งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กำหนดการประกวดและแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561 
                                                                                                   
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
ปฏิทินกิจกรรมระดับภาค
1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค                       ภายในวันที่  28  พฤศจิกายน  2561
2. ตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียน ระดับภาค              29  พฤศจิกายน  2561
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวครู นักเรียน ระดับภาค       29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม  2561
4. ตรวจสอบ อนุมัติการ แก้ไขรายชื่อครู นักเรียน ระดับภาค   5-10  ธันวาคม  2561
5.พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค           16  ธันวาคม  2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
6.การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม       25 - 27 ธันวาคม 2561
   
ปฏิทินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขต                        ภายในวันที่ 7  พฤศจิกายน 2561
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต                            7-9   พฤศจิกายน 2561
3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขต                              12  พฤศจิกายน  2561
4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต       12  พฤศจิกายน 2561 
5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขต                           10-14  พฤศจิกายน 2561 
6. การแข่งขันระดับเขต                                                   16-20 พฤศจิกายน 2561
   รายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระต่างๆ ปี 2561
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
email
1
การศึกษาปฐมวัย                   
นางสราวดี  เพ็งศรีโคตร
081-4549344        
2
สุขศึกษาและพลศึกษา   
นายเกรียงศักดิ์   เพ็งศรีโคตร            
094-5533865
3
การศึกษาพิเศษ
นางพรดี  เจริญสุข
089-5395474
4
ภาษาไทย
นางวรรณา      หันทยุง
นางวิจิตรา    สุนทรวงศ์สกุล

น.ส.สุภาวดี   ตันติวัฒนากร
086-1387605
089-6663745
089-9305035
081-8630414
5
ศิลปะ
นางสาวพรสุภา    แจ่มศรี
นางสราวดี      เพ็งศรีโคตร
092-9726489
081-4549344
6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายเกรียงศักดิ์  เพ็งศรีโคตร
094-5533865
7
วิทยาศาสตร์
เครื่องบิน/เครื่องร่อน
น.ส.ประเสริฐศรี     ศรีวิลัย
081-9254388
098-2643881
8
คณิตศาสตร์
น.ส.เพชรัษฎ์    แก้วสุวรรณ
น.ส.ฉัตรสุดา    เกิดพิสุทธิ์
081-8624340
089-8340628
9
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นายชยาธิศ        กัญหา
นางจรรยา         หันทยุง
087-6463559
089-9314637
10
การงานอาชีพ
นางอัญชลี  อันศรีเมือง
064-9171707
11
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
คอมพิวเตอร์
นายไพบูลย์    ประเสริฐสรรค์
081-9400192
12 ภาษาต่างประเทศ นายบันลือ    กันพงษ์
นายนิพนธ์  พรมพิไล
081-9472467
087-1487580 
[email protected]
[email protected]
QR code
ไลน์กลุ่มงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2561
                                      

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,337
จำนวนนักเรียน 3,058
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,039
จำนวนกรรมการ 1,134
ครู+นักเรียน 5,097
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,231
ประกาศผลแล้ว 226/277 (81.59%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 11
สัปดาห์ที่แล้ว 32
เดือนนี้ 27
เดือนที่แล้ว 92
ปีนี้ 2,011
ทั้งหมด 177,730