งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไข คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลตราด
Spec Computer
Windows 10
AMD FX (tm)- 6350 Six – Core Processor 3.9 GHz
Ram 4 GB
System 64 bit
โปรแกรมในเครื่อง   :  Adobe Creative Suite CS6  ,  Microsoft office 2013
โปรแกรม Paint  และ comic Windows 7

.
กำหนดการ และเกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
วันที่  18 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลตราด

กำหนดการ
07.30-07.45 น.                 รายงานตัว
08.00-09.00 น.                 ลงโปรแกรม
09.00 น.                            เริ่มการแข่งขัน 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
                ใช้หัวข้อ “วันเปิดเทอม”
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ แข่งโปรแกรมPaintwindows 7
ออกแบบคนด้วยโปรแกรม Paint จำนวน 1 ตัว โดยออกแบบลักษณะโดดเด่นแสดงอารมณ์  โกรธ ดีใจ เสียใจ ตกใจ 
มีองค์ประกอบสื่อถึงอารมณ์ ต่างด้วย กริยาท่าทาง เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ ของตัวการ์ตูนให้อยู่ภายใน 1 หน้าจอ
เป็นฉากประกอบ 1 ฉากเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม  ครูมด 086-6113359 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
                        ใช้หัวข้อเทศกาลลอยกระทง (Loy Kratong Festival)” 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
                        ใช้หัวข้อ“โครงการในพระราชดำริ (ฝนหลวง)” 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3
                        จับฉลากหัวข้อวันแข่งขัน
                        มีหัวข้อ ดังนี้
  • รถเข็นขายของ
  • ซุ้มขายของ
  • เรือขายของ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3(ไม่น้อยกว่า 3 page)
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6(อยู่ระหว่าง 15-20 สไลด์)
จับฉลากหัวข้อวันแข่งขัน
มีหัวข้อ ดังนี้
  • 12 เมืองต้องห้ามพลาด
  • 10 เกาะสวยเมืองไทย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา
                        หูฟังไมค์โครโฟน
หมายเหตุ :ใช้แบบอักษร THsarabunเท่านั้น
:เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องสำรองไฟ สามารถนำมาเองได้
: โปรแกรมให้บันทึกใส่แผ่นซีดี ดีวีดี เท่านั้น ไม่อนุญาต ให้ใช้แฟรชไดร์ฟ
: กิจกรรมที่แข่งขันใช้เวลา 5 ชั่วโมงให้เตรียมอาหารกลางวันให้พร้อม
 
การประกวดโครงงานอาชีพ  และโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
รายละเอียดและกำหนดการส่งเล่มเอกสาร
*****************************
ให้ส่งเล่มโครงงาน จำนวน  5  เล่ม  ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2561
ภายในเวลา 16.30 น.
  ที่ ศน.ธัญญา  ฉายศิริ  ชั้น 3  สพป.ตราด
  1. โรงเรียนที่ส่งเล่มโครงงาน เกินเวลาที่กรรมการกำหนด  จะถูกหักคะแนน 5 คะแนน 
 
  •  
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น สิ่งที่ต้องเตรียม กรรมการผู้ประสานงาน
1 การแข่งขันต่อคำศัพท์ Crossword ป.1- 6 1. กระดาน Crossword
2. แป้นวางเบี้ย + เบี้ย
3. นาฬิกาจับเวลาหรือแอพลิเคชั่นจับเวลา Crossword
4. Power Bank
5. ดินสอ ปากกา ยางลบ ปากกาลบนำผิด
นางสาวลักขณา  อภิบาลศรี  087 9152085
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรศิลป์     087 1345850
ม.1 - 3 1. กระดาน Crossword ระดับมัธยม 15×15 ช่อง
2. เบี้ย ต้องครบ 100 ตัว
3.ภาชนะใสไว้ใส่เบี้ยที่เล่นแล้ว
4.นาฬิกาจับเวลา อาจเป็นเครื่องจับเวลาของสมาคม หรือแอพลิเคชั่น     ในโทรศัพท์ CG  Chess Clock (ติดลบได้ด้วย)
5. หากใช้โทรศัพท์จับเวลาให้นำ Power Bank มาด้วย
5. ดินสอ ปากกา ยางลบ ปากกาลบนำผิด
นางสาวสุคนธา ยะไวทย์     061 4429241
นางสาวอนงค์นาฏ เสาทอง 092 9328271
2 การแข่งขันเล่านิทาน Story ทุกระดับชั้น  สำเนาเนื้อหานิทาน สำหรับกรรมการ 5 ชุด นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์  087-145-3469
นางสาวจรรพร มณีรัตน์     091 1454462
นางสาววัลลีพร  จิตวิริยะพันธ์ 086 6511677
3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1 – 3 หัวข้อการแข่งขัน  1.Myself    2.My School   3.My Family นางสาวอุมาพร บุญจงรักษ์    086 2521840
ป.4 – 6 หัวข้อการแข่งขัน  1.Myself    2.My School   3. My Family
ม.1 – 3 หัวข้อการแข่งขัน  1.Myself    2.My School   3.My Family  4.Environment
4 การแข่งขัน Multi skills ป.4 – 6 หัวข้อ Writing 1.Myself    2.My School   3.My Family นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์  091 2343271
  ม.1 – 3 หัวข้อ Writing 1. Health and welfare 2. Science and  Technology  3. Travel นางจารุณี สุทธิวารี    081 7811720
5 ละครสั้น (Skit) ม.1 – 3 1. ฉากและอุปกรณ์การแสด   2. อุปกรณ์ขยายเสียงที่มีแบตเตอรี่ในตัว กรณีใช้เสียงประกอบการแสดง (ไม่อนุญาตให้ต่อไฟฟ้าในห้องแข่งขัน) นางสาวศิริพร  ช่วงเวฬุวรรณ 084 3626465
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:45 น.
- เปิดลงทะเบียนในระดับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 - 30 กันยายน 2561
- โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ปิดระบบโรงเรียนวันที่ 2 ตุลาคม 2561
- ศูนย์เครือข่ายจัดการแข่งขัน วันที่ 3 - 31 ตุลาคม 2561
- ศูนย์เครือข่าย ตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน วันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2561 
- ศูนย์เครือข่าย ส่งข้อมูลให้เขต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
- เขตจัดการแข่งขัน วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
- ประกาศผลหลังจากการแข่งขันเสร็จ
- พิมพ์เกียรติบัตร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป


             การแข่งขันระดับภาค จังหวัดนครปฐม
 ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค    29 พฤศจิกายน 2561
 ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค   29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
 ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู    5 -10 ธันวาคม 2561
 ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค   16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม   25 – 27 ธันวาคม 2561
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:41 น.
ขอให้โรงเรียนที่จะส่งโครงงานทุกวิชา เอกสารสภานักเรียน หรือเอกสารที่ต้องส่ง
ให้ส่งภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 61โดยส่งที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ
หรือที่นางเสาวรี สามารถกุล
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 122
จำนวนทีม 1,138
จำนวนนักเรียน 2,613
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,726
จำนวนกรรมการ 1,297
ครู+นักเรียน 4,339
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,636
ประกาศผลแล้ว 224/277 (80.87%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 10
สัปดาห์ที่แล้ว 44
เดือนนี้ 35
เดือนที่แล้ว 31
ปีนี้ 544
ทั้งหมด 152,465