รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) 1. เด็กชายธนรัตน์  กลัดงาม
2. เด็กชายธีรวุฒิ  จอมเพชร
3. เด็กชายนรินทร์  ก้านเหลือง
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัสนา  วงษ์ส้มจีน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองคำ
2. เด็กหญิงสกล  บุญผา
3. เด็กหญิงไพ  ท่าทราย
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์  อรเนตรพงษ์
2. เด็กชายคณาธิป  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัลยาประสิทธ์
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสุทธิ์
2. เด็กหญิงพณิชา  ทะสูง
3. เด็กชายพีรภัทร  สถาผล
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  หัสดี
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายเก่งกาจ  สุทธิโชติ
 
1. นางสาวกุลิสรา  กะตะศิลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่ดีรัมย์
3. นายวัชราวุฒิ  เปียเนตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
2. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงพิยดา  มั่นสุข
 
1. นายกรินทร  เกิดผล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
2. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
3. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีทัย
4. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
5. เด็กหญิงพิลาวรรณ  เสียงดัง
6. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
8. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
3. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวอัมพิกา  ลีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็งรัมย์
2. เด็กหญิงกริณลักษณ์  ทิวแพร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนทะคำจันทร์
4. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
5. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
6. เด็กหญิงพัชราภา  คำหมี
7. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โอ่วเฮง
9. เด็กหญิงสายสุนีย์  พึ่งพัก
10. เด็กหญิงสุนันทา  พรมวงษ์
11. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
12. เด็กหญิงเบญจศิริ  สรณะไตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
3. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
4. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ลอยนอก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยรักษา
3. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนสำลี
4. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
5. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำดี
7. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
8. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
9. เด็กหญิงพิมพิศา  ทิมชล
10. เด็กหญิงพิราภา  สุคนธสิงห์
11. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
12. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
13. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
14. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
15. เด็กหญิงอรทัย  สบายดี
16. เด็กหญิงเบญจศิริ  สรณะไตร
 
1. นางสาววราภรณ์  แจ่มกระจ่าง
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
3. นางพรรษา  นิธิปรีชา
4. นางสาวศิริจันทร์  บุญมาเลิศ
5. นางสมพิศ  อนันตประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีสันทัด
 
1. นางสาวชุลีพร  ขำมาก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กชายนันทชัย  ฟักทอง
 
1. นายธวัชชัย  ท้องสมุทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 1. เด็กหญิงนิสา  ธิวงค์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ประกอบเพียร
3. เด็กชายแสงสร  ใจน้อย
 
1. นางไพฑูรย์  โชคดีวัฒนา
2. นางสาวปริศนา  พันธ์เพ็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1. เด็กชายปรวัฒน์  เย็นสันเทียะ
 
1. นายอนุวัฒน์  สำลี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชูติวงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  สุขภิรมย์สันติ
 
1. นางสุภาภรณ์  รุจิกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บำรุงธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จูกูล
2. นางสาวเจริญ  หอมกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  จะเรียมพันธ์
2. นางสาวสุภาพร  สามชัย
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
2. นางฐิตารีย์  แกมทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ก่ำพิชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
2. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายสุรวุธ   อยู่ศรีเจริญ
 
1. นางสาวอุษา   มณีเนตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกาน  กันยา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลโสภณ
3. เด็กหญิงสิริยากร  จันทวงศ์
 
1. นางกัลยานี  เต็มชื่น
2. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ปลั่งอ่ำ
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงชริสา  ปัญญายิ่ง
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางณัชชา  พันธ์เพชร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงคณาพร  แก้วใสดี
2. เด็กหญิงณัชชา  ชาติโย
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ระหงษ์์
4. เด็กชายวิธาน  จงงดงาม
5. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิกุล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ป้องแก้ว
2. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจ๊กมั่น
2. เด็กหญิงชญาดา  คำดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงนาตยา  วิชัย
5. เด็กหญิงปวีณา  พานถม
6. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญแก้ว
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางสาวเมวีญา  เรืองโภชน์
3. นายอนุวัฒน์  ศิริวาลย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงณัฐสินี   บุษยะสิริรัตน์
2. เด็กหญิงนวนันต์   บำรุงจิตต์
 
1. นางสาวนฎกร   เมืองศิริ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงณนฐกานต์  บุญเตา
3. เด็กหญิงธิดามณี  วงสายันต์
4. เด็กหญิงนาตาลี  ต้องดี
5. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวโรจน์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เชิญรัมย์
7. เด็กหญิงรินรดา  เพ็ชรใส
8. เด็กหญิงวรรณริสา  นาคนวล
9. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่ำโพธิ์
10. เด็กหญิงวิมาดา  เข็มแอ๊ด
 
1. นางสาวเปรมยุดา  สุดจำ
2. นายสรกฤช  เรืองทอง
3. นางสาวณิชาภัทร  รันทม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายทวีสิน  รามแป้น
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุนทรประเสริฐ
 
1. นางศศิรินทร์  ศุภาไพโรจน์
2. นางสาวณัฐภรณ์  สมภาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงฆรวรรณ  ทองปลั่ง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  แซ่เจี่ย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรดีงาม
 
1. นายนัทธมน  งามดี
2. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดำรงค์ศรี
2. เด็กชายธนวัต  ชาวเหลน
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 1. เด็กชายกิตติโชติ   อ่อนกอ
2. เด็กชายศิวกร   รักแดง
 
1. นายสุวิทย์  สีดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  ปานนิล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชัยเจริญ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายธนกร  เพชรชารี
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำพรมมี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เกตุประทุม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มาลารักษ์
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตุ้มจิต
3. เด็กชายอนิรุจน์  แถมวิจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
2. นายกฤษณพงศ์  แก้วเจริญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกรกฎ  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐภัทร  อยู๋ศรี
3. เด็กชายวิชญ์พงศ์  สันติสถาพรสุข
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นายตรีสุริค์  โกศลโพธิสกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธนา  แซ่แต้
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันพิมาย
 
1. นางสาวทิวาพร  รอญศึก
2. นางสาวลริตา  พาดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงศิรินธร  เตชะผล
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายภูมิภัทร  ดีบุญชัย
2. เด็กชายรามพิสุทธิ์  เคนแสนโคตร
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางสาวอรทัย  ศรีประชุม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายคณิน  ปานรักษา
2. เด็กชายเกียรติกุล  ศรีจันทร์
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางสาวพัชรี  บุญธรรม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิตต์รำพึง
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายพงศธร  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงศรณ์จิรา   นิยมพลอย
 
1. นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มสติ
3. เด็กหญิงสุจิรา  อาศัย
4. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
5. เด็กหญิงสุเมธินี  รุ่งโรจน์
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันทนวดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุเมธินทกุล
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงก้อย  ไชยะลาด
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  มีชัย
3. เด็กหญิงขวัญชนก  เครืออนันต์
4. เด็กหญิงจำปา  ทองดี
5. เด็กหญิงจิระกา  เมตตะธำรงค์
6. เด็กหญิงชิษณุชา  พันธ์ุสะอาด
7. เด็กหญิงณัจฉรียา  นาคกระจาย
8. เด็กหญิงณัฐชยา  ยี่สันเทียะ
9. เด็กหญิงณัฐปภา  รามภักดี
10. เด็กหญิงตันหยง  ยูงปาว
11. เด็กหญิงธัญชนก  ว่องการโกศล
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แกดำ
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ส่งเสริมวิโรจน์
14. เด็กหญิงพลอยผกามาศ  ชอบธรรม
15. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แก้วเนียม
16. เด็กหญิงภัทรภร  ผดุงแพทย์
17. เด็กหญิงมารีญา  ซารีฟซาเดท์
18. เด็กหญิงวรรณมณี  นายวุน
19. เด็กหญิงวิชญาพร  เขตสาคร
20. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทรัพย์พูล
21. เด็กหญิงศุภดา  ยอดแสงคำ
22. เด็กหญิงสมิตานันท์  อินทร์พิทักษ์
23. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์แจ่ม
24. เด็กหญิงอรไท  ทองประเสริฐ
25. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชลนิธารักษ์
26. เด็กหญิงเกศรา  น่วมหน่าย
27. เด็กหญิงโสภาคร์  ขุนทอง
 
1. นายธนกฤต  ลาภสถิตรกุลย์
2. นายอชระวิชญ์  เกิดทรง
3. นายปัญญา  นามวงศ์
4. นางสาวกุลชาติ  เกาะลอย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันติชา  จอมสวรรค์
2. เด็กหญิงกุญชสิริน  ปันยารชุน
3. เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ
4. เด็กหญิงจิรภัทท์  เรืองพยุงศักดิ์
5. เด็กหญิงณัชชา  แสนสีมน
6. เด็กหญิงธนาภา  รักอู่
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำมาลัย
8. เด็กหญิงนงนภัส   บุษกรจงกลสกุล
9. เด็กหญิงนยายะ  จงศักดิ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงนันทภัค  ศิริรักษ์
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  นพรัตน์คงฤทธิ์
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลำดวน
13. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุทธิ
14. เด็กหญิงพอเพียง  ประสพสิน
15. เด็กหญิงพัธฐ์ธีรา  สรรพวิทยกุล
16. เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นคำ
17. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กรัณย์วัฒนกุล
18. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  วงษ์น้อย
19. เด็กหญิงภัทรธิดา  เซี่ยงฉิน
20. เด็กหญิงรัชชิตา  วินิชพันธ์
21. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ไทยศิลป์
22. เด็กหญิงสิริญา  มีปลอด
23. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริสลุง
24. เด็กหญิงอธิติยา  ห้าวเจริญ
25. เด็กหญิงอุษามณี  อินหนู
26. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เลิศศิรวรเมธ
27. เด็กหญิงแพนาบุญ  วิเศษสิงห์
 
1. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันติธรรมกุล
2. เด็กหญิงกรกช  สีหามายา
3. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นรื่น
4. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒโท
5. เด็กหญิงนิศามณี  แก้วแจ่มใส
6. เด็กหญิงปวรวรรณ  เลาหพันธ์พงศ์
7. เด็กหญิงรัตติมา  สรวมชีพ
8. เด็กหญิงวชิรญา  ประดิษฐศิลป์
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  นะเสวี
10. เด็กหญิงสุรางค์สิริ  ทองซ้อน
 
1. นางชุติมา  มังคะลัง
2. นางเสาวนีย์  จันทสุรวงศ์
3. นางสาวอโณทัย  ยืนยง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจิรัชญาดา   อริยชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนลินพรรณ  ฤทธิ์ธนศักดา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สุขนานา
2. นางสาวฉงฉง  แซ่เฉา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย
2. เด็กหญิงรุจิรดา  โกรัตน์
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  อมรชวลิตกุล
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
2. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงจิณณมนต์  รณธีร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชิตบัณฑิตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  เศรษฐกร
2. เด็กชายกันต์ธรวรรธน์  กุลพรทานุทัต
3. เด็กชายปรเมศวร์  นาคขะโหนง
4. เด็กหญิงพรรณภัทร  แพงแก้ว
5. เด็กหญิงภัคกร  จันทร์ดี
6. เด็กหญิงศิตา  วชิรกุลกิติ
7. เด็กชายสหภูมิ  อินทแสน
8. เด็กหญิงสิทธิสินี  ม่วงเจริญ
9. เด็กหญิงอรัฐษร  ้เล้าเจริญฤทธิกุล
10. เด็กหญิงอัลทาช่า  สกุลณา
11. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองหิรัญวนิช
12. เด็กหญิงไตรลักษณ์  แสงมาลา
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา   ตันตะราวงศา
 
1. นางฤทัยรัตน์  เวชพนม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ขาวสอาด
 
1. นางสาวอริสา   ประดิษฐ์พุ่ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พรหมศักดิ์
 
1. นางสาวอริสา   ประดิษฐ์พุ่ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธราธิป  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ซำโพธิ์
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  อ่ำพงษ์
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  เตรณานนท์
2. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีเงิน
3. เด็กหญิงลักษณา  ชอบการกิจ
4. เด็กหญิงศุกฤตา  งามขำ
5. เด็กหญิงเมษนี  อนันต์สถิตย์พร
 
1. นายกฤษณะ  ศรีมาลา
2. นายพรภวิษย์  มนตร์วัชรินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  จันหอม
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พงษ์บัว
2. เด็กหญิงทักษพร   ศรีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญทิพย์   นุตะศรินทร์
4. เด็กหญิงธีรภาภรณ์   เมืองโคตร
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไชยลังกา
6. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วชนะ
7. เด็กหญิงศิริญากร   ปะโปตินัง
8. เด็กหญิงสรวีย์   ดวงจันทร์
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
3. นางสาวกุลชลี  อุ่นคำ
4. นางมณี  เนื่องนาคา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไธสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  งามขำ
3. เด็กหญิงณัฐมา  คุ้มทรัพย์
4. เด็กชายนพรัตน์  บุญเจือ
5. เด็กหญิงปภาดา  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์นันท์
7. เด็กหญิงปาวดี  พรเลิศสิริกุล
8. เด็กหญิงปิยธิดา  อนุวุฒิ
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เผือกผ่อง
10. เด็กชายวิชญภาส  วิชาดี
11. เด็กหญิงอภิชญา  เฉลิมพล
12. เด็กชายอภิรักษ์  ปัญญะ
13. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ทองชิต
14. เด็กหญิงอิสริยา  วงศ์คำ
15. เด็กชายเสฎวุฒิ  อุทิศ
16. เด็กชายโภคินันท์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวแวย๊ะ  เจ๊ะนิ
2. นางสาวสุดารักษ์  อุ่นวงศ์
3. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
4. นายรณภพ  แก้วมาก
5. นางสาววารี  สรสัมฤทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุอ่อน
2. เด็กชายธนภัตร์  รื่นสำลี
3. เด็กชายวิทวัส  เพ็ชรกำแหง
4. เด็กชายอัครชัย  ประจันทร
5. เด็กหญิงเมยาวดี  ใจอารีย์
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสุประวีณ์  ลาภโชค
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แดงโสภา
2. เด็กหญิงวราธรณ์  หวานใจ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นายธนธร  เจนวรกิจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อิ้วชาวนา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีวารีรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ธงทอง
2. เด็กหญิงชญาดา   นาผม
3. เด็กหญิงปนิตา  พิณทอง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริจิตรวิไล
5. เด็กหญิงอธิชา  ชัยสมบูรณ์พันธ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  มีจำรัส
2. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคณิตาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  คุณสุข
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยนารถ
 
1. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชุบคำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุขสาคร
3. เด็กหญิงปภาดา  มะสิน
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ตันสุวรรณ
5. เด็กหญิงรมิดา  หอมจันทรา
6. เด็กหญิงวรปภา  บุญณรงค์
7. เด็กหญิงศรัณยาพร  ศิริคะรินทร์
8. เด็กหญิงศรันยา  ตั้งพรโชติช่วง
9. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
2. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรังษ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับประทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  ทองมูล
 
1. นางสาวธีร์จิตรา  จั่นหยวก
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  จันนพคุณ
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  บรรณชาติ
3. เด็กหญิงวีรยา  จำปาไชย
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวสุภาวดี  บุญเย็น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 1. เด็กชายก้องพิภพ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารณี   จันสว่าง
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอุมาพร  เกตสม
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐานทัพ  กล้าตะลุมบอน
2. เด็กหญิงน่านฟ้า  กล้าตะลุมบอน
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นายเอกราช  ดาษดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  มงคลเตชาพัฒน์
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เรืองมี
 
1. นางธงไทย  สุจินดาสิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายธันวา  จิตรีผ่อง
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กชายชยากรณ์   ห่วงพิมล
2. เด็กหญิงดารินทร์   แดงโกเมน
3. เด็กชายนาวี  บุญเรือง
4. เด็กชายภัทรดนัย   สุไลมาน
5. เด็กหญิงภัธณัชชา  มะติมุ
 
1. นางสาวนาถตยา  มีภูงา
2. นางปราณี  วัฒนะสุขสวัสดิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดแพ
2. เด็กหญิงชนมน  ท้ายวัด
3. เด็กหญิงชัชมล  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งชูรส
5. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์รุ่ง
6. เด็กหญิงพรทิพย์  บึงไกร
7. เด็กหญิงพันนิตรา  อ่ำเอกผล
8. เด็กหญิงวริญศิริ  รอดแพ
9. เด็กหญิงวิชุดาภา  เนตรวงศ
10. เด็กหญิงวิภาพร  มั่งมีสิน
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
3. นางมนพร  นุ่มนก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชาย ปฏิภพ   ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงชนิตรา  ไข่ลือนาม
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุหล้า
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สง่าในเมือง
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทร์มี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณแสง
7. เด็กหญิงลภาวัลย์  จันทสิทธิ์
8. เด็กหญิงวลิดา  มาชื่น
9. นางสาวศิริรัตน์  ประกอบสาย
10. เด็กชายสุวิทย์  ทับเถื่อน
 
1. นายวินิจ  ภูพวก
2. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
3. นางมยุรี  พันธ์โสภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายจิรายุ  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กชายชนะพงษ์  อยู่อรุณ
3. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอินทร์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทัศเกิด
5. เด็กชายพรเทพ   ครคง
 
1. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทองสุข
2. นางสาวปรวีร์  วรรณสาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  อยู่ขอบเวียง
2. เด็กหญิงนภัสสร  มิ่งวิมาน
3. เด็กหญิงปภัสสร  อะทะวงค์
4. เด็กหญิงพรรณารา  นิลหุต
5. เด็กหญิงพิริษา  จี๋มะลิ
6. เด็กชายวีระศักดิ์  จันบัติ
 
1. นางสาววิระญา  โพธิ์แก้ว
2. นางรัชลี  คลังประโคน
3. นางสาวอัญธิญา  เตชะกิจกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลดา  มะแย้ม
 
1. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุโคตร
2. เด็กชายพีรดล  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  วงศ์สวรรค์
4. นางสาวสาว  ใสสอาด
5. นางสาวหญิง  ไส
6. เด็กหญิงอนิตา  วันนะ
7. เด็กหญิงอัจฉรียา  แพทย์พิทักษ์
8. เด็กหญิงอารยา  เครืออนันต์
9. นางสาวไนกิม  แก้วสอาด
 
1. นายศิลา  จันรอด
2. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
3. นางสาวภิญญดา  วราแสง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เรือนจันทร์
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์หนูแก้ว
2. เด็กชายศิวกร  ชัยดี
 
1. นางสาวสุธิสา  มณีวงค์
2. นางสาวอังคณา  จำนงค์ศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายธนโชติ  มังสาหุต
2. เด็กชายนัทธพงศ์  นนทิจันทร์
3. เด็กชายนันทพงศ์  นนทิจันทร์
4. เด็กชายพีรพงศ์  หอมผกา
5. เด็กชายพุก  รามาร
6. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีคำมา
7. เด็กชายอภิชัยนันท์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายสรรค์สร้าง  แก้วเกิด
2. นายสุริยา  ภู่ดำ
3. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงเสาวรรณรี  ปราก
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินต๊ะ
2. นายพงศธร  ฉาบกังวาล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทรัพย์สุขสกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีภาภี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลเสน
2. เด็กชายกิตติชัย  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงจันทร์ที  เว้ด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สุ่มประเสริฐ
5. เด็กชายฟ้า  เสือเถียน
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  สีดวง
7. เด็กหญิงศานันธิดา  ทองโคตร
8. เด็กชายศุภโชค  เจเถื่อน
9. เด็กชายอนุชา  พังเกิด
10. เด็กชายเจิน  ทอง
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ไหวดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะขามทอง
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ดาบุตร
 
1. นางสาวสุภากร  อ้วนพลี
2. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงกุลนิฐษ์   อินทร์เอม
2. เด็กหญิงปณิตา  สุขแสวง
3. เด็กหญิงวลีญาดา  วงษ์สุวรรณ์
4. เด็กชายอดิศร  ชำนาญนา
5. เด็กชายเจริญทรัพย์   เจริญดง
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
2. นายคมแก้ว  สายบุญเรือน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ้นโต
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชินบุตร
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงณิชาดา  ดามุกข์
5. เด็กหญิงนิษาพร  หัวใจเพชร
6. เด็กหญิงปัฑมพร  อินตัน
7. เด็กหญิงพรหมพร  สลักคำ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แหยมสร้อยทอง
9. เด็กหญิงศศิกร  พันทองหล่อ
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมภู
 
1. นายไกรวิทย์  ตันติเมธีศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ  เหลืองอรุณ
3. นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายชนาธิป  หาญณรงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัลยาณี   วิภักดิ์
2. เด็กหญิงชนาภา    ใจมั่น
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ทองทา
4. เด็กหญิงวรัญญา    อินทะนาม
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ฐา   โยกัลยา
 
1. นายชัยกฤต    อินทรเกษม
2. นางสาวอรชร   สังข์ทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมภูนิกข์  ชาวแพรกน้อย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายพงศธร  โชติช่วง
 
1. นางชญาณิศา  เชาว์เลิศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายปรัชญา   คงสัตย์
 
1. นางสาวจีรวรรณ   บุญเหลือ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายปัณณทัต  อิ่มโสภา
2. เด็กหญิงพักตร์ภิไล  ดอนไพร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขื่อนบุญมี
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
2. นางวรางคณา  พงศ์กาสอ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงดา  จันทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ลายลักษณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนัชชา  พุกหว่าง
2. เด็กหญิงมิดา  ตรีอัปสร
3. เด็กหญิงลูกตาล  วจีงาม
 
1. นางญาดา  มณีนิล
2. นางวงเดือน   สิทธิจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แนวเถื่อน
2. เด็กหญิงชุติมา  สโมสร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ธานี
 
1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุวรรณ
2. นายไพโรจน์  เมืองทิพย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงแก้วตา  สามเมือง
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางพรพิมล  สงวนทรัพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรภัทร  อินสว่าง
2. เด็กชายฐาปนิค  ดำเนื้อดี
3. เด็กชายธณัชชา  เขาใหญ่
4. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
5. เด็กชายแสงสุรีย์  เกิดหนุนวงศ์
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพัฒธิพงษ์   เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายพิพิธภัณฑ์   ทวยนันท์
 
1. นางสาวฐิติมา   คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา    ยอดเพชร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กชายกฤษณพล  นาวาเจริญสุข
 
1. นางธนวรรณ  เสือสีนวล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา
2. เด็กชายนรินธร  คชพงษ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวบางพลี
 
1. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายภัทรดนัย  สิงห์ทะแสน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สุขขี
3. เด็กหญิงอัลวานี  หวังแจ่ม
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดีประดับ
2. นางสาวจินตนา  จันทร์หอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงมาลินี  เพ็ชรราย
2. เด็กหญิงวาสนา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิตรพวน
 
1. นางสาววาสนา  ณะรังศรี
2. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิริพงษ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายุก
3. เด็กหญิงนุชวรา  อรปัญญา
4. เด็กชายวีรพล  กุนศิริ
5. เด็กหญิงอรไพลิน  ดีขุนทด
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายจิรายุทธ   กัลยา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หรั่งกรุ่น
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายโชคชัย  ณ นคร
 
1. นางอรยา  จอสูงเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กหญิงสุนารี  แดงน้อย
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หินผา
3. นางสาวเบญจมาศ  ไชยรัตน์
 
1. นางไปรยา  แลกะสินธุ์
2. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองรวม
2. เด็กชายพีรศักดิ์   เพ็ญภัทรคมคาย
3. เด็กชายวรพล   บุญเมือง
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายคนอง  มั่นคง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวอ้อมใจ   เมืองคำ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายชินภัทร  ครุฑว่าง
2. เด็กชายวชิระ  เทิ่งไธสง
3. เด็กชายสุธี  จำปาศรี
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กหญิงกิรณา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงทิพกฤตา  กิตติวรกุล
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กชายกฤษณ  มายา
2. เด็กชายปณิธิ  เครือรัตน์
3. เด็กหญิงภัทริดา  จุมพล
 
1. นางสาวนฤมล  สายคำด้วง
2. นางสาวทัศนีย์  เงินอยู่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงปนัดดา   สิงหไทย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มมา
3. เด็กหญิงสโรชา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายธนากร  แรงครุฑ
2. เด็กชายภัทรเดช  พยาบาล
 
1. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
2. นายดำรงค์  มะโนเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายจุย  มางมี
2. เด็กหญิงนันทการณ์  ก้านพิมาย
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาตทอง
4. เด็กชายรณกร  ทองแดง
5. เด็กหญิงริน  มางมี
6. เด็กหญิงอุบลวรรณา  นพเกิด
 
1. นางสาวพิชยา  โฉมจุ้ย
2. นายเกรียงไกร  แก้วอุย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวหงษ์เหม  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายนง    วันเนือน
2. เด็กหญิงนิ   วันเนือน
 
1. นางปัณฑารีย์   อักษรหรั่ง
2. นางสุภัทรา   เวชสรรเสริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวรุ่งลัดดา  เอี่ยมกล่ำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจงดี  กองทอง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญศรีวงษ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
4. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
5. เด็กหญิงวีรวัลย์  สีปัดขน
6. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
7. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
8. เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน  มากระจัน
 
1. นายอนุพงศ์  สุวรรณจันทร์
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางชุรีพร  สุขเจริญ
4. นางสาวจินดาวรรณ  ประเสริฐดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายเสย  เจือ
 
1. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ทองคำ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวแดง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญยัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญสิน
2. เด็กหญิงจินตนา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอารีย์  รุ่งพราน
 
1. นางสาวสวรส  รสเลิศ
2. นางสาวศิรินุช  จงพิสุทธิ์สัตย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงภัตราพร  คำพันธ์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤตนัย  สิทธิ์สุพล
 
1. นางสาวสุภาพร  จอกโคกสูง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
3. เด็กหญิงวนิดา  รื่นเทียน
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงพรเพชร  เชิญรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงตรีดาว  งามแสง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เยาวรุต
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
2. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงติญากรณ์  สังข์ทิพย์
2. เด็กชายธีรภัทร  วินิจกุล
 
1. นางณัชชา  เสนาภักดิ์
2. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กชายสมคิด  สายคำ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  เลิศจาตุพัฒน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักรภัทร  เที่ยงจิต
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขุนพิลึก
3. เด็กชายวสุพล   ปัญโย
 
1. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
2. นายสมชาย  ดีสี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  พูลชื่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงน้องน้ำ  เสถียรจิต
4. เด็กหญิงพัชรา  พรมจีน
5. เด็กหญิงวนิดา  นาคราช
6. เด็กหญิงวิชุดา  นาคราช
7. เด็กหญิงสุทธาสินี  เศียรพงษ์
8. เด็กหญิงอภิณญา  บุญผ่อง
9. เด็กหญิงอรนิชา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
2. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
3. นางสาวพรพนา  หมื่นไธสง
4. นางศศิภา  ผลวิไล
5. นางสาวสุภาภรณ์  เสาวคนธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกีรติ  เครือแตง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  งามขำ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  อินบำรุง
 
1. นางสาวปุณิกา  ไชยมณี
2. นางอนงค์  พุ่มไสว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกฤตณัฐ  เย็นใจ
2. เด็กชายชัชวาล  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงธิชาพร  จูจันทร์
 
1. นางสาวณัฐริกา  ประเสริฐสาย
2. นางปวีณา  เสือกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐวุฒฺิ  จงพิมาย
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายณัฐวุฒฺิ  จงพิมาย
4. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
5. เด็กหญิงนรีภรณ์  วังคะฮาด
6. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
7. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
8. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางภิญญาภัทร  ธนชัยโภคิน
3. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภา
2. เด็กหญิงสุดาพร  โฉมจันทร์
3. เด็กชายอดิเรก  จิตรอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
2. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่แต้
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   อาจหาญ
2. เด็กชายศิรวิทย์    จำปีเรือง
3. เด็กชายสืบสกุล   สุขสวัสดิ์
 
1. นายณัฐนนท์   สีดาโคตร์
2. นางสาวดวงกมล   อินทะเสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    แสงเกตุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   คชสาร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   คำบุญ
4. เด็กหญิงชญาน์รัตน์    วิราพร
5. เด็กหญิงนัฐชนก   เทพาพงษ์
6. เด็กหญิงนัทธมน    โพธิ์เนียม
7. เด็กหญิงพัชรี    พัฒสนิท
8. เด็กชายพิพัฒน์   เทพาพงษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา   มีทรัพย์
10. เด็กหญิงสิตาพร  ทองมา
11. เด็กหญิงอรพินท์   สืบสิน
12. เด็กหญิงเอลิกา   ไชยหาญ
 
1. นายสุปัญญา   สรรพจักร์
2. นางศิรินทิพย์   สรรพจักร์
3. นายไพบูลย์  อ้อมวิหาร
4. นายบุญเลิศ  ฉวีวรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พละโพธิ์
 
1. นางสาวกุลิสรา   เบ้าสุข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายพาทิศ  สวัสดี
2. เด็กชายวัชระ  โชคทรัพย์
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนกร  พบสุภาพ
2. เด็กชายปฐมพร  ลิ้มมั่ง
3. เด็กชายอั้ม  -
 
1. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
2. นายประพันธุ์  น้อยอุทัย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงทักษะพร  แก้วประไพ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่คง
3. เด็กชายเอกชัย  ใบเนียม
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนฤมล  ทรงแสง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายธีรภัทร  หนุนกลาง
2. เด็กชายธีระวัฒน์  สาวิสิทธิ์
3. เด็กชายปัญญา  วงศ์สุริยา
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายภาสกร  น้ำทิพย์
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อบอุ่น
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวนัส  ปั้นปล้อง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พูนเจริญ
3. เด็กชายอนุสรณ์  มีศรี
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวสุธิดา  อิงคะวะระ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายข้าวเม่า  ซืน
2. เด็กชายวิทวัฒ  ดุสิต
3. เด็กชายอรรถพงษ์  แก้วหานาม
 
1. นายพรชัย  คำบุญเกิด
2. นายจำนงค์  ศรีสงวน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายตะวัน  กิ่งสาร
2. เด็กชายสุริยา  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายเกรียงไกร  สงวนทรัพย์
 
1. นายพรชัย  คำบุญเกิด
2. นายจำนงค์  ศรีสงวน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระลำใย 1. เด็กชายมงคล  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  เนียมศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สิริวรกุลพันธ์
3. เด็กชายเจษฎา  แปลงสตรี
 
1. นางสาวบุญปารถนา  มาลาทอง
2. นางดารณี  กีรติปกรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พยุงตน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวรามัญ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  หลาบหนองแสง
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณิชานาฏ์  อู่ทอง
2. เด็กหญิงวารี  คงน้อย
 
1. นางชนัดดา  รวดเร็ว
2. นางจริยา  ฉายศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ตั๊น
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายสนธยา  บุญมา
2. เด็กชายอาจณรงค์  ไทยรัตน์
3. เด็กชายเรวัฒน์  วิแสง
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 1. เด็กชายศุภวัฒน์  แสงฤทธิ์
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธนกร  วิชัยเงินงาม
2. เด็กชายปฏิรูป  ปรีดิ์เปรม
3. เด็กชายอัครชัย  สัมพันธารักษ์
 
1. นางจันทรา  ทองสำราญ
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กระแสชล
2. เด็กชายนภดล  จันทรวงค์
3. เด็กชายสราวุฒิ  อรชร
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางสาวปรียานุช   โรจน์บวรวิทยา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ปิตสายะโส
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญญาพิทักษื
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงนิชานันท์  พลอ่อนสา
5. เด็กชายปวรรัตน์  โพธิ์เงิน
6. เด็กชายภัทรดนัย  แสงคำ
7. เด็กหญิงวริศรา  อำไพพร
8. เด็กชายศิริวัฒน์  โฉมหา
9. เด็กหญิงสุทธิดา  อำไพพร
10. เด็กชายเด่นชัย  บุปผาโชติ
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
3. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  วิวัฒน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ระนาดแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิรา  คงดี
 
1. นางศิริวรรณ  สืบพันธุ์โกย
2. นางจิตรลดา  ฐิติพงศ์ตระกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. นายศุภกร  แซ่ตั๊น
 
1. นายพิสิษฐ์  ประวัติวัชรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายจักริน  ใจพุก
 
1. นางพเยาว์  สีนวล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิศาวงค์
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใย
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ช่อมาลี
2. เด็กชายสิรภัทร  เขียวคลี่
 
1. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
2. นางสาวจรินยา  กรีธาธร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์บัว
3. เด็กหญิงอุษา   ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงมนภรณ์  ศรีนวลผ่อง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นายปัญญพนต์  ทองดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร
 
1. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แตงเล็ก
2. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร
3. เด็กหญิงสโรสินี  มุ่งมาตร์มิตร
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงซกลี  เซน
2. เด็กหญิงรัตน์ธา   ทิม
 
1. นายเกริกไกร  สุขเพลีย
2. นางสายพิณ  พวงตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พากเพียร
2. เด็กชายธนดล  แก้วสุรีย์
3. เด็กชายนฤบดินทร์  รอดคร้าม
4. เด็กชายพญณ  พรมหงษ์
5. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
6. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสง่า
7. เด็กหญิงพิยดา  จีระ
8. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
10. เด็กหญิงลักษิกา  สุดารัก
11. เด็กชายสุวัชชา  บรรหาญ
12. เด็กหญิงอรรัมภา  สิงขรณ์
13. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
14. เด็กชายเจมส์ศักดิ์  จันทรเดช
15. เด็กชายไกรวัลย์  คำตัน
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
2. เด็กชายคุณากร  มุขมลตรี
3. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพร
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาน้ำคำ
5. เด็กชายทวีชัย  แสงไธสง
6. เด็กหญิงทักษวดี  บุญประโคน
7. เด็กชายทินกร  ภักดี
8. เด็กชายธีรพัทธ์  สิงห์โพธิ์
9. เด็กชายนันทพงษ์  นาคประสิทธิ์
10. เด็กหญิงนันทวัน  ปู่พระบุญ
11. เด็กหญิงปวีณา  แสนสำอางค์
12. เด็กหญิงพรพิมล  บุญช่วย
13. เด็กหญิงพรรณนารา  บุญแต่ง
14. เด็กหญิงพรไพลิน  นาแซง
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำลือ
16. เด็กหญิงมุทิตา  ช่างเกวียน
17. เด็กหญิงสวรินทร์  ธนูทอง
18. เด็กชายอนุภาพ  ตะนาดไธสง
19. เด็กหญิงเปรมมิกา  หินชัด
20. เด็กชายเอกรัตน์  สารกูล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
3. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
4. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
5. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทา
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายไกรสร  สมานใจ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กชายธนาธร  แก้วระหัน
3. เด็กหญิงนันทนา  ราษีทรัพย์
4. เด็กชายปรเมศ  สนแย้ม
5. เด็กหญิงพิชญา  สิริกมลเนตร
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  ศิริบุตร
7. เด็กหญิงมนชนก  สุดโสม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  อุดหนุน
9. เด็กหญิงโบลา  เรียม
 
1. นางนฤมล  พอดี
2. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
3. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกันทลัส  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงผกามาตร  มิ่งสกุล
3. เด็กหญิงสิริกร  เหลืองใจดี
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นายสมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัลนิภา  พวงศรี
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  มาสวน
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปัทธิสามะ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เกิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตวรรณ  คำศรีพล
6. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ทีทอง
7. เด็กหญิงวิว  ปัฐน์ทรัพย์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรนิล
9. เด็กหญิงอรทัย  วิบูลอัตร์
10. เด็กหญิงเกวลิน  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายคมสรรติ์  แข็งขัน
2. นางสาวกรนิกา  ไวยารัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  รัศมีศร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชศกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  ใบทับทิม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วพันธ์
4. เด็กหญิงลักขิณา  เล่สิงห์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ประไพ
6. เด็กหญิงเบญชญา  หาญเสนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คงสิบ
2. นางสาวสุนิศา  แสนยะมูล
3. นางสาวฤชากร  อำไพศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ขวาระคร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันนี  เยียดโมทย์
2. เด็กหญิงรัตนา  เยียดโมทย์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงและซา  ปะ
2. เด็กหญิงโน  ริน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางละอองดาว  วระชุน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  รักเจริญ
2. เด็กหญิงปารวี  แก้วโกลภ
3. เด็กหญิงรัตนา  เป็นผล
 
1. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
2. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วเรืองฤทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  นานคงแนบ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวจีรภา  คณารัตน์
2. นางสาวปุญญารัสมิ์  ธนาภัทรวัชร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทธ์  สำราญอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จำรัสศรี
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณรงค์เดช  กำลังรัมย์
2. เด็กหญิงเนตรดวงมณี   ที่ชอบ
 
1. นางรัชนีพร  ถาวรศิลป์
2. นางสุมาลี  ถามั่งมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นเนียม
2. เด็กชายบอย  สมบูรณ์
3. เด็กชายวาสนา  เชียงกลม
4. เด็กหญิงวาสนา  วิสุมา
5. เด็กชายเจ  สมบูรณ์
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
2. นายสมคิด  บุตรสนธ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจักรพงศ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปานณวัฒน์  ประจิต
 
1. นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสุทัศน์  ม้ายนอก
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายจิรกร  หนองน้ำขาว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ชาวบ้านคอย
3. เด็กชายเอกพาวิน  ภู่ประดับ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสาวศรีแพร  บุญวัฒน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงกันติชา   ตาเห็น
2. เด็กชายณัฐพล    กลิ่นปลาด
3. เด็กชายพีรภัทร   บัวกลิ่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กัณศิริ
2. นางสาวไพรินทร์  บุญเกิด
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. นายปัญจพล  นาคสุข
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  จิตนิยม
3. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กัณศิริ
2. นางพัชรี  ลูกอินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หงี่ฮั้ว
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กชายชาย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายตีฮะโทน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายบอล  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายพญาพล  เลื่อยกระโทก
5. เด็กชายสฮายโน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอรอุมา  ตาพทิพย์
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงพลอย  คงนานดี
2. เด็กหญิงสโนว์  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอรรจินดา  กันยาพรเจริญ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ภัทรศรีวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มใย
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  มานะพล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  นิลห้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรเดช  นามวิลัย
2. เด็กชายสรธร  บุญกันฑ์
3. เด็กหญิงสาธิกา  อานิช
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางอารีรัตน์  ยาวิราช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ขัน
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงศา
3. เด็กชายแทนธัญญ์  สุโพธิ์
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   งิ้วเซอร์
2. นายณรงค์  ทองเถาว์
3. เด็กหญิงสุนันทา  พงษา
 
1. นายพุทธาคม  จันทรวิจิตร
2. นายชัยวัฒน์  ล่ายสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกรวลัย  บานเย็น
2. เด็กชายกฤษณ์ชนะ  สอนรัมย์
3. เด็กหญิงกันธิชา  เพิ่มสิน
4. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
5. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
6. เด็กหญิงนันท์พนิตา  จันทร์ชูกลิ่น
7. เด็กชายพีรภัทร  ชุมภูวร
8. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
9. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ดิษมหาผล
11. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
12. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
14. เด็กชายศุภเสกข์  แย้มเปลี่ยน
15. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
16. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
19. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
20. เด็กหญิงเมธาวี  พฤกษ์วิบูลย์
 
1. นายอนุรักษ์  นางแก้ว
2. นางราตรี  บานเย็น
3. นางจันทนา  สืบเสน
4. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
5. นายจรัญ  สังข์แก้ว
6. นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์  จีบเจือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกชกร  สวยสมใจ
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  สนธิละ
3. เด็กหญิงกัญญาพัทร  พูลเชตกิจ
4. เด็กหญิงกัณฑพร  หาริกุล
5. เด็กหญิงกุลสตรี  สวนตะโก
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงชนัญธิชา  สุภาพ
8. เด็กชายฐาปกรณ์  สองเมือง
9. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ศุภสินสมบูรณ์
10. เด็กหญิงดาว  วังพรม
11. เด็กชายธนกร  เจริญดง
12. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ปุริมา
13. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุตรวงศ์
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สีหาลา
15. เด็กหญิงปวริศา  ชูใจดี
16. เด็กชายปิยะวัฒน์  คนแรงดี
17. เด็กหญิงพรพิมล  ทองกลัด
18. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แซ่พุ้น
19. เด็กหญิงพิชญานันท์  ตะโส
20. เด็กชายภัทรดนัย  ทองวิเชียร
21. เด็กชายภัทรพล  รัตนะวัน
22. เด็กหญิงรัตนวดี  ศรีวิไลย
23. เด็กหญิงวนัสนันท์  ต่างทอง
24. เด็กหญิงวิภาพร  ทวีสุข
25. เด็กหญิงวีระนุช  อยู่ลือ
26. เด็กชายสรวิชญ์  นะครังสุ
27. เด็กชายสหรัฐ  ทูลจังหรีด
28. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิน
29. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยบำรุง
30. เด็กหญิงสุณัฐชา  มรรคนันท์
31. เด็กหญิงสุนิสา  มวลคำลา
32. เด็กหญิงสุพิชญา  เพิ่มชีวา
33. เด็กหญิงสุรีพร  อ่อนจันทร์
34. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ขอบทอง
35. เด็กหญิงอนิชา  เปลี่ยนศรี
36. เด็กชายอนุภัทร  สิทธิผา
37. เด็กชายอัศวิน  ขันชา
38. เด็กชายอาณกร  มิ่งมิตร
39. เด็กหญิงแพรวปภัสส์  อังศิริ
40. เด็กหญิงโชติกา  แสงกรุง
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
2. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
3. นายศราวุธ  บวชประโคน
4. นางสาวจุฑามาศ  เนียมน่วม
5. นางสาวดวงเดือน  แก้วผสม
6. นางสาววณิพร  อึงวัชณปาน
7. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
8. นายวุฒิไกร  จักรวรรณพร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายทรงยศ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายมีทู  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงศศิธร  สังขนิธิ
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายกอลา  -
2. เด็กชายกานต์  -
3. เด็กชายชาญชัย  สมานมิตร
4. เด็กชายต้าเอรือ  -
5. เด็กชายอาซอน  -
6. เด็กชายโจ่วา  -
 
1. นางสาวนารินทร์  โฮมแพน
2. นางสาวนิตยา  บุตรศิริ
3. นายวิเชษฐ์  หงษ์พงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชกุลถิรา
2. เด็กชายศรัญยู  เสือน้อย
 
1. นางสาววรางกูร  สุทธิสำแดง
2. นางสาวนฤมล  คุ้มตลอด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. นางสาวนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. นางสาวธิดารัตน์  พรมมา
 
1. นายสิริภาส  แย้มโสภี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงดรัลพร  เดือนเพ็ง
2. เด็กหญิงศิรภา  อิ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรพลิน  บุกลอ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คชอินทร์
2. นางสาวพรนิภา  เณรเมือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนครินทร์  แสงทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ละโว้
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวัตร  นิลโท
2. เด็กชายวันเผด็จ  ใจเย็น
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  นามีผล
2. เด็กหญิงนิพิชญา  อาภาฑิฆัมพร
 
1. นางวิภา  นันทะเส
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงการบุหนิง  ประจักรสุข
2. เด็กชายฐิตินัส  ชนะการ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาราเย็น
4. เด็กชายทินภัทร  โรจน์ประภาพร
5. เด็กหญิงปัญญาพร  จินดาศรี
6. เด็กชายพัฒนา  ประมวล
7. เด็กชายภาณุมาศ  ฉิมป้อง
8. เด็กชายรพีพัฒน์  พิมพกันต์
9. เด็กหญิงรุ่งเพชร  จันทาแล้ว
10. เด็กหญิงศศิวิมล  นามีผล
11. เด็กชายสุวัฒน์  บุดดาเคน
12. เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยคำภา
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาชาวนา
14. เด็กหญิงเกศแก้ว  โคมลอย
15. เด็กชายเจษฎา  จันทะศรี
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
3. นายณัฐธีร์  กิตติ์หิรัณย์
4. นางสาวปาริฉัตร  เอี่ยวเส็ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  งามกาละ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  มาลา
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายกฤษณะ  -
2. เด็กชายจอน  -
3. เด็กหญิงจิตรานุช  งามจิรกิตต์
4. เด็กชายจิรพงศ์  ฐานธานี
5. เด็กชายถนอมพล  ทองผาชัยศรี
6. เด็กชายธารากร  พัวพงษ์พันธุ์
7. เด็กชายพงศกร  สอนเครือ
8. เด็กชายพีรศักดิ์  อยู่รัมย์
9. เด็กชายสมหมาย  -
10. เด็กชายอนาวิล  รักษ์กาญจนวัฒน์
 
1. นายสิทธิศร  สุขสนาน
2. นางสาวฉันทนา  หาสนาม
3. นายเอกรัตน์   จินดารัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา  สุดลี
2. เด็กหญิงจตุพร  สุขอุดมวัฒน์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงทานตะวัน  นพตากุล
5. เด็กหญิงธัญพร  นิคม
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปัญญาวิจารณ์
7. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีแสน
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สงจันทร์
9. เด็กหญิงสายธาร  สุริยพงษ์
10. เด็กหญิงสุชัญญา  สว่างสุข
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประมาณ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นพรัตน์
4. เด็กหญิงนัทธนันท์  นทีธารทอง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
6. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
8. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
9. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
3. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกนกพล  เกียรติงาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
3. เด็กชายกฤษณะ  ริภูนนท์
4. เด็กชายกฤษณ์  เดชนุวัฒนชัย
5. เด็กหญิงกฤษติยา  คุ้มพรม
6. เด็กหญิงกวินนาท  ศรีหาพุฒ
7. เด็กชายคุณากร  สุขเอี่ยม
8. เด็กชายจิรภัทร  โศภารักษ์
9. เด็กชายฉัตริน  ประมงคล
10. เด็กชายชานนท์  โมหะหมัดรักษาผล
11. เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองประดิษฐ์
12. เด็กชายธนดล  เหลืองอ่อน
13. เด็กหญิงธนัญญา  สาระ
14. เด็กชายนพปฎล  ชูชมกลม
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  กุลทิพย์
16. เด็กชายพลากร  ขันทะกาศ
17. เด็กหญิงพัชรี  ระยับศรี
18. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองดารา
19. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
20. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเกาะ
21. เด็กชายภาณุพงศ์  ทีแพง
22. เด็กชายภานุพล  นนทะวงษ์
23. เด็กหญิงมนทกานต์  ศรีประเสริฐ
24. นายมิตรภาพ   บุตรโคตร
25. เด็กหญิงรดามณี  ทองแพง
26. เด็กชายรัชชานนท์  นกงาม
27. เด็กหญิงรัตติกา  กิจคล่อง
28. เด็กหญิงวรัญญา  เผื่อนประเสริฐ
29. เด็กชายวรายุทธิ์  เปรมปรี
30. เด็กชายศตวรรษ  อยู่เย็น
31. เด็กชายศรันย์  สีไส่
32. เด็กชายศิริพงศ์  พูลสวัสดิ์
33. เด็กชายศุภณัฐ  วชิระเกียรติคุณ
34. เด็กหญิงสังวรี  สีภา
35. เด็กชายสิทธิพร  เทบำรุง
36. เด็กชายสิรวิชญ์  เหง้าสี
37. เด็กหญิงสุจินันท์  ตรีล้ำ
38. เด็กหญิงอมลรุจี  มณีวงศ์
39. เด็กชายอรรถสิทธิ์  กาญจนา
40. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
 
1. นายพลพัต  ชนะชนกุล
2. นายณัฏฐ์  พิทยาคุณ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสริมศักดิ์  นาริน
4. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
5. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
6. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ชัย
7. นายวีระศักดิ์  กรรเจียก
8. นางสาวพัชริดา  รุ่งเรือง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายกิจจา  ถือแก้ว
2. เด็กชายจักรี  ศรีวิลัย
3. เด็กชายสุพจน์  อัดแสง
 
1. นายศิวดล  ปักษา
2. นางสาวดาราวรรณ  แซ่ลี้
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 1. เด็กชายจักรกริช  พรมสี
2. เด็กชายทักษิณ  สีสัน
3. เด็กชายทิวากร  สุพรหม
4. เด็กชายธนพงษ์  คำชนะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  มะลิหวล
6. เด็กชายธนานนท์  จันคำ
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ราชสำเภา
 
1. นางสาวอุมาพร  นารินทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  จะตุเทน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจาริสา  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  เด็ดขาด
3. เด็กหญิงชนิพร  แสงพรม
4. เด็กชายธนากร  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงสุพิชญา  พิลา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชำนาญปืน
 
1. นายสังวาลย์  กำดำ
2. นางรุ่งนภา  บุญมณี
3. นางสาวธานีรินทร์  อาจิณกิจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายธนพัฒ  กระบินโรท
2. เด็กชายนรากร  ธรรมสร้อย
3. เด็กชายนำชัย  เมืองโคตร
4. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
5. เด็กหญิงรมิดา  ผ่องศรี
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นาลี
 
1. นายชาญฤทธิ์  ภูคำ
2. นางสาวอนุธิดา  ใจอารี
3. นางสาววันดี  แก้วเก็บคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงอรษา  ขำสูงเนิน
 
1. นางสาวรัศมี  ปลีนารัมย์
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงภรนิภา  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงปรวีย์  แสงนิล
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  บรรจงชาติ
 
1. นางสาวอันชรี  หาภักดี
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  นิธิศรัตนภักดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สกร  บริบูรณ์
 
1. นายสุธีรัตน์  ยอดรัก
2. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โลกรักษ์
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กชายกุลเดช  ยาศรี
2. เด็กชายธิติ  หลวงสิกาสา
3. เด็กชายบรรจง  พนทะลิด
4. เด็กชายวรชัย  คำเอก
5. เด็กชายสุทัศน์  เลไทสงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายเกรียงไกร  โยธี
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ภูผานิล
 
1. นางเกื้อกูล  ทองวิเวก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี  จันทสุข
3. นางสาวบุษรา  สีเขียว
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงชนนันท์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงลกัสรา  โทเสริฐ
3. เด็กหญิงอธิชา  พูลหนองกุง
 
1. นางอมร  มุสิกวงค์
2. นางสาวณัฐฐา  นุชผักแว่น
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายกิตติภณ  เสมวิไล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุดสงวน
 
1. นายประทิน  สนั่นวงศ์
2. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม
 
1. นางสาวภรทิพย์  ฉิมพาลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกันทิตา  สายบัว
2. เด็กชายยุทธนาพร  ดวง
 
1. นางสาวนิวัฒนา  จำวงศ์
2. นางสาวเกศสุนี  บุญแก่น
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจีรกานณ์  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยต้นเทือก
3. เด็กชายรพีวิทย์   อาลีมีนทร์
 
1. นางอารี  บีดิลและ
2. นางสาวศรุตยา  กันทะวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขเผือก
2. เด็กชายจิรพงศ์  จันทมาลา
3. เด็กชายณัฐชัย  นุกาศรัมย์
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
2. นางสาวสุกัญญา  สมัญญา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธนาคาร  บุญแสง
2. เด็กหญิงมนัสวี  อิ่มเจริญ
3. เด็กหญิงลักขณา  บุตรดา
 
1. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
2. นายณฐกร  มิลิน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายศราวุฒิ  กรมแสง
2. เด็กชายอณาวิล  ต่อมคำ
 
1. นางสาวเกตุกนก  เชื้อบริบูรณ์
2. นายพิพิธธานี  โชติการ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายนครพล  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีเลิศ
3. เด็กชายสรวิศ  พลนิกร
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นายณัฐวัตร  สายอุด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิง สุดารัตน์   เพชรพิชัย
2. เด็กชายคาวี  บุราณศรี
3. เด็กชายรพีภัทร  อิ่มทราย
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วทา
5. เด็กชายอดิสร  สอสุดใจ
 
1. นายยุทธพล  เนตวงษ์
2. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กหญิงซันคิน  -
2. เด็กชายตุลา   กุลวดนย์
3. เด็กหญิงนัทธมน  เมธีวัชรกรณ์
 
1. นางพิมพ์นภัส  พาวันดี
2. นางสาวนิศารัตน์  วังแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทัพทอง
2. เด็กหญิงมาลัย  เจิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมาลี  เจิงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงวรรณภา  ทองใบ
5. เด็กหญิงวันดี  บำรุงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวิพาวรรณ  บัวชุม
7. เด็กหญิงวิไล  ยิ่งรัมย์
8. เด็กหญิงสิรินยา  คุณาประถม
9. เด็กหญิงสุวิมล  เพียรแท้
10. เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มกัน
 
1. นายเพรียวพันธ์  ประดุจพรม
2. นางนวรัตน์  ฉิมมาแก้ว
3. นางสาวปิยะพร  แจ่มกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนกร  ชัยบุญเรือง
2. เด็กหญิงนิษฐา  เรืองนาม
3. เด็กชายพลวัต  เขียวสด
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายบุญไท  ยาด
2. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
3. เด็กชายลี  ฮง
 
1. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
2. นายอนุวัต  งามแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายธนาเทพ  สุขแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญมี
3. เด็กชายนฤพนธ์  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวปวีณา  บุญผาย
2. นายสมศักดิ์  เวชสุกรรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชยุต  เก็งแป๊ะ
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  หิรัญชา
3. เด็กชายณภัทร  สินจันทร์
4. นายพิชญุตม์  พลอินทร์
5. เด็กชายวาปี  ทองแต๊ะ
6. เด็กชายสรวิศ  เก็งแป๊ะ
7. นายสิทธิพร  บุญมา
8. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วจินดา
 
1. นายกิติพล   สาลีผล
2. นางอมรรัตน์  โสภานิช
3. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถวเนิน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาภู่ทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คนดี
5. เด็กหญิงปาลิตา   พันธ์ภักดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จูมพิศ
7. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  คงทอง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  หมวดทะศรี
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จำปาสุข
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายเสฎฐวุฒิ  ขวัญทอง
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  โมกหอม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา  มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา  ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์  ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล
6. เด็กหญิงญาณิศา  เกี้ยมแสนเมือง
7. เด็กหญิงดลพร  สุดใจ
8. เด็กหญิงพัชรพร  สามัคคี
9. เด็กหญิงรสกร  มาน้อย
10. เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
3. นายธานิตย์  ชุมนิรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  จันรวม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลิขิตบัณฑูร
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เพชรปานกัน
2. เด็กชายธนนชัย  เถาว์พันล้อม
 
1. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกุมาลี    เกษรมาลา
2. เด็กชายคงกระพันธ์    จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา    เผือกสม
4. เด็กหญิงญาณิศา    ขุนพิลึก
5. เด็กหญิงณิชกานต์    วงษาชาติ
6. เด็กชายธนวัฒน์    แสงขำ
7. เด็กหญิงนิรภา    ขวดทอง
8. เด็กหญิงพรทิพย์    ขาวสะอาด
9. เด็กหญิงพิชชาภา    คุณกุล
10. เด็กชายภคพล    บัวบาล
11. เด็กชายภีรภัทร์   เอนกนันท์
12. เด็กหญิงวารี    พม่า
13. เด็กหญิงศุภิศรา    ชูโฉม
14. เด็กหญิงสงกรานต์    วงศ์ภาคำ
15. เด็กหญิงสุชานันท์    ทองกิ้ม
16. เด็กชายอชิตพล    คงเขียว
17. เด็กหญิงอมิตา    เกลี้ยงประดิษฐ์
18. เด็กหญิงอัญชิษฐา    แก่นทอง
19. เด็กหญิงอารยา    ปฏิแพทย์
20. เด็กชายเอกราช    เพิ่มคำ
 
1. นางสาวอรทัย    พงษ์สุชาติ
2. นางสาววันวิสา    สวนนิ่ม
3. นางสาวจันทรัตน์    วอทอง
4. นางสาวจุฑามาศ    กลิ่นหอม
5. นางสาวสุพรรณี  ประพันธ์บัณฑิต
6. นายสุธี  ดีกลั่น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายพิตรพิบูล   เกิดแก้ว
2. เด็กชายสุวัฒน์    ยอดใหญ่
3. เด็กชายอรรถพล    คำเหล็ก
 
1. นางสาววันวิสาข์    พรหมรักษา
2. นางสาวโสภาวรรณ  ไดยะศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงตรีวิภา  กุ่มถาวร
 
1. นายภพปฤตพรรณ  สมชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายสุริยา  ประทุมวัน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เรืองรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่ศิริ
2. เด็กชายธนวัฒน์  นุชิต
3. เด็กหญิงบุญญิสา  น่วมอนงค์
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นางสาวพัชรี  ศุภษร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงคิมสว่าง  ชาลี
2. เด็กหญิงปีใหม่  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงมาริษา  สุขศิลา
4. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  บัวแก้ว
5. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรมาก
 
1. นางสาวสายยนต์  ผลเลิศ
2. นางสาวสุรัสวดี  วงศ์สาวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณัฐนันท์  ญาณถ้อย
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทรากุล
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
5. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
6. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางพินิจนารถ  ลำดวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายจิรกิตติ์  บุญเรือง
2. เด็กชายชนะศักดิ์  สิงห์โตขำ
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายปรีชา  เขตร์วิทย์
5. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
6. เด็กชายวัชรพล  ภานุทัติ
7. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
8. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
9. เด็กชายอนพัทย์  อาจธัญกิจ
10. เด็กชายอนาวิน  วรรณขาว
11. เด็กชายอาทิตย์  ยศมา
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัมมะยาน
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางสาวละเอียด  ราตรีโชติ
4. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
2. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  คำเบิก
4. เด็กหญิงณิชากร  จริตไทย
5. เด็กหญิงนภัสชล  อินชูใจ
6. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
7. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  เต็งแย้ม
8. เด็กหญิงอุรชา  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
4. นางสาวสุวนันท์  จิตรสว่างทรัพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงตรียาพร  การเกษตร์
2. เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  บงแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  กุหลาบ
5. เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์
6. เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์
7. เด็กหญิงศตพร  จันจิตร
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์
9. เด็กหญิงอภิญญา  ผลพิกุล
10. เด็กหญิงอาทิมาฏ์  พึ่งอำพล
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
4. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายสิรภพ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิมลพันธ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
2. นายปรัชญา  เที่ยงออน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กหญิงปรัชญาพร   ไชยศรี
3. เด็กหญิงพิยะดา   เจียงเพ็ง
4. เด็กชายภูวนาถ   ลามอ
5. เด็กหญิงรัตติกา   แป้นการ
6. เด็กหญิงวันวิสา   เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุชัญญา   อเนกวิทยากิจ
8. เด็กหญิงสุนิลธา   เกาะหมาก
9. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญนาม
10. เด็กหญิงอัญธิชา   เกาะหมาก
 
1. นายธีระวัฒน์   ทรงคะรักษ์
2. นางสาววลัยลักษณ์  ทุมกลาง
3. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  บุญทู้
 
1. นางสาวพรรณี  ปักษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงปวริศา  จิตแก้ว
 
1. นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภัทร  มากรุ่น
2. เด็กชายอนุวัตร  ศิริยามัน
 
1. นายสุชาติ  พันแอ
2. นางสุวมล  พันธะศรี
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พ่วงพิศ
2. เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรณิชา  ทัดฝัน
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำชวนชื่น
 
1. นางสาววิราชิน   ขันติสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ตันติตวิษา
3. เด็กหญิงชัญญพัทน์  จิตวิริยนนท์
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เอ้โทบุตร
5. เด็กหญิงณทชนก  ภูมิศิริเจริญ
6. เด็กหญิงทิโมธี  วงษ์ษา
7. เด็กชายธนกฤต  บวรชัยกุล
8. เด็กชายธีราเมธ  คุ้มบุญ
9. เด็กหญิงปทุมวรรณ  อักษรนิตย์
10. เด็กหญิงปริศรา  คณาดี
11. เด็กหญิงปุญญาพร  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงพชรนัฏฐ์  ชีพสาธิกุล
13. เด็กชายพัทธพล  มะลิลา
14. เด็กชายพิชิต  ทองเงิน
15. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมุงคุณ
16. เด็กชายภูริวัจน์  ศรีพัชรวัฒน์
17. เด็กหญิงลักษณ์พร  นพคุณ
18. เด็กชายศิวดล  เตชมหามงคล
19. เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์พุฒ
20. เด็กชายอภิวิชญ์  อนุศักดิ์
 
1. นายสมสห  ศรีเสน
2. นางสาวอารีย์รัตน์  ศรีคง
3. นายเส็ง  บุดดา
4. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
5. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐรดา  สุพินิจ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  สุภโอภาส
3. เด็กชายตุลลการ  คันทรุขา
4. เด็กหญิงธนกานต์  โชติวาณิชย์เสถียร
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจตรงดี
6. เด็กชายปุณณสิน  บุญชัย
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขวัฒนกุล
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เทศ
9. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
10. เด็กชายสุเมธ  ชูราศรี
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพีรวัฒน์  มักสัน
3. นายพลากร  เมืองมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกันต์  อภิธรรมนิธิ
2. เด็กหญิงปราถนาสิริ  อินทร์คง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุลยพงศ์รักษ์
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤษ  เกียวคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญชม
 
1. นายพงศธร  บุญชิต
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวจิรพร  อุทัยกันย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
2. เด็กหญิงอวัสฎา  อุดมชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  รอดอ๊าต
 
1. นางจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
2. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนพดล  ชานุช
2. เด็กชายพชร  ภิรมย์มั่น
3. เด็กชายศรัณย์  ศรีสัย
 
1. นายอานนท์  แก้วเกิด
2. นายปรมินทร์  ปลูกงาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภารตวิทยาลัย 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  คีรีนิล
2. เด็กหญิงศุภัชญา  จันทร์วานิชสกุล
 
1. นางสาวปัญจภร  โรจน์รังษี
2. นางสาวปนัดดา  คำภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส   เกิดก่อวงศ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีนคร
3. เด็กหญิงศศิภาณัฐ  ศรีแสงจ้าย
4. เด็กหญิงศิมินตรา  ขำอาจ
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรัสริณณ์  พัฒนพลวิชญ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงอัยยากานต์  จิระสุข
 
1. นางอิศรา  ฉิมทองดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ยาสุขศรี
2. เด็กหญิงพัชรศร  สอนจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญาพร  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัจจัยโย
5. เด็กหญิงเกล็ดแก้ว  มุ่งดี
 
1. นางสาวศันสนีย์  ดอกกุหลาบ
2. นางสาวสุภาพรรณ  สุขทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงณัชชา  สารพัตร
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงกัลย์ชลิกา  อัศวชีวันธรกุล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิ์กีรติ
3. เด็กหญิงณิชาลฎา  ฉัตรธรรมธร
4. เด็กหญิงปาลิดา  รัตนทองคำ
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  สื่อวงศ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงวิรชา  ชินณพงษ์
7. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ปฏิญญามาศ
8. เด็กหญิงเขมจิรา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นายณัฐพงษ์  จิตอารีวงค์
2. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
3. นางจรรยาศิริ  ธนะมงคลฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ขำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์จรูญ
3. เด็กหญิงกิตติพร  วงศ์พานิช
4. เด็กชายคริสเตียน  ฮาเส็ก
5. เด็กหญิงจิรญา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ฉันทะ
7. เด็กหญิงญาดา  ธาราชัย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภีกิตย์
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตน์จิรพัฒน์
10. เด็กหญิงณิชกานต์  ทรัพย์สัตย์
11. เด็กหญิงดวงกมล  แจ้งมงคล
12. เด็กหญิงตะวัน  รินทร์ราช
13. เด็กชายธนพนธ์  ภิญญกิจ
14. เด็กหญิงธนัชชา  ไตรศัพท์
15. เด็กชายธนาธร  ธาราสนธิ์
16. เด็กหญิงธัญญ์จนัช  ทรงงาม
17. เด็กหญิงธิษฌามดี  ทรงสบาย
18. เด็กหญิงนนทพร  ฤกษ์โภคี
19. เด็กหญิงนันทพร  ธาราสนธิ์
20. เด็กหญิงพชพร  สังขจาย
21. เด็กหญิงพรนภัส  ภู่อ่อน
22. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์กร่าง
23. เด็กชายภูริทัต  กลีบมาลัย
24. เด็กชายรวิสุต  แสนหาญ
25. เด็กหญิงรัชชนันท์  บุญธรรม
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงดี
27. เด็กหญิงวนาวี  เรือนงาม
28. เด็กชายวิวัฒน์  ทรงไตรย์
29. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
30. เด็กชายศรัณย์  สีสันต์
31. เด็กชายศิรภัทร  ธาระยาน
32. เด็กชายสรายุธ  โรจน์นันทเดชชัย
33. เด็กหญิงสิริพร  ไม้จีน
34. เด็กหญิงสุมิตรา  สุวิบาย
35. เด็กหญิงอนัฐริยา  เบญจมวิจิตร
36. เด็กหญิงอรอนงค์  มาลัย
37. เด็กหญิงอังคณา  กำลังศร
38. เด็กหญิงเกศิณี  ธิราฉาย
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินยะชิต
40. เด็กชายเมธาสิท  พัฒน์วิชัยโชติ
 
1. นางสาวสมถวิล  ขุนวงษ์
2. นางสาวชูศรี  จริตศรี
3. นายวทัญญู  รักทอง
4. นางศศิธร  ธาราสนธิ์
5. นายวรปรัชญ์  ครองหิรัญ
6. นายภานุวัฒน์  กองเพิ่มพูล
7. นางสาวศรีพยุง  เอกนัยน์
8. นายมนตรี  แสงภู่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงมนตรา  อยุ่สุข
2. เด็กหญิงศรันย์พร  เสนาะสรรพ์
3. เด็กหญิงโสพิศนภา  รุ่งกิจทรัพย์
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางสาวธิติมา  อยู่สุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงณาณิกา  เพละ
2. เด็กหญิงดอกไม้  พุกะ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์กระจ่าง
4. เด็กหญิงอรณีย์  จอมี
5. เด็กหญิงแพรวรรณ  ยาแซ้
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
2. นางสาวอำภา  เรืองกฤษ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงฟ้า  ชำ
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล
 
1. นางอุไรวรรณ  สายศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงมาริสา  เรืองศิลป์
 
1. นางธิติรักษ์  เดชเลย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัตนโชติ
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายรัชานนท์  อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงอลิสา  ร้อยจำปา
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ท่าวัง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล
2. เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์
 
1. นายสมาน  ปาละพันธุ์
2. นายชะลอ  แกมไทย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง
 
1. Mrs.Remia Tamayo  See
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1. เด็กหญิงพรวิษิต  กาญจนวิจิตร
2. เด็กหญิงลลิตา  นพคุณ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นะสี
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
2. นางสาวปภัสธนันท์  พิทยธีราพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กชายกวีวัธน์  ตั๊นเล่งกิม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงน้ำรักษ์
3. เด็กหญิงกาญจญาธร  เกตุพรม
4. เด็กชายจักรพงศ์  จงเกื้อตระกูล
5. เด็กหญิงจีรภา  แซ่จิว
6. เด็กหญิงชนกนาถ   กรอบบาง
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฝังเงิน
8. เด็กหญิงนาตาลี   สมสมัย
9. เด็กหญิงบุรพร  มีธรรมยุติ
10. เด็กชายปฏิภาณ   เอี่ยมถิน
11. เด็กชายปติพล  สารีกิจ
12. เด็กชายพงศกร  โพธินิมิตร
13. เด็กชายพชร   ท้วมยา
14. เด็กชายพีรวิชญ์   จันทวงษ์
15. เด็กชายภัทรพล  มีชูโภชน์
16. เด็กหญิงอรยา  อ่อนสำอางค์
17. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ธรรมจินดา
18. เด็กหญิงอุษา  ทองคำ
19. เด็กชายแทนคุณ  เพ็งโคตร
20. เด็กหญิงแพรวา  สาระขวัญ
 
1. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
3. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สร้อยธรรมา
2. เด็กชายจักรพงษ์  อ่อนมา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  งามชื่น
4. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรคราม
5. เด็กชายธนภัทร  หอมสุวรรณ
6. เด็กชายธนาพิพัฒน์  จงเกื้อตระกูล
7. เด็กชายธันวา   สุขสมเนตร
8. เด็กหญิงธารทิพย์  ทิมสีคร้าม
9. เด็กชายธีรฉัตร  โพธิบำรุง
10. เด็กหญิงนฤมล   บุญเกิด
11. เด็กหญิงนันสินี  นัยเพียร
12. เด็กชายปารมี   โพธิบำรุง
13. เด็กหญิงพัชรา  การไทย
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  นอมา
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
16. เด็กชายสุนิษา   สมสมัย
17. เด็กหญิงสุภาวิณี  คำฉัตร
18. เด็กชายสุภิญโญ   ทิมกุล
19. เด็กชายอานัส   แจ่มใจหาญ
20. เด็กหญิงอุทุมพร  พลิคามิน
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายธนพร  ถิ่นพรทิพย์
2. เด็กชายประเสริฐ  ชูเกลี้ยง
3. เด็กชายเอกรัตน์  สระบัว
 
1. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
2. นายวชิรายุทธ  จอกทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกองแก้ว 1. เด็กหญิงจตุพร  เฟื่องชูนุช
2. เด็กชายภูริพัฒน์  อ่วมละออง
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  สมบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  แก้วประเสริฐชุติมา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เปริน
3. เด็กหญิงชมพู  ปั้นเอม
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคง
5. เด็กหญิงทรงวิลัย  เกษทอง
6. เด็กชายธนพล  พูลผล
7. เด็กหญิงธิญาดา  ธัญญหาร
8. เด็กชายบรรจง  กล่ำเหว่า
9. เด็กชายภูวดล  พูลพิพัฒน์
10. เด็กหญิงรัญชิดา  มิตรมาศ
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สายเครือเปี้ย
12. เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
13. เด็กหญิงสายชล  ฟักบุญเลิศ
14. เด็กชายอดิศร  กลิ่นรื่น
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสว่าง
16. เด็กหญิงอมิตตา  หลงสมบุญ
17. เด็กชายอัครวัฒน์  เจริญฉิมธำรง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิหูสูตร
19. เด็กชายอินทรเดช  พวงเพชร
20. เด็กหญิงเกวลิน  ทองบ่อ
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
2. นางสาวน้ำฝน  เหล่าทา
3. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
4. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
5. นางสาวปาริชาติ  ทองรบ
6. นายภัทรลักษณ์  ธรรมวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บัวทอง
2. เด็กชายวรวิทย์  ช่วยเชื้อ
 
1. นางสาวสราญทิพย์  เอมโอษฐ
2. นางสาวพรรณทิพา  พ่วงทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนเจริญ
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงอมลรุจี  สมสุข
 
1. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ภู่ชัย
 
1. นางสำเริง  ธนินทรานุโคตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พิมพ์ขาว
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  แจทอง
3. เด็กชายชัชวาลย์  ภาษาสุข
4. เด็กชายธิติวุฒิ  มาทา
5. เด็กหญิงพิมนภา  ศิลาวารินทร์
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นิ่มเรือง
 
1. นางสาวพัชรี  วงษ์เบ้า
2. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
3. นางสาวรุจิรา  ควบคุม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นางสาวกมลทิพย์  หงษ์ทอง
2. นางสาวกุลณัฐ  ใยไหม
3. นางสาวฉวิศา  ฉ่ำโสฬล
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  จิตหาญ
5. นางสาววรรณิศา  ศรีชัย
6. เด็กหญิงเครือ  ลายคำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางสาวสุนิสา  ดีพรม
3. นางสาวจิราวัลย์  วงศ์ษาเนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิธรรม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยวังเทพ
3. เด็กหญิงพีระดา  เนื้องาม
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สิทธานนท์
5. เด็กหญิงสกลยา  พุ่มส้มจีน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์  แพทย์รัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณรินธา  สิงหันต์
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศักดิ์ธนภัทร
3. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ศักดิ์ธนภัทร
4. เด็กหญิงรัตณาภรณ์  แก้วมั่น
5. เด็กหญิงสิริยากร  โรจนมาน
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์  แพรสูงเนิน
7. เด็กหญิงเวโรจนีย์  โนนเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บาง
2. นางสาววารี  ทิมอินทร์
3. นางสาวสุนันท์  แต่งงาม
4. นางสาวทิวาพร  ยอดสิงห์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริศนา  คำลัวะ
2. เด็กชายพงษ์ศิริปภา  เหมือนมณีภากร
 
1. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
2. นายนภดล  ฤกษ์สิริศุภกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  อินทคล้าย
 
1. นางสาวยุพาวดี  เพชรสังวาล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. นางสาวธัญญาภรณ์  บุญประเสริฐโชค
 
1. นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงศิริพรรษา   ทองนุเคราะห์
 
1. นางสาวฐิฏารัชน์   วงค์กุลพิลาศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธนดล  ธนธีระชัยอนันต์
 
1. นายพิชัย  ธนะทรัพย์ทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง   สุขเกษม
2. เด็กหญิงรพีพร   กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงวริยา    วันเพ็ญ
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา   มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตนมณี   สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา   ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  สอพิมาย
3. เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์เรือง
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   ชนะบุญ
2. เด็กหญิงภานุชนาท   ทำจะดี
 
1. นางสาวราตรี   มาตรวิจิตร
2. นายอนิวัตธิ์   กาญจน์วราธร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์เลิศ
 
1. นายธนกฤต  หอมชื่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีรับขวา
2. เด็กหญิงปิยากร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทุมมี
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางสุธานี  แสนยอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธิชานนท์   ยศรุ่งเรือง
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1. เด็กชายนนทกร  โรจนเรืองรอง
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  นวลแก้วปัญญาชนะ
3. เด็กชายวทัญญู  สมบัติบูรพา
 
1. นางสาววรรณา  เมืองแก้ว
2. นายศราวุธ  ลาภอินทรีย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม
 
1. นางกุสุมา  บุญทะโชติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
2. เด็กหญิงสราลักษณ์  มัญชุไพบูลย์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร
 
1. นายสมชาย  ตันตะราวงศา
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. นายธนาธิป   ศุภสินมงคลชัย
2. นางสาวบุตรธิดา  แซ่ฮ้อ
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นายนิติพงษ์  เล็บครุฑ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สมจิตร
2. เด็กหญิงพิชญาดา  อิสระชาติ
3. เด็กหญิงสุปรียา  มาลาศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิชาสาร
2. นางสาวปิยนุช  ทัพสัพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงปภาดา  อยู่กลัด
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ม่วงศักดิ์
 
1. นางมนต์นภา  ชุ่มน้ำค้าง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กชายธันวา  เข็มจันทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พันไธสง
 
1. นางภัทราพร  พงษ์โพธิิ์
2. นางสาวสุกัญญา  อาระยะชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชนิศา  มนเทียร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พุ่มจิต
3. เด็กหญิงณรัฐฐา  รอดคง
4. เด็กหญิงดลชนก  เย็นจิตร
5. เด็กชายธนกร  กุญแจนาค
6. เด็กชายธนวิชญ์  กลัดทอง
7. เด็กชายธีรศาสนติ์  ภู่เดช
8. เด็กชายธีรเมธ  เกิดเกษม
9. เด็กหญิงปวัลริกา  นาคพาณิชย์
10. เด็กชายปุณพัทธ์  แตงจันทรา
11. เด็กหญิงพ.ศิลป์สุภา  ปรียานนท์
12. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หอมนาน
13. เด็กชายภูริวัฒน์  เนื่องมี
14. เด็กชายภูวิศ  วรางกูล
15. เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร
16. เด็กชายรพีภัทร  ดวงดาว
17. เด็กชายวสิทธานต์  คชพันธ์
18. เด็กหญิงสิริกร  ศรีทอง
19. เด็กหญิงสุดธิดา  ศรีทิพย์
20. เด็กชายอัมรินทร์  ชมภู่ทอง
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวกานดา  วัชโรบล
3. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
4. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
5. นางสาวนันธิชา  เฮ่งพก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
2. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ไมตรีจิตต์
5. เด็กหญิงพรรณนเรศ  วาดประเวช
6. เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุอำไพ
8. เด็กชายวรากร  บุญมาก
9. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
10. เด็กชายฮาริส  หวังอารี
11. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
3. นายจำรูญ  บัวเนียม
4. นายกอบชัย  มณีตัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงพลอยปภัสร์  อัครววุฒิธัญภัทร์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 1. เด็กชายณฐกร  สุวรรณโณ
2. เด็กชายนพดล  นัยสุทธิ์
3. เด็กหญิงพีรดา  ฤทธิเหิม
 
1. นางสาวศิวพรรณ  รัตนชัยศิลป์
2. นางสาวอนันยา  ชื่นชอบ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจตุพร   ชูกลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพิชญ์คัมพร   เล็กคุนา
3. เด็กหญิงศศิธร   ปานอำพัน
4. เด็กหญิงศศิวิมล   มีเสถียร
5. เด็กหญิงสุภาพร   จันทร์เจริญ
 
1. นางยุพดี   โชติพันธุ์
2. นายโยธิน   ผานิจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  บุญส่ง
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วดารา
3. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
4. เด็กชายธนากร  เทศารินทร์
5. เด็กชายศิริโรจน์  ช่วยณรงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  พุ่มมีดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
2. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
3. นายณัฐกรณ์  ธาตุทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงทิพย์ยดา  โถแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ใจตรง
3. เด็กชายอนิวรรต  ใจเที่ยงแท้
 
1. นางอุบลรัตน์  ศรีแสง
2. นางสาวสุณิสา  พุมมา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   เชื้อรามัญ
 
1. นายเชาวลิต    วงษ์จินดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต
2. เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
3. เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุตัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชมจันทร์
3. เด็กหญิงคุณัญญา  ปรีพันชู
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงธิติกานต์  จันระวัน
2. เด็กชายพิสิทธิ์  จันทร์ฉาย
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองแจ่ม
 
1. นางสาวศิวพร  ปิ่นณรงค์
2. นางฐิตาวรรณ์  เจียมกีรติกานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายพรเทพ  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ข่าขันมาลี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนกร   สุจจิตรจูล
2. เด็กชายธนัญชัย   ขัติมณี
 
1. นายสำเริง   สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์    โลหะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ   ฉัตรประพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  สิริวิลัยกุล
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พันธ์โชติ
3. เด็กชายพัฒน์ชนินทร์  ศรีสุข
 
1. นางสาวดวงใจ  สารบรรณ
2. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์บุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  งอนรถ
 
1. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงฐิติมา   สายสังข์
 
1. นายศุภฤกษ์  ภูฆัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
4. เด็กหญิงธัญธร  เกิดลาภ
5. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
6. เด็กหญิงปาริญดา  พร้อมมูล
7. เด็กหญิงพัชรพร  หาสิตพานิชกุล
8. เด็กหญิงรัตมณี  ถินพนา
9. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยสุวรรณ
10. เด็กหญิงเกศิณี  นิลมัย
 
1. นายกฤษดา   หามาฤทธิ์
2. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
3. นายมาณพ  พูลสำราญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีนวล
 
1. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกลิกา  สรวมชีพ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองปาน
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  กลั่นมั่น
4. เด็กหญิงดาราวดี  ไกลศรีแก้ว
5. เด็กชายธีรพันธ์  น้ำค้าง
6. เด็กหญิงนรินทิรา  สุขไพโรจน์
7. เด็กหญิงประภัสสรา  มนัสสนิท
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปัญญาทิพย์
9. เด็กหญิงรัชริกานต์  ธรรมสิทธิ์
10. เด็กหญิงวรางคณา  จันดากูล
11. เด็กหญิงวัลยา  รัตนโสภา
12. เด็กชายสรเพ็ชญ์  บุญเต็ม
13. เด็กชายสุพด  คีมชาน
14. เด็กหญิงสุพิม  คีมชาน
15. เด็กหญิงสุมินตรา  โภคสุทธิ
16. เด็กหญิงสุริวิภา  ประเดิมเนตร์
17. เด็กหญิงอรจิรา  รือเรื่อง
18. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
19. เด็กชายอ็อด  ซัง
20. เด็กหญิงเปรมวดี  ประชุมชน
 
1. นางสาวอลิษา  แท่นดี
2. นายไพรัช   สรวมชีพ
3. นายวิรัช  ผาสุข
4. นางสาวธิติมา  กำลา
5. นางสาวอัมพิกา  เย็นสุข
6. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลทิชา  อุดมทั้งตระกูล
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขยืน
2. เด็กหญิงสมใจ  ประทาน
3. เด็กหญิงอิงอร  อ่อนวรรณา
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิพจน์  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   นาคดี
 
1. นายเทพนม   ปัตลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวธัญญา   วงษ์ทองคำ
2. เด็กหญิงอรอุมา   ใจเก่งดี
 
1. นายบุญเลิศ   แสงดี
2. นางอัมพร   แสงดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนภสร  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญเทพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐนันท์  กล่องแก้ว
2. เด็กหญิงสายพิน  ดาบแก้ว
3. เด็กชายอิทธิพล  มาลา
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
2. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายต่อลาภ  อยู่ประพัตร
2. เด็กชายธีรภัทร์  จิตราทอง
3. เด็กชายมังกร  ช้างบุญมี
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นายปฐมเดช  สุขศิริ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงปัทมา  พุทโธ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินทร์ขำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เพียงผล
 
1. นางประคอง  แสงรัศมี
2. นางสาววรรณิสา  วงษ์ไร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายณัฐกานต์  มงคลธารทิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงปิยนุช  โตใย
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  เขียนสา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆขลา
 
1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  เก่งการเรือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงฐนิฌา  มีจีนสุด
2. เด็กชายอรัญชัย  ขวันโพธิ์ชา
 
1. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
2. นางสดใส  ประเสริฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงฐิติพร  พุทธา
3. นางสาวณัฐกัลยา  แซ่เล้า
4. นางสาวธนพร  เอมเปีย
5. นายธนภัทร  ฝนทอง
6. เด็กชายบดินทร์  หาญพิมาย
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฉลิมพงษ์
8. เด็กหญิงวีราทร  สันหะรักษ์
9. นางสาวสุทัตตา  ยงเสมอ
10. นางสาวอนงค์นาฎ  แซ่จาง
 
1. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
3. นางสาวอลิษา  เอี่ยมบรรจง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นายกิตติพร  ภาคผล
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อินเรือน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สังค์อ่อนดี
2. เด็กหญิงนภานารา  เทพมงคล
3. เด็กหญิงมุกมณี  นนชาลี
 
1. นางอนงค์  สียา
2. นางเพียงเพ็ญ  อิ่มสมบัติ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงหิม
2. เด็กหญิงผกามาศ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วุฒิยา
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงดวงภร  ประทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงดาว  คงศรี
3. เด็กหญิงสาวิภา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวอภิษฎา  สุวรรณภาญกูร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงภาวิณี  จันทนา
3. เด็กชายมนตรี  ชานตะบะ
 
1. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
2. นางสาวกรรณ์ณิการ์   เดชอ่อนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงนันทิพร  ทองโสภา
3. เด็กหญิงปภาดา  เปล่งวานิช
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางธัญญรัศม์   แตงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสมวงค์
2. เด็กหญิงชนกวรรณ  นิยมไทย
3. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์   เอี่ยมประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยศศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรรษมณ  ยันตะพันธ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังกร
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงปาลิตา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววรัญญา  พุทธคาวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกษมา  ลำดวนหอม
2. เด็กหญิงกัตพร  สุวรรณวีรกุล
3. เด็กหญิงณภัทร  จันทร์มงคลทิพ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ครอบครอง
5. เด็กหญิงธีรกานต์  สุขประเสริฐนิธิ
6. เด็กหญิงธีิริศรา  กรัดกระยาง
7. เด็กหญิงนิชา  อำพันทอง
8. เด็กหญิงปิรันธยา  บัวไขย
9. เด็กหญิงปิ่นมุก  แสงก่ำ
10. เด็กหญิงพรกนก  วิริยะ
11. เด็กหญิงมัชฌิมา  อินฮวบ
12. เด็กชายยศภัทร  เลี่ยมเพชร
13. เด็กชายรามิล   วิชัยรัตน์
14. เด็กชายศิรสิทธิ์  จันสี
15. เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทำ
16. เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง
17. เด็กชายอภิวิชญ์  ภูพวก
18. เด็กหญิงอภิสุตา  ใหม่เอี่ยม
19. เด็กหญิงอรดา  ิือินทะวงศ์
20. เด็กหญิงโชษิตา  ต่อสุวรรณ
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
2. นายลองฤทธิ์  ปูพบุญ
3. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
4. นางอุไร  ฤกษ์งาม
5. นางสาวจิรัชยา  อุทารสวัสดิ์
6. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงจันจิรา  บริญาณ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สายอ้น
3. เด็กหญิงดาราวลี  กุลโชติ
4. เด็กหญิงนิตยา  พลขันธ์
5. เด็กชายวณิชญา   เจียมฮวดหลี
6. เด็กหญิงสรยา  สระทองแดง
7. เด็กหญิงสิริวิมล  สำราญวงศ์ทอง
8. เด็กหญิงอิมพิกา  ปราณีวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงพัชราพา  ปิ่นทอง
2. เด็กชายภูริทัตต์  กุลวงศ์
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธนิกานต์  งานเลิศ
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนุสรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงวรรณษา  รักหมู่กลาง
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะแสง
2. นางสุนันทา  ปะโยธิน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงมารีย์อา   สังสินชัย
 
1. นายนิติชัย  มีจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายวิทยา   บุญอ่อน
 
1. นางสาวเกษกนก  วิไลพล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนกฤต  ภู่เงิน
 
1. นางสาวเปรมฤทัย   ทองดอนเกรื่อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนิสรา  จันท้วม
2. เด็กหญิงนลินี  ณ รังษี
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวกฤติยา  แสงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีโท
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  สมานทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  นพวรรณ์
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงจีรันดา  แพงดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ทองรวย
 
1. นางเรณุกา   วนิชรัตน์
2. นางมณฑิรา  สายยศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายปาณวัฒน์  ประสิทธิ์พร
2. เด็กชายศิกษก  บุญภิละ
 
1. นางสุวารี  สอาดศรี
2. นางสาวพิมพร  พิกุลน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านเพชร 1. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  ศรีผ่อง
2. เด็กหญิงวิชิตา  พิลาสุข
3. เด็กหญิงแพรวา  ราชวงศ์
 
1. นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัติ
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศุภเสถียร
 
1. นายนพดล  คชศิลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงศิริพร  เถื่อนนุ้ย
2. เด็กชายสุภัชชา  ดีเทียน
 
1. นางสุรัต   บัวชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงธนารีย์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทพันธุ์
 
1. นางสาวกัณฐมณี  ไกรเพ็ชร
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวหฤทัย  อุดหนุน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  สินธุภาภรณ์
2. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นายสามารถ  อ่วมมีเพียร
2. นางสาวณัฐญา  สุทธิรักษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงนริสา  แย้มนิยม
3. เด็กชายนฤเบศ  หินไชสง
 
1. นางสุปราณี  อินทร์อยู่
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทรรศวรรณ  จันทร์แดง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายพิทักษ์  เหลือสิงห์กุล
 
1. นางจำนงค์  มีศิริ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายธนดล  นิลน้อย
2. เด็กหญิงพรหมพร  กองทองนอก
3. เด็กหญิงพุทธธิมา  ธัญญาดี
 
1. นางสาวทัณฑิมา  สุขไพบูลย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ำเถื่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูกาธร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กชายธนารัตน์  กิตติมหชัย
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดนตรี
3. เด็กชายปัญญวุธ  ดาราน้อย
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองคำ
5. เด็กชายภานุพงศ์  พวงภู่ห้อย
 
1. นายนรินทร์  ดาราน้อย
2. นางกวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงแพรวา  นราทอง
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  จิตตเดชาธร
2. นางจิตรนภา  แก้วงอก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงกัณธิดา  สิงหา
2. เด็กหญิงกันทิมา  วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทะบูรณ์
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  เฟื่องเงิน
2. เด็กชายรติพงษ์  โขมะพันธ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวสุปราณี  สังสะกุล
2. นางสรรพัชญา  มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายจิรายุ  ป้องนพ
3. เด็กชายวันชนะ  สุขเอี่ยม
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงรสิตา  นามลายทอง
3. เด็กหญิงอตินุช  เมตตา
 
1. นางศิริรัตน์  เจริญ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายฉันทกร  สุระพันธ์
2. เด็กชายณรงค์  ดารักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงเมฆ
4. เด็กชายนพวุฒิ  สุริฉาย
5. เด็กชายพงศกร  ยวนหมื่น
6. เด็กชายมนูญ  นามมูลนาค
7. เด็กชายศุภกร  พิมเสน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อุตะกะ
9. เด็กชายสุรเชษฐ  พวงกุดัน
10. เด็กชายเขมณัฐ  ชูอาษา
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลประสาท
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขพันธ์
3. เด็กหญิงธัญธรณ์  จอดนอก
4. เด็กหญิงนพรัตน์  มะลิ
5. เด็กหญิงพาณิภัค  เสาะสูงเนิน
6. เด็กหญิงลักษณารีย์  รัตนใบ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  วัททุมมา
8. เด็กหญิงสุนิสา  คำพิพจน์
9. เด็กหญิงสุภัตรา  หวังบุญ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยมเวียง
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงทัชชาพร  ว่องวิการ
2. เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์
3. เด็กหญิงอรนภัส  นาสกุล
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว
2. เด็กหญิงทัยยพร  ว่องวิการ
3. เด็กชายนพรัตน์  จีนเอม
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วใส
2. เด็กหญิงนันทิตา  อุ่นสุข
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเกิด
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. นางสาวสุธิดา  เทพนิมิตร
2. นายเจษฎากรณ์  แก้วทอง
 
1. นายสุทธิพันธ์  ดวงสุข
2. นายประสิทธิ์  สิงห์โต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิรัญญา   บุญส่ง
2. เด็กหญิงประภัสสร   จรจอหอ
3. เด็กชายมนสิทธิ์   คำสร้อย
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองไชย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานุสี
 
1. นางสุจิตราพร  บุญคำ
2. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ช้างดำ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางชัชฎา  หวานชะเอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาตขาว
2. เด็กชายณัฐดนัย  ซ้วนลิ้ม
3. เด็กหญิงธิติวัลย์  มากมูล
4. เด็กหญิงนคนันทินี  วายุภาพ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงศรี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   เตชะพิทักษ์ธรรม
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายสราวุฒิ  จิตต์พูลผล
3. เด็กชายสุทธิพจน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภานุทัศน์   ยางทรัพย์
2. เด็กชายวรณ  โดดดี
 
1. นางกฤษดารัตน์   สระแผง
2. นางสาวปภาษา   พนมพานทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทรัพย์ยุทธ์
2. เด็กชายธนากร  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรามกูล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไกรโสภา
2. เด็กหญิงบงกช   จันทร์หอม
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ้มแย้ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ปริกสัญญู
 
1. นางเกษฎาพร   วีระกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฤษณ  แสงบ้านเหนือ
2. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
3. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
4. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
6. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
7. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
8. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
10. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  สมบูรณ์
11. เด็กชายณัฐกานต์  ตั้งกอบลาภ
12. เด็กชายณัฐนัย  ปานดำ
13. เด็กชายทิฐิพล  เกษมปาน
14. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
15. เด็กชายธีรพัฒน์  ประคองผล
16. เด็กชายนวพล  ปานดำ
17. เด็กชายปฏิพล  เจียมเยื้อเพ็ง
18. เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์
19. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
20. เด็กชายพรพิพัฒน์  โฉมงาม
21. เด็กชายพรศักดิ์  แก้วเกตุ
22. เด็กหญิงพิมพิศา  โฉมงาม
23. เด็กหญิงพิมรญา  ประคองผล
24. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
25. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุคตะ
26. เด็กหญิงรจนา  โชดัง
27. เด็กชายรพีพัฒน์  มากเปี่ยม
28. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
29. เด็กชายวิชญ์พล  วรรณอุบล
30. เด็กชายวีระวัฒน์  ภักดีวงษ์
31. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์ใหญ่
32. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
33. เด็กหญิงสุขธันวา  ดำดี
34. เด็กหญิงสุชานาถ  สอาดเล็ก
35. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
36. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
37. เด็กชายอนุชิต  สาวะรักษ์
38. เด็กหญิงอรัญญา  ปานนาค
39. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
40. เด็กชายเจษฎา  เทียมมะณี
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายณัฐธชนพงศ์  มะลิแย้ม
4. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
5. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
6. นางสาวรักษิณา  สำเภาทอง
7. นางสาวปวีณา   บางประยงค์
8. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฎหมาย  เทียนไชย
2. เด็กหญิงกัลยา  ต้นสน
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชัยวิชิต
4. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
5. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
7. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
8. เด็กชายณัฐวัตร  ม่วงจีบ
9. เด็กชายตุลธร  ลิขนะจุล
10. เด็กชายนพรัตน์  ยมพูล
11. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
12. เด็กชายนิธิกร  เฮงสกุล
13. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
14. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
15. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
16. เด็กชายปาระพงษ์  สวัสดิโยธิน
17. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
18. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กวินยวง
19. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
20. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
21. เด็กชายวรเชษฐ์  ผาสุขศาสตร์
22. เด็กชายวรเวช  ปานนาค
23. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
24. เด็กชายวิศรุต  รุ่งเรือง
25. เด็กชายศุภกร  นันทตันติ
26. เด็กหญิงสิรภัทร  โชดัง
27. เด็กหญิงสิรินทรา  น้ำไชยศรี
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
29. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานนิล
30. เด็กชายอชิตพล  ปานจู
31. เด็กชายอนุสรณ์  ปานนิล
32. เด็กชายอภิชาติ  ถีเจริญ
33. เด็กชายอภิรักษ์  จิรัฐิวงษ์
34. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
35. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
36. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอดวิมุติ
38. เด็กชายเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
39. เด็กชายเอกราช  อินแย้ม
 
1. นายไกรสร  ตะลุ่ม
2. นายศักดิ์ดา  จำปามี
3. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
4. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
5. นางลักษณา  จีนแพ้ว
6. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
7. นายณัฐธชนพงศ์   มะลิแย้ม
8. นางสาวจารุวรรณ  รางทัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
4. เด็กหญิงบุษกร  ชาชำนาญ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
6. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
7. เด็กหญิงรตี  ศรีโปดก
8. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
9. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   มั่นทอง
11. เด็กหญิงอภิญญา  เฮงภู่เจริญ
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
3. นางสาวกานต์มณี  ศรีปัตเนตร
4. นายนันทวัฒน์  ภูกองแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. นางสาวชญานี  สุขดี
5. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
6. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มมงคล
8. เด็กหญิงประณิตา  ยิ้มแย้ม
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคเกิด
10. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
12. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวสุธาทิพย์  พิมพ์กลาง
3. นายสราวุธ  สุภาพ
4. นายปัณณวัฒน์  ช่วยชู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัช  แสงด้วง
2. เด็กชายธนากรณ์  กำลังดี
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางพิศเพ็ญ  คงไวย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงธิดาภา  ผงชานัน
 
1. นางสาวปาริชา   เอี่ยมปี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นางสาวจินตนา  เผื่อนละมุด
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีคำเบ้า
3. นายนันทพงษ์  ปานโสภณ
4. นางสาวนิตยา  ไพรพนา
5. เด็กหญิงมินตรา  สังข์ไทย
6. นางสาวรพีพร  เหมแหวน
7. นางสาวศศิธร  แซ่หยก
8. นางสาวสุทธิดา  สังข์ไทย
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มะลิวัลย์
10. นางสาวเพ็ญนภา  เล็บสิงห์
 
1. นางงามทิพย์  เฟื่องภักดี
2. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
3. นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กชายกฤษกร  สร้อยทองมูล
2. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทรโสภา
3. เด็กหญิงญาดา  การะหัตถ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะจุเงิน
5. เด็กชายบัณฑิต  ทรัพย์ประเสริฐ
6. เด็กชายปณวัฒน์  กลิ่นพยอม
7. เด็กชายปรัชชา  เจริญสุข
8. เด็กชายผลิตโชค  ลาภมูล
9. เด็กหญิงศศิกาญจน์  นำสุวิมลกุล
 
1. นายวิวัฒน์  แป้นท้วม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงปัทมา  ศรีเหลี่ยมงาม
2. เด็กชายลาอู  สายน้อย
3. เด็กชายสุรยุทธ  อยู่นุช
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  รุจยากรกุล
2. นางสาวอนงค์  อ่ำแจ่ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายชัยชานนท์  เทพโยธิน
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายคีรีมาศ  ศรีวัฒน์
2. เด็กหญิงอณัญตภัทร  ภูฆัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วินยาคูณ
2. นายสมยศ  ธัญญเจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต่อต้น
2. เด็กชายชโนดม  ชินดร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันตี
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายฐพัชร์  ทบลม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญมั่น
2. เด็กชายฉัตรชัย  อินท์โท
3. เด็กชายพิทักษ์  หลงพลับพลา
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเปรี้ยว  -
 
1. นางวนิดา  ช่างเกวียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสุรสีห์  แซ่จิว
 
1. นางสาววาสนา  มาลี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวประหยัด  จะวะอรรถ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายชนาธิป  ภุมรินทร์
2. เด็กชายธนกร  เฮ้าปาน
3. เด็กชายนิวัฒน์  โสมกุล
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายชุมพล  เพิ่มพูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนหลง
 
1. นายภัทรนนท์  อารีเพื่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ศิริอนันต์
2. เด็กชายรัชพล  ทวีเจริญ
 
1. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
2. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รสธรรม
2. เด็กชายมานพ  มุขทอง
3. เด็กชายยศพล  จันครา
4. เด็กชายสุวิจักษ์  ต่ำทอง
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แก้วกันหา
 
1. นายอิสเรศ  กองมะณี
2. นางสาวพิไลวรรณ  สิงห์ทุย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐชกรณ์  ทองเต็ม
 
1. นางสวรินทร์  สิมขุนทด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีดี
 
1. นางสาวพัชรี  ทวีเขตต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายพีรศิลป์   ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน   ศรีเกตุ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายธนาคม  เวียงนนท์
2. เด็กชายพนมชัย  คำถา
 
1. นายอนุชา  ภาผล
2. นางสาวพรทิวา  วันตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายคณิศร  มังกร
2. เด็กชายวี  -
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นางสาววริญญา  ศรีเมืองกลาง
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตะโกเนียม
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. นางสาวฑิตยา  แซ่อ้วง
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววาสนา  ปิ่นตบแต่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายตรีสุนทร  ชุมคง
2. เด็กชายนนทพัทธ์  บำรุงเขต
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นายธีรพงศ์  กฤตติกา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นายธนวันต์  มีชำนาญ
2. นายรุ่งกิตติ  บุตรน้ำเพชร
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสฎางค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขรัตน์
 
1. นางเอื้อพร  อนุเดช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  น้อยประเสริฐ
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรใส
2. เด็กชายวิทยากร  บุญแท้
3. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพิจารณ์
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นายชัยสิทธิ์  สุขตะโก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภานุวัตร  ทูลแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเอก  อิ่มในสุข
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
2. นายนที   พุ่มไสว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กชายวีรภัทร  สารสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุกร์ฤทัย  ชูทัศน์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  โฉมศรี
 
1. นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว
2. นางสาววาณิชชา  ผูกน้อย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิภา   เทพภูมี
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  แสงอุไร
3. เด็กหญิงจิดาภา   นาน้ำเชี่ยว
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมศิริ
5. เด็กหญิงนภาภัทร์   วงศ์ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนภาวรรณ   โตแก้ว
7. เด็กชายนราวิชญ์   แสงทอง
8. เด็กหญิงพีรวรรณ   จันทราวงษ์เดชา
9. เด็กหญิงภัศรา  นวลสง่า
10. เด็กหญิงรัฐนันท์  เขียวชัยภูมิ
11. เด็กหญิงวาสนา  มะลึคะ
12. เด็กชายสรายุทธ  ยอดชัย
13. เด็กชายสิทธิกร   แสงประเสริฐ
14. เด็กหญิงอภิญญา   แบ่งเพชร
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   มีเจริญ
 
1. นางสาวสุมณฑา   กิจเจริญไชย
2. นางสาวพิมพา  พิพรพงษ์
3. นายกรกช   พึ่งพิบูลย์
4. นางสาวอรุณี   เจริญดี
5. นางสาวอรุณี  แป้นมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกวินภพ  มูลโพนงาม
2. เด็กชายชานนท์  พัทยา
3. เด็กชายนพดล  บุญวิจิตร
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  โตมะนิตย์
5. เด็กชายปิยะ  ชาดี
6. เด็กชายสิรภัทร  ดินดำ
 
1. นายพุทธพร  ยุติธรรม
2. นางสาวจิดาภา  จันทรทิพย์
3. นางวิจิตตรา  หอมรองบน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   หวังจันทร์
 
1. นายศุภฤกษ์    ญาณะรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงอภิสรา  บูรณากาญจน์
 
1. นางสุภัค  ฉ่ำช้าง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ลานทอง
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สวัสดิ์ผลจำรูญ
 
1. นายสุรสิทธิ์  เจริญหุน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์นิกร
2. เด็กชายธนากร  สร้อยศรี
3. เด็กชายอนันดา  จุฬมุสิก
 
1. นางฉลองรัตน์  คืนดี
2. นางนิตยา  วัฒฐานะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีนภา  สมพันธ์
2. เด็กชายประสิทธิ์  ธัญญะชาติ
3. เด็กชายอธิชัย  ไชยสิงห์
 
1. นายธนารักษ์  ศรีจันทร์
2. นางอนุรี  สาริก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. นางสาวสุนิษา  โตสน
 
1. นายวสันต์  บุญพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บำรุงกิจ
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร์
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายธนัย  ทรงนุวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชมดอกไม้
3. เด็กชายภานุพงษ์  กลิ่นประทุม
 
1. นางสุมาลี  สาทจีนพงษ์
2. นางวราภรณ์  นิลเลิศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์   พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงรมย์ชลี   ดวงชื่น
 
1. นายนิคม  ชนะอินทร์
2. นายวัลลภ  เหวันต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เจียงจตุรภัทร์
 
1. นางสาวดาริณี  สมานจิตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบบุญ
2. เด็กหญิงภาวิณี  หวานมาก
 
1. นายสันติ  อนุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ปานทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงจณิสตรา   ศรีลาจันทร์
2. เด็กชายนพัตรธร   ตู๋ปาน
3. เด็กชายเวียงเทพ   หมอนวด
 
1. นางสาวเยาวนาฏ    ฉิมวัย
2. นางสาวปริยา  ธนะขว้าง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางปรีดาพร  หิรัญอุทก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงธนพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาวดอนคา
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
2. นางสาวถนอมนวล  อ่อนวิมล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพัชรี  ภูมิเขตร
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  กองเพชร
2. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชัยแช่มชื่น
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   บูรณเจริญกิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา   องอาจ
3. เด็กหญิงวิชิดา   พรหมจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา   วิฤทธิ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สีทานวล
2. เด็กหญิงนิชาดา  นุ่มนิ่ม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หมายเกิด
4. เด็กชายวิวิธชัย  เมืองภูงา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เงินสวัสดิ์
 
1. นายจักรพงษ์  โพธิ์นิ่มไทย
2. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา    มหากัณฑ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา   สีสมัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  มาโต
 
1. นางทองมั่น  สุดมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์   เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์   ระเบียบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายพิพิธ  เชาว์เครือ
2. เด็กชายอภิชาติ  สมศักดิ์
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงจันจิรา  วงค์ฝ่ายแดง
2. เด็กหญิงบุญมาลี  จันทร์ประดับ
3. เด็กหญิงปลา  มะปรางค์
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวปิยะณัฏฐ์  เลิบไธสง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนภัสสร  สอนทอง
2. เด็กหญิงมาลี  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ดาเทียน
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยกร  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คล้ายชัยภูมิ
 
1. นายไกร  ขันขาว
2. นายสว่าง  สว่างวรรณรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกันตภณ  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  สอนเผือก
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
2. นายไกร  ขันขาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันที
2. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีพรหมมา
3. เด็กชายธงชัย  เกิดบ้านใหม่
4. เด็กชายธนโชติ  สีกะแจะ
5. เด็กชายธันยธรณ์   ศรีจะเที่ยง
6. เด็กชายพงศกร   ศรีหัวทน
7. เด็กชายศราวุธ  ศรียางนอก
8. เด็กชายศักดิ์สยาม  ดวงจรัสแสง
9. เด็กชายสรยุทธ   จันทร์ขำ
10. เด็กชายเรนุวัฒน์   ผากำ
 
1. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
2. นายชัยณรงค์  พุทธบรรพต
3. นายสุนทร  การบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิริกานต์  พรรณมาตย์
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกรพินธิ์  พรประเสริฐสม
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นางสาวปทุมรัตน์  เดชสุภา
2. นางสาวมานิตา  มาสีกุก
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาววรัชยา  ชวลิต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปิยังกูร  พระรัศมี
 
1. นายณรงค์  ทะยานรัมย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฎา  นาครินทร์
2. นายดนุพัศ  อ่อนละมูล
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
3. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
7. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
8. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
9. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หวังเจริญ
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาดี
5. เด็กชายณัฐพล  โกมุท
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
7. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
9. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
10. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดิมขันทด
12. เด็กหญิงมีนารัตน์  ผาสุพรรณ
13. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
14. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  ตรีโภคา
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
5. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
6. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
7. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
8. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
9. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
10. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
11. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
12. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
13. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
14. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
15. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
7. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
9. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
10. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
11. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
12. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
4. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำเสาร์  -
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  งามดอกไม้
3. เด็กหญิงทิพย์  -
4. เด็กหญิงพร  บุญทอง
5. เด็กชายสามยอด  ตามาด
6. เด็กชายใหม่  พนมพร
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นายยศธนา  พรมมาโฮม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางรัชนีกร  กลิ่นขจร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  เหมทอง
2. เด็กหญิงศศิฉาย  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงศศิธร  พูลเต็ม
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายจักริน  ศิริอุบล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผิวสุข
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
2. นางจิราพร  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ธนาคมเศรษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจหงวน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  อินดิบ
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองเสือ
5. เด็กหญิงสุดที่รัก  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธ์ุ
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพรรวษา  อยู่กำเหนิด
 
1. นางศิริพร  วิยาภรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชารุ่งโรจน์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  ดวงพุฒิ
2. เด็กหญิงอริสษา  มีแล้ว
 
1. MissWang  Man
2. นายภาณุ  เทพเกื้อ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงนวพร  ช่างพานิช
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  ส่องาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี
2. เด็กหญิงชัญญรัช  อุ่นคำ
3. เด็กชายณัฐฏไชย  รักอาชีพ
4. เด็กชายธนกร  ทองสุข
5. เด็กชายธาวิน  ทองทรัพย์
6. เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ
7. เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงพิณธุวดี  วัชรสุวรรณเสรี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข
10. เด็กหญิงภครพร  ชุณศาสตร์
11. เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ
12. เด็กหญิงรมณ  ประภาพรสุข
13. เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ
14. เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ
15. เด็กหญิงแสตมป์  วงค์สุวรรณ
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
2. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
3. นายปริวัตร  สุขสุแพทย์
4. นางสาวแพรวพรรณ  ไพพิเชษฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงนุสรา  อ่อนศิริ
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายกุลพิพัฒน์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายชนะภัย  จันทร์คง
3. เด็กชายฐาปกรณ์   ธรรมสวัสดิ์
4. เด็กชายวีรเทพ  สังข์ทอง
5. เด็กชายศุภวัฒน์  นาคทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ดัดขุนทด
2. นางสาวชลัยรัตน์  โปร่งใจ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยสงเคราะห์
 
1. นางไพลิน  ศรีพิณ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขุนแผน
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายณัฎฐพล  ยาประไพ
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายกิตติ  กลางกำจัด
2. นายฉันทพัฒน์  วงศ์บุญรอด
3. นายธนบัตร  พรชัย
4. นายปฏิภาณ  มะเมีย
5. เด็กชายภิญโญ  พูลเงิน
6. นายรุ่งโรจน์  สิงห์ทอง
7. นายวาที  คำใจวงศ์
8. เด็กชายวีรภัทร  เพชรพงศ์
9. นายสิทธิชัย  สำราญจิตร
10. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางนิทิวดี  พารอด
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
3. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี   คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  บุญสร้าง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  วิมล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญช่วย
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายคเนศพร  ดียิ่ง
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กชายชลธาร  ทัศนาราม
2. เด็กชายชาคริต  ธเนศอนันต์
3. เด็กชายธนชัย  เสือเสน
4. เด็กหญิงยูมาบี  ทนดี
5. เด็กชายศิรชัช  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายสุทิวัส  ยาเสร็จ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญปก
8. เด็กหญิงอนันตญา  สีขำ
9. เด็กหญิงอภิญญา  ปราโสรักษ์
10. เด็กหญิงอมิตตา  คำรังศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  รัตนวัน
2. นายราชสิทธิ์  คำสอนเจริญ
3. นางนาถฤดี  เวชกามา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  สังข์พรรณ์
2. เด็กชายธนพล  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงธีรพร  โยชน์เมืองไพร
4. เด็กหญิงภรัณยา  บุญโฉม
5. เด็กหญิงอินทิรา  บัวแก้ว
 
1. นางวีรยา   บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวนิศาชล   บุญมาพิทักษ์กุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีนาค
2. นายวราเทพ  อาดลออ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นสัมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดุลยพล  แพงหอม
2. เด็กชายเมธัช  เลิศจิรราตง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกรพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงปัทมพร  ประกอบสาย
3. เด็กหญิงยลดา  อินทร์ม่วงไทย
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  ม่วงทวี
5. เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีสาคร
6. เด็กหญิงวาริพร  เคล้าพิมาย
7. เด็กหญิงศุภมาส  พงษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงเสนาะ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ทองสุวรรณ์
10. เด็กหญิงอริสรา  ใจคง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางราตรี  คงรอด
3. นางนฤมล  มะลิวัลย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายศรวิชัย  ไพบูลย์
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาวไอลดา  ชัยแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุตรศิริ
 
1. นางสาวอัมพรพันธุ์  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกันธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงจิราพร  ผ่องใส
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฐานะ
4. เด็กหญิงชลฎา  โทมนต์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  เหลืองสะอาด
6. เด็กหญิงโสภิศา  บุญชู
 
1. นางสาวฐิติมา  โยธาวงศ์
2. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
3. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
4. นางเสมอ  สามัคคี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายธนกฤต  บัวลอย
2. เด็กชายวราวุท  สังสมศักดิ์
3. เด็กชายสิงหา  โสวรรณี
 
1. นายสมุทร  ขันอาษา
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรรยาซุน  สุนทราวิรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญเทียน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สีแสด
4. เด็กหญิงธนพร  คำมุก
5. เด็กชายภาคภูมิ  บัวศรี
6. เด็กหญิงสิวลี  สิงห์อาจ
7. เด็กหญิงสุปรียา  นวลชื่น
8. เด็กหญิงสุภาพร  ทองหมู่
9. เด็กหญิงหนึ่งนุช  วันเพ็ง
10. เด็กหญิงอรนภา  เหมือนศรีเพ็ง
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
3. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กชายจตุพร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชยากร  -
3. เด็กชายธีรภัทร  สัจจธรรมรงค์
 
1. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
2. นางสาววรัญญา  ทั่งรอด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายพัชรพล  ยศสุพรม
 
1. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายรณชัย  ดวงชานนท์
2. เด็กชายวิษณุ  แซ่โป่ว
3. เด็กชายอลงกรณ์  พรมอวน
 
1. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
2. นางสาวอัญชสา  กลิ่นน้ำเงิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 1. เด็กหญิงภคพร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  มโนธรรม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทุมชะ
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
2. นางสาวอภิญญา  เลขพัฒน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  เสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนันท์นพิน  สมานพันธ์
4. เด็กหญิงนายิกา  วงศ์ศิริ
5. เด็กหญิงปุณฑริกา  เสนาพร
6. เด็กหญิงวรลินทร์  สุพลา
7. เด็กหญิงวิริยา  ขันธศร
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
4. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นายกันตพัฒน์   จักรชุม
2. นางสาวธัญชนก   ขุนาพรม
3. เด็กชายนรินทร์   ทุเรียน
4. เด็กชายปิยะศิษย์   แก้วชูกุล
5. นางสาวมณีรัตน์   หมื่นคำสี
6. นายวุฒิพงษ์   สวัสดี
7. เด็กชายศรนารายณ์   เดชไชย
8. นางสาวสุภรพัชร   เอกพงษ์
9. นางสาวอรวรรณ  บุญประคอง
10. เด็กชายอิศรา   พวงสร้อย
11. เด็กชายอิสระ   ชะนิดนอก
12. เด็กชายเชาวลักษณ์   แหยมกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
2. นางสาวธัญพร  บุญส่ง
3. นางสาวธิติรัตน์  บุตรเทศ
4. นางสาวอภิรดี  จันทร์หงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายคุณานนท์  ผะวะศรี
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เหลายา
3. เด็กชายสุริยา  บุญหล้า
 
1. นางสาวนิศากร  ศรีสอาด
2. นางสาวอัณศยา  มีสัตย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. นายเพชรพล  นฤมิตร
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำลาย
 
1. นางสาววรนุช  โหงวสอาด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงวงศ์วาน
2. เด็กหญิงเปมิกา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางเกษร  แฟงมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงสายน้ำ  ชาวต่างชาติ
2. เด็กชายเอกชัย  เขียวหวาน
 
1. นางสาวนพรัตน์  มิ่งมีสุข
2. นางสาวขวัญเรือน  เจริญผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายจรูญ  ภูมิชัย
2. เด็กชายลือชา  อุ่นถิ่น
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไทยโกษา
2. เด็กชายจักรพันธ์  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายพงศธร  ทองอยู่
 
1. นายประวิทย์  ปราศจาก
2. นายวิมล  น้อยวิมล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงปภัสรา  อินเหมือน
2. เด็กหญิงรัตนา  พันธุ์เวช
3. เด็กหญิงวันดี  ปทุมเจริญวงษ์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นางสาวนิธินันท์  ประภาโชค
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสายชล  ทองนวล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วชมเชย
2. เด็กชายศรันย์  ตรีครุฑพันธ์
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
2. นางสาวอำพร  วุฒิฐิโก
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์   พิมพิรัตน์
3. เด็กหญิงอดิศา  กองจะริตร์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุญประเทศ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงจิรัฐพร   วิศรุตเมธางกูร
2. เด็กหญิงปาริชาต  บูชา
3. เด็กหญิงศศิกานต์   สุดใจ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปัญญากร  ดวงสุภา
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กหญิงปารวี  หอมนิยม
 
1. นายศุภวิชญ์  จุฬาทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงอัยย์รดา  พงษ์นพคุณ
 
1. Mr. Kirt Peter G.  Veluz
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทนา
2. เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ
3. เด็กหญิงชิวิตา   เข็มศรี
4. เด็กหญิงณปภัทช์  สุนทรชื่น
5. เด็กหญิงทัตชญา  จอมพิทักษ์
6. เด็กหญิงนริศรา  เพิ่มพูล
7. เด็กหญิงน้ำเหนือ  เพิ่มพูล
8. เด็กชายประพัฒน์พงค์  แพง
9. เด็กหญิงพรวดี  ทองอุดม
10. เด็กชายวรัชนนท์  ศรีภักดี
11. เด็กหญิงสุชัญญา  ศักดิ์เติม
12. เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน
 
1. นายอติพจน์  เติมประภัสสร์
2. นายกันต์กนิษฐ์  วีระจินตนา
3. นายสมศักดิ์  เชียงนิยม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมสีทัศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1. เด็กชายคณาธิป  พรภูมินทร์
 
1. นางสาวภทพร  ชาวหญ้าแพรก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายวรวัฒน์  ยานะ
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤษพัชร   วงค์ขวัญ
2. เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
3. เด็กหญิงพรธีรา   งามการ
 
1. นางสาวสาวิตรี   เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวนงลักษณ์   เทพสิทธาวิวัฒน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายก้องกิดากร  บุรีศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  วานิชากร
3. เด็กชายธนกร  ธิยานันท์
4. เด็กหญิงนิศาชล   คำเนตร
5. เด็กหญิงวรินทร์พร   เลิศรัตนาวรชัย
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกมลภัทร  ยุติวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กิตติเรืองทอง
3. เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน
4. เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม
5. เด็กหญิงสุธันยารัศม์  อรุณวุฒิพงศ์
 
1. นางสาวชาลิสา  สอนลัทธิพันธ์
2. นางจินตนา  เครือผือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกณาวรรธน์   แสงเพ็ชร
2. เด็กชายกรวิชญ์   แสงเพ็ชร
3. เด็กชายกฤต   เคหะเจริญ
4. เด็กหญิงกวีเนตร   วิเศษ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์   พานิชานุรักษ์
6. เด็กชายณฐกร   ผลพฤกษา
7. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
8. เด็กชายธนนท์   แซ่ลิ้ม
9. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   ภูริสิทธิโสพล
10. เด็กหญิงปิยธิดา   ผลพฤกษา
11. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตะเพียนทอง
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นายรณชัย   คงนิมิตร
3. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
4. นายสุริยา   ชมศาสตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียร์ประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงซาช่า  วูลิค
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงวาทิยาภรณ์  คงรอด
 
1. นางสาวสุพรรณี  สืบศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงสรารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายศิลป  ธุวะนุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หุนทนทาน
2. เด็กหญิงนัทมน  หุนทนทาน
3. เด็กหญิงบัวพัทติยา  แสงกล้า
4. เด็กหญิงปริยากร  สุรินทร์
5. เด็กหญิงปลายฝน  ทันจังหรีด
6. เด็กหญิงปิยะหทัย  รองจำนง
7. เด็กหญิงพิชชา  พรหมดีราช
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุรัสการ
9. เด็กหญิงสรารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายศิลป  ธุวะนุติ
2. นางศรัญญา  โยเซฟ
3. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
 
1. นางสาวพาวา  พงษ์พันธุ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงอลีนา  หมัดชา
 
1. นางสุริยาพร  โตวรรณสูตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
2. เด็กชายวงศ์วริศ  ยุเรศรัตนานนท์
 
1. นายสมชาย  อุ่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์
 
1. นางสาวศิรประภา  โกสิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  สินธุมาลย์
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์
 
1. นายชลลพรรษ  เด็จใจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายทิปกร  แร่เพชร
2. เด็กชายอธิป  ไกรสำรวม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สีเสมอ
 
1. นายชาญศักดิ์  นิ่มนวล
2. นางสาวรังสิยา  นามวงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิภาหัสน์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ดีนา
 
1. นางสาวทิพเนตร  มะกรูดอินทร์
2. นางสาวรัชดา  อินเฉิดฉาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   มาศิริ
2. เด็กชายศิวกร   หอมระรื่น
 
1. นางสาวพจน์พิชชา   เผือกนาค
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ทับพันธุ์
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนกฤต  กลิ่นหอม
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เส็งหลวง
2. เด็กหญิงสุปรีย์รัตน์   เรืองน้อย
 
1. นางจรรยา   ทองสินธุ์
2. นางสาวเมธาวี  พันธุ์ศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายรฐา  วงษ์คำนา
2. เด็กหญิงแก้วกัลยาณี   ภูมิลี
 
1. นางสาวจินตนา  พลเยี่ยม
2. นางสาวธนันสรณ์  ชัยธนะสมบัติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1. เด็กชายนฤบดี  สิงห์งาม
 
1. นายภัทรพงศ์  เทพยรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  อาลาม
 
1. นางสาวปาณิสรา  เนาวดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายนพรัตน์  งะดิน
2. เด็กชายพีรภัทร  สะมะ
3. เด็กชายวุฒินันท์  เซ็นเยาะ
 
1. นายละออง  กลมแป้น
2. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอธิชา  จุทิพย์
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กหญิงรดา  สุกวรรณรัตน์
 
1. นางลำภา  สอดแสงอรุณงาม
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงอารยา  ฉัตรเจริญพร
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นางสาวสุภาดา  ช้อยเครือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงภควรรณ  อินทรบุญ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ธนโชติเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  อรุณงามวงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ครสาร
 
1. นางสาวทิพเนตร  ธรรมรังษี
2. นายประทีป  ไตรพรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิชญดา  กล่อมจรูญ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก   หมอยา
2. เด็กชายปริญ   คล้ายเพชร
 
1. นางอภัยวัลย์   คงวัฒนกุล
2. นางสาวเพ็ญนภา   บุญญะรัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร
 
1. นายอนุรักษ์   พุกประสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
2. เด็กชายจิรายุ  สุรพัฒน์
 
1. นางเอื้อมพร   แสงสร้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
3. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
4. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
5. เด็กชายธีรศรา  อุดมพัฒท์
6. เด็กหญิงบุญญาพร  นามศักดิ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงปฐมพร  ลิ้มปรีดี
8. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
9. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
10. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
11. เด็กชายภาคินยฐิ์  แก้วสงคราม
12. เด็กหญิงวรัญญา  ปริญญ์โชติวัฒนา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
14. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวน
15. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สายทอง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มาลัยเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์
2. เด็กหญิงกันยากร  จันทีเทศ
3. เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงณพวรรณ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงฟาร่าห์  ขวัญคาวิน
3. เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์
 
1. นางสาวพรพิมล  สุเมร
2. นางสาวพนารัตน์  ลัดลอย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายชยพล  สังฆะมงคลกิจ
2. เด็กหญิงภารดี  ร่ำเรียนกิจ
 
1. นางอรกาญจน์  กิจนิธิศโศธิน
2. นางสาวอรอุมา  เจริญพร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงพัชราภา  มโนธรรม
2. เด็กชายภคภาส  ครุวรรณ์
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางเฌอพลอย   มนตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายการัณยภาส   นารถอุดม
2. เด็กชายรัชชานนท์   โสดา
 
1. นางสาวสุวภา   เรืองศิลป์
2. นางสาวธนวรรณ   ปัญจวีณิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นายธนิต  ศรีสังข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายก้องภพ  แสนคาร
2. เด็กชายธนพล  นุสิน
3. เด็กชายภัทรพล  วงษ์ศร
4. เด็กชายมนัส  วงศ์กลม
5. เด็กชายอดิเรก  เหนี่ยวกุศล
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
2. นางสาวจิราพร  มะลิเสือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงปวิชญา  เสมอเหมือน
2. เด็กหญิงสายธาร  ทองเอม
 
1. นางวีรยา  คำแหง
2. นางสาวนันทนา  พันตาวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิริอุดมเดชา
2. เด็กหญิงเปมิกา  ดวงฤทธิ์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
2. นางสาวศิริพร  เจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. นายธนพล  นุสิน
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี
2. เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฎากร  วงศ์วรรณ์
 
1. นางศิริรัชฎา  เครือละม้าย
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายภูษิชา   ชาวไชยยา
 
1. นางสาววรัทยา   โพธิ์สง่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา   กุลกรรณ์
 
1. นายนพพงษ์   วงษ์จำปา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายฃยพศ  สาคร
2. เด็กชายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อนอบ
 
1. นายอลงกต  เกิดพันธุ์
2. นายนพกฤษฏิ์  บุญรอด
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชยุต   ธนะโชคอุดม
2. เด็กชายธนบดินทร์   นำศิริโยธิน
3. เด็กชายพงศ์พณิช   สุรธรรมจรรยา
 
1. นางสาวกาญจนา   โรจน์อรุณ
2. นางสาวศิริรัตน์   สุนทรมัจฉะ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงธัญพร   ผิวดำนิล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ธนาธรพงษ์ศรี
3. เด็กหญิงเปมิกา   อุดมผล
 
1. นางสาวสุภาวัน   ตันบุญเจริญ
2. นางสาวโชติมา   เอกวิเศษศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญทิพย์    ลัทธิธรรม
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เวสารัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงซะยะกะ  ศิลประสาท
 
1. นางสาวปัทมา   วงศ์ณรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงโทโมมิ  ศิลประสาท
 
1. นางสาวปัทมา  วงศ์ณรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงศุภสุดา  เอี่ยมขำ
 
1. นางสาววจี  สลักคำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมกุล
2. เด็กหญิงทิพากร  ศรีชาวนา
3. เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
4. เด็กหญิงนภัสสร  คนยงค์
5. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ไพโรจน์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณดำ
7. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงอรนิสา  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
2. นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช
3. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติคุณ   เจริญพันธ์สุทธิ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรวิทย์  เกตุเล็ก
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายคีรีชล  วิญญชมภูนาท
 
1. นางสาวปวันรัตน์  นามเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชิสา  สุนันทะ
2. เด็กหญิงญารินดา  อุไรเลิศ
3. เด็กหญิงปารณีย์  แสงวณิช
4. เด็กหญิงพิชญา  สุทธพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เจือจันทร์
 
1. นางสาววิมลยา  วัฒรอด
2. นางสาวสุภาพร  คูประดิษฐานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  กาญธนะบัตร
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร
3. เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง
4. เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  สาธิตวงศ์เจริญ
6. เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต
7. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม
8. เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล
 
1. นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล
2. นางสาวณฐมน  อังคะนาวิน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  พิทักษานนท์กุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังษี
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงนพภัสสร  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดุลชาติ
3. เด็กชายอธิชัย  ชโลมกลาง
 
1. นางลัดดา  พะชำนิ
2. นางฐิติกานต์  ทิพย์จ้อย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
 
1. นางสาวอัจฉรา  ฟุ้งเฟื่อง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายนันท์ภากร  เอี่ยวสานุรักษ์
2. เด็กหญิงปวริศา  ปวัฑฒนันท์
3. เด็กหญิงอธิติญา  แน่นหนา
 
1. นางเพ็ญนภา  พบขุนทด
2. นางสาวอัจฉราภรณ์   ศรีบาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายคมิก  กรรณชนกร
 
1. นายกีรติพัฒน์  พัฒนะราช
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
 
1. นางวาสนา  ชยาภิวัฒน์
2. นางสุรดา  ปัญจพรชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายพบธรรม  มิตรมาก
3. เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายบุรินทร์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  พงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงจันทรา  ถิระบุตร
4. เด็กหญิงชลดา  มั่นทัพ
5. เด็กหญิงฐิดาพร  อรุณบน
6. เด็กหญิงณฐพรรณ  แพงสวัสดิ์
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมากุล
8. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญราศรี
9. เด็กหญิงทัศนีย์  ปานทสูตร
10. เด็กหญิงนรินทร  กันดีลัง
11. เด็กหญิงนฤดี  กงชุน
12. เด็กหญิงนวนันท์  หนุนเงิน
13. เด็กหญิงนาโอมี  เจิมนำ
14. เด็กหญิงบุษยา  พูนสวัสดิ์
15. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
16. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
17. เด็กหญิงประภัสสร  หวลห้อย
18. เด็กหญิงประภารัตน์  ตั่นเขี้ยว
19. เด็กหญิงปวีณา  มงคลสาร
20. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาก
21. เด็กหญิงพรธิตา  ยังสถาน
22. เด็กหญิงพัชรา  ธิจันดา
23. เด็กหญิงพิยะดา  ทัพโยธา
24. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิงห์เอม
25. เด็กหญิงรัตนพร  เจิมนำ
26. เด็กหญิงวรรณทิวา  ชนะค้า
27. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
28. เด็กหญิงวันวิสา  หลอดคำ
29. เด็กหญิงวิภากรณ์  จรบุรมย์
30. เด็กชายศุภกิตติ์  หินซ้อน
31. เด็กหญิงสายธาร  กำลังยาน
32. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่งมี
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่สำราญ
34. เด็กชายอาณัติ  แสงทอง
35. เด็กหญิงแพรวา  เจริญพันธ์
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
3. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
4. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
5. นายกฤตชัย  คำมุง
6. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. นายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
2. เด็กชายบวรวัชร  คำหารพล
3. เด็กหญิงรัชฎากานต์  มหาวัง
 
1. นางสาวศิริพร  ท้าวน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วันยิ่ง
2. เด็กชายอนุพงศ์  ชำนิวิกัย
3. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฌณิศา  คำเพชร
 
1. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา
2. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสริม
 
1. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
2. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์เขียว
 
1. นายธงธวัช  กฤตยาธร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายทินวุฒิ  หลวงจันทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นางอาภากร  สัพบุรุษ
2. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายธนพล  พงษ์พิมาย
2. เด็กหญิงธัญชนก  อดทน
3. เด็กหญิงนัชชา  พุ่มพันธ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  เจริญสุข
5. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่เจ็ง
6. เด็กหญิงพรนิภา  สุวรรณวัฒน์
7. เด็กชายพีรวัส  ผิวทอง
8. เด็กชายภควัต  ด้วงปั้น
9. เด็กหญิงรวิพร  เจริญจิตต์
10. เด็กชายรังสิมันช์  ไซรลบ
11. เด็กชายรัฐชานนท์  เนาวรัตน์
12. เด็กหญิงวรดา  ชมภูวิเศษ
13. เด็กหญิงวันจิรา  ใคร่นุ่นหลง
14. เด็กหญิงศิชนา  ติปัญโญ
15. เด็กชายสุทัศนันท์  จิตต์ชื่น
16. เด็กหญิงสุภัสสร  อินทรยง
17. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทรยง
18. เด็กชายอทิคม  เพ่งเล็งผล
19. เด็กชายอัฒนนท์  แซ่ลิ้ม
20. เด็กหญิงไอรดา  พนมวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  วงสุนทร
2. นางสาวมนัญญา  โสภณิก
3. นางสาวศิวพร  โคถึก
4. นางสาวชนนิกานต์  ลดาดก
5. นางสาวกานต์พิชชา  ซอสูงเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภูวไนย  สีลาพรหม
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
 
1. นางศิริพร  ยิ้มเนียม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกณิกา  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงกุลยา  องอาจ
3. เด็กหญิงดรุณี  บัวงาม
4. เด็กหญิงธนม์นิกา  สระกำ
5. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สีหอมไกล
6. เด็กหญิงภัทราพร  พุมมา
7. เด็กหญิงไอลดา  น้ำทรัพย์
 
1. นางวิภาพร  ชำนิชัยวรกุล
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วพวง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  อิ่มสมุทร
3. เด็กหญิงวนิดา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  กลิ่นชวนชื่น
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชาญจิตร
 
1. นางสาวปราณปรียา  ศรีบุญ
2. นางสาวมิ่งสมร  ศรีประสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา
2. เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์
2. เด็กชายฐปนวัตน์  อุดมสุข
 
1. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์
2. นายศุภกิจ  น้อยปาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปัณณ์    กุลวโรตตมะ
 
1. นางสาวรำพึง   ไกรรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงขวัญลดา  แนวคำพา
2. เด็กหญิงรัตนา  หงษ์คู
 
1. นางสาวประกายทิพย์  รุ่งปฐมวินิจกุล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  มากเพ็ง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
2. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรินรดา  ยอดศิริ
 
1. นายศรีพล  ปานเจริญ
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล
 
1. นางวิไล  พรหมมาเอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์
 
1. นางสาวอรุณี  อุดหนุน
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สง่าเม่น
2. เด็กชายนัฎ  รัตนวิจารณ์
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
2. นางพุทธชาด  วังบรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิสรินทร์   กาหลง
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายธงธวัช  เนตยารักษ์
 
1. นายฤทธิกร  ปุ่นวงศ์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดใจดี
2. เด็กชายเมฆา  มานุรัมย์
 
1. นางสาวนฤมล  พูนวัฒนะพิสุทธิ์
2. นางสุกานดา  นกสกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์
 
1. นางสาวจิตสุภา  แท้สูงเนิน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ซิ้ม
2. เด็กหญิงศุจิตพัฒน์   ชมถิ่น
3. เด็กหญิงเปรมปภา  สีสุข
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงขจารี  รำไร
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ค้าแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนวรรณ
3. เด็กชายกิติพงษ์  หอมหวล
4. เด็กชายกิติพัฒน์  หอมหวล
5. เด็กชายชโยดม  วารีกุล
6. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายธนาธิป  ผ่องใส
8. เด็กชายธนโชติ  ภู่ฉัตร
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  กลิ่นหอม
10. เด็กชายธีรภัทร์  วิริยะวณิช
11. เด็กหญิงนภา  เนื่องจำนงค์
12. เด็กหญิงนัฐทริยา  นิลแช่ม
13. เด็กหญิงปวรวรรณ  บุญเพ็ง
14. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่สะบาย
15. เด็กหญิงปิยธิดา  เจือจันทร์
16. เด็กชายพงษ์ฉัตร  คงประเสริฐ
17. เด็กหญิงพรธิตา  ชังดี
18. เด็กชายพีรณัฐ  เอกกุทัพ
19. เด็กหญิงภัทรฌา  แสนราษฎร์
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขำวิไล
21. เด็กหญิงมนฑกานต์  เหลืองอ่อน
22. เด็กหญิงมัลลิกา  นุชพันธ์
23. เด็กชายรพีพล  นามบุตร
24. เด็กหญิงวนิดา  ภูษา
25. เด็กชายวิษณุ  เหลืองงาม
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
27. เด็กหญิงศุพรรษา  เผือกพูนผล
28. เด็กชายสิรดนัย  ใจบุญ
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิงห์ทอง
30. เด็กหญิงสุทธิดา  ชินทอง
31. เด็กหญิงสุนิษา  ชนะวงค์
32. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนนุช
33. เด็กหญิงสุรนันท์  วันประสม
34. เด็กหญิงอรพัฒน์  ร่วมนิคม
35. เด็กหญิงอรอนงค์  พรประสิทธิ์
36. เด็กหญิงอัจฉราภา  จรรัตน์
37. เด็กหญิงอัญชาวดี  ชูไสว
38. เด็กหญิงอิษฎาอร  โกหา
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอกกุทัพ
40. เด็กชายเหมหิรัญ  สีพราย
 
1. นายนันท์ธวัฒน์  ทะวงศ์นา
2. นางชิราณี  ดียิ่ง
3. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
4. นางจุฑามณี  ทองประชุม
5. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
6. นายก้องหล้า  ศิลาวรรณ
7. นางสาวบุศรา  ยาทองไชย
8. นางสาวอาทิตยา  ชนะมาร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เคาศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
3. เด็กชายชูตระกูล  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
5. เด็กชายปุณณเมธ  อินเอม
6. เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม
7. เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ปิ่นสกุล
9. เด็กชายภานุเดช  โตทอง
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำทอง
11. เด็กหญิงสิโรชา  สร้อยพวงนาค
12. เด็กหญิงเกษรา  จันทร์ศิริ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
2. นางสาวภาวิณี  สุเมธาพันธุ์
3. นางสาวพรทิพย์  ชาวประทีป
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  รังสวัสดิ์จิตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกตุ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี
2. เด็กหญิงนิชาภา   แก้วมณี
3. เด็กหญิงออมสิน  มีสุข
 
1. นางอาภรณ์    ทิพย์ทิม
2. นางเมตตา   เติมเกาะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายวิทวัส   หอมหวล
2. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   ชานมณีรัตน์
 
1. นางสาวอารยา    สงวนสุด
2. นางสาวยุธารัตน์   สังข์สน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตู้ประดับ
2. เด็กหญิงทักษอร   ไทยแขก
3. เด็กหญิงอภิญญา   หาญปราบ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน    พวงเพ็ญ
2. นางวณิชยา  เดชกล้าหาญ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณดา    บุญสิริสัพันธ์
2. เด็กหญิงปุณณภา   ทองสุข
3. เด็กหญิงภัทรษร  บัวไสว
 
1. นางกมลวรรณ   ทองหยาด
2. นางสิริกร   ปัจฉิม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  วิลัยวรรณ์
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กหญิงณัชฐมล  โสภากุล
2. เด็กชายวัฒนา  แสงทอง
 
1. นายพีระกิจ  ดุษิยามี
2. นางสาวสุราลัย  ป้อมคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงรพีพร  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายขจร  วนาโชคชัย
2. เด็กชายฐิติชัย  ชาลานภาพร
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  แซ่อึ้ง
4. เด็กชายนนทการ  ใจมั่น
5. เด็กหญิงมุกดา  -
6. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
7. เด็กหญิงวรินลักษ์  ทวีสุภรพัฒนา
8. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
9. เด็กหญิงวิตา  เตชาจินดานนท์
10. เด็กชายศุภชัย  ชินนะ
11. เด็กชายอรรตพงษ์  ชำนาญกิจ
12. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
2. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเอมชุดา  ศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวกชพรรณ  โรจนปาน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  สาทรี
 
1. นางวลัยทิพย์  คูณนนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายกันต์ระพี  งามสง่า
2. เด็กชายทัตเทพ  ไชโย
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ส้มส้า
4. เด็กชายปภังกร  สูตรสุข
5. เด็กหญิงพรนภา  คุ่้มภัย
6. เด็กชายภูมิราชย์  เงินพูล
7. เด็กหญิงมายา  แครอลไลน์
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  พูลไชย
9. เด็กชายอภินันท์  บัวผัน
10. เด็กหญิงอริศรา  สมตัว
 
1. นายจักริน  วงษ์สง่า
2. นางสุนิศา  พรศรี
3. นางโสพิณ  เล็กประชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนัทนลิน  เกษมสุขสถาพร
2. เด็กหญิงบุณณดา  รุ่งนิรันดร์
3. เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์
4. เด็กชายภูรินท์  ศิลปสมบูรณ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  แจ้งสุวรรณ
 
1. นางอาจรีย์  แปงการิยา
2. นางสาวศตายุ  ตั้งศรีรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกมลนิตา  แก้วรักษ์
2. เด็กชายธณคุณ  ปานสด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ลักษณาครบุรี
2. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กชายน้องใหม่  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา   นาอุดม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  หามนตรี
2. นางสกลสุภา  มีชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 1. เด็กหญิงแพรวา  อรรถาสิงห์
 
1. นางประภาพร  ฤทธิชาติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1. เด็กชายฉลองยศ  อินทยศ
2. เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แม่กลอง
3. เด็กชายปวรพล  สุขผล
 
1. นายรัฐเขต  รอบรู้
2. นายปริญญา  สุขผล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนภัส  ห้าวหาญ
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยเกิด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สีลา
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีลา
6. เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่าง
7. เด็กชายพรสวรรค์  ธัญกิจวรกุล
8. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายสมบูรณ์
9. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี
10. เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์
12. เด็กชายศุภชัย  โพธิ์เทพ
13. เด็กหญิงสุทธิดา  เอกสุภาพันธ์
14. เด็กชายสุเทพ  อุไร
15. เด็กหญิงอริษา  ทองพันธุ์
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นายชยเดช  เนียมวีระ
3. นางรัตนา  เนียมวีระ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงษ์
2. เด็กชายชนวีร์  สถิระ
3. เด็กชายชัยวัตร  ปานทอง
4. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนเผือก
5. เด็กชายธนนินน์  ขำจิตร
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
8. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์ภิรมณ์
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัน
10. เด็กหญิงอริสรา  โตแป้น
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวนสวรรค์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สังข์น้อย
3. เด็กหญิงจุฑามณี  กัณกูล
4. เด็กชายชนะชัย  ปุกเนตร
5. เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์น้อย
6. เด็กชายปรวิชญ์  ศรีสังข์สุข
7. เด็กชายปริญญา  จิรพงษ์ไพบูลย์
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อาศจินดา
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ส้มเทศ
10. เด็กชายอนุกูล  วงศ์ศิริ
 
1. นางดวงจิต  เกียรติพัฒนกุล
2. นางสาวทองเจือ  อ่อนนุ่ม
3. นางศรัญญา  หอสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชมน  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงกนกพร  นครกัณฑ์
3. เด็กหญิงกนกพิชญ์  รักญาติ
4. เด็กหญิงกานต์สิริ  โตเขียว
5. เด็กชายขันทอง  ขำผุด
6. เด็กหญิงชญานิศ  สระศรีโรจน์
7. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒโน
8. เด็กชายณัฐดนัย  อัมพวัน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  หินขาว
10. เด็กหญิงณัฐพร  บัวเขียว
11. เด็กชายธงชัย  เพ็งสาสตร์
12. เด็กชายธันวา  มูลราช
13. เด็กชายธันวา  มูลราช
14. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็ชรเย็น
15. เด็กชายนรภัทร  ขนิษทอง
16. เด็กชายนัฐสิทธิ์  กิจวิชา
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไวยครุธ
18. เด็กหญิงบวรรัตน์  อากาศเย็น
19. เด็กชายพลกฤต  นวลฉวี
20. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้อมกัน
21. เด็กหญิงภิริญา  ดุจดา
22. เด็กชายภูดิส  หอมฟุ้ง
23. เด็กหญิงมุตา  รูปคุ้ม
24. เด็กหญิงวรัญญา  อินน๊ะ
25. เด็กหญิงวรัทญา  กลิ่นพยอม
26. เด็กหญิงวิภาพร  บุญร่วง
27. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็งนาเรนทร์
28. เด็กชายวีรพงษ์  จันทิปะ
29. เด็กหญิงศิริพร  พึ่งทรัพย์
30. เด็กชายศิวาวุธ  ศิริเกษร
31. เด็กหญิงสุชาลักษณ์  น้อยพึ่ง
32. เด็กหญิงสุทธิชา  ชูเชิด
33. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพ็ชรรัตน์
34. เด็กหญิงสุวรรณา  นีสกุล
35. เด็กหญิงสโรชา  ศิลามาศ
36. เด็กหญิงอรปรียา  ยอดทอง
37. เด็กหญิงอรัญญา  อินน๊ะ
38. เด็กหญิงอโณมา  มากระดี
 
1. นายพัลลภ  วัฒนะชาติ
2. นางจิดาภา  ประชาชนะชัย
3. นางสาวอัญชลี  ตั๊งศรีเมืองทอง
4. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
5. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขนรกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ชมพักตร์
3. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดอกไม้ไหว
4. เด็กชายจตุรานนท์  เบญจกวินเลิศ
5. เด็กหญิงชนิสรา  หงษา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมปัญญาวงศ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  ไกรสี
8. เด็กชายรัตนกร  ศรีอุดม
9. เด็กหญิงศศิธร  พันธุรัต
10. เด็กหญิงศุภิสรา  จวนจันทร์เพ็ญ
11. เด็กหญิงอนุสรา  แก้วเย็น
12. เด็กชายเอกชัย  สัตย์ช่ำ
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นายสุริยะ  บุญเจือ
3. นางสาวนัยนา  ลีดี
4. ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์  วุฒิวิชญานันต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายธนาวิชญ์  ขบวนฉลาด
2. เด็กหญิงธันวพร  ดีใจ
3. เด็กหญิงศุจิรา  ยุตะกิจ
 
1. นางสาวกรองกมล  เอนก
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุริยจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี
 
1. นายกฤษดากร  หมื่นกล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายพัสกร  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กชายณภัทร  ขันนอก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิชีพันธ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หอมทั่ว
4. เด็กชายวีรภัทร  พุฒใหญ่
5. เด็กชายศิลา  (พม่า)
6. เด็กหญิงสมหญิง  ภักดีผล
7. เด็กชายสุทัศ  พิมพ์อาภรณ์
8. เด็กหญิงสุนันทินี  โพธิชีพันธ์
9. เด็กหญิงอันดา  สิงห์ทอง
10. เด็กชายเจษฎาภร  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสลิล  กุลภัทรสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตุรัตน์
2. เด็กชายเอกภพ  เกตุมณี
 
1. นายบงการ  กันทะวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายกฤษณะ  นวนิล
2. เด็กชายกานต์ณํฐ  แสงทับทิม
3. เด็กชายคมกฤต  รุ่งศรี
4. เด็กชายจิรวัตร  ใหญ่สถิตย์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิลักษณ์
6. เด็กชายชัชวาลย์  ปิ่นปั้น
7. เด็กชายชัยรัตน์  จุลแสง
8. เด็กชายณรงฤทธิ์  สาสุข
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถุงเงิน
10. เด็กชายณัฐพล  กำพร้า
11. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
12. เด็กชายธวัชชัย  อุตมังกูล
13. เด็กหญิงนภา  การดี
14. เด็กชายนรรัตน์  แช่มช้อย
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  วะราสิน
16. เด็กหญิงปณารี  เข็มปัญญา
17. เด็กชายปรวิศร์  ทองสิทธิ์
18. เด็กหญิงปุณยาพร  แช่มช้อย
19. เด็กหญิงพรชนก  เชาว์ตรัยภาคย์
20. เด็กหญิงพัชริน  พลีบัตร
21. เด็กหญิงพิชญาพร  พยายอด
22. เด็กหญิงพิชารัตน์  เปรมสกุล
23. เด็กหญิงมนัชญา  หาชนะ
24. เด็กชายวรฤทธิ์  อิบรอฮิม
25. เด็กหญิงวรัทยา  หว่านทอง
26. เด็กชายวริทธิ์นัน  อิบรอฮิม
27. เด็กหญิงศศิพร  ใจใส
28. เด็กชายศุภชัย  เพิ่มพูล
29. เด็กชายศุภานิช  บุญสูงเนิน
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์กำพุธ
31. เด็กหญิงสุภาพร  สาสุข
32. เด็กชายสุรกิจ  จุลแสง
33. เด็กหญิงสุรารักษ์  ศรีเสงี่ยม
34. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์งาม
35. เด็กหญิงอนัญดารินทร์  เสวัณนา
36. เด็กชายอริญชัย  เรืองฤทธิ์
37. เด็กหญิงอัญชลี  ปู่จันทร์
38. เด็กชายอัณณพ  มะสูงเนิน
39. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แสงเงิน
40. เด็กหญิงเยาวภา  เกตุวร
 
1. นางสาวผาสุก  ผ่องโต
2. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
3. นายศิริชัย  หาเมธี
4. นายจิระเดช  เอกออมพิทักษ์
5. นางสมปอง  ศรีงาม
6. นางสาวอังคณา  มั่งมี
7. นางปุณยนุช  เนตรพินทุ
8. นางกรรณิการ์  มุกขันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์จณา  ศรอึ๊งเฮง
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บรรจบ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เครือลอย
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศุภลักษณ์
5. เด็กหญิงนภัทร  เติมแต้ม
6. เด็กหญิงปณัสญา  วิชัยคำจร
7. เด็กหญิงปรียภัทร  พันธุ์นาค
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ผดุงสัตย์
9. เด็กหญิงอภิษฎา  พัฒนธัญญา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  รจนากูล
 
1. นายสุธี  ศรีเมืองแพน
2. นางสนธยา  มัจฉาชีพ
3. นางสาวณัฐชนก  ภิญโญทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คมมี
 
1. นางสาวประไพรศรี  แพงพลภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นางสาวอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นายกษิดิศ   ยืนยงค์
2. เด็กชายจารุพัตร   กาบแก้ว
3. เด็กชายชลธร  ฉิมพาลี
4. เด็กชายชัยชนะ   มากแก้ว
5. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
6. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
7. เด็กชายนันทพงษ์  บัวผัน
8. เด็กชายพุฒิพงศ์   ศรีนารถ
9. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
10. นางสาวยลดา   ถาวรสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอาคิรา   ธันยธร
12. นางสาวอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
3. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
4. นายพนมไพร  คำขจร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายญาณวุฒิ  คำโฮงค์
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายอชิรวัฒน์  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กาแดง
2. เด็กชายจีรพัฒน์  อ่อนน้อม
3. เด็กชายชาคริต  เซ็นสุรีย์
4. เด็กหญิงญาณภัทร  วังคำ
5. เด็กหญิงณัฐพร  วิเชียร
6. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นหอม
7. เด็กชายธนกฤต  พิมพ์ภักดิ์
8. เด็กหญิงธนัชพร  แต่งสี
9. เด็กชายธรรมสรณ์  ผสมทรัพย์
10. เด็กหญิงน้ำมนต์  เฉลี่ยกลาง
11. เด็กชายปฏิญญา  ศิริเมล์
12. เด็กหญิงปิยมาศ  พิมพ์สวรรค์
13. เด็กหญิงพรรณราย  เทียนสี
14. เด็กหญิงภวิษย์พร  บุญมี
15. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไทยวี
16. เด็กหญิงวีรณัฐา  ชุมนุมราษฎร์
17. เด็กชายสรสิช  ผาสุข
18. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฉิมคง
19. เด็กหญิงแพรววา  เทียนสี
20. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
2. นางสาวฐิตินันท์  พัฒนงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายดริด  บรูทชรูฟต์
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายทักษิณา  อภิเนตร
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์คอม
3. เด็กชายสถาพร  ขำอินทรีย์
4. เด็กหญิงสุรัญชนา  แดงศรี
5. เด็กหญิงเกวลิน  มารัตชาโล
 
1. นางอัญชลี  เลวี่
2. นางสาววัลยา  เกษมศิริ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงกชพร  ฉลาดรพ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ป้องศรี
3. เด็กหญิงพฤกษา  พรมมาจันทร์ดา
4. เด็กหญิงศศิธร  ตุนแสน
5. เด็กหญิงสโรชินี  คุ้มบัว
6. เด็กหญิงเบญญาภา  คำเพชร
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
3. นางสุวิภา  ทรายทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวยืน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองกริ่น
3. เด็กหญิงดวงมณี  พลูพรต
4. เด็กหญิงนิรมล  ปานยิ้ม
5. เด็กหญิงพยอม  ทักท้วง
6. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพิทศ
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ไตรธรรม
2. นายเดชดนัย  ดีล้น
 
1. นางกานดา   พูลอำไภย์
2. นางสาวศิรินันท์นภัส  โลมะบัญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธราดล    นุสสติ
2. เด็กหญิงพุทธิดา   เนียมรักษ์
3. เด็กชายรวิพล   พรมชัยสงค์
4. เด็กชายสหประชา   มะลิลา
5. เด็กชายสุธิพร   พลับเกลียง
 
1. นายสมชาย   คุ้มทอง
2. นายสิปปวิชญ์   จั่นงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปุญญดา  อิ่มเอิบ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร
 
1. นางสาวธารารัตน์  หาริพันธ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง
2. เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพชัย
3. เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงกาญจน์กิตติญา  คงถาวร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ไกรกิจธนโรจน์
 
1. นางสาวนงนุช  อ่อนนวน
2. นางสาวชนากานต์  พลเสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานาฏ   ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. นายธนพล  อุ่นหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญญณัฐ  โพธิ์งาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสมาภา 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณประทีป
2. เด็กหญิงสุพิชญา  กอบเงินทอง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พวงอุไร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วัฒนทวีภิรมย์
 
1. นายธีรศักดิ์  คีรีรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงวรรณษา  ธัญญผล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองช้าง
 
1. นายศิริชัย  คชวงษ์
2. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชลธิชา  นนทะคำจันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญสนอง
3. เด็กชายธนภัทร  พุดพิทักษ์
4. เด็กหญิงธีราพร  พลเสน
5. เด็กหญิงพนมวรรณ  แกล้วกล้า
6. เด็กหญิงภัสราภรณ์  กลิ่นบุปผา
7. เด็กหญิงมาริษา  เหมกลาง
8. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  เมืองพิล
9. เด็กหญิงวรรณกานต์  กระสินธุ์
10. เด็กหญิงวิภาวี  รู้รักตน
11. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สาขา
12. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉลูทอง
13. เด็กหญิงอามีนะ  หมัด
14. เด็กหญิงอารยา  เรืองฤทธิ์
15. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชะนะ
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
3. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
4. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
5. นายพงษ์ศักดิ์  มากสูงเนิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายชยากร  รัตนเพชร
2. เด็กหญิงชลลดา  อุ่มชะอุ้ม
3. เด็กชายณัฐชานนท์  เอี่ยมแสง
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงฐายินี  พงษ์มา
2. เด็กหญิงศรัณยา  รุ่งกระจ่าง
3. เด็กหญิงเอ้  -
 
1. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
2. นางสาวนันธิญา  พรมพิมาร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  บุญบางขันธ์