รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ และโรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงไอราวัณ  เลิศรุ่งพาณิชย์
 
1. นางยุพา  พานเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา  เหม่นแหลม
 
1. นางสาวอังค์วรา  เครือปันติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายปรเมศวร์  มาลากุล ณ อยุธยา
 
1. นายบรรพต  สูงเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงศิริพิรุณ  ศรีหริ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  สีผาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงพรนภัสร์  รวิวัฒนวงศ์
 
1. นางวนิดา  วังคีรีภัช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลานสมบัติ
 
1. นายบรรพต  สูงเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงวจีกาญจน์  พูนธนเศรษฐ์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  สุพรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรปรียา   โพธิ์จร
 
1. นางสาววิภาดา  วงษ์บุบผา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงชลลดา  จันทกล
 
1. นางสาวกนิษฐา  ศักดิ์ศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายธนพล  ไชยขันธุ์
 
1. นางปรียาภรณ์  แก่นอินตา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 1. เด็กหญิงสุชัญญา  โมกขศักดิ์
 
1. นางสาวพลอยนภัส  นงภา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงศุภิชฌา  การุณวงษ์
 
1. นางสาวลักษณ์ภัทร  โอชารส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงธันยชนก  สมณะ
 
1. นางสาวทองดี  เพ็งรุ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โคตะรุ
 
1. นางวารีนา  จันทร์ทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. นางสาวนรีทิพย์  สิงห์การ
 
1. นายณัฐธนนท์  จันทร์ภูเขียว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายณภัทร  ลมสูงเนิน
2. เด็กหญิงธนพร  มูลพิมาย
 
1. นางสาวปียภัทร  สุวรรณสิงห์
2. นางสาวพัทธนันท์  กรวยสวัสดิ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธณัฐชา   วิญญาณ
2. เด็กหญิงภัทราพร   คำนัน
 
1. นางลำไพ  สุขศรี
2. นางสาววิภาดา  วงษ์บุบผา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ประยงค์งาม
2. เด็กหญิงอลิตา  ลาดสลุง
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวทอง
2. นางศิริลักษณ์  พินิจชัย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  โชคนิมิตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมกริมสกุล
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
2. นางธนินท์ธร  ทะวังเสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายกร  ศิริวัฒน์
 
1. นางฉลอง  เพ็งสอน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
 
1. นางนิรมล  สาดแล้น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กชายสุทัศน์   ชัยศิลป์
 
1. นายพรทวี  สุมาลี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์วงศ์
3. เด็กหญิงโชติกา  วงษ์วิไล
 
1. นายทวี  บุญตั้ง
2. นางสาวชินานาฏ  ม่วงเนียม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำเริญรื่น
2. เด็กหญิงวริศรา  เนาวรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวลีพรรณ  ผาปะทะ
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางสาวรัตนมณี  ประดับมุข
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ประเสริฐจิตร์
2. เด็กหญิงธิตินันท์  บุญมางำ
3. เด็กหญิงอริสา  เงาะสงคราม
 
1. นางสายใจ  เพชรตะกั่ว
2. นางสาวอรอุมา  วงษ์ชาลี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจผ่องใส
2. เด็กหญิงดาหวัน  เชิญกลาง
3. เด็กหญิงวริศรา   แสงรอด
 
1. นางสาวนฤมล  มาดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วคง
2. เด็กชายเกียรติวุฒิ  เดิมสลุง
 
1. นางวิภาวัลย์  แก้วบุญเรือน
2. นางสาวอนันต์  มั่นดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงทัสนีย์  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยินดี
 
1. นายวัลลภ  โพธิ์สุนทร
2. นางยุวดี  เส็งผล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  ปั้นโต
 
1. นางสาวสุณี  พรสี่
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาภา  เงินทอง
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  อินทร์พรหม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงภาริณี  นิ่งนึก
 
1. นางสาวฐิติมน  นุบุญมา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหมือดสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ไชโย
 
1. นางสาวมะริวรรณ  นาประกอบ
2. นางสาวนงลักษณ์  ชุนขุนทด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายคณพด  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายธัญเทพ  มณีเติม
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  เจริญวารี
2. นายธนวัฒน์  พูลยิ่ง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อะวิสุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์  ดีรัตน์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ใจอ่อน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  น้อยวงศ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 1. เด็กชายกิตติชัย  สนเปรม
 
1. นายวรวรรธน์  ศรีพรมมา
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  ธรรมชาติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันธรรม
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัลนิกา  งามเลิศ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  นาคแว่น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล
2. เด็กหญิงวนัสสนัน  กุตัน
3. เด็กหญิงวราศิณี  ท้าวดี
 
1. นางปิยะมภรณ์  จิตรชนะ
2. นางธัญสมร  แป้นชัยวงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  มั่งมา
2. เด็กหญิงวรกมล  ปราชนาม
3. เด็กหญิงศศิธร  เสมาทอง
 
1. นายกฤษณพล  สร้อยวัน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  อาดดีรัง
2. เด็กชายธีรนนท์  ยงยุทธ
3. เด็กหญิงศิริประภา  สุดตา
 
1. นางสาวพรพิมล  ดวงสว่าง
2. นางสาวเกษราภรณ์  ฝันถึงภูมิ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิโรจน์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  เอกอาวุธ
3. เด็กหญิงฝันรตี  ไทยประโคน
 
1. นายณัฐชัย  เศียรนอก
2. นางจิดาภา  อุบลบาน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 1. เด็กชายนัทธวัฒน์  ป้อมงาม
2. เด็กชายภัทรกิตติ์  บุญทอง
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  ประภาสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  ดวงสว่าง
2. นางสาวเกษราภรณ์  ฝันถึงภูมิ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายพลวัฒน์  พูลยิ้ม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่หลอ
3. เด็กชายอรรถพร  ไพรวัล
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสาวมณีพร  วงษาไชย
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วาสะศิริ
2. เด็กหญิงทรงพร  วาคะนิยม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัววาศ
 
1. นางสาวชุติมา  สาริกา
2. นางสาววนชล  ลอยบรรดิษฐ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่อนอากาศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โถชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขเกษม
 
1. นางสาวปวีณา  ท้าวเงิน
2. นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 1. เด็กหญิงพรสรวง  ศิริมานพ
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ยะบุญ
 
1. นางสาวศิรินาฎ  สุขถวิล
2. นางสาวสุภาพร  ซื่อแท้
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงตวิษา  บัวละออ
2. เด็กหญิงพรประวี  จรรยา
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 1. เด็กชายจิรายุ  ดวงสว่าง
2. เด็กชายพัศนัย  ปานนุ่ม
 
1. นายฐกฤต  กุลวิเศษ
2. นางสาวบุญเกิด  ศิริจันทร์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขมขำ
2. เด็กชายรัชพล  รอดอยู่
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก้วหล่อ
2. นายณัฐพล  ชาเวียง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กชายภูวิชญ์  พูนนอก
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สลุงใหญ่
 
1. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองคำ
2. เด็กชายพีรเพชร  ดวงชาคำ
 
1. นายอิศเรศ  สนั่นเมือง
2. นายธนวัฒน์  พูลยิ่ง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายธนพล  คำพราว
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  พูลเฉลย
 
1. นายอิศเรศ  สนั่นเมือง
2. นายธนวัฒน์  พูลยิ่ง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กหญิงกัญชพร  พลูหลำ
2. เด็กหญิงธันยพร  หนูสลุง
3. เด็กหญิงปวีณ์พร  พรึกสลุง
4. เด็กหญิงวันใหม่  คุณสุทธิ์
5. เด็กหญิงอนัญญา  สีพาย
 
1. นายอธิฐพล  สลุงอยู่
2. นางสมจิตร  ศรีเพ็ชร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กหญิงชลนิภา  หล้าถลา
2. เด็กหญิงพรพิมล  ดาบาง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เศษฐา
4. เด็กหญิงอัจฉราภา   เขียววิลัย
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วมณี
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
2. นางสาวสุณี  พรสี่
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายก้องภพ  แสนคาร
2. เด็กชายธนพล  นุสิน
3. เด็กชายภัทรพล  วงษ์ศร
4. เด็กชายมนัส  วงศ์กลม
5. เด็กชายอดิเรก  เหนี่ยวกุศล
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
2. นางสาวจิราพร  มะลิเสือ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตากิ่มนอก
2. เด็กชายชินวร  เสาว์ราช
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  ภูมิโคกรักษ์
4. เด็กหญิงประภัสสรา  ธงกระโทก
5. เด็กหญิงอรนุช  สิงห์ทะเล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กุลชนะรงค์
2. นางมลธิยา  เสมาเขื่อนขันธ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จำเนียรพล
2. เด็กหญิงพัชราพา  โนนนอก
3. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  พ่วงแพ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  หาญกล้า
5. เด็กหญิงเมวิกา  ทองสินธ์
 
1. นางสาวพิมชญา  สนิทนอก
2. นายศักดิ์ดา  เกษามูล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  จำนงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงมีนา  มั่นเจริญ
3. เด็กชายวีรภัทร  สง่าภักดี
4. เด็กหญิงสุนิตา  บุตจันทร์
5. นายเสมอชัย  ผุยทา
 
1. นายไกรฤกษ์  มุขพันธ์
2. นางสนธยา  คำภินวม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายณัฐพล  ปานหมอ
2. เด็กชายธีรเดช   อ่องสอาด
3. เด็กชายศิริพร  กล้าดี
4. เด็กหญิงศิริพร  เกตุอยู่
5. เด็กชายอาคเนย์  เหมือนตาล
 
1. นางสาวอัญชลี  พันกลั่น
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพวง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงจรรยพร  ศรีพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐกานต์  ล้อมประเสริฐ
3. นางสาวธนพร    บำรุงกลาง
4. นายนวพล  ทองทับ
5. นางสาววรรณพร   คำใส
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายกมล  แล้วสว่าง
2. เด็กหญิงกัลยา  เงินอุปถัม
3. เด็กชายคณิศร  ปลั่งกลาง
4. เด็กชายญาณวุฒิ  มหาจันทร์
5. เด็กชายณัฐกฤต  ครุฑศรัทธา
6. เด็กชายธนภัทร  ลพนิกร
7. เด็กชายนภพร  สังอุดม
8. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  นาคะ
9. เด็กชายพงศกรณ์  กองอุนนท์
10. เด็กชายพิชิตชัย  โพธิกะ
11. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรักษา
12. เด็กชายรพีพัตร  ปานเกรียว
13. เด็กชายวัชรพล  ภักดี
14. เด็กชายศราวุฒิ  ป่าตาล
15. เด็กชายศักดิ์ขรินทร์  สิงห์ทา
16. เด็กชายสราวุธ  เทียนงาม
17. เด็กชายสุรยุทธ  บุญยะ
18. เด็กชายอภิธนะ  กสิจินดา
19. เด็กชายเจษฎาพร  ธาตุจันทร์
20. เด็กหญิงไอริณ  บุญสนอง
 
1. นายอัคคพล  น้อยโสภณ
2. นางศรินธร  สิงห์ศักดิ์ดี
3. นายชัชรินทร์  เขาแก้ว
4. นายสันติชัย  อินทร์สา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงสรีย์นุช  อ่อนนุ่ม
 
1. นางสาวอำพร  แก้วคง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  นุ่มสำลี
 
1. นายเชิดศักดิ์  นาประสิทธิ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  น้อยวังเมือง
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กชายนนธวัช  ดาวขุนทด
2. เด็กหญิงอนฆวีญา  ว่ากลาง
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
2. นางสาวสุณี  พรสี่
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรวีร์   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   พะวงค์จิตร
 
1. นางสาวพนิดา   โม่ภา
2. นางพิมพ์ลดา   ตามสุขสนธิ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงณัฐพร  ภุมมาเวียง
2. เด็กชายปริญญา  ตาอ้าย
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  บัวทอง
2. นางสาวกชกร  กัณหา
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงทิพยนารี  บัวชุมสุข
2. เด็กหญิงนริศรา  คงเจริญ
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสุรินทร
4. เด็กหญิงบุญธรักษา  สุขนา
5. เด็กหญิงยุพาพร  จันทร์สน
6. เด็กหญิงลลิตตา  สินปรุ
7. เด็กหญิงลลิตา  ศิริสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์อ่อน
9. เด็กหญิงเยาวดี  แก้วหลวง
10. เด็กหญิงโกลัญญา  ทองสุข
 
1. นายพัทธนันท์  ธนสมบัติธิติชัย
2. นางสาวภคมน  เจริญสลุง
3. นางสาวกัญญา   แก้วมณี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สว่างจิตร
2. นางสาวชมพูนุช  ขิมโพธิ์กลาง
3. นางสาวชลธิชา  บึกขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูจันทร์
5. เด็กหญิงดารณี  ปิขุนทด
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  ผกากาญจน์
7. เด็กหญิงวรรณนิภา  เจียมรัมย์
8. นางสาวสมฤทัย  เกิดด้วง
9. นางสาวอลิษา  ฉางงูเหลือม
10. เด็กหญิงอัญชลี  เมืองเจริญ
 
1. นายบุญธรรม  พิมพล
2. นางอารยา  แก้วพิลา
3. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนจุฑา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   ฤทธิ์แคล้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาคสุข
3. เด็กหญิงณัฐิกา   คงสมบูรณ์
4. เด็กหญิงนันทิชา   นามวงษา
5. เด็กหญิงนารีรัตน์   เพ็ชรอินทร์
6. เด็กหญิงพรทิพย์    จัตวา
7. เด็กหญิงสุภัสรา   อ่อนใจ
8. เด็กหญิงอัจฉรา   มณทา
9. เด็กหญิงแพรวนิต    สีนวล
10. เด็กหญิงโชติกา   ตองอ่อน
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
2. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
3. นางสาวพนิตพิชา  ศรีไสยา
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายจักรกริช  เที่ยงตรง
3. เด็กชายชัชวาล  จินแส
4. เด็กหญิงนัฐชา  ทองสินธุ์
5. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มีประยูร
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ผดุงภักดิ์
7. นางสาววนิดา  กองภาค
8. เด็กชายวรวุฒิ  แดงโสภา
9. เด็กชายอิทธิพล  กองอุนนท์
10. เด็กหญิงโยษิตา  จันทโยชน์
 
1. นายชาติ   ประวะเสนัง
2. นางสาววัชรีย์  ทองอินทร์
3. นางสาวจินตหรา  แก้วเพียร
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจตุพร  พลายบัว
2. เด็กชายจิรชัย  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายณัฐกรณ์  ไขแดง
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไตรทรัพย์
5. เด็กชายวรวิช  แสงทอง
6. เด็กชายสิทธิพล  นุ่มทองคำ
7. เด็กชายอนุวัต  เจริญธรรม
8. เด็กชายเทพทัต  พรมสร
 
1. นายสันติ  แว่นแก้ว
2. นายวรเชษฐ  ชมพลมา
3. นายกชพัฒน์  พลสา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประไวย์
2. เด็กชายจิรภาส    โพธิ์ทอง
3. เด็กชายชุติพนธ์  ขำเดช
4. เด็กชายธนภัทร   บุญชื่น
5. เด็กหญิงปริณดา   บังทอง
6. เด็กหญิงรุ่งธิดา  น้ำผึ้ง
7. เด็กชายสุรทิน   ครุษสังข์
8. เด็กชายอนุชา  ม่วงอ่ำ
9. เด็กชายอนุศร   ยาน้อย
10. เด็กชายเลิศเพ็ชร   ปิ่นสันเทียะ
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
2. นายภราดร  กรรขำ
3. นางสาวพนิตพิชา  ศรีไสยา
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเพ็ชร
2. เด็กหญิงปณิตา  หนูสลุง
 
1. นายสังวาลย์  เกรียงไกร
2. นางสาวรุ่งอรุณ  คำไทย
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุขยินดี
2. นางสาวอรทัย  เมิดสูงเนิน
 
1. นายพิทักษ์  พูลแก้ว
2. นายวิฑูรย์  อ่อนธรรม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงปราริชาติ  บ้วนนอก
 
1. นายสุรชัย  เสือสูงเนิน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ชาญวิทยพันธ์
 
1. นายณัฐกุล  บัวจุด
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงสวรรณยา  ชูวงษ์
 
1. นางนฤธร  ถมจอหอ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงกัญชพร  ลอยความสุข
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หลวงสอน
 
1. นายสุรชัย  เสือสูงเนิน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ฉลองกลาง
 
1. นางสาวนันทิยา  พันธ์สาลี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงเกษร  ปรีชา
 
1. นางนรินทร์ฑมาศ  สีบูลา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายเอกภพ  ชูวงษ์
 
1. นางนรินทร์ฑมาศ  สีบูลา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงปวิชญา  เสมอเหมือน
2. เด็กหญิงสายธาร  ทองขอม
 
1. นางวีรยา  คำแหง
2. นางสาวนันทนา  พันตาวงษ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงพิยดา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคร้าม
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิริอุดมเดชา
2. เด็กหญิงเปมิกา  ดวงฤทธิ์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
2. นางสาวศิริพร  เจริญสุข
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายสุภนัย  เชื้อพันลาน
 
1. นายวีรภัทร  กองแก้ว
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กชายธนกฤต  บุญชื่น
2. เด็กชายรัชภัทร  ศรีสุข
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ในทอง
 
1. นางไพรพณา  ชัยปัญญา
2. นางสุภาพร  ศรีสุข
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กชายกิตติคุณ  สิงห์สนอง
2. เด็กชายนนทพัทธ์  เนียมงาม
3. เด็กหญิงสุวรรณี  สิงห์ทอง
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขำคำ
2. เด็กชายศิรภพ  ภู่อินทร์
3. เด็กชายศุภสัณห์   กงษบุตร
 
1. นางเนตรทราย  แก้วอินทร์ศรี
2. นางวันดี  คชสาร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงพรณิภา  เนตรมณี
 
1. นายสมปอง  ใจเบิกบาน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กชายศิริชัย  สลุงอยู่
 
1. นายศุภกร  ปานงาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มจุ่น
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สมัครลาน
 
1. นางสาววิภาวดี  แกล่งกล้า
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  จำเนียรพันธ์
 
1. นางสาวพรรษา  นิลละออ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายกันตชาติ  สอาด
 
1. นายสัมพันธ์  พานทิศธิ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  เชียงแสน
 
1. นายนริศ  ศรีนวล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายสิทธิพล  ช้างเผือก
 
1. นายสัญชัย  ประสานสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตันติไพจิตร
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  บิดขุนทด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงวีรดา  เรียงหน่า
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พิมหนู
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉ่าศิริ
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายอลังค์กรณ์  ทองคง
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  บิดขุนทด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายสุรชัย  อาจมุณี
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงวริศรา  ล้อมประเสริฐ
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศักดี
 
1. นางสาวปพิชญา  ชาลีวรรณ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงสกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงอัยการ
3. เด็กชายธีระเทพ  ละครชัย
4. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มจุ่น
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงษ์แดง
6. เด็กหญิงพรพรหม  สินพร
7. เด็กชายพีรธัช  โภคี
8. เด็กหญิงพีระนันท์  บุษบง
9. เด็กชายวรภัทร  แผ่นทอง
10. เด็กชายวรวิช  จันทฤกษ์
11. เด็กชายวรวุฒิ  สร้อยสูงเนิน
12. เด็กหญิงวีรดา  เรียงหน่า
13. เด็กหญิงหนึ่งกัลยา  รอดโฉม
14. เด็กชายอัศฏา  วงษ์แดง
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  หนองพุดซา
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
2. นางนภาพร  จันทะบูรณ์
3. นายวุฒิชัย  พุ่มอินทร์
4. นายหริพันธ์  กลั่นเชื้อ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงสกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงอัยการ
3. เด็กชายธีระเทพ  ละครชัย
4. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มจุ่น
5. เด็กชายพงศธร  ปล้องมาก
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงษ์แดง
7. เด็กชายพีรธัช  โภคี
8. เด็กหญิงพีระนันท์  บุษบง
9. เด็กชายวรวิช  จันทฤกษ์
10. เด็กชายวรวุฒิ  สร้อยสูงเนิน
11. เด็กชายอัศฏา  วงษ์แดง
12. เด็กชายอัษฏาวุธ  หนองพุดซา
 
1. นายสมเกียรติ  ชมภูนุช
2. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
3. นายหริพันธ์  กลั่นเชื้อ
4. นางศิประพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ใจกระสัน
2. เด็กหญิงกวิตา  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกิรติกา  เทศโล
4. เด็กหญิงจรรยพร  กะตุดเงิน
5. เด็กชายชัยชนะ  ราชวัฒฐา
6. เด็กหญิงญานิสา  เสมอโภค
7. เด็กหญิงฐิติมา  น้ำทิพย์
8. เด็กหญิงธัญรดา  คชวงษ์
9. เด็กชายธีรภัทร  แรงเขตรการ
10. เด็กชายธีรวัฒน์  คตเข็ม
11. เด็กหญิงนภัทสร  สาลีลาด
12. เด็กหญิงปุณยาพร  คชวงษ์
13. เด็กชายพันธมิตร  สุพร
14. เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งสันเทียะ
15. เด็กชายวรเวช  ชาดา
16. เด็กชายสิรภัทร์  เต็มแก้ว
17. เด็กชายอัญธพงษ์  สร้อยวัน
18. เด็กชายอานนท์  ทิพย์แสง
19. เด็กหญิงเขมจิรา  โรจน์อุดม
20. เด็กชายโสภณ  เขียวเซ็น
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางรำไพ  โพธิ์แดง
3. นางพัชรินทร์  ศรทรง
4. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
5. นางสาวเพชรรัตน์  วันขวา
6. นางสาวสายบัว  กล้วยดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษภาส  แทวกระโทก
2. เด็กชายกานต์ศักดิ์  จำปาขาว
3. เด็กชายกิตติพงษ์  สระใส
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำเสียง
5. เด็กหญิงตรีเพชร  กรอบจินดา
6. เด็กหญิงทักษิณา  บัวทอง
7. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  สมสะอาด
8. เด็กชายธนวัฒน์  กันกรุง
9. เด็กชายธรนินทร์  พงศ์ศรี
10. เด็กหญิงนิจจารีย์  ม่วงเรือน
11. เด็กชายนิทัศน์  พันหาญ
12. เด็กชายพีรภัทร์  เย็นใจ
13. เด็กชายวรพล  หล่อทอง
14. เด็กหญิงวรัญญา  ขำคำ
15. เด็กหญิงวาสนา  นิลลออ
16. เด็กหญิงสมฤดี  บุญมา
17. เด็กหญิงสุพัตทรา  ดวงจันทร์
18. เด็กหญิงสุละนันท์  จิตรจรูญ
19. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กลิ่นนวน
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปิยะวงษ์
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
2. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
3. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
4. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
5. นางสาวนุชจรินทร์  หลีกทุกข์
6. นายชัย  รักบุญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. นายธีรภัทร  ศรีสมบัติ
2. นายบรรพต  พูลทรัพย์
3. เด็กชายปิยพงษ์  เดชพละ
4. นายพิเชฐ  อาดโนนลา
5. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดำ
6. นายอำพล  บุญจันทร์
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
2. นายสมโชค  หัสสลีมูล
3. นายธนภัทร  โสมาบุตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลทอง 1. เด็กชายปัญณวัตน์  โตอิ้ม
 
1. นายสมหมาย  เย็นใจ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายอภิรัตน์  กสิจินดา
 
1. นายเบ็ญจม์  คำเมือง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่เตีย
 
1. นางชณิดาภา  นักดนตรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงจินดามณี  เดโชรัมย์
 
1. นายสมชาย  ไข่นิล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายพิเชฐชัย  สุรเวช
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายสิทธิโชค  คุ้มไข่น้ำ
 
1. นายพรเทพ  พูลดำริห์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงปณัฐศญา  เอนกศิลป์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กิจสาลี
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กชายชัยยศ  ราชแข็ง
 
1. นางวิภาวิี   แสวงหา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กชายวศิน  สมประสงค์
 
1. นางสาวธีรพร  เอนกศิลป์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 1. เด็กหญิงนภาพร  ช่วยดับโรค
 
1. นายอภิวุฒิ  ศิริชัย
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงอริสา  ผึ้งวงษ์
 
1. นางณัชชา  หัสสลีมูล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายวราเทพ  ภานนท์
 
1. นางเฉลียว  สุทธิจันทร์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. นายธนพล  นุสิน
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงนงนภัส  เนียมคำ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดำ
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. นางสาวกัลยวรรธน์  พันธรณี
2. นางสาวชนากานต์  ใจเที่ยง
3. นางสาวทัศนีย์  ใจว่อง
4. เด็กหญิงนราธิป  นาดี
5. นางสาวปริศนา  คำสม
6. เด็กหญิงพรพรรณ  ธรรมนาม
7. นางสาวสุรัมภา  เบ็งทอง
8. นายอมเรศ  สุระอำนาจ
9. เด็กหญิงอัญธิชา  หนูจันทึก
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
2. นางสาวชนิตา  โสมาบุตร
3. นางไพรงาม  ไกรนรา
4. นางสาวพรทิพย์  ปัดภัย
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงจิวาลักษณ์  วงษ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงชนิดา  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงชลฎา  ละเขียว
4. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนิล
5. เด็กชายณัฐภัทร  ทิพย์พงษ์
6. เด็กหญิงดวงพร  อุ้มบุญ
7. เด็กหญิงดวงหทัย  งิ้วฉิมพลี
8. เด็กชายตะวัน  ปิ่นแก้ว
9. เด็กชายธนดล  นิลเลี่ยม
10. เด็กชายธีรเดช  เกตุงาม
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงงาม
12. เด็กหญิงนวดี  แก้วสีหมอก
13. เด็กชายนันฐพัฒน์   ภูเขา
14. เด็กชายบูรพา  แช่มสกุล
15. เด็กหญิงปนัดดา  วิเศษทรัพย์
16. เด็กชายปิยพงษ์  หนูพรม
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รินทา
18. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สังคนาค
19. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขเกษม
20. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ลาดี
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชื่นพรม
22. เด็กหญิงลลิตา  ทรงพานุช
23. เด็กชายวนราช  กมลสินธุ์
24. เด็กหญิงวนิดา  สุขกุล
25. เด็กชายวรภัทร  จันทร
26. เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ขาว
27. เด็กชายวรเมธ  ทองประสิทธิ์
28. เด็กหญิงวาสนา  สิมมา
29. เด็กหญิงวิชญาพร  แฟงชัยภูมิ
30. เด็กชายศุภณัฐ  ปึกขาว
31. เด็กหญิงสิริวิมล  สอนราช
32. เด็กชายอำพล  ยินดีขันธ์
 
1. นายคำนึง  เย็นจิตร
2. นางพาสนา  น้อยทิม
3. นายปรัชญา  ขาวราศรี
4. นายนิทัศน์  ชุ่มจิตร์
5. นางสาวรัตติยาภรณ์  มาสี
6. นางสาวกัญญาภัค  นันตะภาพ
7. นางสาวรัตนมณี  ประดับมุข
8. นางพรทิพย์  ชมวิจิตร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายกษิดิศ  แว่วสอน
2. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงขวัญพร  พานถม
4. เด็กชายชาตพล  สุทธิสาร
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองจันทร์
6. เด็กชายณัฐพงษ์   หอยทอง
7. เด็กชายธีรภัทร  ผดุงผิว
8. เด็กหญิงยศพร  แก่นยงค์
9. เด็กหญิงศิราภรณ์  ม่วงกระโทก
10. เด็กชายเทพทัต  มานะทัศน์
 
1. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
2. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
3. นายพัทธนันท์  ธนสมบัติธิติชัย
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจรรยพร  ผุยเถื่อน
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พานิช
3. เด็กชายณัฐพล  พงษศรี
4. เด็กหญิงดรุณี  พุ่มทอง
5. เด็กชายนนทวัฒน์  นาคน้อย
6. เด็กชายภควัติ  จอมคำสิงห์
7. เด็กหญิงวรนุช  อังกาบ
8. เด็กหญิงสิรินรัตน์  นิมิตรบัณฑิตพงศ์
9. เด็กชายสุทัศน์  ว่องไว
10. เด็กชายอิทธิพล  พุฒเส็ง
 
1. นางคณิตตา  รู้กิจนา
2. นางศิริลักษณ์  พินิจชัย
3. นางสาวกุสุมา  มนัสสิทธิพันธ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิระภา  สุขศรี
2. เด็กหญิงจีรนันท์ฺ  เรืองสุนทร
3. เด็กหญิงฐิตาภา  คุณทรัพย์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์ธร  เกริกวิเชียร
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศรีตะรา
6. เด็กหญิงนันทิตา  ประพาน
7. เด็กหญิงวทันยา  กำแหงหาญ
8. เด็กหญิงวิภาดา  โมคสัก
9. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสัยคำ
 
1. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
2. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
3. นางสาวณัฐกานต์  สังข์กรม
4. นายพัทธนันท์  ธนสมบัติธิติชัย
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  อ่องชาติ
2. เด็กหญิงนัทมนต์  ขันทะ
3. เด็กหญิงวันวิสา  อ่ำไพบูลย์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จุพิมาย
5. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  จิตตรีลักษณ์
6. เด็กหญิงเมทินี  ขันทะ
 
1. นางสาวสุธิศา  กลัดสี
2. นางสาวอชิรญาณ์  อุดมลาภประเสิรฐ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กชายธรรมรัตน์  โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายนพรุจ  เปลี่ยนขุนทด
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผันสันเทียะ
4. เด็กชายสุพิชชา  ภูเวียงแก้ว
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสมักดิ์  ทวีขวัญ
2. นางสาวอภิรดา  ชุ่มตะคุ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1. เด็กชายวรวุฒิ  สาครรัมย์
2. เด็กชายเฉลิมมงคล  น้ำทิพย์
 
1. นายนรินทร์  อินทรวงส์สักดิ์
2. นางจิราพร  เขื่อนรอบเขต
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงปวิตรา  คำจันทร์
 
1. นางสำอางค์  บุญเสือ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงวรัฐญา  กองแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไม้เลี้ยง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารณี   จันสว่าง
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญมารักษ์พันธ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ทุมละออ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กอสูงเนิน
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์
 
1. MissMaricar  Aggabao
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทับพันธุ์
 
1. นางสาวนันทิยา  พันธ์สาลี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงกณิศา  เปรี้ยวเขียว
2. เด็กชายดนัย  สุขสุเสียง
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  โตทุ้ย
4. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมนวน
5. เด็กหญิงรุจิรา  คชประภา
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
2. นางพัชรี  จันทร์งาม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แคนสิงห์
 
1. นางสาววันวิสา  ทรงบันดิษฐ์
2. นางสาวChen  Huayang
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงธัญธร  รูปมงคล
2. เด็กหญิงธีวรา  เจริญทรัพย์
 
1. Mr.Alexander  Eneres
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงปรวีย์  แสงนิล
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  บรรจงชาติ
 
1. นางสาวอันชรี  หาภักดี
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  นิธิศรัตนภักดี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองชุม
2. เด็กชายชัยมงคล  จันทร์เจริญ
3. เด็กชายธนกร  เมฆกระจ่าง
4. เด็กหญิงธรรยพร  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ได้ด้วยเพียร
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เกษไชย
 
1. นางสุนีย์  สีสด
2. นางทองพูล  ทับพุ่ม
3. นางสาวบุญมา  สุขนา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  สมจิตร์
2. เด็กชายทัศกรณ์  สินตะคุ
3. เด็กชายวสันต์  สีกาบบัว
4. เด็กชายศิรพัฒน์  อยู่ปาน
5. เด็กชายอภิศักดิ์  สาบก
6. เด็กชายอัฐวุฒิ  นาคสุข
 
1. นายดนัย  เนื่องขันตรี
2. นายวีระวุฒิ  อุดชา
3. นายทวี  บุญตั้ง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กชายจิรภาส  บัวหอม
2. เด็กชายจิรายุ  มาไพร
3. เด็กชายชัยชนะ  เผินครบุรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลับขุนทด
5. เด็กชายปิยะชัย  สาสุด
6. เด็กชายรัชชานนท์  หวินสูงเนิน
7. เด็กชายสมพงษ์  พรมมาก
8. เด็กชายเกรียงไกร  ยอดกระโทก
 
1. นายนิพนธ์  จันทะโพธิ์
2. นางสาวจุฑาเพชร  ศัลยพงษ์
3. นางรังสิมา   จันทะโพธิ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ซับกิ่ง
2. เด็กชายณัฐพล  ปานหมอ
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สมิงวัลย์
4. เด็กชายธีรเดช  อ่องสะอาด
5. เด็กชายนพวินท์  หริ่มสืบ
6. เด็กชายนรภัทร  ยินยน
7. เด็กหญิงพัชลิน  แนบกลาง
8. เด็กหญิงศิริพร  กล้าดี
9. เด็กหญิงศิริพร  เกตุอยู่
10. เด็กชายอาคเนย์  เหมือนตาล
 
1. นางสาวอัญชลี  พันกลั่น
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพวง
3. นางสาววราภรณ์   ชำนาญแก้ว
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทิพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ประโยธิน
4. เด็กชายบันทรากานต์  โกนกระโทก
5. เด็กชายวสุรัตน์  นพพันธ์
6. เด็กชายสิวะ  หอมสุวรรณ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  มีสนม
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ป้อมทอง
9. เด็กหญิงเบญจา  ตราบุรี
10. เด็กหญิงเปรมวดี  สิงห์ทุย
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญทอง
2. นางปิยะมาศ  สายแสง
3. นางสาวปณิสรา  ห้องกระจก
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชวงษ์
2. เด็กหญิงวนัญญา  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงศิรินภา  เที่ยงเต็ม
4. เด็กหญิงศิลารักษ์  ปราณีชาติ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เหขุนทด
 
1. นางสาวประทีป  ใจมงคล
2. นางณัชชา  หัสสลีมูล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  พัฒเสน
2. เด็กชายพงศธร  ขันคำ
3. เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา
 
1. นางสาวสุกัญญา   บุญส่ง
2. นางสาวหทัยทิพย์  นันโต
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงชนานันท์  เหว่าสำเนียง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บำรุงลาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานจตุรัส
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ยาทิพย์
2. นางสาวสุภาพร  โสภโณทัย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   จันทร์พุดซา
2. เด็กหญิงรัชนีกร   ทาษีธง
3. เด็กหญิงสุภัตรา  จงดี
 
1. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  นันทะสูน
2. เด็กหญิงประทานพร  จำปาแพทย์
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์นา
2. นางนภาพร  มหัจฉริยานุศาสน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ฝ่ายเป็น
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์นา
2. นางนภาพร  มหัจฉริยานุศาสน์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กชายนวพล  กลิ่นเฉย
2. เด็กหญิงอารยา  บุญประเสริฐ
 
1. นายโกมิน  มาลา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายธนวิน  โครัมย์
2. เด็กชายธนากร  ประภาแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  อู่เงิน
2. นายวิเชียร  โตแย้ม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงทิชากร  กระพงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนราวรรรณ  สุวราช
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิชัย
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร
2. เด็กชายสัณห์ปองคุณ  จันทรนิยม
 
1. นายครรชิต  คำคิด
2. นางภัทรียา  บุญเผือก
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แซ่โค้ว
2. เด็กชายสุทธิราช  ศรีชาวนา
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
2. นายรณชัย  หว้ามา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางราก 1. เด็กหญิงนลินธารา  โพชวัฒน์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  พานใหม่
 
1. นางสาววาสนา  อินทรทะกูล
2. นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายศุภกร  จันทร์เกตุุุ
2. เด็กชายหนุเทพ  อินทจันทร์
 
1. นายมานพ  โสมดี
2. นางสาวกนกวรรณ  หมื่นชาตรี
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับจำปา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รอดภัย
2. เด็กหญิงวรัชยา  ท้าวดี
 
1. นางสาวกิตติยา  นุสรณ์กิตติกุล
2. นางธัญญลักษณ์  คล้ายบุญ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  สีสมุทร์
2. เด็กชายปวรุตน์  เถื่อนถ้ำ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์แสน
2. เด็กชายลีโลรี  สีวงษา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทัพธานี
 
1. นายภูมิ  โคกขุนทด
2. นายไพฑูรย์   โหโมลา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายทัตเทพ  เห็งขุนทด
2. เด็กชายธงไชย  ครูทำนา
3. เด็กชายพีรพัทธ์  การะเกตุ
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กหญิงศรัญญา  บริสุทธิชน
2. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  สุรีย์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นางธิติมา  ศรีพุ่ม
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายจักรชาติ  พันปิ่น
2. เด็กชายณัฐพล  กุลเสือ
3. เด็กชายทองแท้  รสหอมดี
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นางสาวจิตติมา  ยันต์วิเศษ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายชลแดน  สิงห์นวล
2. เด็กชายปวริศร  นนทะสุข
3. เด็กชายวรเมธ  ใจหลัก
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ดีลัง
2. เด็กชายธนายุทธ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายปรวิทย์  ทองสำลี
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นายยงยุทธ  ใสสะรัง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับจำปา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณโรจี
2. เด็กชายธีรพงศ์  ป๊กต๊ะ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  จำปาวงษ์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พุมานนท์
2. นางสาวสุวารี  เนตรพลับ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายกฤษณะ  เกิดนุ่น
2. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วโสด
3. เด็กชายสุกฤต  ชอบคุย
 
1. นายคมธนา  ชอบคุย
2. นางสาวชาญา  สาฤทธี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เกณขุนทด
2. เด็กหญิงอคิราภ์  สาระภา
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เกณขุนทด
 
1. นางพรสุดา  พิมพล
2. นางสาวนริสรา  สุกาญจนะ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายธนกร  ศูนย์พวงษ์
2. เด็กชายมนูญกฤษ  แดงประคำ
3. เด็กชายอนุชิต  ปานทิพย์
 
1. นางจุรีรัตน์  พิลึก
2. นางสุพรรษา  กรอกสำโรง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรรอด
2. เด็กหญิงพัชราภา  กันศิริ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสลุง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่องละออ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงศิริสุข  ปุ๊สวัสดิ์
 
1. นางสายฝน  บัวหลวง
2. นายสุรศักดิ์  ปานพรหม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรวี   ศรีโชค
2. เด็กหญิงตันหยง   พรมประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนัทภรณ์   รัตนหุล
4. เด็กหญิงอริศรา   นงวิหก
5. เด็กชายเดชา   อินกล่ำ
6. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ   ชูเรณู
 
1. นางสาวณิชาภา   สมัครลาน
2. นางสาวมัทนียา   หนูปั้น
3. นางสาววรรณิดา   สุขโสม
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงชลธร  กาละมุล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงษ์ท้าว
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ภูดารัตน์
 
1. นางมยุรา  โลหะเวช
2. นางธนสิตา  วงษ์อุทัย
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัณฑิต
2. เด็กหญิงปวีณา  มั่นยืน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีบำรุง
 
1. นางสาวสุธิศา  กลัดสี
2. นางสาวกชพร  หงษ์สกุล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงภัทรพร  สุขบุญ
2. เด็กชายศราวุฒิ  กองไทยสงค์
3. เด็กหญิงสุวรรณศา  พิญโญศรี
 
1. นางสาวธนวันต์  พิมสาร
2. นางสาวกันตนา  ยิ้มเทียน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  โมรา
2. นางสาววรรณษา  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  อ่อนเป้า
 
1. นายชาติ   ประวะเสนัง
2. นางสาววัชรีย์  ทองอินทร์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เพ็ชรอินทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ท้าว
3. เด็กหญิงอัจฉรา   มณทา
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
2. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สำเภาลอย
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ  พิมขุนทอง
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  แย้มสัจจา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พุ่มสกุล
2. นางสาวธนาภรณ์  จันทร์เกษม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลทอง 1. เด็กหญิงกฤษณา  อัดใส
2. เด็กหญิงภนิดา  อัดใส
3. เด็กหญิงมีนา  ยิ้มเยื้อน
 
1. นายเสริม  ธรรมศรี
2. นางสาวภาพิมล  นามบัวน้อย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เคยนา
2. เด็กหญิงปริศนา  อ้วนถาวร
3. เด็กหญิงภัชราภณ์  เดชมะเริง
 
1. นางศิริลักษณ์  ตุ้มเพชร
2. นางจำเรียง  สิงห์ทอง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พุกะ
2. เด็กหญิงนฤมล  เย็นจิตร
3. เด็กหญิงพัชพิชา  บุญธรรม
 
1. นางสาวกฤติกา  ศรนิกร
2. นางลัดดา  บัวศรี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงจินตนา  การเร็ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงเพชรนิดา  แสงแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  สลุงอยู่
2. นายเกรียงไกร  แก้วทองคำ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  อ่อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงธนิกา  วาจาอ่อน
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ  อ่อนสันเทียะ
 
1. นางมยุรี  สภาพกาย
2. นางขนิษฐา  ขันตี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. นางสาวนุสรา  ต่างจรูญ
2. เด็กหญิงพิมพ์โสภา  ศรีด้วง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุดการุณ
 
1. นางมยุรี  สภาพกาย
2. นางดวงเนตร  ทวีเขตร์กิจ
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรเดช   จันสว่าง
2. เด็กชายยุทธนา   ยืนยาว
3. เด็กหญิงสิราวรรณ   นุ้ยปลี
 
1. นางสาวชญาพิมพ์   เพชรกังสดาล
2. นางมัณทนา   ช่างเหล็ก
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 1. เด็กชายภาณพัช  โปร่งเจริญ
2. เด็กหญิงเกวลิน  วงษาไชย
3. เด็กหญิงโชติกา  ชื่นชวน
 
1. นางพัชรี  ไชยารักษ์
2. นางสาวนิชากร  ศรีไพฑูรย์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางปัทมาวดี  ผาสุข
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายชัยยา  เปี่ยมท่า
 
1. นายนันทพงศ์  อ่อนตา
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขเกษม
 
1. นางสาวกัญญ์ชิสา  นิธิศรัตนภักดี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีประสม
 
1. นางพรทิพย์  พันสอาด
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กชายศราวุธ  ศรีบรรเทา
 
1. นางสาวขวัญชนก  ศิลป์ประเสริฐ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสมา 1. เด็กหญิงสุขพรรษา  พรมมา
2. เด็กหญิงสุนิสา  กันหาสร้อย
3. เด็กหญิงอริสา  น้อยแก้ว
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมจรัส
2. นางโกศล  กาหลง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายนฤเบศร์  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทรงเจริญ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ชรกระจาย
 
1. นางศรินยา  จันโนทัย
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เสือบัว
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีประสม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทิมขุนทด
 
1. นางพรทิพย์  พันสอาด
2. นางสาวรัตนา  สุขปาโมกข์
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สังใย
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
2. นางสาวสุณี  พรสี่
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายนรินทร  กุ่มถาวร
 
1. นางพัชรี  จันทร์งาม
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายกรรชัย  อินทรักษา
 
1. นายไกรฤกษ์  มุขพันธ์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กชายเอกพล  คัมภิรานนท์
 
1. นายชูศักดิ์  ชัยปัญญา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายนพรัตน์  อินทรเหนียม
 
1. นางวันเพ็ญ  มุกขันธ์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ชุนทะจินดา
 
1. นายวุฒิไกร  เกษไชย
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายปฏิภาณ  งามบุญยฤทธิ์
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงตรีวิภา  กุ่มถาวร
 
1. นายภพปฤตพรรณ  สมชนะ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายงาม
2. เด็กหญิงจริยา  ประจิตร
3. เด็กหญิงปริญญา  แสงสงคราม
4. เด็กหญิงวรัมพร  เลื่อยกระโทก
5. เด็กหญิงวรินทร  ปานโต
6. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ภักดี
7. เด็กหญิงอรทัย  ฉายงาม
 
1. นายวินัย  หลาบงาม
2. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
3. นางสาวฬุจิวรรณ  เกตุสำราญ
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กชายกฤษณ  มายา
2. เด็กชายปณิธิ  เครือรัตน์
3. เด็กหญิงภัทริดา  จุมพล
 
1. นางสาวนฤมล  สายคำด้วง
2. นางสาวทัศนีย์  เงินอยู่
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงชุติมา  ฉางงูเหลือม
2. เด็กหญิงพัชชา  บุญกลิ่น
3. เด็กหญิงวราพร  นัยผ่องศรี
 
1. นางสาวเกศิณี  พรมน้ำ
2. นางสาวสุวรรณรา  นาทอง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พันผล
2. เด็กชายบวรศักดิ์  สินสำอางค์
3. เด็กชายเจริญศิริ  สายป่าน
 
1. นางจริยา  พิมพา
2. นางคนึง  เข็มทอง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายจิรายุ  เย็นใจ
2. เด็กชายชนสรณ์  ครจงโก
3. เด็กชายศรันย์  จำปาฮาด
 
1. นายวิเชียร  โตแย้ม
2. นางสาวสุชาดา  อู่เงิน
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แนมประนาม
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สายทอง
3. เด็กหญิงปาลิตา  ประดับกร
 
1. นางสาวรัตนา  สุขปาโมกข์
2. นางสาวอัญชนา  พิมพ์ปรุ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายชยากร  จันลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทิมขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  เกษไชย
2. นายประดิษ  ภูนบผา
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ตับกลาง
2. เด็กชายสมยศ  ถาวร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มเจริญสุข
2. นายไกรฤกษ์  มุขพันธ์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางราก 1. เด็กชายธนดล  ชินพันธ์
2. เด็กชายธีรพล  เสมาทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์
2. นางสาววาสนา  อินทรทะกูล
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล
 
1. นางสวรินทร์  นิมิตภาวัฒน์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิชัย
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กชายกิตติพัศ  มิสา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมสุนทร
3. เด็กชายชนากร  ศาลางาม
 
1. นางขวัญฤดี  แววเพ็ชร
2. นางสาวนาวินี  ถูกอย่าง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายคมชาญ  กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงนิตยา  มุ่งเขื่องกลาง
3. เด็กหญิงศิริโสภา  สวัสดิ์เสวี
 
1. นางสาวนันทิญา  กาลเขว้า
2. นางสาวปรียาลักษณ์  เจริญวารี