งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขณะนี้  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
ได้เสร็จสิ้นและได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้ไปแข่งขัน
ต่อในระดับภาค ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมแต่ละประเภทด้วย
หากพบว่าข้อมูลตกหล่นหรือไม่ถูกต้อง
ขอความกรุณาแจ้งแอดมินระดับเขต
ดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชายและหญิง
เดิมแข่งขันเวลา  11.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา  09.00 น.
 
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลราชบุรี (คอมพิวเตอร์)
ห้องยูงทอง 1 และห้องยูงทอง 2
Win 10 Office 2016  =  20 เครื่อง
Win 10 Office 2013  =  30 เครื่อง
Adobe CS6


 

ตารางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่


 
คำสั่ง ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
  ปฐมวัย   นางฏิณตณัฐ  ยัชฉาค 081-5710064
  ภาษาไทย   นางรุ่งอรุณ   สว่างดี 081-8577499
  คณิตศาสตร์   นางสาวเบญจมาศ   หลงสมบุญ 092-5857954
  วิทยาศาสตร์   นางวัจนา   ชาสิงห์แก้ว 081-5704849
  สังคมศึกษา   นางภิญญาอัญญ์   สุขผล 081-9491859
  ภาษาอังกฤษ   นางปิยการย์   ครุฑเหิร 081-2084515
  ศิลปะ   นางอาภรณ์    มุ่งเมือง 089-6137291
  การงานอาชีพ   นางมนิษา   อรุณเนตร 098-2765859
  คอมพิวเตอร์   นางมนิษา   อรุณเนตร 098-2765859
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   นางจันทนา   โฉมศรี 081-9959771
  สุขศึกษาพลศึกษา   นางจันทนา   โฉมศรี 081-9959771
  การศึกษาพิเศษ   นางฏิณตณัฐ   ยัชฉาค 081-5710064


 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
ส่งเล่มโครงงานภายในวันศุกร์ที่ 9  พฤศจิกายน  2561  เวลา 16.00 น.
- กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิยายทางคณิตศาสตร์
  (ระดับ : ประถม/มัธยม)  จำนวน  3  ชุด
- กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
   (ระดับ : ประม/มัธยม)  จำนวน  3  ชุด
ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาชั้น 4 (นางสาวเบญจมาศ   หลงสมบุญ)


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงาน

-กิจกรรมโครงงานอาชีพระดับประถม/มัธยม    ส่งรูปเล่มและแผ่น CD  จำนวน  3  ชุด
-กิจกรรมการแปรรูปอาหารระดับประถม/มัธยม ส่งรูปเล่มและแผ่น CD  จำนวน  3  ชุด 
ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน  2561
คอมพิวเตอร์
-กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  ส่งรูปเล่มและแผ่น CD  จำนวน  3  ชุด
 ภายในวันที่  12  พฤศจิกายน  2561  เวลา  12.00  น.

ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 4  (นางมนิษา  อรุณเนตร)

สนาม ร.ร.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
คอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 7 ชั้น 2
 windows 10 Office 2010 Cs6
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ดูแลความพร้อมห้องในการจัดการแข่งขัน
นายสมไชย กระต่ายทอง  โทร. 081-0117686
นายสุชาย วิเศษสินธุ์  โทร. 081-3446723
 
คอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 7 ชั้น 2
win 10 office2013 Cs6
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ดูแลความพร้อมห้องในการจัดการแข่งขัน
นางสาวธิดารัตน์ สังข์อนันต์ โทร 083-4417633
นางชลลดา จารุภา  โทร. 081-294469
 
คอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 7 ชั้น 2
win 10 office2013 Cs6
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ดูแลความพร้อมห้องในการจัดการแข่งขัน
นายประสิทธิ์ รำพรรณ์  โทร. 085-6225484
นายอนุวัต ทวีผล  โทร. 0898361144
 
คอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 5 ชั้น 2
windows 10 office 2013 cs6
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ดูแลความพร้อมห้องในการจัดการแข่งขัน
นายอนุวัต ทวีผล โทร. 0898361144
นายวรวัชร์ จันทร์เพ็ง โทร. 0878035952


กลุ่มสาระภาษาไทย
กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)

          อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย,
ตัวเบี้ย,เบี้ยสำรอง นาฬิกาจับเวลาหรืออุปกรณ์จับเวลา ซึ่งสามารถดาวน์โหลด 
แอพพลิเคชั่นเพื่อนำมาใช้จับเวลาได้ ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 5 กติกาเพิ่มเติม ข้อ 5.2 , 5.3 
หากมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามได้ที่ อ.สุวนา โทร. 089 0337883 หรือ อ.จุฑามาศ  โทร.089 8379661

กิจกรรมสภานักเรียน 
แจ้งโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนสีวะรา
1. ให้ส่งเล่มรายงานอย่างช้าที่  จันทนา   โฉมศรี
ภายในวันที่  13  พ.ย. 61  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. ให้ส่งผังมาพร้อมเล่มรายงานผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมที่ส่งรูปเล่มให้โรงเรียนส่งวันที่  12  พ.ย. 61 ที่กลุ่มส่งเสริม
2. กิจกรรมเครื่องบิน เครื่องร่อน ขอให้ส่งแบบ (กระดาษตามกติกา)
   พร้อมรายงานทั้งระดับประถมและมัธยมวันที่ 16 พ.ย. 61
   ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

กลุ่มสังคมศึกษา
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น
   - ส่งบทภาพยนตร์
   - DVD

ภายในวันที่  9  พ.ย.  61
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ 1

กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม
 -ขอให้ส่งเอกสารรูปเล่ม ภายในวันที่ 9 พ.ย. 61
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
แจ้งประชาสัมพันธ์
บัดนี้  การแข่งขันในระดับเครือข่ายได้เสร็จสิ้นแล้ว
เครือข่ายได้ดำเนินการโอนข้อมูลให้ทางเขตเรียบร้อยแล้ว
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
หากมีรายการ/กิจกรรมใดที่ตกหล่น ขอความกรุณาแจ้งให้
ทาง Admin ระดับเขตพื้นที่ทราบ
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ด้วยค่ะระดับกลุ่มโรงเรียน 
รายการ กำหนดการ
- จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน/ 
   เครือข่าย
         กันยายน 2561           
- ประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำเว็บไซต์ฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน/
   เครือข่าย
7 กันยายน 2561

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
รายการ กำหนดการ
- โอนข้อมูลการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่ายสู่ระดับเขต ภายใน 5 ตุลาคม 2561
- ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู ภายใน 10 ตุลาคม 2561
- จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   - ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษเรียนรวม
      (รวมโรงเรียนเอกชน+เทศบาล)
       ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
15-16 พฤศจิกายน 2561
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส)
     ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 
14  พฤศจิกายน  2561
 
- ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หลังจบการแข่งขัน
- พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 25 พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
รายการ กำหนดการ
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 28 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู 5-10 ธันวาคม 2561
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561
การแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธันวาคม 2561
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 193
จำนวนทีม 1,396
จำนวนนักเรียน 3,310
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,098
จำนวนกรรมการ 641
ครู+นักเรียน 5,408
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,049
ประกาศผลแล้ว 250/277 (90.25%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 22
เดือนนี้ 15
เดือนที่แล้ว 18
ปีนี้ 380
ทั้งหมด 107,892