เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
2 นางสาวเสาวมล จันแก้ว ราชวินิต เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
3 นางสาวนัทพร ภูแล่นดี โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
4 นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ ครูโรงเรียนพญาไท กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
5 นางสาวชลธิรศน์ ทาหนองบัว ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
6 นายเผด็จ สระทองฮัก บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด กรรมการประจำห้องแข่งขันหุ่นยนต์
7 นายเอกชัย ลำเหลือ นักวิชาการศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
8 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
9 นางสาวคมคาย สุ่มมาตย์ รองผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
10 นางชวลีย์ บุนนาค ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
11 นางนิพา ชฎาวิภู ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
12 นางเตือนใจ รงค์โสภณ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
13 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
14 นายชยพล พรหมชูวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
15 นายสุชาติ เอ็มประโคน ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
16 นางพัชรนา คงมาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
17 นายสถาพร พันธุ์รัตน์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
18 นายอานนท์ ทองคง ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
19 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
20 นางสาวณัฐกิจตา เตี่ยวขุ้ย ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
21 นายสถาพร ถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
22 นายศักดา สวนจังหรีด ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
23 นายเอกพล อิสระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
24 นางสาวปณภัช ปัทมาธนาโชติ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
25 นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
26 นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
27 นายอิทธิกร บุนนาค ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
28 นายสำรวจ ป่ากุญชร ครู โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
29 นายศม มั่นใจตน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
30 นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
31 นายโอภาส ชาวหงษา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
32 นางสาวนริศรา เรืองวัฒนวิศิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
33 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
34 นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป. 1-ป. 3
35 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
36 นายสมชาย ถนอมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
37 นางวรรณ์ลภา ณ วารี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
38 นายมนตรี บัวมาก ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
39 นายปรีชา หงส์นฤชัย ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
40 ว่าที่ร้อยตรีภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
41 นางสาวยุพรัตน์ พงศ์ศิริเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
42 นายสมบัติ เปลี่ยนขำ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
43 นายนิวัฒน์ ภูมิพะนา ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
44 นายวิริทธิ์พล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
45 นายทวีศักดิ์ เรืองศรีมั่น ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
46 นายสาธิต โคตรสงคราม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
47 นายพลากร เมืองมูล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
48 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
49 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
50 นายประเสริฐ โต๊ะอาด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
51 นายเวนิช โงกสูงเนิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
52 นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
53 นายสุระปรีชา ทองลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
54 นายทรงฤทธิ์ พรประภา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประถมทวีธาพิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
55 นายทวีวัช แก้วแดง ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
56 ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
57 นายสมเกียรติ นวลวันดี ครู โรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
58 นายนรินทร์ จันทร์อุดม ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
59 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
60 นายเอกชัย ลำเหลือ นักวิชาการศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
61 นายสมชาย ถนอมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
62 นายณัฐพัชร ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
63 นายเอกพล อิสระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
64 นายสมเกียรติ นวลวันดี ครู โรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
65 นายวิริทธิ์พล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
66 นายทวีวัช แก้วแดง ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
67 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
68 นายสุระปรีชา ทองลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
69 นายปรีชา หงส์นฤชัย ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
70 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
71 นางลดาวัลย์ เกื้อสุข ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
72 นายพอชาย พึงไชย ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
73 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
74 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
75 นางสาววรรษมน จงหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
76 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
77 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.3
78 นางลดาวัลย์ เกื้อสุข ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.3
79 นายพอชาย พึงไชย ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.3
80 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.3
81 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.3
82 นางสาววรรษมน จงหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.3
83 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.3
84 นางพิชญ์มณฑ์น์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
86 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
88 นางสาวสุกัญญา ชาซิโย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89 นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90 นายสมเกียรติ หวังให้สุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91 นางสาวธนพร รักท้วม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93 นางพิชญ์มณฑ์น์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
94 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
96 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
97 นางสาวสุกัญญา ชาซิโย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
98 นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
99 นายสมเกียรติ หวังให้สุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
100 นางสาวธนพร รักท้วม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
101 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
102 นางพิชญ์มณฑ์น์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
103 นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
104 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
105 นางสาวสุภาพร สีเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
106 นางสาวสุภาวดี โพธี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
107 นางพิชญ์มณฑ์น์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
108 นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
109 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
110 นางสาวสุภาพร สีเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
111 นางสาวสุภาวดี โพธี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
112 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
113 นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
114 นางวัณลา บำรุงญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
115 นางสาวศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
116 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
117 นางสาวสุมาลี เรืองแก้ว ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
118 นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
119 นางสาวพรวิรินทร์ เนื่องสม ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
120 นางสาวณัฏฐ์ทิตา บุญศิริรุจิษยา ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
121 นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
122 นางสาววาสิฏฐี คำนกขุ้ม ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
123 นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนวัดโสมนัส คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
124 นางสาวอารมย์ โพธิสาร ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
125 นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
126 นางสาววาสนา ปั้นไล้ ครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
127 นายนิวัติ บุญมานันท์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
128 นางสุภัทรา อินทร์สุข พนักงานธุรการ ระดับ 4 โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
129 นางสาวรพีพรรณ ภูถาวร ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
130 นายนิพนธ์ คำฝั้น ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
131 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
132 นางศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
133 นายจันโท สหรัฐ ลูกจ้างประจำโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
134 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
135 นางสาวนันทรัตน์ ลำธารสวรรค์ ครูธุรการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
136 นางณิชาภัทร ดวงเกษม ครูธุรการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
137 นางสาวษรสิน บัวศรี ครูธุรการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
138 นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
139 นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
142 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ
143 นางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการอำนวยการ
148 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการอำนวยการ
149 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
151 นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กทม. คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กทม. คณะกรรมการอำนวยการ
153 นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
156 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
157 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
159 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
160 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
161 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
163 นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ
164 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธาน
165 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
166 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
167 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
168 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
169 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
171 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
172 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
173 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
174 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
175 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
176 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
177 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
178 นาวสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
179 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
180 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
181 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
182 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
183 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
184 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
185 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
186 นางปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
187 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
188 นางสาววิภาวี ทองมีศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
189 นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
190 นางสาวกวีณา แซ่เหลือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
191 นางสาวศศิธร ประตูมตัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
192 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
193 นางสาวพัชราวรรณ วารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
194 นางสาวปริชญา บุญล้ำเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
195 นางพัชรี เมตตาจิตร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
196 นางมณฑา ลิรัตนวงศ์หิรัญ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
197 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
198 นางสาวอรวรรณ หอมดอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
199 นางสาวศุทธินี โนนริบูรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
200 MRS. VEMELYN ASUNCION VICTORINO ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
201 MRS. RITA LEA DELA CRUZ ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
202 MRS. MAUREEN G. MONTEMAYOR ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
203 MS. EUNICE QUIDET ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
204 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
205 นางกอแก้ว สวัสดี ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
206 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
207 นางสาวศรินยา พลอาจ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
208 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
209 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
210 นางสาวสาวิตรี เมืองนก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
211 MRS. CAROL S. CAMBA ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
212 MRS. DAISY DE QUIROZ SERDAN ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
213 นางผุสดี ธรรมศิริ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
214 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
215 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
216 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
217 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
218 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
219 MR. RODELIO JR. OBIS ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
220 นางสมเพชร นิลกำแหง ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
221 นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
222 นางวรรณา อารีวัฒนะ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
223 MS. JULIMAR S. CAMBA ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
224 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
225 MRS. ANNALIZA S. BOTICIAL ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
226 นางกิตติยา คามจังหาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
227 นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
228 นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
229 นางกฤตวรรณ สมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
230 นางสาวพัชรียา จันทะไทย ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
231 MS. NIKTA ROSTAMANI ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดโครงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
232 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
233 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
234 นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
235 นางเตชินี ภู่ทอง ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
236 MS. JOAN R. LIWAG ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
237 นางนาตยา ตันเสรี ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
238 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
239 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
240 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
241 MS. TANG WENJING ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
242 นางเปรมจิตต์ หลังสัน ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
243 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
244 นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
245 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
246 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
247 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
248 นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
249 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
250 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
251 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
252 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
253 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
254 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
255 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
256 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
257 MR. EROL T. DAQUIOAG ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
258 MR. GERMAN CALDERON ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
259 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
260 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
261 นายภาษิต สายจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
262 นางสาวจิราวรรณ กึ่งวงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
263 นางสาวสุธาสินี แช่มมี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
264 นายกฤตภาส กฤตานนสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
265 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรัก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
266 MR. CHARLES THOMAS FELIX GILBERT ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
267 MR. ORLANDO CAVAN ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
268 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
269 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
270 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
271 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
272 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
273 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
274 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
275 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
276 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
277 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
278 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
279 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
280 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
281 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
282 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
283 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
284 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
285 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
286 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
287 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
288 นายกฤตภาส กฤตานนสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
289 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
290 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
291 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
292 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
293 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
294 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
295 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
296 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
297 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
298 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
299 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
300 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
301 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
302 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
303 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
304 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
305 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
306 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
307 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
308 นายกฤตภาส กฤตานนสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
309 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
310 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
311 นางสาวสุธาสินี แช่มมี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
312 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
313 MR. RODELIO JR. OBIS ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
314 นางสมเพชร นิลกำแหง ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
315 นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
316 นางสาววิภาวี ทองมีศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
317 MS. JOAN R. LIWAG ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
318 นางวรรณา อารีวัฒนะ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
319 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
320 นางสาวศศิธร ประตูมตัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
321 MS. JULIMAR S. CAMBA ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
322 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
323 นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
324 นายภาษิต สายจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
325 MRS. ANNALIZA S. BOTICIAL ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
326 นางสาวกิตติยา คามจังหาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
327 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
328 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรัก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
329 MRS. CAROL S. CAMBA ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
330 นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
331 นางเปรมจิตต์ หลังสัน ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
332 นางมณฑา ลิรัตนวงศ์หิรัญ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
333 MRS. MAUREEN G. MONTEMAYOR ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
334 นางกฤตวรรณ สมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
335 นางสาวศรินยา พลอาจ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
336 นางสาวพัชรียา จันทะไทย ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
337 MS. VANESSA A. BASCONES ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
338 นางเตชินี ภู่ทอง ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
339 นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
340 นางสาวอรวรรณ หอมดอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
341 MS. EUNICE QUIDET ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
342 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
343 นางสาวกวีณา แซ่เหลือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
344 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
345 MR. EROL T. DAQUIOAG ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
346 นางนาตยา ตันเสรี ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
347 นางสาวสาวิตรี เมืองนก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
348 นางพัชรี เมตตาจิตร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
349 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
350 MRS. ANNALIZA S. BOTICIAL ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
351 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
352 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
353 นางปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
354 MR. ORLANDO CAVAN ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
355 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
356 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
357 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
358 MRS. DAISY DE QUIROZ SERDON ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
359 MR. CHARLES THOMAS FELIX GILBERT ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
360 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ ม.1-3
361 นางกอแก้ว สวัสดี ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ ม.1-3
362 นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ ม.1-3
363 MS.TANG WENJING ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประสานงานและดำเนินการแข่งขัน (ประจำห้องแข่งขัน) เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ ม.1-3
364 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
365 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
366 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
367 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
368 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
369 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
370 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
371 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
372 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
373 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
374 นายกฤตภาส กฤตานนสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
375 นางสาวปริชญา บุญล้ำเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
376 นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
377 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
378 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
379 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
380 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
381 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
382 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
383 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
384 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
385 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
386 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
387 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
388 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
389 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
390 นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
391 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
392 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
393 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
394 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
395 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
396 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
397 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
398 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
399 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
400 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
401 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
402 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
403 นางสาวรัฐยา หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
404 นางสาวปรียาภรณ์ จันทะสี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
405 นางสุกรรยา ปะเถตัง ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
406 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
407 นางวรรณา อารีวัฒนะ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
408 นางสาวอรทัย วงษ์จันทร์แดง เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
409 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
410 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
411 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
412 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
413 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
414 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
415 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
416 นางสาวรัฐยา หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
417 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
418 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
419 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
420 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
421 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
422 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
423 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
424 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
425 MS. JOAN R. LIWAG ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
426 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
427 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
428 นางผุสดี ธรรมศิริ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
429 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
430 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
431 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
432 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
433 นางกอแก้ว สวัสดี ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
434 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
435 นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
436 นางสาวศศิธร ประตูมตัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
437 นางสาวศุทธินี โนนริบูรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
438 นางสาวอรวรรณ หอมดอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
439 นางสาวปริชญา บุญล้ำเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
440 นางพัชรี เมตตาจิตร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
441 นางมณฑา ลิรัตนวงศ์หิรัญ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
442 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
443 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
444 นางสาวพัชราวรรณ วารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
445 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
446 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
447 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
448 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
449 นายกฤตภาส กฤตานนสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
450 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
451 นายสมหวัง วงษ์ภูดร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
452 นายจรงค์ ภู่พลับ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
453 นายบุญชื่น เพ็ชรดีทน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
454 นายศราวุธ รินคำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
455 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
456 นางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
457 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินงาน
458 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินงาน
459 นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ครูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำเนินงาน
460 นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
461 นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
462 นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
463 นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้ ครูชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
464 นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
465 นางวาสนา สมวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
466 นายมานพ เอี่ยมสอาด ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
467 นางสาวเสาวมล จันแก้ว ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
468 นางสาวนิสิตา บัวจันทร์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
469 นางพร อนันต์ชื่นสุข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
470 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
471 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
472 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
473 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
474 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
475 นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. คณะกรรมการดำเนินงาน
476 นางพัชาภรณ์ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
477 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
478 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
479 นางสาวบุษรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน
480 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
481 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
482 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
483 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
484 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
485 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
486 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
487 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
488 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
489 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
490 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
491 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
492 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
493 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
494 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
495 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา
496 นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา
497 นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ที่ปรึกษา
498 นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ อดีตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษา
499 นางสาววราภรณ์ วัฒนขจร อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ปรึกษา
500 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณ เขต 1 ที่ปรึกษา
501 นายบรรลือชัย บัวเนียม ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
502 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ผู้ทรงคุณวุฒิ
503 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
504 นายปราโมทย์ ขจรภัย ราชวินิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
505 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
506 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
507 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
508 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
509 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
510 นางรัตติยา คลังมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
511 นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
512 นายวิชาญ สักแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
513 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
514 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
515 นางยุพดี พระสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
516 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
517 นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
518 นางวาสนา สมวรรณ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
519 นางสาวสุกัญญา ชาซิโย ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
520 นางปณิดา วรรณบุตร ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
521 นางสาวรุ่งอรุณ จงเพียร ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
522 นางหัตถยาภรณ์ เนินทอง ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
523 นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาต ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
524 นางวิเวียน คชฤทธิ์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
525 นางนริศา บุญช่วยเหลือ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
526 นายวิชัย ฤกคะมาตย์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
527 นางสาวศศิธร คำนึง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
528 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
529 นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
530 นางสาวนุชนารถ มีสุข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
531 นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
532 นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
533 นางสาวณิชนันทร์ สุวรรณาภัย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
534 นางสาวอรทัย ห่อทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
535 นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
536 นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
537 นางสาวสุมารินทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
538 นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
539 นางสาวปราณี กองพลัย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
540 นางสาวนริศรา อนุรัตน์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
541 นางสาวทิพวรรณ มารศรี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
542 นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
543 นางสาวอธิติยา วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
544 นางสาวศุภากร เป็งทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
545 นางสาวปัทมา ปะวะโข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
546 นางสาวทักษอร ไสยสมบัติ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
547 นางสาวสุภาวดี จุดโต ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
548 นางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
549 นางสาวอารมณ์ ทองพันชั่ง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
550 นางวิจิตรา ธนการศักดิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
551 นางสาวเบญจพรรณ อำพาส ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
552 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
553 นางสุกัญญา ทองจับหลัก โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
554 นางยุพิน เกตุพูน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
555 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
556 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
557 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
558 นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผา ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
559 นางสาววรรณิษา ทองนิล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
560 นายสุรพงษ์ ประสมเพชร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
561 นางสาววนิดา สมสุข ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
562 นางสาวสุธิดา วันสุดล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
563 นางอรอุมา ลุนนากัน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
564 นางสาววรรษมน จงหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
565 นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
566 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
567 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
568 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการ
569 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
570 นางสาวนุชนารถ มีสุข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
571 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
572 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
573 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประธานกรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
574 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
575 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
576 นางสาวศศิธร คำนึง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
577 นายอาชาคริสน์ ขาววงค์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
578 นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
579 นางสาวลลิตา เพชรจอม ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
580 นางสาวปาณิสรา ไชยชนะ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
581 นางสาวสายธาร ตาทุมวัน ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
582 นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
583 นางสาวลลิตา สาสนทาญาติ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
584 นางสาวสุกัญญา ดอนเสนา ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
585 นาวสาวณัฐรดา จันทรา ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
586 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
587 นางสาวธัญญารัตน์ แก้วภมร ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
588 นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
589 นางสาวอติภา เกษมวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
590 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
591 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
592 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
593 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
594 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
595 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
596 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
597 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
598 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
599 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
600 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
601 นางวิยะดา ทะเขะมุระ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
602 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
603 นางสาวพรพรรณ อินนอก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
604 นายทวี เนื่องอาชา ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
605 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
606 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
607 นายนาวิน ทองสะอาด ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
608 นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
609 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
610 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
611 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
612 นางสาววรรษมน จงหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
613 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร
614 นางสาวกชกร เนียมท่าเสา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
615 นางกัลยาณี เซ็นติยะนนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
616 นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
617 นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
618 นางนวลระหงษ์ เสือเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
619 นางสาวชนนิกานต์ ลดาดก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
620 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
621 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
622 นายสิทธิพงศ์ สัมฤทธิ์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
623 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
624 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
625 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
626 นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
627 นางสาวนุชนารถ มีสุข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
628 นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
629 นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
630 นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
631 นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
632 นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
633 นางสาวอธิติยา วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
634 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
635 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
636 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
637 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
638 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
639 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน
640 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการ
641 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
642 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
643 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
644 นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
645 นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
646 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
647 นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
648 นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
649 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
650 นางรัตติยา คลังมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
651 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
652 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
653 นางสาววจิรา วรเกต ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
654 นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
655 นางสาวปุณณัฏฐา วิชัยเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
656 นายกสิษฐิ์พงศ์ ทิพเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
657 นางสิวิมล นางาม ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
658 นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข พนักงานราชการ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
659 นายโอรส ไชยเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
660 นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
661 นางอัจฉราภรณ์ ธูปแจ้ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
662 นายทัตชัย สำราญจิตต์ ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
663 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
664 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
665 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
666 นายกสิษฐิ์พงศ์ ทิพเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
667 นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
668 นายโอรส ไชยเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
669 นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายอาหาร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
670 นางสาวนิศารัตน์ แสงจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายต้อนรับ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
671 นางสาวสุนิสา สร้อยสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายต้อนรับ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
672 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาวัลย์ เกษมสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายต้อนรับ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
673 นางแคทลียา ศิริฐานะ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
674 นางสาวหรรษา สฤษฎิพงศ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
675 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
676 นางจันทร์ศรี อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
677 นางสาวจินตนา ช้างสาร ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
678 นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
679 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
680 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
681 นางสาวจารุวรรณ ชื่นวัฒนา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รองประธานกรรมการ ฝ่ายอาหาร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
682 นางสุนีรัตน์ จิตรคง ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาหาร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
683 นางกนกวรรณ ชาร์ลตัน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาหาร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
684 นางสาวศิวพร จอมคำศรี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาหาร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
685 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
686 นางสุนีย์ จันทรมาศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
687 นางสาวนิจตยา จันรุน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
688 นางสาวศิวพร จอมคำศรี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
689 นายกิตติธัช ทองมุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
690 นางสาวพิชชามญชุ์ ถือมาลา ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
691 นางดวงดาว มัดฐานธง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
692 นายวิวัฒน์ กันฉาย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
693 นายจำเนียร บุญประคอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
694 นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
695 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
696 นายอภิชาติ บัวจรูญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
697 นายกิตติธัช ทองมุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
698 นางสาวจิตตินันท์ พลเสน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ ฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
699 นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
700 นางอุษา จินดามณี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายต้อนรับ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
701 นางสาววนิดา บุญมา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายต้อนรับ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
702 นางสาวจินตนา ช้างสาร ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
703 นางสาวอังคนา เวปุลานนท์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
704 นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
705 นายมนตรี บัวมาก ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
706 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
707 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
708 นางชุติมณฑน์ แสงอาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เลขานุการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
709 นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
710 นายธีรนัยน์ เขียวแก่ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รองประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
711 นายสำคัญ ลิ้มสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจร ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
712 นางนันท์นภัส ศรีประเทศ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
713 นางสาวศรีอรุณ พันธุ์พฤกษ์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
714 นางปณิดา วรรณบุตร ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
715 นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
716 นางสาวนาตยา โสดก ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
717 นางสาวสุนิษา บัวสง ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
718 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
719 นางสาวชลิดา ฟักหว่าง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
720 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
721 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
722 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
723 นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
724 นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
725 นายองอาจ น้อยเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
726 นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
727 นายธนู บำรุงนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
728 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการ
729 นางสาวอรทัย ห่อทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
730 นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
731 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
732 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
733 นางสุนทรี ทองชิตร์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
734 นางสุพัตรา ปฏิยุทธ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
735 นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
736 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
737 นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
738 นางสาวพลอยนภัส สมเกตุ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
739 นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
740 นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
741 นางชุติมา โคตรสาขา ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
742 นางวาสนา รินธนาเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
743 นายอนุชา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
744 นางสาวพงษ์นภา คงตรีแก้ว ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
745 นางสาวอัญชลี วงศ์ทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
746 นางสาวภรณี นันทมงคล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
747 นางสาวทรรศนีย์ วจีมณีกุล นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
748 นางสาวปวีณ์นุช ศรีวิไชย นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
749 นางสาวฤดีมาศ งามสง่า ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
750 นางวันเพ็ญ สำลีขาว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
751 นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
752 นายณตะนาว เนียมอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
753 นายโปลิศ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
754 นางพิมพ์ลดา แจ้งเจนเวทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
755 นางประทิน จันทร์เศรษฐี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
756 นางอัจฉรา ตรีวิสูตร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
757 นางสาวชัญญานุช กลีบอุบล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
758 นางสาวยุวดี ห้อยตระกูล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
759 นางสาวยุวดี ห้อยตระกูล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
760 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
761 นางวิลาสินี เนินกลาง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
762 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี พนักงานธุรการ 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
763 นางอัมพร ใหญ่ดี พนักงานช่างสี 3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
764 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด พนักงานธุรการ 2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
765 นางศิรินภา โพธิ์กระสัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
766 นางรัตนา มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
767 นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
768 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการ
769 นางสาวสุนิดา พาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
770 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
771 นางสาวมณีรัตน์ ไชยเสือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
772 นายสถาพร ถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
773 นายณัฐวุฒิ วงสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
774 นายกฤษณะ ดวงพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
775 นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
776 นายชัยวัฒน์ ชฎาวิภู พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
777 นายวิชาญ สักแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
778 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
779 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
780 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
781 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
782 นายสมภพ วิเชียรศรี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
783 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
784 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
785 นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
786 นางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
787 นายชินันท์ ดิษฐบรรจง นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
788 นายสุทิน เจริญพร ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
789 นายสุพจน์ สุวินัย ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
790 นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
791 นางสาวณิศา สายมณี ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
792 นางสาวณิชา เทียนลำ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
793 นายอรรถวิทย์ อังคารชุน ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
794 นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
795 นายชูสกุล ซื่อแท้ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
796 นางสาวศรุตยา โสคำภา ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
797 นายปารณัท โสนน้อย ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
798 ว่าที่ ร.ต.เทพประทาน ช่างสาน ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
799 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
800 นายประเสริฐ โต๊ะอาด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
801 นายธณกรหาญ คำพิลาโสม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
802 นายอิทธิกร บุนนาค ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
803 นายเวนิช โงกสูงเนิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
804 นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
805 นายดิเรก นินดรหวาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
806 นายพจน์ศวี สุขแสวง พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
807 นางเต็มดวง คุ้มภัย พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
808 นายองอาจ น้อยเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
809 นายสมเกียรติ หวังให้สุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
810 นายอำนาจ บัวทรัพย์ พนักงานช่างไม้ 3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
811 นายสมชาติ บัวทรัพย์ พนักงานช่างไฟฟ้า โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
812 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี พนักงานธุรการ 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
813 นางอัมพร ใหญ่ดี พนักงานช่างสี 3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
814 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด พนักงานธุรการ 2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
815 นางศิรินภา โพธิ์กระสัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
816 นางรัตนา มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
817 นายทองใบ ลำไย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
818 นายประไพ มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
819 นายพิเชษฐ์ เหมือนวิไล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
820 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง
821 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการ
822 นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
823 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
824 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
825 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
826 นายนิรันดร์ ฤดี ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
827 นายกังวาฬ เศรษถาวร ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
828 นายโฆษพันธุ์ ติบรรณ์ ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
829 นายภาณุวัฒน์ พันธ์สาคู ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
830 นายคทาวุธ ทองแม้น ราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
831 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
832 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
833 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
834 นายทูน ภาษีธรรม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
835 นายดิเรก นินดรหวาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
836 นายพจน์ศวี สุขแสวง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
837 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการ
838 นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
839 นางสาวอัจฉรา สารคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
840 นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
841 นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
842 นางสาวกัลยาลักษณ์ คงกะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
843 นายณัฐวุฒิ วงสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
844 นางสาวภัทราพร อินต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
845 นางสาวเบญจา แก้วเพ็ชร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
846 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
847 นางสาวสุนิดา พาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
848 นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
849 นางเสาวนีย์ สร้อยสด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
850 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
851 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
852 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
853 นางสาวมนัญญา โสภนิก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
854 นางสาวจตุพร พิมพ์ลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
855 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
856 นางยุพดี พระสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
857 นางสาวทัศนีย์ สัมรวมจิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
858 นางสาวนวพร เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
859 นางสาวชลดา วิทยโกมล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
860 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
861 นางนวลระหงษ์ เสือเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
862 นางวาสนา เลื่อมสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
863 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดแข่งขัน
864 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดแข่งขัน
865 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดแข่งขัน
866 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดแข่งขัน
867 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดแข่งขัน
868 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดแข่งขัน
869 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดแข่งขัน
870 นายณัฐวุฒิ วงสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
871 นางสาวอัจฉรา สารคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
872 นางสาวเบญจา แก้วเพ็ชร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
873 นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
874 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
875 นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
876 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
877 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
878 นางยุพดี พระสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
879 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
880 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
881 นางสาวมนัญญา โสภนิก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
882 นางสาวนวพร เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
883 นางศศิประภา ภู่รักษ์เกียรติ ไทยรัฐวิทยา75เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
884 นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ อนุบาลสามเสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
885 นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่ สายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
886 นางสาวกาญจนา นมัสโก ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
887 นางสาวรัชชุกร กลับเจริญ ทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
888 นางวันเพ็ญ สำลีขาว อนุบาลสามเสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
889 นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์ ราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
890 นางสาวประภัสสร ตันโห ทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
891 นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
892 นางสาวภภัสสร ดวงมณี อนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
893 นางสาวกิจติมา สิงห์นา วัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
894 นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
895 นายสมบัติ เปลี่ยนขำ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
896 นางสาวสุธารส อินสำราญ บางบัว คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
897 นายณัฐดนัย เดชมา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
898 นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
899 นางสาวอรทัย ห่อทอง สายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
900 นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ พญาไท คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
901 นางชุติมา ทิพวาที พระยาประเสริฐสุนทราศรัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
902 นางนิรารัตน์ การะเกษ ประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
903 นางสาวปรารถนา ลิมป์ประสิทธิพร พระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
904 นางชนกพร แพชนะ ทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
905 นางสาวบุญสุดา แสงธิ พญาไท คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
906 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
907 นางสาวพรรณิกา อินแปลง วัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
908 นางรำพรรณ์ ตีระสกุล พิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
909 นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์ สายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
910 นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
911 นายกำธร ผิวหอม ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
912 นางอัจฉรา เอี่ยมบำรุง วัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
913 นายกวีคม รัตนบุรม วัดหนัง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
914 นายนพดล จตุไพบูลย์ วัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
915 นางสาวจิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์ พระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
916 นางสาวนาฏอนงค์ เรืองรัศมีพงษ์ โฆสิตสโมสร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
917 นางสาวศิริพร อินไธสง ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
918 นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง พิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
919 นางสาววรรณชนก เลขมิตร ประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
920 นายนพดล จตุไพบูลย์ วัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
921 นางสาวรัชนีพร จันทร์มี พระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
922 นางเตือนใจ รงค์โสภณ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ใน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
923 นางสุกฤตา ชัยวิเศษ ประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
924 นางสาวจาริณี บุญกอง อนุบาลสามเสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
925 นายพีรพงษ์ สุพรรณหงษ์ ทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
926 นางสาวนัทพร ภูแล่นดี บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
927 นางฉวีวรรณ ทัศนวิญญู ดาราคาม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
928 นางสาวฐิตินันท์ ปั่นมาก วัดด่าน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
929 นางสาวอรอุมา นพรัตน์ ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
930 นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
931 นางศิริเพ็ญ ได้พร ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
932 นางชลทิชา นาคสกุล ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
933 นางฝนจิตา กาฬดิษย์ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
934 นางปิติพร หาญกร ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
935 นางสาววาสนา สีประทุม โฆสิตสโมสร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
936 นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง ประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
937 นางสาวศศิญภา พิมานแพง วัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
938 นางสาววรรณพร ชุมภูทอง วัดด่าน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
939 นางสาวสุปรียา สุขจันทร์ วัดอุทัยธาราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
940 นางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา พญาไท คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
941 นางสาวเบญจา แก้วเพ็ชร อนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
942 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที อนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
943 นางสาวอรทัย ไพสาร วัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
944 นายปพน อินวรรณา ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
945 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ใน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
946 นางวันดี สุรภีสัก ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
947 นางสาวฤชุทัย เนยเขียว ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
948 นางสาวรุจิรา สายสุข ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
949 นางสาวนารีรัตน์ ไชยโชติ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
950 นางสาววาสนา บุญมา วัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
951 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
952 นางจุญจิรา จิตรวิบูลย์ วัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
953 นางสาวลลิตา นิติพันธ์ วัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
954 นางสาวกานสุดา แก้วมีสี ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
955 นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
956 นางสาวนิสิตา บัวจันทร์ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
957 นางสาวสุวรรณี บุญทัน อนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
958 นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี อนุบาลสามเสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
959 นางสาววจิรา วรเกต ราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
960 นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ บางบัว คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
961 ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.นนทบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
962 นางอารีย์ เกียรติคุณธรรม พิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
963 นางสาวมูนีเร๊าะ เต๊ะแต ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
964 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ อนุบาลสามเสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
965 นางสาวนันทกัญ ชัยเวทยกุล วัดช่างเหล็ก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
966 นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์ บางบัว คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
967 นางสาวฐิติกานต์ โชคอนุวัฒน์ ประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
968 นางสาวดลพร เที่ยงธรรม ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
969 นายวินัย คงสุขา อนุบาลสามเสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
970 นายสำคัญ ลิ้มสุวรรณ ราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
971 นางสาวศรัญญา จินดา ท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
972 นางจันทนา ดวงมาลัย วัดช่างเหล็ก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
973 นางตรงสรณ์ ตระกูลสม วัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
974 นางอรอนงค์ ชาญรอบ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
975 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ วัดหนัง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
976 นางสาวกิตติพร แข็งขัน วัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
977 นางสาวศุจีพร แก้วเทพ ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
978 นายคุณกิตต์ สุดแป้น พญาไท คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
979 นายอัศวิน พาภักดี ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
980 นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา ราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
981 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
982 นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ ศรัทธาสมุทร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
983 นางสาวลักขณา งามนาเสียว บางบัว คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
984 นางเสาวนีย์ สร้อยสด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
985 นางวราพิชญ์ ศานติธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
986 นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
987 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
988 นายวิชาญ สักแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
989 นางสาวชนนิกานต์ ลดาดก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
990 นายสถาพร ถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
991 นางกัลยาณี เซ็นติยะนนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
992 นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
993 นางสาวจตุพร พิมพ์ลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
994 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
995 นางสาวทัศนีย์ สัมรวมจิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
996 นายกฤษณะ ดวงพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
997 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องประชุมสายน้ำทิพย์
998 นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำลานอเนกประสงค์
999 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน คอมพิวเตอร์ 1
1000 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน คอมพิวเตอร์ 1
1001 นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน คอมพิวเตอร์ 2
1002 นางสาวปัทมา ปะวะโข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน คอมพิวเตอร์ 2
1003 นางสาวกานต์พิชชา ซอสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1004 นางสาวกชกร เนียมท่าเสา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1005 นางสาวหงษ์วนา เกตุบำรุง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1006 นางสาวนิธินันท์ วัลลจารสิทธิ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1007 นางสาวแสงเดือน ลาลด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1008 นางสาวดลยา ศรีเมือง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1009 นางสาวปวีณา แสงรูจี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1010 นางสาวณรัฐ วาชนิกุล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1011 นางสาวพิณทิพย์ ภาษิต นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1012 นางสาวกนกวรรณ ไตรทิพย์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1013 นางสาวมณีรัตน์ ไชยเสือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1014 นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
1015 นางวันเพ็ญ สำลีขาว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1016 นายณตะนาว เนียมอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1017 นายวินัย คงสุขา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1018 นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1019 นายโปลิศ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1020 นายทวีสุข แซ่อื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1021 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1022 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1023 นายอุดม จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1024 นายธนชาติ วงษ์ภูดร ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1025 นายบริภัทร คงคา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1026 นางสมคิด คงอ่อน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1027 นางอุบล เนียมไผ่ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1028 นางเบญจพร คงคา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1029 นางธัญพร มั่นคง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1030 นายสมชาย ปลัดสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1031 นายปิตินันท์ บัวสำลี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฝ่ายสถานที่
1032 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1033 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1034 นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1035 นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1036 นางสาวอรอุมา ปลัดสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1037 นางสาวมยุรา สุระนิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1038 นางสาวสุพร อุดมชุม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1039 นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1040 นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1041 นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1042 นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1043 นางสาวอารียา ค้าสุกร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1044 นางสาวนงนุช จ่าบาล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1045 นางสาวปัณฑ์ชนิต เอี่ยมต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1046 นางสาวจิตรานนท์ ทองคำปัน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1047 นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1048 นางสสิธร หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1049 นางดวงใจ งาคม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1050 นางสาวจินตนา สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1051 นางสาวพรนิภา ชินคีรี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1052 นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1053 นางสาวนงเยาว์ ขันคำ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1054 นางสาวจาริณี บุญกอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1055 นางสาววรรณภา จุ้ยสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1056 นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1057 นายจิฏฐ์ เอี้ยเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1058 นายณตะนาว เนียมอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1059 นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1060 นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1061 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการปั้นดินน้ำมัน
1062 นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
1063 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
1064 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1065 นางสาวสุกัญญา อดิษะ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1066 นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1067 นางสาวขันทอง วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1068 นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1069 นางเบญจพร บุญญานุวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1070 นางพิมพ์สิริ จิตรามวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1071 นางสาวสุคนธ์พิศา วรรณวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1072 นายปิตินันท์ บัวสำลี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1073 นายปิตินันท์ บัวสำลี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1074 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1075 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1076 นางมาลินี สีลาดเลา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1077 นางสาวธิติสุดา โตบัว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1078 นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1079 นางสาวนงนุช จ่าบาล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1080 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
1081 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1082 นางอรุณศรี แสงจันทสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1083 นางสุกัญญา สุขศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1084 นางสาวสินินารถ นรินทรสรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1085 นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1086 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1087 นางสสิธร หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1088 นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1089 นางดวงใจ งาคม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1090 นางสาววรรณภา จุ้ยสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1091 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1092 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
1093 นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
1094 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
1095 นางสาวพิมพ์สิริ จิตรามวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
1096 นางสาวปัณฑ์ชนิต เอี่ยมต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
1097 นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
1098 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
1099 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
1100 นางสาวอภิญา พรชู ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
1101 นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายประเมินผล
1102 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายประเมินผล
1103 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายประเมินผล
1104 นางสาวจินตนา สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
1105 นางวัชราภรณ์ จินตภัทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
1106 นางสาวอภิญา พรชู ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
1107 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
1108 นายสุรวุฒิ พงษ์ทองเมือง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1109 นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1110 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1111 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1112 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1113 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1114 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1115 นางประไพ ชัยสมบัติ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1116 นางจันทิรา กุสดิษฐ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1117 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1118 นางสาววัลภา จำนงไว โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1119 นายกวีคม รัตนบุรม โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1120 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1121 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1122 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1123 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1124 นายอนุชิต แว่นจันลา โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1125 นางมาลี คำทา โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1126 นางสาวณฐมน โกบุตร โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1127 นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1128 นางสาวอนงค์ลักษณ์ พงษ์ธนู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1129 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1130 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1131 นายณัฐชนนท์ มานะกิจ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1132 นางอารยา จอดนอก โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1133 นางสาวรัตนาภรณ์ ลอองฉ่ำ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1134 นางสาวจิรัชญา จันทร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1135 นางชุติมา สันตินิวัฒน์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1136 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1137 นางสาวสมใจ นวลดี โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1138 นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1139 นางรักขณาวัลย์ สายวรรณะ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1140 นางสาวปาฏลี พรมอ่อน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1141 นายพันธ์ธวัช ธิศรี โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1142 นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1143 นางสาวพัชนี คุณชื่น โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1144 นางนิตยา ศรีโสตถิยาภากร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1145 นางสาวจุรีย์พร กิมาวะหา โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1146 นางสาวเกศรา นาลอย โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1147 นางวิไลพร วิเศษสมิต โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1148 นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองแย โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1149 นางปิยะมิตร เมธาธีระนันท์ โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1150 นางสาวเบญจศรี จันทร์ดี โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1151 นางสาวธนอัญญ์ ทองยัง โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1152 นางกาญจนา ขลิบทอง โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1153 นางอุษิฏฏา สมนาม โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1154 นางจันทรจิรา อ่อนเงิน โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1155 นางสาววาสนา สีประทุม โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1156 นางสาววิภาณี เศษโถ โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1157 นางวิลดา ภาษานนท์ โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1158 นางสาวมิณรญา เมืองแก่น โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1159 นางสมใจ ศักดิ์สิริสกุล โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1160 นางสาวนนทวรรณ เพ็ญวิจิตร โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์วิชาการศิลปะ
1161 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงส์ โรงเรียนวัดหนัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1162 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1163 นางจันทิรา กุสดิษฐ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1164 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1165 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1166 นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1167 นายสมชาย ถนอมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1168 นางยุพาวรรณ นิลิฐฎา ศึกษานิเทศก์ สพป.กรุงเทพมหานคร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1169 นายถาวร พบพืช โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1170 นายรังสิต ศรีสาหร่าย โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1171 นางจาตุวรรณ โตเร็ว โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1172 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1173 นางชุติมา สันตินิวัฒน์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1174 นางชนินันท์ คล้ายมณี โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1175 นางวิไลพร วิเศษสมิต โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1176 นางปิยะมิตร เมธาธีระนันท์ โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1177 นายสุพจน์ รักร่วม โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1178 นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1179 นายธีรนัย แซ่โหงว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1180 นางจันทิรา กุสดิษฐ โรงเรียนวัดหนัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1181 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1182 นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1183 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1184 นางนันทพร แก้วกัญญาติ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1185 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1186 นางมาลี คำทา โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1187 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1188 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1189 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1190 นายกวีคม รัตนบุรม โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1191 นางมยุรี โคสิตานนท์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1192 นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1193 นายฉลอง คำแสน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1194 นายชัยพล ยมจันทร์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1195 นายภีมวิชญ์ ศรีแก้ว โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1196 นายพงษ์ศักดิ์ ชาญชัย โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1197 นายสุพจน์ รักร่วม โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1198 นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1199 นางสาวทัศน์วรรณ บุญมาก โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1200 นายชัชพล พักตร์ใส โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1201 นายพุฒิวิชญ์ โตเทศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1202 นางอำพันธ์ ต๋าอ่อน โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1203 นายนคร แนวกันยา โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1204 นางสาวรัตนภรณ์ คติมงคล โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1205 นายวันเฉลิม บุญบุตร โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1206 Mr.Besong Oben Robert Ebot โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1207 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1208 นายวสิษฐ์ น้อยอุดม โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1209 นายอนุชิต แว่นจันลา โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1210 นายณัฐชนนท์ มานะกิจ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์วิชาการศิลปะ
1211 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงส์ โรงเรียนวัดหนัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1212 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1213 นางสุภาพร โฉมมิตร โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1214 นางสาวรัตนาภรณ์ ลอองฉ่ำ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1215 นางกฤษณา อย่าเคลิ้มจิตร โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1216 นางสาวมนันยา สายชู โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1217 นางสาวกาญจนา พลคำ โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1218 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1219 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1220 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิชาการศิลปะ
1221 นางประไพ ชัยสมบัติ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการควบคุมดูแล กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์วิชาการศิลปะ
1222 นายอนุชิต แว่นจันลา โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการควบคุมดูแล กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์วิชาการศิลปะ
1223 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการควบคุมดูแล กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์วิชาการศิลปะ
1224 นายณัฐชนนท์ มานะกิจ โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการควบคุมดูแล กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์วิชาการศิลปะ
1225 นางสาววัลภา จำนงไว โรงเรียนวัดหนัง กรรมการ คณะกรรมการควบคุมดูแล กำกับ