งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
(ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก)

ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561ที่นี่
 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้
แนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร                               ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล             ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน                          ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวครูผู้สอน                         ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน           ดาวน์โหลดเอกสาร
 - 
โรงเรียนที่เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอนในระบบ และได้รับการอนุมัติ           
แล้วนั้นในวันแข่งขันจริงให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวฉบับจริง พร้อมแนบเอกสาร
ตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนตัว

 -
กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องยื่นเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน   

ให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ. โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

 -
 โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนตัวในระบบ      
 หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน สามารถนำหนังสือขอเปลียนตัว
    พร้อมเอกสารแนบตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร
มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
ในวันแข่งขันจริงได้อีก 1 ช่องทาง
 ทั้งนี้ สิทธิการเปลี่ยนตัวต้องไม่เกินจำนวน

ตามประกาศที่  สพฐ. กำหนดไว้

 
 

 

 

 

 

 
 

  


 
 
 ขอแก้ไขเอกสาร แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน การประกวด แข่งขันฯ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
  เป็นเอกสารแนบตามประกาศนี้
วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 10:17 น.
 กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี 
 กล่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลมัครเล่น) ทุกระดับ
 
 กิจกรรมเรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันการประกวดมารยาทงามไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
จากเดิมแข่ง 2 วัน ในวันที่ 25-26 ธ.ค. 2561
เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 ธ.ค. 2561 วันเดียว ตั้งแต่ลำดับที่ 1-48
วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 10:04 น.
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
กำหนดส่งรายงานโครงงานตามเกณฑ์การแข่งขันและรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม 
และส่ง CD Clip VDO นำเสนอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  (โปรดส่งแบบลงทะเบียน)  
***(หากพ้นกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งมาที่  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน หมู่ 7 ตำบลกระตีบ
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นางปานทิพย์  ดอนขันไพร            
โทรศัพท์ 
 081-9444809      
 

  แจ้ง คุณลักษณะและระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 CPU   = Core i3  3.90 Ghz   ระบบปฏิบัติการ   = Windows 8.1 Enterprise  64 bit
RAM   = 4  GB         VGA  CARD   = 2  GB

 
  แจ้ง คุณลักษณะและระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ชุดที่ 1 ห้องแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3
CPU   = Core i7   3.60 Ghz    ระบบปฏิบัติการ    = Windows 7 Ultimate  64 bit 
RAM    = 8 GB           VGA CARD  = 64 Mb
ชุดที่ 2 ห้องที่ใช้แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3
CPU   = Core i5  3.00 GHz    ระบบปฏิบัติการ    = Windows 8.1 Enterprise  64 bit
RAM    = 4 GB          VGA CARD   = 256 Mb
วันจันทร์ ที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 12:20 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
 
วันจันทร์ ที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 12:03 น.
กำหนดส่งเอกสารโครงงานอาชีพและแปรรูปอาหาร
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
ให้ส่งเอกสาร จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 ส่งมาที่ โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)  เลขที่ 71/1 หมู่ 4
ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ผอ.ปวริศา  บุญรอด โทรศัพท์  089-7442918
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24 น.
 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  กิจกรรมภาพยนตร์สั้น  กำหนดส่งเอกสาร  จำนวน  5  ชุด 
ให้สถานที่แข่งขัน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
        ส่งมาที่  โรงเรียนวัดจินดาราม  เลขที่ 8/4 หมู่ 2  ตำบลตลาดจินดา                
      อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73110                        
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ว่าที่ร้อยตรีสนอง  บัวงาม  โทรศัพท์  089-8096928
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:22 น.
 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง             
2. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)     
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  
 
ส่งมาที่  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) หมู่ 5  ตำบลบางกระทึก         
อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210                    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายวีระ  พูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
โทรศัพท์ 086-3959536
                                  นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 
 โทรศัพท์ 081-5271566
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:19 น.
กำหนดส่งเอกสารโครงงานนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เท่านั้น

 แจ้งโรงเรียนที่ส่งแข่งขัน รายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทุกระดับ 
แนบใบรับรองเพลงประกอบการแสดง มาพร้อมเล่มโครงงานด้วย
ใบรับรองเพลงฯ  ดาวน์โหลด 
ส่งมาที่  โรงเรียนวัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.อนวัช นกดารา  โทรศัพท์ 094-4896906           
วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:02 น.
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเล่มโครงงานทุกประเภททุกระดับ จำนวนโครงงานละ 5 เล่ม ให้สถานที่จัดการแข่งขัน 
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   โรงเรียนวัดบางหลวง  เลขที่ 66 หมู่ 6  ตำบลบางหลวง          
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73190
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายธเนศ ปานอุทัย  โทรศัพท์ 089-8367441
วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:59 น.
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และขยายโอกาสทางการศึกษา ม. 1-3
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
สามารถส่งโดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ส่งมาที่  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน  หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพงแสน                 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140      
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล โทรศัพท์ 089-6137709
วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:55 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 162
จำนวนทีม 2,499
จำนวนนักเรียน 5,325
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,677
จำนวนกรรมการ 966
ครู+นักเรียน 9,002
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,968
ประกาศผลแล้ว 239/239 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 33
สัปดาห์ที่แล้ว 44
เดือนนี้ 13
เดือนที่แล้ว 31
ปีนี้ 288
ทั้งหมด 186,622