งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้ันที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้เปิดระบบให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินการแข่งขัน เข้าพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเจ้าภาพจังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) ซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่รับปริญญา คาดว่าที่พักเขตอ.เมืองจะเต็ม การจราจรอาจติดขัด สำหรับศูนย์แข่งขันที่อยู่ในเมือง วางแผนการเดินทาง/ที่พักกันด้วย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ติดตามความเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์การจัดงานระดับชาติ ได้ที่่ https://www.central68.sillapa.net และการจัดการแข่งขันระดับชาติ ได้ที่ https://www.central68.sillapa.net/sp-center/ ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมต่าง ๆ แล้ว และในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ได้แจ้งให้ส่งเอกสารประกอบการแข่งขันล่วงหน้าให้โรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ เป็นต้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ได้ติตตามความเคลื่อไหวและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:19 น.
การพิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม มหกรรมการศึกษา "สุพรรณบุรี เขต 3" ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการแข่งขัน ก่อนการพิมพ์เกียรติบัตร หากพบว่า ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในส่วนใด ให้แแจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทร. 035440861 ต่อ 21 หรือ 0945567943 (ในเวลาราชการ) หรือ คุณสริลักษณ์ ทวีสุข 0615260801 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
และจะเปิดให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

การโอนข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาสุู่ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จะโอนข้อมูลโรงเรียนที่เป็นตัวแทน (ชนะเลิศ) ทุกรายการกิจกรรมสู่ระดับชาติ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และหลังจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับชาติแล้ว โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต้องดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานของระดับชาติ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียนที่เคยใช้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก (จังหวัดนครปฐม) https://www.central68.sillapa.net/sp-center/ ตามลำดับ ดังนี้
                 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ            29 พฤศจิกายน 2561
                 ♦ แก้ไข เพิ่ม เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ      29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2561
                 ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู   5-10 ธันวาคม 2561
                 ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ         16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
                 ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม         25-27 ธันวาคม 2561

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:45 น.
1. การแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ถ้าโรงเรียนที่เข้าแข่งขันมีความประสงค์จะแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการในระบบ โดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียนได้ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
2. ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาว่ามีรายการใดของโรงเรียนตกหล่นหรือไม่ ถ้ามีให้รีบแจ้งให้สหวิทยาเขตที่โรงเรียนสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
3. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้ยึดตามประกาศของ สพฐ. ข้อ 8 (หน้าที่ 3) รายละเอียดประกาศ สพฐ.
4. การแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน หลังจากปิดระบบ โรงเรียนต้องทำเป็นหนังสือจากโรงเรียน ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และมายื่นให้กรรมการตัดสินหรือกรรมดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการแข่งขันนั้น ๆ ในวันที่มาแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
5. แบบหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนครููผู้สอน (กรณีจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อ 3.-4.ในวันที่มาแข่งขัน) รายละเอียด
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:13 น.
เว็บไซต์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 แต่ละระดับ
1. ระดับกลุ่มโรงเรียน (สหวิทยาเขต) https://group68.sillapa.net/sp-spb3/
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา https://central68.sillapa.net/sp-spb3/         
3. ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก (จังหวัดนครปฐม) https://central68.sillapa.net/
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561)  http://www.sillapa.net/home (ประกาศการจัดงาน หลักเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ) 
วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:53 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์..!! ตารางการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยน  ควรตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความชัดเจน ก่อนนำนักเรียนไปแข่งขันในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

แนวปฏิบัติการรายงานตัวคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และการรับมอบเกียรติบัตร
รายละเอียด

(ปรับปรุง 12 พ.ย. 61) แผนผังอาคารสถานที่จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  แผนผังโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  | แผนผังอาคารและกิจกรรมที่จัดแข่งขัน  | แผนผังการจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 | แผนผังการจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561รายละเอียดตารางการแข่งขัน

แผนผังอาคารสถานที่จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดหนองผักนาก  แผนผังโรงเรียนวัดหนองผักนาก และรายละเอียดสถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรม | แผนผังการจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 | แผนผังการจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 |  รายละเอียดตารางการแข่งขัน 
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 20:02 น.
  • สรุปรายการกิจกรรมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน (สหวิทยาเขต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561" รายละเอียด
  • รายชื่อผู้ประสานกิจกรรมการแข่งขัน รายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 18:03 น.
ปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 
                   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                  ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่     ตั้งแต่บัดนี้-25 ตุลาคม 2561
                  ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู              25 ตุลาคม 2561
                  ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ           21-29 ตุลาคม 2561
                  ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู           ไม่ต้องจัดพิมพ์
                  ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                       15-16 พฤศจิกายน 2561
                  ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่           หลังจบการแข่งขัน
                  ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                        หลังจบการแข่งขัน
 
                  ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
                 ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ                     ภายใน 28 พฤศจิกายน 2561
                 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ           29 พฤศจิกายน 2561
                 ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ            29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2561
                 ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู   5-10 ธันวาคม 2561
                 ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ         16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
                 ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม         25-27 ธันวาคม 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2561 
 

กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 25-31 ตุลาคม 2561
ทางเว็บไซต์
สพป. 
https://central68.sillapa.net/sp-center/
สพม. https://central68.sillapa.net/sm-center/
วิธีการสมัครให้ใช้ Username และ Password 
ที่ใช้ในการสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม


กำหนดกิจกรรมระดับภาค
 1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ     ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ         29 พฤศจิกายน 2561
 3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ    5 - 10 ธันวาคม 2561
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ   16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
 6. การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม   25 - 27 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,209
จำนวนนักเรียน 2,705
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,825
จำนวนกรรมการ 1,049
ครู+นักเรียน 4,530
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,579
ประกาศผลแล้ว 211/277 (76.17%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 36
เดือนนี้ 23
เดือนที่แล้ว 34
ปีนี้ 426
ทั้งหมด 96,997