รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงเนียง  -
 
1. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรกุล
 
1. นางสาววารุณี  ปัญญาเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. นางสาวพิมลวรรณ  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกฤติธี  เทพเทียน
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงชนกานต์  รักษี
 
1. นางสาววันธนา  โพธิ์ศรีทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายธนกิตติ์  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายตะวัน  เรียงรัตน์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงศิรภัสร  ศรีโมรา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงพรรณนสุ  สุขประเสริฐ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกริณฑัตน์  ฟองงสุพรรณ
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงวริศรา  สัจจสวัสดิ์
 
1. นางจันทรา  ช่างปรีชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทิวาวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แสนจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  มากบุญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงธารารัตน์   สัตบุตร
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ราชบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงวริศรา  หิมโสภา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
2. นางสุดา  เงินงาม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงบุญฑริก  ระย้าย้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กระจ่างรัตน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
2. นางสาวพัทธนันท์  วิมลทิพย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงวาสนา  พึ่งงาม
2. เด็กชายสินชัย  เกตุประทุม
 
1. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
2. นางสาววิภาพรรณ  โพธิ์ไพจิต
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  แย้มน้อย
2. เด็กหญิงโชติกา  มะมี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เงินงาม
 
1. นางสาวภัคชนก  ทองจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธรรมกูล
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงญาณิศา   ศรีเหรา
 
1. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธัญดา  พวงไทย
2. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  โฉมตระการ
3. เด็กหญิงยมลพร  พวงสุข
 
1. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
2. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  จดจำ
2. เด็กหญิงศรัณยา  ภักดีสวาท
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินจันทร์
 
1. นางณัฐชา  จันทมัด
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  นุชกระแส
2. เด็กหญิงยมลพร  รังสวัสดิ์จิตร์
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  จีนฉาย
 
1. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
2. นางสาวนฤมล  สีโสภา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  คงสุขี
3. เด็กหญิงอรัญญา  เซี่ยงฝุง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสาวสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธนภัทร    มณีอินทร์
2. เด็กชายวงศกร   โพธิ์พรหม
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกาะลอย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์อินทรีย์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงแพรวา  สอดศรี
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงธันญพร  เซี่ยงหลิว
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  หงษ์โต
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจรีภรณ์  สะสม
2. เด็กหญิงวรชยาภรณ์  อักษรศาสตร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนกานต์    โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงสหัสยา    บุญมาก
 
1. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
2. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงไอรดา  อารีจันทวัฒน์
 
1. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอัครเดช  กัณหาสุระ
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนากรณ์  เมืองนก
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายวศตม์  จ้างอีจาง
 
1. นางสาวบุหลัน  ทองดี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พ่วงแสง
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพัทธดนย์   เหมือนอ้อย
2. เด็กหญิงอภิชญา  บัวเอี่ยม
3. เด็กหญิงอัยรินทร์   ขุนณรงค์
 
1. นายณฐภัทร    แก้วกุ่ม
2. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชนกันต์    ภาชวงษ์
2. เด็กชายชัยณรงค์  ขาวเป็นใย
3. เด็กชายทรงพล    ศรีสง่า
 
1. นายณฐภัทร    แก้วกุ่ม
2. นางสาวนิสรากานต์   เกณฑ์ชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฐิติวราดา  สระหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนิชาภา  นันทอินทร์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  บัวคลี่
 
1. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
2. นางสาวนิดา  อิ่มสมบูรณ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกิ่งคุณากร  สุวรรณศรี
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ประเสริฐสิริสิทธิ์
3. นางสาวเพชรลดา  เพ็ชรประกอบ
 
1. นางสาวนฤมล  ทองงาม
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงฐิดาภา  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงนริศรา  สร้อยอุดม
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ผลจรัญ
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงณัฐธชา  นักจะเข้
2. เด็กชายธนพล  แผนสมบูรณ์
3. เด็กชายอนุภัทร  พระพรม
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาวแสงระวี  กาฬษร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กหญิงสุจิรา  สืบดา
3. เด็กหญิงสุรภา  ชาวไธสง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พรดี
2. นางสาวพัชรารัตน์  สิทธิเลาะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  รัศมีพรหม
2. เด็กหญิงธิภาพรรณ  เขื่อนพรม
3. เด็กหญิงนภาศร  สาดบุญสร้าง
 
1. นางสาวอนงค์  เบ้าชาลี
2. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายพัชรพล  กล้วยตาณีย์
2. เด็กชายรัตนโชติ  ยวงสอน
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนชัย  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กชายธนทัต  ประกอบธรรม
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธันวา  แสงดาว
2. เด็กชายอันนา  กาญจนบูรพา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายพงศกร  เปรี่ยนสมุทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  จีนพันธุ์
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายจิรายุส  วงค์อาษา
2. เด็กชายณัฐนันท์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
2. นายอุดร  เรือนรื่น
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายชยุตพงษ์  แก้วโกมุด
2. เด็กชายธนภัทร  บุญประเสริฐ
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
2. นายวิเชียร  เกิดสมบัติ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณัชพล  กาญจนสิงโต
2. เด็กชายรวินันท์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นางสุกัญญา  เสริมสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงชัชญา  บึงลอย
2. เด็กหญิงปุณณดา  โฉมงามดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรทา
4. เด็กหญิงรุ้งลดา  ธะนนไชย
5. เด็กหญิงสุพินญา  โชติช่วง
 
1. นางสาวมนัสสนันท์  อรรถมานะ
2. นางสาวฟ้าศรีทอง  บุญรักษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงณิชาภา  สามเสือง
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ธนูศร
3. เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีทุมมา
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิมลทิพ
 
1. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
2. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
2. เด็กชายฑีฆทัศน์  สาลีผล
3. นางสาวณัฐฐิรา  พวงนิล
4. เด็กหญิงประกายทิพย์  สาลีผล
5. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญลือ
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชนานันท์  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เภาเสน
3. เด็กหญิงพัชรา  โพธิ์พรหม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  เทพคำ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ปั้นหยา
 
1. นางประทุม  บุญมาเกิด
2. นางชื่นกมล  จิตนิยม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีขาวผ่อง
2. เด็กหญิงจารุภา   แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงธีรดา  กุญแจทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมพิทักษ์
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  ติงสะ
 
1. นางสาวภาสินี  กลมกล่อม
2. นางสาวสุพรรณิภา  แก้วมณี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงปณิดา  พูลคล้าย
2. เด็กชายมานะ  แมนสรวงรัตน์
3. เด็กหญิงมุธิตา  ทองเชื้อ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เหี้ยมฺหาญ
 
1. นางธิดารัตน์   พุทธิสาร
2. นางสาวจิตราภรณ์  ภุมรินทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกฤตภัค   แสงทอง
2. เด็กชายธนชัย  จันทร์ชมยง
3. เด็กชายนพกร  ตันติกุลไพบูลย์
4. เด็กชายสหพัฒร์  สมบุญ
5. เด็กหญิงสุนันทา   ยิ้่มใหญ่หลวง
 
1. นายภัทรไชย  ศรียานา
2. นายอรรถพล  บุญรัตน์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. นางสาวจันทกานต์  อุทัศน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดุสรักษ์
3. เด็กชายธิติพัทธ์  พรามมณี
4. เด็กหญิงพรนภา  งามสีทา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไทยลา
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นายกิตติพงษ์  สีสุข
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอกชะเอม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อุดมบูรณ์
3. เด็กชายธนิษฐ์  สุคันธจันทร์
4. เด็กชายธีทัต  พุทธชงค์
5. เด็กชายปิติพล  กิจการนา
6. เด็กหญิงพัชรพร  มะทา
7. เด็กชายพิชิตพงษ์  พิกุลศรี
8. เด็กหญิงภณิดา  สบายแท้
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทุ้ยเพียน
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  โอสถเจริญ
11. เด็กชายอธิภัทร  ชิดปรางค์
12. เด็กหญิงอภิศรา  ชาวบ้านกล่าง
13. เด็กหญิงเกวลิน  อนุพงษ์อภัย
14. เด็กชายเสกสรร  คำทอง
 
1. นางเกศนี  ช้อยเชื้อดี
2. นางสาวชุลี  เกตุคง
3. นางสาวอมรา  อินทร์สกุล
4. นางสาวชุลี  เกตุคง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสุปวีณ์  ชัยเจริญ
 
1. นางสาววัลลิสา  เทพเทียน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมอาจ
 
1. นางสาวบุศรัตน์  แซ่เล้า
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อยู่ถิ่น
2. เด็กชายธนกาญจน์  พงษ์รักษา
 
1. นางสาวสุพรรณษา  พานณรงค์
2. นางสาวนฤมล  งิ้วแถว
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาซ่า
2. เด็กชายปณภัทร  สร้อยเพชร
 
1. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงนฤมล  พวงทอง
2. เด็กชายภูดินันท์  เขียวไสว
 
1. นางวิไล  ศรีสุข
2. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกนภา  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มกระจันทร์
3. เด็กหญิงนัทชา  แซ่ไหล
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  นมนาน
5. เด็กหญิงพัชธิดา  นาสุรินทร์
6. เด็กหญิงสิราวรรณ   เมืองนิล
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำโตนด
8. เด็กหญิงสุภัค  เล้าสกุล
9. เด็กหญิงสุมนัศ  เล้าสกุล
10. เด็กหญิงแพรวพลอย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางรำพรรณ  กุลขลา
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
3. นางชุติมา  ศิริรังษี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ไหล
2. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ไหล
3. เด็กหญิงธนัชญา  เรืองนรา
4. เด็กหญิงนฤมล  แห่หล้า
5. เด็กหญิงนิติยา  คนงานดี
6. เด็กหญิงพรลภัส  สุชีวผลิน
7. เด็กหญิงลักษณพรรณ  คำตัน
8. เด็กหญิงหทัยชนก  มงคลพาณิชย์
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลสมบัติ
10. เด็กหญิงเบญจพร  เบญจวลีพร
 
1. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
2. นางสาววลัญช์รัตน์  จิตมะกล่ำ
3. นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงฐานิดา  สีดาคูณ
2. เด็กหญิงบัว  วังใหญ่
3. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์แสนสุข
4. เด็กหญิงวรกานต์  สุขนิยม
5. เด็กหญิงวาสิตา  ปลื้มโต๊ะสะอาด
6. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สระหงษ์ทอง
7. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พันอิน
8. เด็กหญิงหทัย  อ่อนสมจิตร
9. เด็กหญิงอทิตยา  วังใหญ่
10. เด็กหญิงอารียา  จะโก
 
1. นางสาววิกานดา  เผ่าสวัสดิ์
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
3. นางนัดดา  สุคนธมณี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกัลยากร  หรีหร่อง
2. เด็กหญิงจีระนันท์  สุนทอน
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก้วคูนอก
4. เด็กหญิงวันนิสา  ทัศนาจร
5. เด็กหญิงวันวิสา  ทัศนาจร
6. เด็กหญิงวาสินี  ผิวเผือก
7. เด็กหญิงสุคณธา  พรหมทัศน์
8. เด็กหญิงสุชานรี  อุ่นเรือน
9. เด็กหญิงอาภาพร  จันทพิมพ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  ไกรหา
 
1. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
2. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
3. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คงเรือง
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ชุมคำน้อย
3. เด็กชายซ่อน  -
4. เด็กชายธัชชัย  ปิ่นสุวรรณ์
5. เด็กชายธีรกานต์  สุขเกษม
6. เด็กชายวรกานต์  ศักสันติกุล
7. เด็กชายวิทยา  คงเรือง
8. เด็กชายวีรเทพ  บุญเรือง
9. เด็กชายอดิศร  ขำพระบุตร
10. เด็กชายเสกฐวุฒิ  ผิวหอม
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
3. นางนันทวัน  เสริมสุข
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกมลศักดิ์  แก้วบัวดี
2. เด็กชายณัชภัค  อาจมูลลา
3. เด็กชายธงชัย  คเชนธร
4. เด็กชายธันวา  แผนกุล
5. เด็กชายนันทชัย  จิตนิยม
6. เด็กชายวรวุฒิ  เนียมทรัพย์
7. เด็กชายอาทิตย์  ชำนาญป่า
 
1. นางสาวรังสิมา  เรือนรื่น
2. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
3. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายธันยธรณ์  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กชายธาวิน  รักอยู่
3. เด็กชายนรภัทร  มัยกลาง
4. เด็กชายพงศกร  รถจักรดี
5. เด็กหญิงยุพา  แดงดี
6. เด็กหญิงรดา  แก้วเลาขวัญ
7. เด็กชายศิวัฒน์  แก้วบัวดี
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เปียสง่า
9. เด็กชายเมธิชัย  วงดีอิน
10. เด็กชายเมธี  เจิมสุวรรณ
 
1. นางณัฐชานันท์  อักษร
2. นางสาวภณิดา  ขวัญใจสกุล
3. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  พรหมจรรย์
 
1. นายปภณ  ผิวทองงาม
2. นางสาวสิริกานต์  แก้วทิมบุตร
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสมิตา  ลึกวิลัย
2. เด็กหญิงอริสา  วันดี
 
1. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
2. นางสาวสุนันท์  เหมือนทัด
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สร้อยระย้า
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายเอกชัย  นาระโต
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  งอนรถ
 
1. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิแพทย์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงศันศนีย์  คุณพันธ์
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงเมษา  รักราษฎร์
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงอนัญญา  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายศรัณย์  พลเสน
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  มณีนิล
2. เด็กหญิงจารวี  ขุนบูรณ์
 
1. นางสาวบุญนาค  ไทยนวล
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เพชรปานกัน
2. เด็กชายธนนชัย  เถาว์พันล้อม
 
1. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พระมาลา
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรีชาวนิชย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เชื้อสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใยเกตุ
3. เด็กหญิงปานอุษา  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวราตรี  ภูโต
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์ภักดี
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณใจ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  อ่อนเบา
3. เด็กหญิงไปรยา  วันทอง
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
2. นางสังวาล  แก่นจันทร์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศารสาลิน
2. เด็กชายวัชรวี  เนตรแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยศรีเมือง
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
2. นางสาวภัททิญา  รงค์ฤทธิไกร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายกิตตินันทร์  ใจดี
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกษิฐา  ดอนเจดีย์
 
1. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายธีรภัทร  บริสุทธิ์
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธนภัทร  ปุยสมุทร
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอรรมริณ  จีนฉาย
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงอติกานต์  โภคา
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงวารุณี  สุวรรณเกิด
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงประภัสสร  แย้มชื่น
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายเอกราช  พลพวก
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายนันทกร  พัดไสว
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  จิตรธรรม
 
1. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกตัญญู  ชูศรีจันทร์
2. เด็กชายชญานนท์  ทองลิ้ม
3. เด็กชายฐิติพงศ์  ทองลิ้ม
4. เด็กชายณัฎฐชาติ  พลายละหาร
5. เด็กชายธีรภัทร  บริสุทธิ์
6. เด็กชายนนทกร  บุตรแสง
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยมณี
8. เด็กชายพงศภรณ์  ประทุมสูตร
9. เด็กชายพิชญุตย์  ครุฑากูล
10. เด็กชายวรพรต  บุตรแสง
11. เด็กชายหริณโรจน์  น้อยมณี
12. เด็กชายอนุสิทธิ์  การะเกด
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รูปคมสัน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุมณี
4. เด็กหญิงบุษบา  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อิ่มทอง
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายปิยะบุตร  เกิดโพธิ์ชา
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายดำรงรัตน์  สระทองล้วน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูสุวรรณ
 
1. นางอัมพร  บัวแตง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายธัชชัย  อินทะกาศูนย์
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเรือง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมลา
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สุวาส
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปักครึก
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อังกาบ
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายปฎิพล  เขาทอง
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงนงนภัส  พยาบาล
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองยิ้ม
 
1. นางสาวภัคศรันย์   ชาปู่
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายธัชชัย  อินทะกาสูนย์
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจตุพร  ปานบุญลือ
 
1. นางอารี  สงคราม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กหญิงชนกานต์  อ่อนน้อย
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีวิเชียร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนัดดา  สิทธิมาชาติ
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  แสงสว่าง
2. เด็กชายกฤษฎา  อินทร์ตรา
3. เด็กหญิงกาญจนรักษ์  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กหญิงกุลสตรี  นกขวัญ
5. เด็กชายจิรพัชร  มีศรี
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยาหอม
7. เด็กหญิงณัชณิชา  โสไกร
8. เด็กหญิงธัญย์ชนก  วงษ์ขวัญเมือง
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นันท์ดอนคา
10. เด็กชายนนทพัทธ์  มารูปหมอก
11. เด็กหญิงนภัสสร  ผลานิสงค์
12. เด็กชายนันทพงศ์  ผิวอ่อนดี
13. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปรางค์จันทร์
14. เด็กหญิงนิภาธร  กลั่นแก้ว
15. เด็กหญิงปรียานันท์  รักอู่
16. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจยง
17. เด็กหญิงพรชิตา  ดิษเทศ
18. เด็กชายพัชรพล  วงศ์ทอง
19. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มีสินธ์
20. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  มั่นคงดี
21. เด็กหญิงภัทรชนน  คงเสือ
22. เด็กหญิงภัทรวดี  ดิษเทศ
23. เด็กชายรุ่งโรจน์  มากระจัน
24. เด็กหญิงวรรณกานต์  พลายละหาร
25. เด็กหญิงวัลลภา  ม่วงดี
26. เด็กชายวิศิษฎ์  ครุฑากูล
27. เด็กหญิงศศินิภา  แก้วเลาขวัญ
28. เด็กหญิงสุภาพร  รักษี
29. เด็กชายหนึ่งตะวัน  โอสถ
30. เด็กหญิงอดิสา  วงศ์แก้ว
31. เด็กชายอนุพงษ์  จ่าเมือง
32. เด็กชายอิทธิพัทธ์  นาคทองอินทร์
33. เด็กชายอิสระ  ศรีบุญเพ็ง
34. เด็กหญิงเกตุศิริ  ฟักทอง
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รุ่งสว่าง
36. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สระหงษ์ทอง
 
1. นายอนันต์  สุขจันทร์
2. นางสาวเรวดี  บุญมาก
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายคมกิจ  ยอดเพ็ชร
2. เด็กหญิงนัณธิดา  เติมประโคน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แช่มละออ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คูหา
5. เด็กชายภูริภัทร  แก้วเณร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  มหาง้อ
7. เด็กหญิงมุชิตา  ผิวแดง
8. เด็กชายศิวัช  ใจดี
9. เด็กชายสรวิศ  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีทอง
 
1. นางสาวจิตติมา  นิ่มพิบูลย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายฐิติกร  แอ่นเพชร
2. เด็กชายณัฐภูมิ  นิลรอด
3. เด็กชายธนทัต  ซื่อสิน
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลั่นอ่ำ
5. เด็กหญิงนันทิชา  วงโคคุ้ม
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสายใจ
7. เด็กหญิงมนัสดา  โม่มาลา
8. เด็กหญิงสิรีธร  เฉยศรีเพ็ชร
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  หวังสกุล
10. เด็กชายอภิรักษ์  แดงเพชร
 
1. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นางพัชรี  หอมหวล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เสียงโสม
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขสมัย
4. เด็กหญิงพิชญาภา  มณฑาทัศน์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เห็นประเสริฐ
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  หมื่นชำนาญ
 
1. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
2. นางพิสมัย  สุคนธมณี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงการะเกด  หร่องบุดศรี
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  อ้วนทา
3. เด็กหญิงนวพร  แก้ววงสา
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตะเพียนทอง
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตะเพียนทอง
6. เด็กหญิงสุชาดา  จิตรคำ
7. เด็กหญิงเกศสิริ  สระทองวงษ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
2. นางนันทวัน  เสริมสุข
3. นางสาวเนตรนภา  เชี่ยวชาญชัย
4. นางสาวนางบังอร   ชื่นชวน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดปลั่ง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิไลประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  เตี้ยทอง
4. เด็กหญิงรัตนากร  สุกใส
5. เด็กหญิงศรัยรัตน์  เนตรสว่าง
6. เด็กหญิงสุธาธินี  ทองเชื้อ
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัดไสว
8. เด็กหญิงโสพิศตา  ญาติวงค์
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
3. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจิราภัทร  โพธิ์พิจิตร
2. เด็กหญิงนิตยา  ฉิมพงษ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  จรูญศรี
4. เด็กหญิงภคพร  ทัศน์เอี่ยม
5. เด็กหญิงอารียา  ภาษิต
6. เด็กหญิงเขมิกา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
2. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลีดี
2. เด็กหญิงกิรณา  แย้มดีเลิศ
3. เด็กหญิงจารุนิภา  แผนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงชนิดา  สมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมโลกา
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  กำมะณี
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มั่นคงดี
8. เด็กหญิงรมย์รวี  ปีเสือ
9. เด็กหญิงสิรีธร  วิเศษสิงห์
10. เด็กหญิงสุธาดา  ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสุรภา  ชูศรีจันทร์
12. เด็กหญิงอัญชิสา  รักอู่
13. เด็กหญิงอาภัสรา  เลิศเลาขวัญกุล
14. เด็กหญิงเขมณัฐ  เกิดสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พุทธวงศ์
16. เด็กหญิงเอมิกา  อังกาบ
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
3. นางสาวชนันพร  ขำคม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกีรติ  ด้วงปาน
2. เด็กชายชญานนท์  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงฐานิดา  ไทยลา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นขจร
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วปรางค์
6. เด็กชายธนธรณ์  จันทร์งาม
7. เด็กชายธนพจน์  สำเนียงเย็น
8. เด็กชายปัญญากร  แซ่เล้า
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถาวงกลาง
10. เด็กชายสุธิเดช  น้ำแก้ว
11. เด็กหญิงอรปรีญา  จำปาบุรี
 
1. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายชนาธิป  บุญยอง
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษาฃ
5. นายกิติพงษ์  สีสุข
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายจตุพล  หงส์สา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อทิม
3. เด็กหญิงดาว  -
4. เด็กชายปราโมทย์  ศรีดีเอี่ยม
5. เด็กชายึคัชชาธาน  สตาล
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงวิลัยพร  น้ำใจดี
 
1. นางสาวสมหมาย  เผือกสีทอง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรกนก  เมฆฉาย
 
1. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงทราย  จะโก
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนบูลย์  วงศ์เวช
 
1. นางสาวชวนตา  ฉ่ำเกตุ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. นางสาวปนัดดา  โสชาลี
 
1. นางสาวอารญา  ทองไพรวรรณ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนภัทร  สอนวิสัย
 
1. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรองทอง  เทพอาสา
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงคณาพร  แก้วใสดี
2. เด็กหญิงชณิภรณ์  ขวัญเจริญ
3. เด็กหญิงณัชชา  ชาติโย
4. เด็กชายวิธาน  จงงดงาม
5. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิกุล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ป้องแก้ว
2. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  หมื่นสุวรรณวดี
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
2. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสตางค์  มีทรัพย์มั่ง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สีสังข์
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงจิดาภา   เจิมสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรียานุช   ประกอบธรรม
 
1. นายเสรี   ชมภูทาน
2. นางสาวนภัค   สุขสถาพรชัย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กชายณัฐพร  รักอู่
2. เด็กชายธนกฤต  บริสุทธิ์
3. เด็กชายบวรรัตน์  ผิวอ่อนดี
4. เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดฤทธิ์
5. เด็กหญิงพรชนันท์  เกิดฤทธิ์
6. เด็กชายวงศธร  ขิมทัศ
 
1. นายวินัย  ศรีวิเชียร
2. นางพิกุล  เกิดฤทธิ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายณัฐชาต  ศรีสำราญ
2. เด็กชายพีรพล  เชื้อสายสิทธิ์
3. เด็กชายวีรภัทร  ปาลพันธ์
4. เด็กชายสลักชัย  สุขประเสริฐ
5. เด็กชายสิทธิกานต์  โตงาม
6. เด็กชายไตรภพ  ตันชนะ
 
1. นายธวัชชัย  อ่ำสกุล
2. นางสาวสุชาดา  โภคา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายชานนท์   มั่นคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ภูธร
3. เด็กชายนนทวิวัฒน์  แก้ววิเชียร
4. เด็กชายมณฑล  มธุรส
5. เด็กชายมนัสชัย  วัฒวงศ์
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผิวสุข
7. เด็กหญิงสุพรรษา  แตงทอง
8. เด็กหญิงเบญญาภา  สีจันดี
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  ทุพลชัย
2. นายยงยุทธ  นาครำพา
3. นางสาวจุฑามาศ  เทพจันทร์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกนกกร  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐชา  แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงธนาภา  แป้นทอง
4. เด็กหญิงธิราพร  แซ่เซียว
5. เด็กชายอนุวัทย์  กระต่ายทอง
6. เด็กชายอนุวิท  กระต่ายทอง
7. เด็กหญิงอัญญาณี  ตั้งวงษ์
 
1. นางสาวเพชราวรรณ  จันทร์เติม
2. นางสาวมัชฌิมา  สุวาส
3. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พันธวงศ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  สระทองทา
3. เด็กหญิงมนฑกานต์  หนูอ้น
4. เด็กหญิงวนัชพร  ดอกจันทร์
5. เด็กหญิงสุภัตรา  บุญตะนัย
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
2. นางสาวสุกัญญา  เฟื่องประเสริฐ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ชาดำ
2. เด็กหญิงสุนารี  -
3. เด็กชายอนุพงศ์  อินทสว่าง
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวสิริธร  ศิริบูรณ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  ร่มแสง
2. เด็กหญิงภัทราพร  สันติวราวิทย์
3. เด็กหญิงศศินัดดา  ขุนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนันทิตา  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  มนัสศิลา
3. เด็กชายสุธี  จะปูง
 
1. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงศุจินันท์  สวัสดิ์พนาไพร
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลำใยวิจิตร
3. เด็กหญิงอรณิฌา  โจนอ่างน้ำ
 
1. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ชื่น
2. เด็กชายเตมี  -
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสาวสมหญิง  จริยา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์ดีอินทร์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
2. นายเอนก  กันทาผาม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐสรัญ  เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขำสะอาด
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธนภัทร  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายธเนศ  จันทร์วิทยากูล
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. นายทัศนัย  ขำดำรงเกียรติ
2. นายพศุตม์  พูนภิญโญ
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายจิรครินทร์  จำปาเป็น
2. เด็กชายปรภณ  กิจจะ
 
1. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
2. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายเมธี  เขตต์งูเหลือม
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายคมชาญ  คงศิริ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มหาโชติ
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
2. นางสาวสุภาวดี  ชื่นจิตต์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณาธาร  คล้ายสินธุ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผิวหอม
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายทินวุฒิ  แซ่หยี
2. เด็กชายนันทชัย  เสกสิทธิ์กาญจน์
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
2. นางสาวสุภาวดี  ชื่นจิตต์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐนิช  นาคเสน
2. เด็กชายปฐมพงศ์  เชื้อสายสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
2. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บรรทัด
2. เด็กชายวรกันต์  ว่องประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สนั่นก้อง
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสาวสมหญิง  จริยา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายณภัทร  อัจฉริยรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภานุโรจน์
3. เด็กชายธนวรรธน์  แรงครุฑ
 
1. นายนพดล  ขุนชำนาญ
2. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายภาณุวัชร  แสนคำ
2. เด็กชายอนัญลักษณ์  กุดตุ่ย
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายกิตติธาดา  พลายละหาร
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  มะลิวงษ์
3. เด็กชายอายุวัฒน์  พินิจนารถ
 
1. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายบัณฑิตย์  พลายละหาร
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  บุญมาก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สายแก้ว
 
1. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงพรธิตา  นุชสวัสดิ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กัณชะนะ
3. เด็กชายเกรียงไกร  กัณชะนะ
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงการะเกตุ  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายบรรณสรณ์  คล้ายมี
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  แสวงคำ
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พยาบาล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิตย์แสวง
3. เด็กหญิงนภาลัย  เลิศสุริยกาญจน์
4. เด็กหญิงพัชรา  อาจคงหาญ
5. เด็กหญิงสุภาพร  แตงอ่อน
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ขันทอง
 
1. นางสาววาสนา  เชียงวัณณา
2. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
3. นางสาวยุวดี  กล่ำเจริญ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชอบนา
3. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วอุดม
 
1. นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปลี่ยนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภา  นาจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพันธ์  กระดังงา
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวสุนันท์  เหมือทัด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อ้นทา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐชัย  หิรัญอ่อน
2. เด็กชายธนากร  ศรีระ
3. เด็กหญิงยอดสร้อย  ขาวพวง
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
2. นางกาญจนา  ปราสาททอง
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์สกุลดี
2. เด็กหญิงศิรินภา  กาละภักดี
3. เด็กหญิงอธิชา  เชื้องาม
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. นางสาวสุภาพ  เรียนจันทร์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายนครินทร์  งานสันเทียะ
3. เด็กหญิงปวิชญา  สาระวัต
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกชพร  อาจคงหาร
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงสุขี
3. เด็กหญิงรุจิรดา  เที่ยงแท้
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์ภักดี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรชนก  วีระสุข
2. เด็กหญิงพัชรา  หม้อทิพย์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แสนเงิน
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
2. นางสาวอังคณา  อร่ามศรี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงศิรประภา  พันธ์พุฒ
2. เด็กชายสยาม  เชตะวัน
3. เด็กหญิงอาจารี  เหมือนโต
 
1. นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล
2. นางสาวนันทพร  นาสวนสวัสดิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. นางสาวฐิติมา  สุวรรณฉิม
2. นางสาวดวงกมล  โชคประกอบบุญ
3. นางสาวอรวี  ทองเจริญ
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสาวสมหญิง  จริยา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงธิรดา   จีนกระจัน
2. เด็กหญิงนันท์ชพร   เหรียญเครือ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ   พุ่มโยนก
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายอดิวัฒน์    เรือนรื่น
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนากานต์    โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายธนายุต   โพธิ์เรือนดี
3. เด็กหญิงพรนภัส   วิทยายนต์
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายเสรี    ชมภูทาน
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนัชติณณ์  นพรัตน์วราภรณ์
2. เด็กชายธีรเมธ  เสือใจ
3. เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญเจริญ
 
1. นางอรวรรณ  เปียสวน
2. นางวิไลวรรณ  เสนนอก
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกันติชา  ทับทิมเทศ
2. เด็กหญิงปภาวี  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอติพร  ศรีใจ
 
1. นางสาวกนกพร  บาลนคร
2. นางสาวเดือนนภา  ขำอรุณ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายฐนรัชต์  บุญเติม
 
1. นางสาวชุลี  เกตุคง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวีรภัทร  จรเข้
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สิริเศรษฐานนท์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายสรณ์ศิริ   สีเหรา
 
1. นางสาวนลิตา  ชัยเจริญ
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายชุติมันต์  ฟักขำเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญณี   ทำบุญ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ขอสุข
2. เด็กชายสรธัญ  สวัสดิ์วนากุล
3. เด็กชายสรวิชญ์   จันทร์เรือง
 
1. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
2. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ดีเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จำปางาม
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงปวริศา  สุขใจ
2. เด็กชายวัชรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นางสมบัติ   รามณี
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายพงศกร  ตู้แก้ว
 
1. นางสาวอมรา  อินทร์สกุล
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงสวรส  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  คงวัง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายอนุสรณ์  สนิมตัว
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  ลุ่มยิ้ม
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงลักษมี  บูชา
 
1. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายบอล  เกิดสมบุญ
 
1. นางเบญจพร  เหรา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายกิตติธัช  คำเรือน
 
1. นางนวลลออ   ศิริปอง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงศกร  ใจกล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงส์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ขำนอง
3. เด็กหญิงนัชชา  แซ่คู
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ตันซึ่งคุณธรรม
5. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อินทรีย์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุตรดี
7. เด็กหญิงใบเตย  แสงผึ้ง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
3. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  พินสุบิน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทานุวัตร์
3. เด็กชายพีรภัทร  ส่งอิ่ม
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี  จำปาดี
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธงชัย  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ทอง
3. เด็กชายสุทธิกาญจน์  ยาวิชัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
2. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงวริสา   สมานทรัพย์
3. เด็กหญิงอัจฉรา   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวจารุณี   ญวนรัมย์
2. นางสาวกัลยา  ตี่นาสวน
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  สระทองเขิน
2. เด็กชายยุทธนา  เพชรปานกัน
3. เด็กชายอดิชาต  บำรุงเขต
 
1. นายภัทรไชย  ศรียานา
2. นางปราณี  อินอนันต์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายธนภัทร  ลาแพงดี
2. เด็กชายวิโยธิน  มอญเพชร
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
2. นางซงกรด  สงวนชีพ
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกิตติธัช  หนูทอง
2. เด็กชายดิศรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายคชินทร์  ภุมรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  พรมทัด
3. เด็กหญิงศิรดา  ทองจุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  พากเพียร
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กชายจักรภัทร  ดิษฐ์กระจันทร์
2. เด็กชายชนะพล  หยิบจันทร์
3. เด็กชายสมพร  สังเวียน
 
1. นางสาวพิมพร  สุริยพล
2. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์