เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางศิวิไล ทีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา สพป.นครปฐม เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นายไพรัช ปรีสำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแรต สปพ.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 ว่าที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 นายสุชาติ เลิศลบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางกำหยาด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นางสาวระเบียบ ชาญช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นางสาวสาลี วิบูลชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจี้ยนหัว สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นางสาวทักษ์สุตา ปานอุทัย หัวหน้างานเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางสาวอุษา มะหะหมัด ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายสมหมาย ตรงดี ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายสรรชัย วิบูลย์ชาติ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นางนภาพร หทัยปิติสุข ครูโรงเรียนบ้านบางเลน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
18 นางสาวนิภาวรรณ คนทน ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
19 นางสาวสำลี จวงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
20 นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
21 นางสาวเสาวลักษณ์ บาลลา ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
22 นางสาวจุฬาลักษณ์ เพชรแอง ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
23 นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจ ครูโรงเรียนวัดบางน้อยใน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
24 นางสาวชไมพร อยู่พวง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
25 นายวิรัช บัวบาน ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
26 นางอุษา โตศรีพลับ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
27 นางสาวอาริญา แก้วเกิน ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
28 นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
29 นางเพียงใจ ทุกข์สูญ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
30 นางสาวอรุโณทัย แก้วหานาม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
31 นางสาวนันทา มูลทองน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
32 นางสาวสกลสุภา สุมาลี ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
33 นางสมใจ หมอนทอง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
34 นางสาวสุปรียา ทองปรีชา ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
35 นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
36 นายจักรี บุญพูล ครูโรงเรียนวัดบางน้อยใน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
37 นางสุมนา สิงหาทอง ครูโรงเรียนวัดศิลามูล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
38 นายปรัชญา คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
39 นางสุวรรณา บุญอร่าม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
40 นางสาวสุชัญญา เผ่าผาง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
41 นางศิวิลักษณ์ อ่อนประสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
42 นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
43 นางสาวสายรุ้ง ศรีคำ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
44 นางสาววัชรี แดงอุทัย ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
45 นายอภิรติ สุขสาลี ครูโรงเรียนวัดศิลามูล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
46 นางสาวทรงศรี สุขเกษม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
47 นางสาวศิริวรรณ หอฉอย ครูโรงเรียนวัดบางน้อยใน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
48 นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
49 นางสาวนิตยา ลิ้มเล็ก ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
50 นางสาววรรณา สุริวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
51 นางสาวมลิวัลย์ จันทร์บาง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
52 นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดศิลามูล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
53 นางสาวสุพัฒนา เตชานุบาล ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
54 นางสุวิมล แก้วเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
55 นางสาวอภัสรา คล้ายสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
56 นางสาวพุทธิภา รงค์ประเสริฐกุล ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
57 นางสาวอารีรัตน์ โคกจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
58 นางพัณอร มณฑาทิพย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
59 นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
60 นางสาวมณีรัตน์ จักหมื่นภูผา ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
61 นางสาวเมธินี แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
62 นายมนตรี เพ็ชรน้อย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
63 นางสาวรัชพร ตันพิรุฬห์ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
64 นางสมใจ แกล้วกล้า ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
65 นายวรกฤต ธนะโชคอุดม ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
66 นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
67 นางสาวศุภษา บุญวงษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
68 นายดนุพงศ์ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
69 นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
70 นางเบญญภา พุทธรักษา ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
71 นางสาวรัชฎาพร ทองจันทร์ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
72 นางสาววรัชญ์กัญญ์ ทรัพย์ผุด ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
73 นางสาวแอนนา สงเคราะห์สุข ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
74 นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
75 นางสาวกนกพร ธูปทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
76 นางสาวรัตน์ดาวรรณ ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
77 นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
78 นางสาวปราณี สิงห์ถม ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
79 นางสาวเจิดนภา เล็กเพ่อ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
80 นางสาวแก้วตา ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
81 นางจีรภา วรดี ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
82 นางสาวหยาดเดือน พวงศรี ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
83 นางสาวไอริณ ปิ่นตบแต่ง ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
84 นางสาวภาสุรีย์ ผลศรีสง่า ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
85 นายปฐมพร ปฐมกำเนิด ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
86 นายปริญญา ธรรมชาติ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
87 นางสาวปทิตตา ช่างทุ่งใหญ่ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
88 นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
89 นางวชรพร จันดา ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
90 นางพรจิตต์ สาระรัมย์ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
91 นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
92 นางสาวอรกช เกตุประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการ
93 นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
94 นางสาวเพียงดาว ศรีแก้ว ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
95 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร ฉายทอง ครูโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
96 นายภูธนะ วงษ์บุญตรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
97 นางสาวกษมาพร ชาวบางพรม ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
98 นางสาวสุดารัตน์ ดังตราชู ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
99 นางสาวนิตยา ทองโสภา ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
100 นางสาวนัชชา ศรีแย้มวงษ์ ครูโรงเรียนวัดลำพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
101 นายประเสริฐ บุญสุข ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
102 นางสาวพฤษรัตน์ เสนา ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
103 นายหนึ่ง ภุมมาลา ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
104 นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งาม ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
105 นางสาวกนกกาญจน์ สุขโข ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
106 นายวีรวัฒน์ กออนุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
107 นางสาวมณียา จิตธิวงษ์ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
108 นางสาวสุพรรษา พรหมเพศ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
109 นางตุ๊กตา โสภณธรรมคุณ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
110 นางสุจินันท์ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
111 นางสาวสุนิสา แสงหมี ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
112 นางสาวทิพย์ญดา เจียมคุณานนท์ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
113 นางสาวปรียาภัชญ์ เห็นอภิธรรม ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
114 นางสาวสรัญณัชช์ ตะเพียนทอง ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
115 นางสาวอัจฉรา ช่างหล่อ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
116 นางสาวสิริลักษณ์ แต่งรุ่ง ครู โรงเรียนวัดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
117 นางสาวอัจจิมา ยังเจริญพร ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
118 นางสาววันเพ็ญ โกสุข ครู โรงเรียนคลองทางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
119 นางสาวจริยา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
120 ว่าที่ร้อยโท สุพจน์ เพชรม่อม ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
121 นางสุคนธา พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
122 นางสาวชนาภรณ์ ใจซื่อ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
123 นางสาวผกากรอง กรพิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
124 นางสาวปุญญิศา อักษร ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
125 นางสาวศุภรา จักรเพชร ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
126 นางสาววนิดา เทนสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
127 นางสาวทิพพยาภรณ์ นิลเพชร ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
128 นางสาววิกััลยา ธนบัตร ครู โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
129 นางพรพิมล ชูวงศ์วาน ครู โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
130 นางสาวจิราพร ตันธนะชัย ครู โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
131 นางสาวพนิดา โพธิสุข ครู โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
132 นางอรนภา สดีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
133 นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
134 นายชูพงษ์ กำลังงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
135 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
136 นายสุทธิพร เทพจินดา ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
137 นายปราโมทย์ อิศเรนทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
138 นางบุญปลูก ชูวงศ์วาลย์ ครู โรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
139 นางสุพร ลัทธิจิตต์ ครู โรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
140 นางนฤมล สาลีเวียง ครู โรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
141 นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
142 นายชูพงษ์ กำลังงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
143 นางบุญปลูก ชูวงศ์วาลย์ ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
144 นางสุพร ลัทธิจิตต์ ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
145 นางนฤมล สาลีเวียง ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
146 นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
147 นางสาวจริญญา โพธิ์อุบล ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
148 นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
149 นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
150 นายประภาส จันทโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
151 นายจักรกฤษ ดอนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
152 นายเจน เกิดโพธิ์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
153 ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
154 นางสุรภี ทองแท้ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
155 นางขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
156 นายณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
157 นางสาววิยดา ชาญปรีชา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
158 ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
159 นางวันดี ทัดมาลี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
160 นางวรรณภา อุปริสัจจะ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
161 นางประไพศรี เนียมพันธ์ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
162 นายประพจน์ เอี่ยมจินดา ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
163 นางสาวดวงจิตร คำศรี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
164 นางทิพวรรณ เร้าใจ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
165 นางสาวนภาวรรณ พันธุ์จินดา ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
166 นางสาวจันทรา ทองสายใจ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
167 นางสาวศศิธร บุญสาธุ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
168 นางสาวพิมลอร เชียงหลี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
169 นางสาวอรพรรณ กลิ่นพุฒซ้อน ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
170 นางวยุรีย์ โชคบรรดาลสุข ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
171 นางอรุณรัตน์ สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
172 นางบุบผา ยอดทอง ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
173 นางสาวพนิดา เปี่ยมมีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
174 นางนันทวัลย์ มนต์คุ้มครอง ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
175 นางสาวเยาวดี ใจรักดี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
176 นายอดิศักดิ์ โตสาคร ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
177 นายศราวุธ เรืองพงษ์ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
178 นางลัดดาวัลย์ พัดไสว ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
179 นายวุฒิพันธ์ สามงามจันทร์ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
180 นางสาวณุภัทรณีย์ อินทร์เพชร ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
181 นายนพรัตน์ ทองคงหาญ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
182 นางธนรดา ทองคงหาญ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
183 นางสาวสุพัตรา สวนอินทร์ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
184 นางสาวภัทรภร ปถะคามินทร์ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
185 นางพรรณี สังข์พญา ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
186 นายนามแสง บุญจอง ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
187 นางสาวพรพิมล ภู่ระกำ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
188 นางสาววราภรณ์ อยู่สงค์ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
189 นางสาวมณี จึงสมานญาติ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
190 นางสาวจุฑามาศ ราชกวี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
191 นางสาวอรชา ปฐมกำเนิด ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
192 นางสาวสายพิรุณ หนักไหล่ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
193 นางสมฤทัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
194 นางสาวจิราภรณ์ นทีศิริกุล ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
195 นายอนุชา คำแก้ว ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
196 นายวันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนา ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
197 นางสาวจำเนียร พลอยเพชร ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
198 นางสาวสุภาวดี ศรีสุบาล ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
199 นางสาวสุภาภรณ์ พลอยเพชร ครูโรงเรียนบ้านพาดหมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
200 นางสายฝน พฤกษาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
201 นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านคลองจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
202 นางสาวณาตยาณี สำเนียงแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
203 นายสุพจน์ สอาดจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านพาดหมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
204 นางสาวณฐภัค อยู่สอาด ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
205 นางนงลักษณ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
206 นางสาวสุมณฑา นิลจินดา ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
207 นางสาวสุพัตรา อาจจินดา ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
208 นางสาวตรีสุดา สุระโส ครูโรงเรียนบ้านพาดหมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
209 นางสาวสุรดา ปานเจริญ ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
210 นางสาววิภารัตน์ สิทธิสถิต ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
211 นางวาริน บัวเกตุ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
212 นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
213 นางพิณสวรรค์ แสนใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
214 นางสาวจิราพร นามวงศ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
215 นางสาวาสิฐี พัดมณี ครูโรงเรียนบ้านฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
216 นางสาวสุกานดา พิมพ์พันธุ์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
217 นางสาวสุกัญญา ศิริสมพร ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
218 นายกฤตณัฐ เอี่ยมจันทร์พวง ครูโรงเรียนวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
219 นางสาววิภาวรรณ พลอยยก ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
220 นายศตมงคล ทัญชีวะ ครูโรงเรียนบ้านฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
221 นางสาวปิ่นเพชร ปิ่นเวหา ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
222 นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้ม ครูโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
223 นางสาวนิรมล เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
224 นางสาวณิชสรณ์ ชื่นบุญมา ครูโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
225 นางสาวภาวิณี รวดเร็ว ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
226 นายวสันต์ จินดางัด ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
227 นางสาวสุภาพร ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
228 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
229 นางสาวกันตณัท โตเลิศ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
230 นางธันย์จิรา ลิมปนเวทยานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
231 นายโสภณ มีทอง ครูโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
232 นางสาวจันทรา เงาจินดา ครูโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
233 นางสาวนิรมล ช้างโก ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
234 นางปวิศรา วีระกุล ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
235 นางสาวพรวิภา น่วมวัตร์ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
236 นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
237 นายปรวิทย์ หนูคง ครูโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
238 นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
239 นายบรรจง บรมทองชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
240 นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
241 นายปรารภ หลงสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
242 นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
243 จ.อ.สาธิต จ้อยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
244 นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
245 นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
246 นายศักดดิ์ดา ทวีตั้งตระกูล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
247 นาวสาวกนกวรินทร์ ขำเขียว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
248 นายสุกัญญา สาระศาลิน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
249 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
250 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการ/เลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
251 นางสาววิลัยพร ศรีฉ่ำ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คณะกรรมการ/เลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
252 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแลระบบ และเว็บไซต์การแข่งขัน
253 นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นางนพรัตน์ จุ่นทองแท้ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
255 นางสาวนวรัตน์ วรคุต ครูโรงเรียนวัดประชานาถ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
256 นางสาวสุภาวดี ชูราศรี ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
257 นางสาววิชชุดา พรมท้าว ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
258 นางละอองดาว เชาว์ชอบ ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
259 นายสัณฐิติ กำภูพงษ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
260 นางสาวสรินทร สนธาทร ครูโรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
261 นายพีรพงค์ โนพูน ครูโรงเรียนวัดกลาง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
262 นางสาวศริณญา ธรรมาพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
263 นางสาวชลลดา สท้านพล ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
264 นางสาวพรพรรณ เสาร์คำเมืองดี ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
265 นางพัฒนา โพศาราช ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นางสาวขนิษฐา จันทร์เพชร ครูโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางวันวิสาข์ ทรัพย์มั่น ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นางสาวกนกกาญจน์ สุขโข ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางสาวจิรพร ปานทอง ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี ครูโรงเรียนวัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นายนรากร อำพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สา ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นางสาวอัจฉรา ช่างหล่อ ครูโรงเรียนวัดท่าตำหนัก สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นายนิติกร ปากหวาาน ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นายธีรพงศ์ เค้าภูไทย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
278 นางสาวกมลลักษณ์ บูรณธนานุกิจ ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
279 นายพรศักดิ์ พัดฉวี ครูโรงเรียนวัดรางกำหยาด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
280 นายวิชัย บำรุงวุธ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
281 นางสาวชนาภา จีนคร้าม ครูโรงเรียนวัดสาลวัน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
282 นางสาวสุกัญญา กระแสโสม ครูโรงเรียนวัดลำพญา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
283 นางสาวภัทรา โคตรนนท์ ครูโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
284 นางสาวสุธิตา วุ้นสีแซง ครูโรงเรียนบ้านหนองปรง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
285 นางสาวจารุวรรณ สิทธิชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
286 นางสาวจุฑามาศ จันทนวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
287 นางสาวยุพิน สนสาขา ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
288 นายทองพูล สุทาวัน ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
289 นางสาวโสภาวดี เกตุทอง ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
290 นางสาวมานิดา อินทรีย์มีศักดิ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
291 นางสาวสุภาภัค เข็มทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
292 นางสาวสุนิสา แสงหมี ครูโรงเรียนวัดท่าตำหนัก สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
293 นางสุภาวดี สามสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
294 นางสุนทรี พันชน ครูโรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
295 นางปัทมา เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียนวัดบางปลา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
296 นางสาวนิษา ตะเคียนงาม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
297 นายเทิดศักดิ์ ทองย้อย ครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
298 นายนนท์ชัย ขุนวิเศษ ครูโรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
299 นายวุฒิเกียรติ เชาว์ชอบ ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
300 นางสาวจิตนาภรณ์ ทองใบ ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
301 นางสาวอุทัยวรรณ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
302 นางสาวสิริหทัย คตหอย ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
303 นายสืบพงษ์ นาคมณี ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
304 นางนิรมล แสงประทุม ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
305 นางณิศราพร นวลกลับ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
306 นางสาววรรณา บู่สามสาย ครูโรงเรียนวัดท้องไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
307 นางสาวนิภาพร เหล็กหลี ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
308 นางสาวหทัย ศิริพิน ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
309 นายพรพจน์ ยศอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
310 นายธีระพัทธ์ โชติธนิกวรรักษ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
311 นายนราเชษฐ วราเกษมสุข ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
312 นางสาวปริญญรัตน์ ทองมี ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
313 นางสาวพัชรี ประสิทธินาวา ครูโรงเรียนวัดบางปลา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
314 นางสาวพัชรี ประสิทธินาวา ครูโรงเรียนวัดบางปลา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
315 นางสาวอุบลรัตน์ จันทร์ศรีดา ครูโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
316 นางเพ็ญสิริ ช่วงฉ่ำ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
317 นางสาวปริญญารัตน์ ทองมี่ ครู โรงเรียนวัดศรีษะทอง สพป.นครปฐม เขต คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
318 นายประทีป เกิดภู่ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
319 นางสาวดวงธิดา ศรีโกมุท ครูโรงเรียนบ้านบางเลน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
320 นางสาวกรวี เชาวน์สกุล ครู โรงเรียนวัดกกตาล สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
321 นางสาวภันตพร มีสาวงษ์ ครู โรงเรียนคลองทางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
322 นางสาวจินดารัตน์ จำปาทอง ครูโรงเรียนบ้านบางเลน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
323 นายสุทธชาติ บุญเติม ครู โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
324 นายเจษฏา อยู่มั่งมี ครู โรงเรียนวัดบัวปากท่า สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
325 นางสาวจันทิพา เพ่งดี ครู โรงเรียนบ้างบางม่วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
326 นางสาวสุพรรษา ศรีม่วง ครูโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
327 นายวุฒิศักดิ์ พิมพบุตร ครูโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
328 นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
329 นางสาวปริษา อัคคีเดช ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
330 นางสาวอภิญญกรณ์ ขุนวิเศษ ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
331 นางเพ็ญศิริ กอแสนสุข ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
332 นางสาวลริชา ม่วงสอน ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
333 นางสาวพิชญาวีร์ สวัสดิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดบางภาษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
334 นางสาวนงลักษณ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
335 นายอธิพรรณ เทพวงษ์ ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
336 นายกฤษฎา ดอกแก้ว ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
337 นางปวริศา วีระกุล ครูโรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
338 นายรัฐศักดิ์ มณีเนตร ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
339 นางสาวเบญจมาศ โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนวัดละมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
340 นายราเชนทร์ วงศ์ไชย ครูโรงเรียนวัดท้องไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
341 นางสาวปัณฑารีย์ อิ่มประสงค์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
342 นายชัชพล มังกรกิม ครูโรงเรียนวัดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
343 นายวันเฉลิม แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
344 นางสาวสุภัทรา เข็มทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
345 นายภูชิต พฤกษาพัฒนา ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
346 นางสาวเจนจิรา กุลศรีวัฒนชัย ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
347 นางสาววาสนา ลี้เจริญ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
348 นางสาวพรทิพย์ แสงอุทัย ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
349 นางสาวสรกมล เริงศิริ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
350 นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
351 นายวิเชียร ก้านเหลือง ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
352 นายสรศักดิ์ กรองมะเริง ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
353 นายภูวณัฏฐ์ โชติวรรธนะสิริ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
354 นายชัด นงค์นุ่ม ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
355 นางศรีนวล ภูมิวราภรณ์ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
356 นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
357 นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
358 นางดาวพระศุกร์ เพ็งกลัด ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
359 นางนงนุช อ่ำเงิน ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
360 นางสาวดวงทิพย์ โผนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
361 นางสาวฉัตรกาญจน์ ทองเกิด ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
362 นางสาวสุพิณ วิจิตร์จั่น ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
363 นางสาวสุภัค แซ่ซื้อ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
364 นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
365 นางสาวศุภางค์ บุญศรีสมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
366 นางสาวอรณิช วงศ์ศรีนาค ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
367 นางสาวณรพี โชคเดโชชัยกุล ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
368 นายวันชัย นิติพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
369 นายมนตรี วัดน้อย ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
370 นายณัฐพงษ์ จันขู ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
371 นางสาวเกศรา เพชรออด ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
372 นางสาวจินดามณี พันมี ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
373 นายสหรัฐ เบี้ยววงศ์ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
374 นางสาวไพรินทร์ ธัญลักษณ์เดโช ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
375 นางสาวนวรัตน์ พุกยิ้ม ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
376 นางสาวกชสร จันทร์จาด ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
377 นางสาวพัชรพร ปลอดโปร่ง ครูโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
378 นางสาวสรกมล เริงศิริ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
379 นางสาวรัตนาวดี โฮกอ่อน พนักงานธุรการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
380 นางสาวปัทมา แสนคำ ธุรการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
381 นางสาวณัฏฐา ศรีอรุณ ธุรการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
382 นางสาวพันทิพา ธัญลักษณ์เดโช ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
383 นางวันทนา ขำสอน ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
384 นางดาวเรือง นาคทั่ง ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
385 นางสาวพรทิพย์ รุ่มนุ่ม ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
386 นางสาวน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
387 นางสาวพรติมา แก้วอ่อน ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
388 นางพิชชาภา ไกรรอด ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
389 นางสาวสาลินี เง้าบ้านเกาะ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
390 นายธนภัทร แสงอุทัย ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
391 นางลาวัลย์ จาดคล้าย ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
392 นางสาวสำลี นิยะมะ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
393 นายวินิจ ศรีไพรบัว นักการภารโรง โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
394 นายสว่าง บัวงาม ช่างไฟฟ้า 5 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
395 นายธนันธร สิริอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบิน รองประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
396 นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
397 นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละเอียดอุปถัมภ์ กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
398 นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยม่วง กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
399 นายสุปชัย ธนสมบูรณ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
400 นางสาวปารุดา สระทองจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
401 นางสาวพีรยา อ้นหลำ ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
402 นายนรินทร์ มูลศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
403 นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขันไพร ครูโรงเรียนวัดห้วยม่วง กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
404 นางสาวเสาวนีย์ เจริญผล ครูโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
405 นายพิสิษฐ์ ประวัติวัชรา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
406 นายสุชณะ บ่อคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
407 น.ส.สาวิตรี ถนอมชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
408 นายสุทธนา ณ บางช้าง ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
409 นายอิทธิพล บุญประสพ ครูโรงเรียนวดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
410 น.ส.นิธิรัศมิ์ แสงวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมกะเจา กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
411 นายเอกพันธ์ ขันธม่วง ครูโรงเรียนวัดชินวราราม กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
412 นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
413 นางสาวสุทิศา สนธิ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
414 นางสาวจิตรกานต์ ไทยวงษ์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
415 นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
416 นางสาวธัญญ์นภัส มณีพันธ์วงศ์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
417 น.ส.ขจีภรณ์ โต๊ะบุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคี กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
418 ว่าที่ ร.ต.หญิง มนธิชา ทัศนะเกตุ ครูโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
419 นางสาวภัทริน ขมิ้นทอง ครูโรงเรียนวัดหนองหิน กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
420 นางสาวอุไรวรรณ เปี่ยมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
421 น.ส.นิดา คำบ้านฆ้อง ครูโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
422 นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
423 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
424 นายธรรมนูญ กำมะณี ครูโรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
425 นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง นักวิเคราะห์นโยบายแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 กรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
426 นายจิรวิทย์ มาสิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ/เลขานุการศูนย์ปฏิบัติงาน
427 นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปฏิบัติงาน
428 นายธนะชน ทัศนะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน
429 นางสาวกุสุมา ผุดวรรณา ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวระนาถทุ้ม ป.1-6 และ ม.1-3)
430 นายชัยธวัช เพชรคง ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวระนาถทุ้ม ป.1-6 และ ม.1-3)
431 นางจิตติมา ถนอมเกียรติกุล ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-6 และ ม.1-3)
432 นางพิมพ์ฉัตร์ รักษาถ้อย ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-6 และ ม.1-3)
433 จ.ส.ต.หญิงภัทรมน ทรัพย์เลิศ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-6 และ ม.1-3)
434 นายสิทธิพงษ์ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-6 และ ม.1-3)
435 นางสาวณปภัช แสงโสภณ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวซอด้วง ป.1-6 และ ม.1-3)
436 นางสาวสุวิมล นาคปาน ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวซอด้วง ป.1-6 และ ม.1-3)
437 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญมี ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวซออู้ ป.1-6 และ ม.1-3)
438 นายปิยะพัทธ์ ขุนวิสาร ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวซออู้ ป.1-6 และ ม.1-3)
439 นางสาวสมนึก จันทร์เศรษฐี ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวจะเข้ ป.1-6 และ ม.1-3)
440 นางไพเราะ แก่นพรหม ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวจะเข้ ป.1-6 และ ม.1-3)
441 นางศิริมา ผาลา ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 และ ม.1-3)
442 นางสาวอุษา บุญถาวร ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 และ ม.1-3)
443 นางสุจิตวดี องคะศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 และ ม.1-3)
444 นางสาวอารีย์ ขำเพชร ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6 และ ม.1-3)
445 นางสาววาสนา สุรสีห์เรืองชัย ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6 และ ม.1-3)
446 นายเกรียงศักดิ์ ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ขับร้องเพลงไทย ป.1-6 และ ม.1-3)
447 นางสาวนิตยา สินลือนาม ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ขับร้องเพลงไทย ป.1-6 และ ม.1-3)
448 นายกฤษดา หามาฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ขับร้องเพลงไทย ป.1-6 และ ม.1-3)
449 นางศุภนัน ยิ้มถนอม ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-6 และ ม.1-3)
450 นางปุณยนุช สิริสันต์วชิระ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-6 และ ม.1-3)
451 นายอานนท์ สิริสันต์วชิระ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-6 และ ม.1-3)
452 นายณพัส ตาลเสี้ยน ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-6 และ ม.1-3)
453 นางนันทน์พัชร์ บุญคุ้มวงศ์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-6 และ ม.1-3)
454 นางสาวกาญจนา คล้ำวิลัย ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-6 และ ม.1-3)
455 นายปรีชา หนูน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-6 และ ม.1-3)
456 นางสาวอังคณา โตมอญ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงอังกะลุง ป.1-6 และ ม.1-3)
457 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพร ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงอังกะลุง ป.1-6 และ ม.1-3)
458 นายคมสัน พรมเสน ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงอังกะลุง ป.1-6 และ ม.1-3)
459 นายพงศธร ดำริห์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
460 นางพรนันท์ เล้าโสภาภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
461 นายเสรี สุขถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
462 นางนิรมล แก้วศรี ครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
463 นางสาวศิรกาญจน์ คำล้วน ครูโรงเรียนบ้านท่าตลาด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
464 นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข ครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
465 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นดอกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
466 นางสาวทิพย์ดอกคูณ ผิวเงิน ครูโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก , ข ชั้น ป.1 - ม.3)
467 นายเสรี สุขถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ชั้น ป.1 - ม.3)
468 นางชมพูนุช พอขุนทด ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
469 นางวิมลรัตน์ ยินยงค์ ครูธุรการโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
470 นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
471 นางกรุณา ใจห้าว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
472 นางกัญญา หอมขจร ครูโรงเรียนวัดกลางครูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
473 นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์ ครูโรงเรียนวัดรางกำหยาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
474 นางสาววริษฐา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
475 นางสาวนิรมล คงประจักษ์ ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
476 นางสาวกุศลิน หอมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
477 นางสาวสุดา แย้มสรวล ครูโรงเรียนวัดผาสุการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
478 นางสาวสุภารัตน์ ยั่งยืน ครูโรงเรียนวัดบางปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
479 นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีษะทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
480 นางสาวนริศรา รัตนสุรางค์ ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
481 นางสาวกุลธิดา รงค์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
482 นางปัญจพร วิมลพันธ์ ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
483 นางสาวสุกัญญา ปิณฑะปราสาท ครูโรงเรียนวัดสาลวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
484 นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก ครูโรงเรียนวัดศรีษะทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
485 นางสาวเพ็ญศิริ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนวัดท้องไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
486 นางสาวดลยา วงษารัตน์ ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
487 นางนงนุช ศรีพุ่มไข่ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
488 นางกมลวรรณ ศรีชาติ ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รองประธานกรรมการผ่ายลงทะเบียนฯ และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
489 นางสาววัลย์ลิยา สวยสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฯ และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
490 นางสาวอารีรัตน์ เลิศศรีสุวัฒนา ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการเเละเลขานุการ ฝ่ายลงทะเบียนฯ และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
491 นางรัตนาภร คงเปรม ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
492 นายเอศรา แสนกันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
493 นายบุญชัย เกรียงบูรณนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาก้อง สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
494 นายอำนวย ป้อมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
495 นายบุรพบท สุขเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
496 นางสาวปรียา ศรีงิ้วราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากโลง สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
497 นางสาวดวงเดือน รื่นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
498 นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
499 นางสาวพิชญา ชินนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
500 นางสาวอารีย์ น้ำใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
501 นางสาวศิริรัตน์ สิงห์บุตร ครูโรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
502 นางสาวดวงใจ สารบรรณ ครูโรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
503 นางรัญชนา ขอนแก่น ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
504 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
505 นายรัตน โชตินิยะมะ ครูโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
506 นายต่อศักดิ์ สว่างตา ครูโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
507 นางสาวปาริชาติ หัวใจฉ่ำ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
508 นางสาวเสาวนีย์ บูชา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
509 นางสาวฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
510 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
511 นางสาวพิกุล นามฮุง ครูโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
512 นางสาวปัฐมาวดี ศรีนวล ครูโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
513 นางสาวนวรัตน์ วงศ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
514 นางสาวสุดารัตน์ อบเชย ครูโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
515 นางชูศรี บุตรศรีด้วง ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
516 นางสาวสาวิตรี บรรเทาวงษ์ ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
517 นางสาวอรพรรณ ทวีนุช ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
518 นางสาวศรุดา ลิ้มรชตสกุล ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
519 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทพักษ์ ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
520 นายนราธร บรรเทาวงษ์ ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
521 นางสาวพนาลี เหลือวัฒนวรรณ ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
522 นายอานนท์ สังฆจาย ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
523 นางสาวอชิสญา ไชยเทพ ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
524 นางสาวจุฑามาศ สระทองเหยียด ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
525 นางสาวเบญจวรรณ เอี๊ยะคนอง ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
526 นางสาวอนงค์ กันดา ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
527 นางสาวอนงค์ กันดา ครูโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
528 นางปราณี สุริยันต์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
529 นางจุฬารัตน์ ศรีสุวัฒนานันท์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
530 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
531 นางณัฐชานันท์ ตันวิทยา ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
532 นางสาวรับขวัญ แก้ววิเศษ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
533 นางสาวบุญญรัตน์ วิทยา ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
534 นางสาวจุฑามาศ ภาแกดำ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
535 นางสาวศิริรัตน์ สระทองจันทร์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
536 นางสาวณิชานันท์ ศิริกุลสถิตย์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
537 นางสาวพัชรีพร วงศ์วิริยากร ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
538 นางปิยนุช สิริอาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
539 นายปฐมวิทย์ วิธิรวาท ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
540 นางสาวจุฑามาศ พรหมแพทย์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
541 นางอังคนา ชรากาหมุด ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
542 นางวิไล พูนขวัญ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
543 นางวรรณี ภิรมย์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
544 นายไพศาล ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
545 นางอาศยา สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
546 นายสุวรรณ์ คำวงษ์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
547 นางสาวอมรรัตน์ บุญญาพงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
548 นางกัญญา วรอาจ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
549 นางเอมอร กล้าแข็ง ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
550 นางยุพดี สุดแดง ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
551 นางสาวพิชญา กล้าหาญ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
552 นางสาวขวัญชนก ไพรวนารมณ์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
553 นางสาวนันท์นภัส อนุสรณ์สัญญา ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
554 นางกานต์สิรี บัวแก้ว ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
555 นางสาวเอื้อม ไกรสมโภชน์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
556 นายวัลลภ บุตรเกตุ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
557 นายวัชรพัทธ์ หาญสมัย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
558 นายพันธกานต์ พราหมณกุล ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
559 นายกมล สามงามน้อย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
560 นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
561 นายเอกลักษณ์ ราชจันทึก ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
562 นายเฉลิมเกียรติ รอดผล ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
563 นางสาวประภาพรรณ ฟักประไพ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
564 นางสาคร คชศิลา ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
565 นางสาวนฤมล วงษ์นิคม ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
566 นายศรชัย เกษมสุข ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
567 นางนงลักษณ์ แก้วสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
568 นางยุพดี ภู่รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
569 นางพยุง ศรีจินดา ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
570 นางสุกานดา คำวงษ์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
571 นางสาวอมรรัตน์ บุญใหญ่เอก ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
572 นางสาวกุลวรรณ สุดใจชื้น ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
573 นางสาวกฤตยา อธิภัทร์เมธา ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
574 นายจักรกฤษณ์ ศรีคำหู้ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
575 นายพิพัฒน์ คำมูล ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
576 นายทนงศักดิ์ ศรีสังวาลย์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
577 นางศิริพร สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
578 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แถม ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
579 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แถม ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
580 นายสืบพงษ์ คนหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
581 นางสมใจ แกล้วกล้า ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
582 นางสาวเมชาวี ยิ้มยวน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยเลขานุการ
583 นางจุฑาทิพย์ มีเหลือ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
584 นายณรงค์ เทียนพิทักษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนดอนตูม สพป.นครปฐม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
585 นางนฤดี โกยกอบเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
586 นายพิชิต รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแก้ว สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
587 นายณัฐพล สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
588 นายวันชัย นิติพันธ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
589 นางปราณี พุทธคุณ ครูโรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
590 นางสาวธนวรรณ เกียรติประดับ ครูโรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
591 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
592 นางสาวชลธิชา เจริญผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
593 นางสาวสุภาดา นาคโสมกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
594 นางสาวนวพร พันธุ์ภักดี ครูโรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
595 นางสาวภัทรวดี วิจักข์สังสิทฺธิ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
596 นางสาวพนิดา ปฐมพรวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
597 นางสาวกุลณิชา โพชฌงค์เดช ครูโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
598 นางสาวศิริเนตร งามพริ้งศรี ครูโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
599 นางดุษยา วะน้ำค้าง ครูโรงเรียนบ้านแจงงาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
600 นางสาวกฤษณา สังครุฑ ครูโรงเรียนบ้านแจงงาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
601 นางสาวสวรรยา ทรัพย์ประดิษฐ์ บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจงงาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
602 นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
603 นางเบญจรัตน์ ปฐมกำธร ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
604 นางสาวรวิฎฐ์พร มาลาสัน ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
605 นางสาววาทินี ชูคันหอม ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
606 นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโข ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
607 นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
608 นางสุมลทิพย์ ฐิติกวานนท์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
609 นางสาวจารุณี สอนใจ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
610 นางพัชรี มณีเนตร ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
611 นางสาวกันยวรรณ กิ่งวาที ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
612 นายชรินทร รุจิพูนพงศ์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
613 นายอรรถชัย จันบางยาง ครูโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
614 นางวีณา แก้วอนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
615 นางสาวธนัญญา แต้มรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านแจงงาม สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
616 นายธันวา อ่วมมณี ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ๓ สพป.นครปฐม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
617 นายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
618 นางสาวฉันทนา ภุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
619 นายขวัญชัย เทียมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยผักชี สพป. นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
620 นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
621 นายวรภัฎ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
622 นายจักราพัฒน์ อริยมรรคปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
623 นางสาวเสถียรรัตน์ คงคา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
624 นายณรงค์ สมบูรณ์โชคดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขมร สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
625 นางพัชรา วีรกีรติ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่แตงทอง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
626 นางระเกตุ กำแพงแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
627 นางสุทธาทิพย์ อินทะนิน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
628 นางนาตยา ว่องวาจานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
629 นางสาวนีรนา แซ่เตียว ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
630 นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
631 นายชาตรี เอี่ยมละออ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
632 นายมนต์ช้ย จันทร์เทพ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
633 นายวรรณธนะ ปัดชา ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
634 นางสาวสายฝน ศรีระนำ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
635 นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย์ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
636 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
637 นายปองพล วาสบุญมา ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
638 นางสาวญาดา ไทรบุญจันทร์ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
639 นายศรัณย์ จันทร์แดง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ) สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
640 นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
641 นางสาวพิมพิศา สว่างศรี ครู โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
642 นางสาวลสา กอนสุข ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
643 นางวัฒนา อินทเจียด ครู โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึก
644 นางจุฑาทิพย์ มีเหลือ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
645 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ฯและบันทึกคะแนนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
646 นายประพจน์ เอี่ยมจินดา ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ฯและบันทึกคะแนนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
647 นางสาวสุภาวดี ศรีสุบาล ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ฯและบันทึกคะแนนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
648 นางสาวเยาวดี ใจรักดี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ฯและบันทึกคะแนนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
649 นางสาวเจิดนภา เล็กเพ่อ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
650 นายเอกชัย วิเชียรณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานและต้อนรับ
651 นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (Admin ศูนย์การแข่งขันหุ่นยนต์)
652 นายปฐมเดช สุขศิริ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
653 นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
654 นายอโนชา เสือพงษ์ใหญ่ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มวยสากลสมัครเล่น ป.๑-๖)
655 นางสาวนิตยา เร่งรัด ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
656 นางสาวสุนันทา ศิริรจน์ ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
657 นางสาวอุทุมพร หอมอ่อน ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
658 นางสาววิกัลยา ธนบัตร ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
659 นางสาวสุทิสา ชีวัน ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
660 นางพรพิมล ชูวงศ์วาน ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
661 นางสาวจิราพร ตันธนะชัย ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
662 นางสาวพนิดา โพธิสุข ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
663 นางอรนภา สดีวงษ์ ครูโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
664 นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
665 นายธนะชน ทัศนะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
666 นายธนันธร สิริอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
667 นางปิยนันท์ ทั่งปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
668 นางสาวศราวดี ม่วงสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
669 นางสาวอารีย์ น้ำใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
670 นายเอกวุฒิ กิตติวิไลธรรม ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
671 นายมนต์ชัย เดชะ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
672 นายรุ่ง มังคะลา ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
673 นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
674 นางสาวจิตรกานต์ ไทยวงษ์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
675 นางสาวสุจิตรา ทวีแก้ว ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
676 นางอัจฉรา ธรรม์ทวีวุฒิ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
677 นางสาวสุนิสา พุทธคาว ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
678 นางสาวพรพรรณ ทรงสุหมัด ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
679 นางอรทัย สามกองงาม ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
680 นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
681 นางสาวสุวัชรา ส่งไพบูลย์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
682 นายนพ ทองเครือเกษตร ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
683 นางนันฐพร ทองเครือเกษตร ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
684 นางสุกัญญา เวชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
685 นางวชรณัช คงวงศ์วาน ครูโรงเรียนบ้านดงเกตุ กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
686 นางสาวเหมือนใจ สระทองยอด ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
687 นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
688 นายทิวากร สอนสงวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์วิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
689 นายภพสรรค์ เหลืองวิไล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
690 นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
691 นายสรพงษ์ เกตุศิริ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
692 นายกันต์ธร ศรียา เจ้าหน้าที่ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
693 นางสาวศิรินทิพย์ ชีวกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเเสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
694 นางสาวภัทริน ขมิ้นทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
695 นายสุทธนา ณ บางช้าง ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
696 นายสุธิเดช สุวรรณลา ครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
697 นางรัตติยา ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
698 นางสาวฐิติกาญจน์ พันธ์การุ่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
699 นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศ ครูโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
700 นางสาวศิวนันท์ เรืองปิตินันทน์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
701 นายสุรพัฒน์ มากกลิ่น ครูโรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
702 นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขันไพร ครูโรงเรียนวัดห้วยม่วง กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
703 นางสาวภควดี เจตน์จำนงค์ ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
704 นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
705 นายพงศ์พรเชษฐ อติวงศ์ธาดา ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
706 นางสาวสุทิศา สนธิ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงเเสน กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
707 นางสาวกิติยา พรหมสอน ครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
708 นายสมชาย จีนเดีย ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
709 นางสาวชนัฏพร คล้ายสอน โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) กรรมการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
710 นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
711 นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
712 นางสาวอรวรรณ วงศ์พันธุ์ทอง ครูโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
713 นางสาวศราวดี ม่วงสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
714 นางสาวธัญญ์นภัส มณีพันธ์วงศ์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
715 นางสาวสุจิตรา ทวีแก้ว ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
716 นางสาวไพรวรรณ ม้าแก้ว ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
717 นางสาวศิริภรณ์ ยอดศรี ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
718 นางสาวนันทพร สโรชานนท์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
719 นางสาวกิตติยา สุดใจ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
720 นางเบญจพร ผลโต ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
721 นางสาวจิตรกานต์ ไทยวงษ์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
722 นางสาวศรวณี ทั่งเหมือน ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
723 นางสาวอิชยา แปลงสนิท ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
724 นางสาวภัทราพร ไชยวรรณ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
725 นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
726 นางสาวสุวัชรา ส่งไพบูลย์ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
727 นางอัจฉรา ธรรม์ทวีวุฒิ ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
728 นางสาวสุนิสา พุทธคาวี ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
729 นางสาวปรียาภรณ์ สืบเสม ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
730 นายจักรกฤษณ์ จาดปลื้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
731 นายกิตติภูมิ ศักดิ์ศรีวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
732 นางสาววารี สนจด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
733 นางสาวศกุนี คำยอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
734 นางสาววีรวรรณ ทรัพย์มาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
735 นางสาวสมปรารถนา จันทร์หนู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
736 นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
737 นายอำนวย ป้อมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งพิชัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
738 นายสืบพงษ์ คนหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
739 นางวีนา แก้วอนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
740 นายบุรพบท สุขเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
741 นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
742 นางสาวดวงเดือน รื่นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
743 นางอุบล ชวนะเกรียงไกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
744 นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
745 นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)
746 ดร.อรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
747 นางสาวภิรญา กนกธัชปารมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
748 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
749 นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
750 นายนพพงษ์ วงษ์จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
751 นายพสภัค มายืนยง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
752 นางสาวรมิดา นิลประภัสสร ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
753 นางนภีสี กันทัด ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
754 นางวชิรากร พิทักษ์วงษ์โยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
755 นางสันธณี โชติช่วง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
756 นางสาวนัญยนา ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
757 นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
758 นางสาวปณัชช์ณิชา ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
759 นางจันทรัสม์ บุญช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
760 นางสาวขนิษฐา พุ่มพะยอม ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
761 นางสาววารินี นิยมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
762 นายใหม่ แก้วเลาขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
763 นายธนกร วชิระนิธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
764 นางสาวรัชนี วิภากูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
765 ดร.อรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
766 นางสาวภิรญา กนกธัชปารมี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
767 นางสาวโชติมา เอกวิเศษศรี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
768 นางสังวร บุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
769 นางสาววิชุตา บุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
770 นางสาวชนาพร พันธ์ุพฤกษ์โอชา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
771 นางสาวพจนา ศุโภทยาน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
772 นางสาวศิริรัตน์ สุนทรมัจฉะ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
773 นางสาวพิมลพรรณ สูงกิจบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
774 นางสาวทิพย์วิมล เฮงรวมญาติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
775 นางสาวอรนุช อินทร์นอก ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
776 นางวรรณวิภา บุตรดี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
777 นางสาวสุกัลยา บุญมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
778 นางสาวกุมารี สันติประชา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
779 นางสาวอามีนา ใจขันแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
780 นางสาววันวิสา ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
781 นางสาวพนิดา หนูวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
782 นางสาวปริมประภา ใจตรง ครูโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
783 นางสาวสุนันทา ชาญปรีชา ครูโรงเรียนบ้านแจงงาม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
784 นางสาวกนกลักษณ์ ปานคง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
785 นางสาวรัชนี วิภากูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
786 นางสาวปณัชช์ณิชา ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กิจกรรมปฐมวัย)
787 นายบุรพบท สุขเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต ๑ ประธานกรรมการคณะกรรมการผู้ประสานงาน
788 นายอุทัย จักขุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานกรรมการคณะกรรมการผู้ประสานงาน
789 นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานกรรมการคณะกรรมการผู้ประสานงาน
790 นายประวิทย์ ดำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขวาง สพป.นครปฐม เขต ๑ รองประธานกรรมการคณะกรรมการผู้ประสานงาน
791 นายสมบูรณ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
792 นางสาวสุรีรัตน์ รอดแผ้วพาล ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
793 นายกิตติพันท์ ปรีชาสนองกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
794 นางสาวทิพวรรณ ไข่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
795 นางสาวอัญชลี อินทร์ไทร ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
796 นางสร้อยเพชร รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
797 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐวดี ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
798 นายจรัล เส็งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
799 นายจักรพงศ์ พวงวัดโพธิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
800 นางสาวกิ่งกาญจน์ หินเพ็ชร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
801 นางสารวรรณ บัวเจก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
802 นางสมาภรณ์ น่วมปฐม ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
803 นางสาวดาแวน ทำรี ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
804 นางสาวอรวรรณ แร่กรูด ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
805 นางสาวอังคณา เกิดมณี ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
806 นายอิทธิพล บุญประสพ ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
807 นางสาวปารัชญ์ ม่วงรอด ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
808 นางสาวพัณณ์พิชญา สมานใจ ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
809 นางสาวศิริวรรณ ก้องสุรกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
810 นางสาวชุติมา บุญอินทร์ ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
811 นายกฤษฎา วิทยานุกูล ครู โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
812 นางสาวดวงสุดา คำกรองแก้ว ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
813 นางปฏิญญา บุญส่ง ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
814 นางวงเดือน จตุพรรุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
815 นายอัศศิริ แสนกันคำ ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
816 นายขจรศักดิ์ วันเย็น ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประสานงาน
817 นางพิสมัย ถิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการผู้ประสานงาน
818 นางปิยนันท์ ทั่งปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต ๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการผู้ประสานงาน
819 เด็กหญิงธราทิพย์ ชลิตชัยยะ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
820 เด็กหญิงกุลยา บุญมีสุข โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
821 เด็กหญิงประภาทิพย์ โพธิ์พาด โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
822 เด็กหญิงพรชิตา พินิจดำ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
823 เด็กหญิงกมลรัตน์ คงโต โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
824 เด็กหญิงนับทอง สู่พิพักดิ์ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
825 เด็กหญิงทิวาภรณ์ เจียมวาง โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
826 เด็กหญิงปิยะธิดา บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
827 เด็กหญิงจินดามณี ดวงจินดา โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
828 เด็กหญิงนันทวิภา จินะสาม โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
829 เด็กหญิงวรกานต์ รากทอง โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
830 เด็กหญิงติป บุญช่วย โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
831 เด็กชายวิวรรธน์ กล้าประสิทธิ์ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
832 เด็กชายณัฐวุฒิ มหัทธนะประดิษฐ์ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
833 เด็กหญิงนัฐชา ชังจินดา โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
834 เด็กหญิงปาลิตา ตุ้มม่วง โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
835 เด็กหญิงชลธิชา เร้าใจ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
836 เด็กหญิงดวงกมล สินลือนาม โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
837 เด็กหญิงวรางคณา ดวงจินดา โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
838 เด็กหญิงอารียา หลวงศรี โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
839 เด็กหญิงพัชราภรณ์ เชื้อสายดวง โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดสด
840 นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต๒ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
841 นายธนากร ศุภสุทธิกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
842 นางสาวณัฐณิชา นาวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
843 นางสาวสาวิตรี ใหญ่ตง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
844 นางสาวศุทธินี คงหลำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
845 นางสาวกุลชา ดวงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
846 นางสาวกัญญาวีร์ ดวงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
847 นางสาวธนัชชา ทองคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
848 นางสาวเสาวภา แดงเพ็ชร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
849 นางสาวสุภาพรรณ รัตนกุลวดีวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
850 นายอนุชา เพ็งสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
851 นางสาวสุกัญญา ระดมกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
852 นางสาววิภาพร พูลเพิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
853 นางสาวจุฑามาศ แก้วประหลาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
854 นางสาวจิราพัชร หอมหวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
855 นางสาวขนิษฐา ชาติชูศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
856 นางสาวพิชญา รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการประสานงาน
857 นางทิพาภรณ์ แจ่มสว่าง สังเกตุการณ์แข่งขัน ผู้สังเกตการณ์แข่งขันหุ่นยนต์
858 นางสาวมนัสนันท์ ปุณยลภัสธำรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เจ้าหน้าบันทึกภาพการแข่งขันหุ่นยนต์
859 นางอุบล ชวนะเกรียงไกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) ประธานฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
860 นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) รองประธานฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
861 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
862 นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
863 นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
864 นายเสรี สุขถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
865 นางสาวนุชนาฎ ฤกษ์เสน ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
866 นายชนะ ตระกูลราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
867 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
868 นางสุมาลี จันทโคตร ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
869 นางสาวมัทรียา นาคสงวน ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
870 นางสาวจงรัก สมศรี ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
871 นางสุพินยา หามาฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
872 นางสาวบูรนาถ เฉยฉิน ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
873 นางสาวศิวลี มณีอินทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
874 นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
875 นางทักษพร กกแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
876 นางสาวณฐมน อภิกิตติธนาเดช ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
877 นางธนัญญา หมอยา ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
878 นางสาวธาริณี บุตรเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
879 นางสาววิมลรัตน์ ยืนยงค์ ธุรการโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
880 นางสาววรัชยา พุกประยูร ธุรการโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
881 นายอดิศร ปิ๋วท่าไม้ ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
882 นางสาวรุ่งอรุณ เอมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เชต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
883 นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
884 นางสาวสุนิสา เพ่งพินิจ ครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
885 นางสุวิมล วิมูลชาติ ครูโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
886 นางสาววิสาขะ แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านบางเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
887 นางสาวกาญจนา จีนประชา ครูโรงเรียนบ้านท่าตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
888 นางสาวปณันยา จำรูญ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
889 นางสาวหฤทัย เยาวบุตร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
890 นายวิทูร ประสพผล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
891 นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
892 นายวุฒิศักดิ์ ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
893 นางสาววนิดา ดิษฐสุ่ม ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
894 นางสาวบุญยานุช เมืองจินดา ครูโรงเรียนโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าวิทยา) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
895 นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข ครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
896 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นดอกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
897 นางสาวทิพย์ดอกคูณ ผิวเงิน ครูโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
898 นางสาวศิริกาญจน์ คำล้วน ครูโรงเรียนบ้านท่าตลาด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
899 นางสาวศศิธร สมตัว ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
900 นางสาวศศิธร สมตัว ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
901 นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
902 นางสาวสุวิชชา พวงมาลี ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
903 นางสาวศรินยา เสมแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
904 นายศุภวัช วัฒนพิทักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
905 นางสาววิลาสินี นามเสถียร ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
906 นางสาวนุสรา นุ้ยเปรม ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
907 นางสาวเบญจมาภรณ์ มะลิทอง ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
908 นางสาวนันทวรรณ เรืองขำ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
909 นางสาวเพ็ญพิชชา สอนพรม ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
910 นางสาวศิริยาพร ตุปันนา ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
911 นางสาวปภัสสร ตั้นเหลียง ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
912 นางสาวชุดามาศ พุทธจรรยา ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
913 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
914 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ รองประธานคณะการดำเนินการจัดงาน
915 นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รองประธานคณะการดำเนินการจัดงาน
916 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม รองประธานคณะการดำเนินการจัดงาน
917 นางจำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
918 นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
919 นางจิตรา อริยวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
920 นางสาวรัตนา ธนธนานนท์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
921 นางสาวภัทรภร พึ่งทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
922 นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
923 นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
924 นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
925 นายวิชัย แสงเพชร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
926 นายเอกภัทร เจริญสมัย ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
927 นางสาวรัตนา แสงโพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
928 นางศิริอร ชัยภูมิ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
929 นายสราวุธ พันธุ์จินดา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
930 นายสิทธิพงษ์ อำยะศิริ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
931 นางสาวอารีย์ รูปสม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
932 นายณัฐกรณ์ นวลสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
933 นางสาววรรณา สมประชา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
934 นายมานพ พูนสำราญ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
935 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
936 นายเสรี สุขถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
937 นายวีระ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
938 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดาราม สำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
939 นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
940 นายเอศรา แสนกันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
941 นายเอนก อัคคีเดช ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดลำเหย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
942 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
943 นางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
944 นายสุนัย ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้หุ่นยนต์
945 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
946 นายธันวา อ่วมมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
947 นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
948 นางชูศรี คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
949 นางสุปรีดา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
950 นายไพศาล ไหลงาม ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
951 นายสมภาส พิมพ์พันธุ์ดี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
952 นางวิชญาพร กล่ำอยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
953 นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
954 นางมณีรัตน์ กัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
955 นายดุสิต บุญคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
956 นางมยุรี บุญคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
957 นางสาวณัฐชยาน์ สุนทรอำไพ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
958 นางจันทิรา รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
959 นางสาวมณีรัตน์ สะบู่ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
960 นางสาวสุวรรณา ชูชัย ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
961 นางสาวจุฬาลักษณ์ วัฒนประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
962 นางสาวพลอยภิญญา วัฒนโชตินิธิยศ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
963 นางสาวปาริฉัตร วงศ์ดียิ่ง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
964 นางสาวสมจิตร คงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
965 นางสาวสุชญา เอื้อสุขเกษม ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
966 นายชัยเดช นิลดี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
967 นางทิพยา นิลดี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
968 นายสันติ เฉลิมพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
969 นางรัตติกาล โพธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
970 นางปราณี ไคลมี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
971 นางอัจฉรา จันทร์อบ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
972 นางสาวกมลรัตน์ แสนพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
973 นางสาวปัทมา หอมหวาน ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
974 นางสาววรัญญา โต๊ะเจริญ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
975 นางสาวสุกัลยา คำมี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
976 นางมยุรี พันธ์โสภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
977 นางสาวกุสุมา ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
978 นางสาวพรปวีณ์ ชาวนาเป้า ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
979 นางวิชิตา ทิพเลิศ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
980 นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
981 นางสาวณัฐริดา ตาทุม ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
982 นายวุฒิศักดิ์ คงแถลง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
983 นางสาวภัทราวดี ชาวริม ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
984 นางธัทนพร ประเสริฐสุข ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
985 นางอริยาณัฐ ตรีพงษ์พันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
986 นางสาวพชรพร ทิมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
987 นางสาวจิลาวัลย์ ไทยแท้ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
988 นางอรญานี รัตนวัน ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
989 นางสาวศุลีพร ภูพวก ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
990 นางสาวปภัสสร์รัตน์ ปรัชญลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
991 นางแสงดาว ทองเหมือน ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
992 นางสาวบุษยา อุสมา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
993 นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
994 นางสาวสุพิชชา กุ้ยเกล็ด ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
995 นางสาวอรุณรักษ์ สารบรรณ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
996 นางสาวศรีเพ็ญ วงศ์ศรีเผือก ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
997 นางสาวศุลีพร ภูพวก ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
998 นางสาวกนิษฐา บุญมีขาว ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
999 นางสาวรุ่งราตรี แก้วก๋องคำ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
1000 นางสาวจุฑามาศ ศรีสุบรรณ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
1001 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
1002 นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1003 นางมยุรี พันธุ์โสภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
1004 นายสามารถ ภูมิอาจ ครูโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1005 นายพิชาญ กล่ำกลาง ครูโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1006 นางสาววณัชชา พุ่มเจริญ ครูโรงเรียนบ้านดงเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1007 นางสาวณัฐพร แสงแก้ว ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1008 นางสาวเต็มศิริ คุ้มสุด ครูโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1009 นางสาวพรรณิดา จิตรจักร ครูโรงเรียนวัดบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1010 นายเกรียงไกร แก้วไพฑูรย์ ครูโรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1011 นางสาวขวัญจิรา ชายชาวโขง ครูโรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1012 นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1013 นางสาวธันยาพร ไทยเจริญ ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1014 นางสาววิภาวรรณ แสนสุข ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1015 นางสาวพัทธ์ธนันต์ แสงพลอย ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1016 นางสาวแพรวพรรณ รัดถาดา ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1017 นายสันทัด สุวิมล ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
1018 นางสาวจีริสุดา ภักดีศุภผล ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
1019 นางสาวทิพวัลย์ หลายภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
1020 นางสาวปาลิตา จันทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
1021 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
1022 นางปทุม โยธาจันทร์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1023 นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1024 นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1025 นายสนธญา ไทรบุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
1026 ดร.อนวัช นกดารา ครู โรงเรียนวัดลำเหย ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์)
1027 นางสาวเกตุสุดา นะดี ครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี)
1028 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1029 นางสาวพชรมน มีแสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
1030 นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
1031 นายเอกนิษฐ์ ปริสุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม คณะกรรมการอำนวยการ
1032 นายสมชาย มียินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการ
1033 ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธ โคเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตะกู คณะกรรมการอำนวยการ
1034 นายธงชัย งามยิ่งยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงตารศ คณะกรรมการอำนวยการ
1035 นางสาวปรียา ศรีงิ้วราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากโลง คณะกรรมการอำนวยการ
1036 นางณฤดี โกยกอบเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งรี คณะกรรมการอำนวยการ
1037 นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
1038 นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม คณะกรรมการอำนวยการ
1039 นางสาวระวีวรรณ ศรีคต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพยายท้าว คณะกรรมการอำนวยการ
1040 นางกมลรัตน์ บุญมา ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
1041 นางธีรนุช แฝงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
1042 นางสาวศิวพร ปิ่นณรงค์ ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
1043 นางอัมพร คงวัฒนกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
1044 นางสาวศุภิกา ตั้งเหรียญทอง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
1045 นางอมรรัตน์ นิติพันธ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
1046 นางปราณี พุทธคุณ ครู โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการอำนวยการ
1047 นายประครอง มะโนมั่น ครู โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการอำนวยการ
1048 นางจิตต์ลักษณ์ จิตต์พันผา ครู โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการอำนวยการ
1049 นางธนศร เลิศรัตนอมรกุล ครู โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการอำนวยการ
1050 นางสาวอารีย์ คล่องแคล่ว ครู โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการอำนวยการ
1051 นางสาวปภาวี ทรัพย์อุไรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการอำนวยการ
1052 นางสาวขวัญข้าว คล้อยอรุณ ครู โรงเรียนวัดตาก้อง คณะกรรมการอำนวยการ
1053 นางสาวพนิตตา ฤดีสุขธนกุล ครู โรงเรียนบ้านลำพยา คณะกรรมการอำนวยการ
1054 นางเพชรรัตน์ วีโอ ครู โรงเรียนบ้านลำพยา คณะกรรมการอำนวยการ
1055 นายไพฑูรย์ จุ่นบุญ ครู โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย คณะกรรมการอำนวยการ
1056 นายเสถียร บุญรอด ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
1057 นายสนธญา ไทรบุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1058 นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1059 นายสมมารถ ศิริสมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1060 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1061 นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1062 นางขนิษฐา กายวิภาคบรรยาย ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1063 นางสาววรารัตน์ ศรสุราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1064 นางสาวยานีย์ นาคแก้ว ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1065 นางประนอม แสงเพชร ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1066 นางชุลีภินันท์ เทพจินดา ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1067 นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1068 นายไชย วราเกษมสุข ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1069 นางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1070 นางสาวศิริพร บุญเรือง ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1071 นางวรรัช วงศ์ป้ทมทอง ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1072 นางสาวณัฐธิชานันท์ ภูสีเงิน ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1073 นางสาวเอื้ออารีย์ คำดี ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1074 นางสาวนิชาภัทร คงถิ่นฐาน ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ