งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กำหนดการประกวดและแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561   
                                                                                                   
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
ปฏิทินกิจกรรมระดับภาค
1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค                       ภายในวันที่  28  พฤศจิกายน  2561
2. ตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียน ระดับภาค              29  พฤศจิกายน  2561
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวครู นักเรียน ระดับภาค       29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม  2561
4. ตรวจสอบ อนุมัติการ แก้ไขรายชื่อครู นักเรียน ระดับภาค   5-10  ธันวาคม  2561
5.พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค           16  ธันวาคม  2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
6.การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม       25 - 27 ธันวาคม 2561
   
ปฏิทินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขต                        ภายในวันที่ xx  พฤศจิกายน 2561
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต                             xx   พฤศจิกายน 2561
3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขต                              xx  พฤศจิกายน  2561
4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต       xx   พฤศจิกายน 2561 
5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขต                           xx  พฤศจิกายน 2561 
6. การแข่งขันระดับเขต                                                   16-20 พฤศจิกายน 2561
   รายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระต่างๆ ปี 2561
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
email
1
การศึกษาปฐมวัย                   
นางสราวดี  เพ็งศรีโคตร
081-4549344        
sakwadee@hotmail.com
2
สุขศึกษาและพลศึกษา   
นายเกรียงศักดิ์   เพ็งศรีโคตร            
094-5533865
kp3007@hotmail.com
3
การศึกษาพิเศษ
นางพรดี  เจริญสุข
089-5395474
chiam1@windowslive.com
4
ภาษาไทย
นางวรรณา      หันทยุง
นางวิจิตรา    สุนทรวงศ์สกุล

น.ส.สุภาวดี   ตันติวัฒนากร
086-1387605
089-6663745
089-9305035
081-8630414
yay_wanna@hotmail.com
wigittra@hotmail.com

Pasu_dee@hotmail.com
5
ศิลปะ
นางสาวพรสุภา    แจ่มศรี
นางสราวดี      เพ็งศรีโคตร
092-9726489
081-4549344
jpapj@hotmail.com
sakwadee@hotmail.com
6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายเกรียงศักดิ์  เพ็งศรีโคตร
094-5533865
kp3007@hotmail.com
7
วิทยาศาสตร์
เครื่องบิน/เครื่องร่อน
น.ส.ประเสริฐศรี     ศรีวิลัย
081-9254388
098-2643881
prsrsr@hotmail.com
8
คณิตศาสตร์
น.ส.เพชรัษฎ์    แก้วสุวรรณ
น.ส.ฉัตรสุดา    เกิดพิสุทธิ์
081-8624340
089-8340628
pkaeosuwan@hotmail.com
cppisoot@hotmail.com
9
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นายชยาธิศ        กัญหา
นางจรรยา         หันทยุง
087-6463559
089-9314637
chayatiskanha@gmail.com
Kruya57@hotmail.com
10
การงานอาชีพ
นางอัญชลี  อันศรีเมือง
064-9171707
Aansrimuang@gmail.com
11
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
คอมพิวเตอร์
นายไพบูลย์    ประเสริฐสรรค์
081-9400192
pibnp@hotmail.com
12 ภาษาต่างประเทศ นายบันลือ    กันพงษ์
นายนิพนธ์  พรมพิไล
081-9472467
087-1487580 
bnlkp@hotmail.com
Nprompilai@gmail.com
QR code
ไลน์กลุ่มงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2561
                                      

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 269
จำนวนนักเรียน 353
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 265
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 618
ครู+นักเรียน+กรรมการ 618

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 79
เมื่อวาน 90
สัปดาห์นี้ 1,481
สัปดาห์ที่แล้ว 7,360
เดือนนี้ 13,014
เดือนที่แล้ว 4,161
ปีนี้ 17,304
ทั้งหมด 17,304