ท่อนจันทึก
6. เด็กชายสมโชค  -
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงชูชาติ
8. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกรกช  จันทร์เสน
2. เด็กชายชลันธร  สุขศรี
3. นายธนวัฒน์  พรสวัสดิ์
4. เด็กชายประติวัฒ  ศรแก้ว
5. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
6. เด็กหญิงวรัชยา  ไพบูลย์ไทรงาม
7. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
8. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
 
1. นางรจนา  รอดเจริญ
2. นายสมเกียรติ  จิตรสุนทร
3. นายพิชชาธร  พนาลาภ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญรัมย์
2. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
3. เด็กชายชีวานนท์  สุขพราว
4. เด็กชายนพดล  สีดี
5. นายปฏิพล  ปราสัย
6. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
7. นายเล้ง  โตมรไวฑูรย์
8. เด็กชายไพรวัลย์  ดีคล้าย
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
2. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
3. นางสาวน้ำฝน  วงษ์พันธุ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
2. เด็กชายน้อย  มีเมตตา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  นิลเหลือง
4. เด็กหญิงฟารีนัส  ติดติปานะ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. เด็กหญิงศิศิรา  ธัญญะพิสุทธิ์
7. เด็กหญิงสุวิมล  คำพาลี
8. เด็กหญิงหทัยชนก  ขำนิล
 
1. นางสาวปราณีรัตน์  เรืองชัยศักดิ์
2. นางสาวรณิดา  สาลวัน
3. นางสาวณัชชา  ชื่นชัยกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายชญานินท์  จีรภิภัทร์
3. เด็กชายปฏิภาณ  พันธุ์สว่าง
4. เด็กชายพุฒิชัย  ชำนาญจิตร
5. เด็กหญิงวาสนา  จงรุจินันท์
6. เด็กชายวุฒิไกล  โกมาระเดช
7. เด็กหญิงสุนิษา  มั่นคง
8. เด็กชายอภิสิทธิ์   ณะแก้ว
 
1. นางสาวธนัฎฐา  นาค-อก
2. นางสาวอารยา  ชนะพลชัย
3. นางดวงจันทร์  ปัททุม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
2. เด็กชายทวีลาภ  สุดเจริญ
3. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
4. นายธนพล  พุดผ่อง
5. เด็กชายปฎิพล  ทีพประภาธนัช
6. เด็กชายประสิทธิ์นพรัตน์  เกลี้ยงอุรา
7. เด็กชายปราการ  จันทร์ลำ
8. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นางสาวกลอยใจ  เทพประกอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาซูรา  บือราเฮง
3. นางอัญชลีพร  ไทยทุ่งฉิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
2. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายนิพนธ์  บุญธรรมวัตร
4. นายภูผา  แซ่ซิ้ม
5. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
6. นายสกัดเพชร  พ่วงดี
7. นายอนุชา  นพเกิด
8. นางสาวอัญชลีพร  ดีสละ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐฑิตา  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงพลอยนิชา  ขอดทอง
4. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
5. เด็กหญิงอุษมา  พวงสกุล
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สงวรรณ
7. เด็กหญิงแวววรรณ  สงวรรณ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
2. นางสาวปัณยตา  สิงห์ทอง
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
3. เด็กหญิงพรพิมล  คำสอน
4. เด็กหญิงพีรดา  เคนะ
5. เด็กหญิงสุรารักษ์  สิริทรัพย์
6. เด็กหญิงอนันทพร  ทองลาด
7. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
2. นางดาลิน  รอดพันธ์
3. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายชาคริต  คำภิบาล
2. เด็กชายธนาธิป  สุขสุสุทธิ์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
4. เด็กหญิงน้ำหวาน  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงภัสสร  ตะเพียนทอง
6. เด็กหญิงมีมีซู  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กชายวีระพัฒน์  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาวธัญญธร   คงทน
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
3. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  โสภา
2. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
3. นายทิวัตถ์  อักษร
4. นายภัทรภณ  คัชฌากร
5. นายวรวุฒิ  พุ่มทอง
6. นายสหรัฐ  โสภี
7. นายเอกภพ  หวนอาวรณ์
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชัยพฤกษ์  ขวัญแก้ว
2. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
4. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
5. นางสาวยุพิน  ทองดอนเหมือน
6. นางสาวอทิตยา  เปรมปรี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมศรี
 
1. นางสาวกุลศิริ  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
3. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจตุพร  แสงดาว
2. นางสาวปัณฑิตา  นวลละออง
3. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
4. นางสาววิภาดา  เกศโอภาส
5. นายองอาจ  จำปาทอง
6. นายอนิรุทธิ์  วงษ์นิ่ม
7. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
8. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ผาสุกโอษฐ์
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาวบุษบา  หอมจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
2. นางสาวนันทวัน  จำปาละ
3. นางสาวปนัดดา  พิมพยม
4. นางสาวปภาวดี  รูไหม
5. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
6. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
7. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
8. นางสาวสุภาวดี  หอมทรัพย์
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
3. นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรนภา  แซ่เติ๋น
2. นางสาวพัชรีวัลย์  ภูวรณ์
3. นางสาวพิทยารัตน์  พูนผล
4. นางสาวฤทัยวรรณ  อุทัยรัตน์
5. นางสาวสโรชา  นาคขวัญ
6. นางสาวอรนภา  สังข์ทอง
7. นางสาวอรวรรณ  เนตรสุวรรณ
8. นางสาวอัมพวรรณ  บัวถวิล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงษาลาภ
2. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
3. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
3. นางสาวพจนีย์  พลสยม
4. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
5. นางสาววดี  นิลทะราช
6. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
7. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
8. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นายจิรศักดิ์  จำเนียร
2. นางสาวนารีรัตน์  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวสำเริง  มาปู่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
2. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
3. นางสาววรรณา  ประริเวทัง
4. เด็กหญิงวรัชยา  ไพบูลย์ไทรงาม
5. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
6. เด็กหญิงศศิธร  ชูสุข
7. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
8. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
 
1. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
2. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
3. นางปราณี   ประคำนอก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
3. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
4. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
5. เด็กหญิงธรรมสรณ์  อรัญญภูมิ
6. นางสาวรสสุคนธ์  พันพานิช
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์กรัด
8. นางสาวสุทธิดา  ศิริปรัง
 
1. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอรพรรณ  สระแก้ว
3. นางประยูน  ทับทิมอัด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงกฤติกา  สิริกุลกิจไพศาล
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  นิลเหลือง
4. เด็กหญิงฟารีนัส  ติดติปานะ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. เด็กหญิงศิศิรา  ธัญญะพิสุทธิ์
7. เด็กหญิงสุวิมล  คำพาลี
8. เด็กหญิงหทัยชนก  ขำนิล
 
1. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
2. นางสาวอาทิตยา  มณีพงษ์
3. นางสาวกชพร  บุพโกสุม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นายก้องกิดากร  ขำรักษ์
2. นายปุณยวีย์  หวังผล
3. เด็กชายพสิษฐ์  วงค์กำภู
 
1. นายจักรพัฒน์  รัตนพลกร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงวาสนา   จงรุจินันท์
3. เด็กชายวุฒิไกร   โกมาระเดช
 
1. นายศิริพงษ์    ศาลายุทธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายปรเมศวร์  เขียวหนู
 
1. นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนพพัสสร  เลิศโอสถ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอนุศิษฏ์  ชะนะสุข
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พฤศชนะ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวชนิดาภา  ใจแจ่ม
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทราภรณ์   สุริยะกำพล
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  กาญจนุรักษ์
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาภา   วงศ์กล้าหาญ
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  แสงศรี
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  แสงสินธ์
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   มอนเต๋
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายโชคชัย  เหล่าตระการ
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายธีรภัทร   พุ่มเฉลียว
 
1. นายธนศานต์  คงมาลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงนาเซร่า  ลาเอ็ฟ
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายวรากร  ตาบู้
 
1. นางสาวสินีนาฏ  กาจกระโทก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชีวานนท์  สุขพราว
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสิริรุ่ง  ทรงพิมพ์
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวสายฝน  บุญเกิด
 
1. นายธนาวุฒิ  มีแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายชาตรี  แซ่เบ้
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอลงกต  เริงหาญ
 
1. นายสถิตย์  เอกโชติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวสิริลักษณา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาววราภรณ์  โชคชัยโยธินทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายพงศกร  เล็กทองแดง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. นายสุธี  เหล็งศิริ
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายจักรพงศ์  ใหญ่โต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายภูวนาท  นามน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาซูรา  บือราเฮง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิราพร  อุตสินธ์
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนาธิป  เดชโพธิ์โต
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทองโรจน์
 
1. นางสาวดวงใจ  พรมรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสุวิชา  พระมาลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิชิตพล  นันทมาตร์
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
 
1. นายอนุวัฒน์  ม่วงมา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางกานต์นิดา  ราชโยธา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตราภา   สมศรี
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายสรศักดิ์  เยาวยัง
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายนฤดม  หาโล๊ะ
 
1. นางสาวกุลวดี  บุตรศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายชนาธิป  กาลนิยม
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชาลาลัย   กลัดพิบูลย์
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
 
1. นายอาทิตย์  ปัทมเศรษฐกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลับแกล้ว
2. เด็กชายอานนท์  ควนวิไล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกวินภพ  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
 
1. นางสาวกุลศิริ  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ้วนพลี
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สร้อยสลับ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  นพเก้า
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประกอบ  สุดจร
2. นางสาวพิทยารัตน์  พูนผล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
2. นายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางสาวกุลศิริ  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
2. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
 
1. นางสาวภาวินี  ท่าหิน
2. นางสาววันวิสา  หมายด่านกลาง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
2. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  บัวสีสด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เทวารัมย์
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนชาติ  หุ่นมานะชัย
2. เด็กหญิงอริศรา  กองร้าย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒน์แสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรีดาพร  เอกวรรณัง
2. นายพีระพัตฒ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววดี  นิลทะราช
2. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานต์ชรินรัฏ  นาคสุวรรณ์
2. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กชายชญานินท์   จีรภิภัทร์
2. เด็กหญิงสุนิษา  มั่นคง
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  แบนจาด
2. นางสาวอำพร  สิงห์ตื้อ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายธัชนนท์  สวัสดิ์พิบูลย์
2. นายสุเมธ  เตชนันท์
3. นายไชยา  ทิมทับ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
2. นายอนุสรณ์  โลมปลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนิรชา  ปั่นปี
2. นายยุทธนา   ลอดพึ่ง
3. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  ราชโยธา
2. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายตติยะ  พรกฤษดานันท์
2. นายธนพล  สีดา
3. นายภัทรพล  บุญล้อม
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชยาดา   บุญชั้น
2. นางสาวณัฎฐณิชา   ปุรณะ
3. เด็กหญิงนพณัฐ  แสงเรือง
4. นางสาวบัวชมพู   ศรีวิรัช
5. เด็กหญิงปทิตตา   พลอยศรี
6. นางสาวพัดชา  ราตรี
7. นางสาวพิศุทธ์รดา   เฉลยชอบ
8. นางสาวเยาวลักษณ์   มังคละวงศ์
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
2. นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
3. นายจตุพร  หอมนาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกพร  จันทร์ดวงศรี
2. นายทศพร   จันทร์เจ๊ก
3. นายนฤดม  หาโล๊ะ
4. นายพีระพล  ขันสะอาด
5. เด็กหญิงภานุมาส  สุทาดล
6. นายมนไพร  อินโท
7. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
8. นายโรจนศักดิ์  สุขเจือ
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
2. นายมหิสรณ์   เจริญผล
3. นางสาวเจนจิรา  ลิ้นจี่
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นายสกัดเพชร  พ่วงดี
 
1. นายนนท์ปวิธ  ดีพรมกุล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองเรือง
 
1. นางสาวนรินธร  คำมา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงประกายทอง  แซ่หาญ
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายวัชรพงศ์  หมื่นโฮ้ง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายชาญวิทย์  กาญวิจิตร
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมวิจิตร
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายไชยพงษ์  เฉยประทุม
 
1. นายสถาพร  พันธุ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กชายวุฒิไกร   โกมาระเดช
 
1. นายธีรพงษ์  เอนกเวียง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาววราภรณ์  ดาศรี
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  มะสัน
 
1. นางสาวผจงจิตต์  ธรรมคำ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพชร  บุตรเสงี่ยม
 
1. นางสาววรรณนิษา   โพธิบุตร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพชร  พึ่งรอด
 
1. นายธเนตร  ม่วงรื่น
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาววรินทร์ลดา  ก่อกิจธนไพศาล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทนุพันธ์
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายฐิตินันท์  วงศ์ชาลี
 
1. นายสุจินดา  พุกกะรัตน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงศ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาววรรณนิษา   โพธิบุตร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  สว่างสิงขร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
 
1. นางสาวกฤติกา  ทะลิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงประภาวัลย์  โพธิ์พระคุณ
2. เด็กชายภานุกร  มงคลพันธ์
3. เด็กหญิงวรนุช  ชัชวาลย์
4. นางสาวสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  มูสิกา
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
2. นางสาวอัญชลี  ใจกุศลดำรง
3. นางสาวขันทอง  แสงสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
2. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์กรัด
4. นางสาวสุทธิดา  ศิริปรัง
5. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
3. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพนิดา  สุขยืน
2. เด็กหญิงวรันธร  โชติกุล
3. เด็กหญิงอริสรา  กองร้าย
4. เด็กหญิงเกศิริน  อั้งสุพ่วง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กลื่นหอม
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒน์แสง
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวชนม์นิภา  พรมมา
2. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
3. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
4. นางสาววีรชา  บุญสงค์
5. เด็กหญิงสุภาพร  อร่ามจันทร์
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  บัวสีสด
3. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นางสาวพจนีย์  พลสยม
3. นางสาววดี  นิลทะราช
4. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
5. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
3. นางสาวดวงพร  ตลับนาค
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวกานต์ชรินรัฏ  นาคสุวรรณ์
3. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
4. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
5. นางสาวสุทธดา  สามสาหร่าย
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวเยาวลักษณ์  การปั้น
3. นางสาวเนตร์นภา  ขาวสนิท
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายณฬพน  ยิสารคุณ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ยอดเสาร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสโรชา  นาคขวัญ
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงษ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวบัวชมพู  ศรีวิรัช
 
1. นางสาวนฤมล  สุวามิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวสุดารัตน์  จุบรรจง
 
1. นายมูฮัมหมัดลุตฟี  สะมะแอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมัยกุล
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายประสิทธิ์นพรัตน์  เกลี้ยงอุรา
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวรภัทร  กระแสวาส
 
1. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพนัส  ไชยชาติ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสายฤดี   ดีประเสริฐ
 
1. นางปานจรี   เคนศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
 
1. นางสาวธัญญธร   คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายนพนันท์  โคตรงาม
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กชายธนาธิป  เทียนทอง
 
1. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอมรินทร์  คำห้อง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายพงศกร  เล็กทองแดง
 
1. นางสิริพร  อุทัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงษาลาภ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรัตตมณี  เลื่อนลอย
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายอานิสงค์  ธรรมปะละ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  แก่นทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายภัทรภณ  พวงทอง
 
1. นางสาวธัญญธร   คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานต์  นิลกลัด
 
1. นายอัครฉัตร  ชัยเสนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายชาตรี  แซ่เบ้
 
1. นางสาวชมพู่  กุ้งทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายคุณภัทร  วิริยกิจอนันต์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูฮำหมัด
3. เด็กชายปรเมศวร์  เขียวหนู
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวศรัณย์ญาพร  พุ่มดียิ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายชวพล  รุ่งอำไพ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ดาศรี
3. เด็กชายปฎิพล  สังวาลย์ชัย
 
1. นายอนุชิต  วันสุข
2. นายมานพ  จารีตนิเวศน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายธนพล  แผงสอน
2. เด็กหญิงภัทรภร  เวียงคำ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  จำปาศิริ
 
1. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
2. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณภัทร  ศรีจันทร์
2. นางสาวประภัสสร  สังขภัสสร
3. นายอรรถชัย  เกษมสุขนิรันดร์
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
2. นายธนชัย   นพวัฒน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  สุขสมศาสตร์
2. นางสาวดรุณี  บุญงาม
3. นางสาวธัญญารัตน์  พูลชาติ
 
1. นางพรศิริิ  ตันพัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายชยพล  กฤษติยกาญกุล
2. นายณัฐพล  แก้วศรีงาม
3. นายธีปกรณ์  แขพลกรัง
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
2. นายสุพัฒนพงศ์  ดงแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจีราวัฒน์  ปลดห่วง
2. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
3. นายพนมกร  ประตูคำ
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
2. นายนัดธชัย  ลุนพุฒ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายวรินทร์ธร  น้อยเขาล้าน
2. นายวัชรกร  ไชอยู่
3. นายเขมทิต  หว่านพืช
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
2. นางสาวจุฑารัตน์  จานชัยภูมิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายปัญญากฤต  อินทร์ฉาย
2. นายสหรัฐ  ปานนิมิตร
3. นายสุเมธ  คำใสอินทร์
 
1. นางนิรวรรณ  ทองระอา
2. นายอนุชิต  วันสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายตะวัน  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จรรยาดี
3. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  บรรเทาแท้
2. นางสาวรัตนพร  ชาติมนตรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงนุชตระกานต์  แขวรัมย์
2. เด็กชายปวีณ  เทพีเกศสุดา
3. เด็กชายเจษฎากร  กุลวงษ์
 
1. นางสาวกฤตยา  อินทร์ปรางค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญรอด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กชายกฤษณพล  ทองสำลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์   เจริญชาติ
3. เด็กชายศิวาการ   แสงพลา
 
1. นางสาววราพร  พันทองอ่อน
2. นางสาวพรหมพร  บุ่งกลาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
2. นางสาวขจารินทร์  วงษ์พินิจ
3. นางสาวพรพิมล  ยอดไสว
 
1. นางรวิวรรณ  โดเคน
2. นางสาวสุจิตรตรา  เผื่อนทิม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญสูงเนิน
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ชำนาญปืน
3. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปิดฉายะ
2. นางสาวญานาวียะ  คางา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายประตะพล  อนุชน
2. เด็กชายสถาพร  ปัดภัย
3. เด็กชายสิริรุ่ง  ทรงพิมพ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ไชยมะงั่ว
2. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรืองศีล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวอานุ  พิมพ์คต
2. นางสุวิมล  พรมบุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายปฏิภาณ  ใจทน
2. เด็กชายปรีชา  ณรงค์
3. เด็กชายพิเชษฐ  แก้วเก็บคำ
 
1. นางสาวสุดตา  ป้อมเด็ด
2. นางสาวรัชดาพร  เวหน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนโชติ  เคียนสันเทียะ
2. นายพงศกร  เทศสกุล
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายสมร  ใจภักดี
2. นายเกรียงศักดิ์  เกษธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  เหล่าอาจ
2. เด็กชายพงศธร  เพชรมณีแสงเงิน
3. เด็กหญิงพัชราภา  เรืองพยุงศักดิ์
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางสาววรรณนิษา   โพธิบุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายขจรวิทย์  สุขศรี
2. นายธนะพล  สุดใจ
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  เหล็กทอง
 
1. นางสาววรรณวิษา  กระจ่างฉาย
2. นางสาวสิริลักษณ์  ถมยา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติพงษ์  คนใหญ่
2. นายจักรี่  สระทองกลั่น
3. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางสาววรรณนิษา   โพธิบุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  คนยัง
2. นายอังกูร  ลำไยรุ่งเรือง
3. นายไมตรี  จันทร์เลิศฟ้า
 
1. นายชัชวาลย์  ตั้งสกุล
2. นายจักรกฤษณ์  หนูมงกุฎ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
2. นายธนวัฒน์  เริกตุ้ง
3. นายศุภกร  เกตุมณี
 
1. นางสาววีณา  ศรีเกียรติ
2. นางสาวปราณี  กังวานณรงค์กุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พิศวง
2. นางสาวพรชนก  เพิ่มอำนาจ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำหล้า
 
1. นางสาวณัชชา  ชื่นชัยกิจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
2. นายสุทธิพจน์  จีระวงศ์
3. นายเกริกชัย  หอมกลิ่นเทียน
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
2. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายกัณวัฒน์  แซ่เฮง
2. นางสาวภัสริยา  เวียงคำ
3. นายศิลา  ศิลารัตน์
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
2. นางสาวปิยสุดา  พะหลวง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนิรชา  ปั่นปี
2. นางสาวลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
3. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  ราชโยธา
2. นายธนชัย  นพวัฒน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจตุพล  เจริญศิริ
2. นายนครชัย  แก้วสุวรรณ
3. นายแทนทอง  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลชื่น
2. นายวัชระศักดิ์  อยู่ภักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรพงษ์  แสนบัวโพธิ์
2. นายธนวัฒน์  เริกตุ้ง
3. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไพจิตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนกร  สุวรรณไตร
2. นางสาวพิมพ์วิไล  เอมพันธ์
3. เด็กชายไชยชโย  เจือประทุม
 
1. นางพรรษรัตน์  บุญประกอบ
2. นางสาวอมรรัตน์  มีสัตย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คุ้มเนตร
2. นางสาวลลิตา  พาทีชอบ
3. นางสาวศิวาพร  พิมพ์ศรี
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วเจริญ
2. นางวรรยา  บุญขวาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกัลยา  ภักดิ์ดีรัตน์
2. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
3. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
2. นางสาวสมทรัพย์  แซ่เล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวณัฐรัตน์  ช้างดำ
2. นายธีรเจต   แซ่เอี้ยว
3. นางสาววรรณพร  ตาลอ่อน
 
1. นางบุญรัตน์  ฐิตยานุวัฒน์
2. นางเนาวรัตน์  พวงสถิตย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายน่านนที  มหาราช
2. นางสาวบัณฑิตา  บรรจงกิจ
3. เด็กหญิงวริศรา  นาแก้ว
 
1. นางสุรีย์พร  วัฒนใย
2. นางสาวพิชญา  พงษ์ดนตรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  แม่นปืน
2. เด็กชายนวพล  สัจธรรมวารี
3. เด็กหญิงอริสา  ชูทรัพย์
 
1. นางสาววรรณี  ก้านแก้ว
2. นางสาวจิตรสินี  วงศ์พนากุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจักรภพ  ชังเจริญ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เกตุพูนทอง
3. นายธนาวุฒิ  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวสุกาญดา  วรพุฒ
2. นางสาวรุ่งฤดี  ดอนประศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศ์พล  สังข์นวม
2. นายวัฒนา  แซ่ลี้
3. นายเกษม  นาขุนทด
 
1. นางสุรีรัตน์  เวหน
2. นายเกียรติศักดิ์  สำราญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
2. นายปรีชา  บุญแก้ว
3. นายภูธร  แก้วแสง
 
1. นางสาวดารินทร์  แสงสว่าง
2. นางสาวสุกัญญา  นาคสุด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาวณัฐฐาพร  คุ้มครอง
2. เด็กชายนพพร  เทียนทอง
3. นายศุภชัย  สุขขะ
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
2. นางสาวกชกมล  ทินันท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวพรนิภา  วิจิตรสลัก
3. นางสาวสุชาดา  อินทะจะกะ
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นายชูศักดิ์  แก้วเจริญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายภูตะวัน  ดรประทุม
2. นางสาวศุจิรัตน์  นิจจะยะ
3. นางสาวเสาวนีย์  ศรีโนนยาง
 
1. นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส
2. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวธนภร  ภาดลประเสริฐ์
2. นายพงษ์ทอง  ขันแก้ว
3. นายวัชรกรณ์  ศรศรี
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
2. นางสาวปิยาพัชร  ภู่สุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  โมกข์หลวง
2. เด็กหญิงวรนุช  ชัชวาลย์
3. นางสาวสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
 
1. นางสาววรรณภา   บาลี
2. นางสาวสุวนันท์  โพธิวัฒน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. นางสาวรุ่งฤดี  สาระเนตร
3. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
 
1. นางสาวน้ำฝน  วงษ์พันธุ์
2. นางสาวอารี  ปานอุทัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
2. นายวรัญญู  ฐิตาวัฒนชัย
3. นางสาวอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางมนทิกานต์  ฉวีวรรณ
2. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายพงษ์ศกร  กอเซ็ม
2. เด็กชายพิเชฐ  แก้วเก็บคำ
3. นายสิทธิฤทธิ์  เรือนเงิน
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางสาวนรินทร์  สัตย์ซ้ำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายจักรวัฒน์  เพียรวิมุต
2. นางสาวอรยา  นิธากรณ์
3. นางสาวอาทิตยา  ทิมศรี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพีระภัทร  องแช่ม
2. นางสาวอรนภา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เนตรสุวรรณ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินจำปา
2. นายประเสริฐ  ฉิมทัต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสิตานัน   แพทย์ขิม
2. นางสาวสุมิตตรา   เชื่อบุญ
3. นางสาวอริสรา  ฮูไซนีย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  แพงหอม
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวกัลญา  พันธ์เวหา
2. นายกิตติวัฒน์  หนูชูชัย
3. เด็กชายภาณุ  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
2. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์กรัด
3. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
 
1. นางสาวรุจิรา  อินตาพรหม
2. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกรวิชญ์  ลักษณะสร
2. นายจิรายุทธ์  หล้ารอด
3. เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  สีสังปัด
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสาวทิวาภรณ์  แก้วบัว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายฐนกร  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงณัฐภร  ชูบุญ
3. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันทร์ดี
 
1. นางพรพัฒน์  ภาดี
2. นางเอื้ออัชลี  กำปั่นทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. นายธนกฤต  ตำรวจหาญ
3. นางสาวสุนิศา  สัจจะบรรยงกิจ
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
2. นางสาวยุวดี  จันทร์อิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
2. นายณัฐพร  สินคง
3. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
 
1. นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไพจิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวปิยะฉัตร  มั่งงาม
2. นายภัคพล  หนาทา
3. นางสาวอรวรรณ  อาจสาลี
 
1. นางสาวชริญธร  ผลบุญ
2. นางสุกัลยา  ขันธะหงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายสรณ์ชัย  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายไตรภพ   วงษ์คำจันทร์
 
1. นางชุลีพร  ลิ้มประเสริฐ
2. นางพิมพ์กมน  ปุญยฤทธิ์วราวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวรุ่งฤดีพร  สาระเนตร
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  บุญเป้
 
1. นางสุภรณ์  บุญมีรอด
2. นางสาวอนงค์  จำปานิล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนภัสกร  เชาว์วาณิชย์กุล
2. เด็กชายสรวิชญ์  ภุมรา
 
1. นางสาวดาวนภา  ถานผดุง
2. นางสาวอัญชญารัศมิ์  กิตติรัตน์เดชา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวลัลน์ณภัทร  มีศิริ
2. นางสาววิภาดา  จิตมั่น
 
1. นางสาวณัฐนิช  ขวัญเทศ
2. นางสาวสุณิสา  อินทร์สุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวฉัตรนภา  เกื้อกูล
2. นายณัฐภัทร  จันทรานุสร
 
1. นางสาวพเยาว์  สุขเกษม
2. นางสาวณัฐวิกา  ขุนพาสน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพิชชากร  สอนมาก
2. นายวรัญญู  ฐิตาวัฒนชัย
 
1. นายไพโรจน์  ศรีคง
2. นางมนทิกานต์  ฉวีวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เฉิดฉาย
2. เด็กหญิงสิราพร  บุญประมา
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วเพชร
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงขจารินทร์  วงษ์พินิจ
2. นายน่านนที  มหาราช
 
1. ว่าที่ร้อยเอกณัฎฐ์ชัยกรณ์  ทองปานพานิชกุล
2. นางสาวธราพัชร์  สุดทำนอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวธนภร  ภาดลประเสริฐ์
2. นางสาวปิยะดา  ปุลายะโก
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
2. นางสาวพนมพร  อมรสันต์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชนาเมธ   กุลสุขรังสรรค์
2. นางสาวอรพรรณ   กาญจน์ธนกิจ
 
1. นางธนวรรณ  เพชรวงศ์
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายวรวุฒิ  พุ่มทอง
2. นายอนิรุทธิ์  วงษ์นิ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์  พันธ์จบสิงห์
2. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายขวัญชัย  จิตวารีกุล
2. นายณัตติพงศ์  มีนาโพธิ์
3. นายธนภัทร  ศรีชาติ
 
1. นายจิตรชัย  ชูกุศล
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกัลยา  ภักดิ์ดีรัตน์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรไทย
3. นางสาวอรญา  ภาวศิลป์
 
1. นายศรนนรินทร์  อินทะ
2. นายจรูญ  รักศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวนริศรา  เอกจีน
2. นางสาวสิรินทรา  จิตกังวล
3. นายอภิชาติ  รูปเลขา
 
1. นายเดชชัย  เกิดน้อย
2. นายเอกรินทร์  จันทร์เฮง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายคฌา  ชูแก้ว
2. นายอภิษฎา  เจริญราช
3. นายแสงเพชร  รอดเทศ
 
1. นายจิตรชัย  ชูกุศล
2. นางวันเพ็ญ  พุทธโกษา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. นายธนพล  ศรีพนม
3. นายวรากร  ตาบู้
 
1. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
2. นางสาวกัญญพัชร  เก่าเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
2. เด็กชายภูมิภัทร  วังอินทร์
3. นายอิทธิพล  พยัฆศิริ
 
1. นายหัสดี  ผาสุกตรี
2. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงเมือง
2. เด็กชายปฏิพล  ทิพปภาธนัส
3. นางสาวมินธาดา  เลิงฮัง
 
1. นางสาววราพร  ไทรนนทรี
2. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
2. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
3. นางสาวอัญชลีพร  ดีสละ
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายดวง  ไขรัมย์
2. นางสาวธัญลักษณ์  กุลชอนน้อย
3. นายวรรณศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายศรีวิชัย  จอกเงิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  พันธ์กำแหง
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศุภวดี  คำเที่ยง
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภธรเดช  โพ
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกร  คำศิลป์
 
1. นางสาวนฤมล  ศิลาวงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพรรษา  แพรเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา  สุขสำราญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอภิสิทธิ์  เกิดพูล
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีนารอด
2. เด็กชายรัฐตภูมิ  ทำทอง
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
2. นางสาวจุฑารัตน์  จานชัยภูมิ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนัยน์ปพร  คงคำ
2. เด็กหญิงศรัญญา  นกเม้า
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชนันธร  สุขวุฒิ
2. เด็กชายเอกภพ  เพ็งรส
 
1. นางสาวนิภาพพรรณ  มั่งงาม
2. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  โนนสูง
2. เด็กชายอนันต์ยศ  ชูหนู
 
1. นายมีพร  ยังประภา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชยพล  สุธิพิทักษ์
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  สารบรรณ
 
1. นางกาญจนา  เหลื่อมสีจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  คำอินบุตร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกสมา  วงศ์ชูเวช
2. เด็กชายธนวัต  โรจนโชติกาณญ์
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงนัทธกาณต์  เกิดพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  กลิ่นเกตุ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
2. นางรินลภัส  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงมีนญาดา  ปีบ้านใหม่
2. เด็กชายวงค์เสถียร  สาระรัตน์
 
1. นายเจิดศิลป์  สุขุมินท
2. นางสาวชนนิภา  วัฒนภาเกษม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกันตร์  หิรัญเพิ่ม
2. เด็กหญิงสุขิตา  อ่อนชื่น
 
1. นางเงิน  สุทธาวาศ
2. นางณัฐรุจา  สีดาพันธ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นรอ่อน
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีทองเบ้า
 
1. นายชูชีพ  เรืองสัมฤทธิ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชุ่มรอด
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รุ่งณรงค์ชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สายจีน
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์ศิริ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เทียนไสว
2. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
2. นายธีระพร  ศิริขันตยกุบ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณภา  ชุ่มหมื่นไวย
2. เด็กหญิงดนัย  สรไกร
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสมิตา  เพ็ชรประดับ
 
1. นางสาวรัชนก  ปุยประเสริฐ
2. นางสุภาพร  แจทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงบุลภรณ์  วงศ์เทพ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พึ่งสำราญ
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปทุมมาศ  เต็มตระกูล
2. เด็กหญิงอภิษฎา  สถิระ
 
1. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รุ่งณรงค์ชัย
 
1. นางสาวคัทลิญา  เสนารายณ์
2. นางสาวอภิญญา  ภะวะภูตา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายวิชาธรน์  สิมะกำธรณ์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ศรีมุกด์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงดนัย  สรไกร
 
1. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงบุลภรณ์  วงศ์เทพ
 
1. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อุ่อ้น
3. เด็กชายพลภัทร์  ฝ่ายดี
4. เด็กหญิงศิริกุล  เกิดบัณฑิตย์
5. เด็กหญิงอนัญญา  ชนิกุล
6. เด็กชายเจริญ  ทองสวัสดิ์
7. เด็กชายเจริญสุข  เกรียงไกรวารี
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
2. นางสาวธวัลญาณ์  หนูเสน
3. นางสาวนันทิชา  หอมวิไล