รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สวยเอี่ยม
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  พุ่มพฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายการัณยภาส  แก้วเกล็ด
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พูลกสิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  โพธิปิน
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหานาม 1. เด็กหญิงธณัชชา  อาจบำรุง
 
1. นางสาวณัฎฐา  ไตรรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 1. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีนาค
 
1. นางสุรีพร  เกศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. นางสาวอัญชิสา  เรืองสุวรรณ
 
1. นางพัชนิกุล  มาลัยวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เข็มแหลม
 
1. นางราตรี  วงษ์สาหร่าย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาเดีย  ศรีบุญเอียด
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  พวงเนียม
 
1. นายสิงห์หล  สุขสวย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุพัชชา  เมืองมีศรี
 
1. นางบังอร  บำรุงผล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรติกานต์  หงษ์เผือก
 
1. นางสาวยุรีพร  เชิดบารมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงศิตา  พันธ์ุเปี่ยม
 
1. นางดรุณี  วงษ์ป้อม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บาลลา
 
1. นางรัตนา  รัตนราศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายนวพล  เอี่ยมละมัย
 
1. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์  เขียววิลัย
 
1. นางสาวอรัญญา  บุญอร่าม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา
2. เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชลิญญา  บุตรสะสม
2. เด็กหญิงพรรพษา  ภู่อุณฑโร
 
1. นายชาตรี  สร้อยสอาด
2. นางรจนา  จันทร์ทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายปัญญาทวี  พงษ์ไพจิตร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำเพียร
 
1. นางรุจิเรศ  รักซ้อน
2. นางมาลี  พลมาลา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวานฉ่ำ
2. เด็กชายนิวเยีย  ขวัญเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล   เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย
 
1. นางกุญชรี  ผลประทีปสุริยา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอชิตา  แท่นทอง
 
1. นางบูรณา  ศรีบุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงลูกอินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  หล่อเหลี่ยม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย
 
1. นางสมจิต  อ่วมกลัด
2. นางสาววทันยา  กฤตติกานนท์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย
2. เด็กชายจารุภัทร  ปิตินทรางกูร
3. เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
2. นางขวัญจิรา  อินทร์เอี่ยม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนภามาศ  สุขอาภรณ์
2. เด็กชายบูรพา  พลภักดี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์รักษา
 
1. นางบูรณา  ศรีบุญเรือง
2. นางณิชชาภัทร  เจริญผล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์
2. เด็กชายพิชญพันธ์  สิทธิ
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วเจริญ
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กชายพิพัฒพล  พวงมาลัย
2. เด็กชายอัศวชัย  คุ้มสมุทร
 
1. นางวันรพี  สนธิบ่าย
2. นางสาวสุชาวดี  พุมมา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายธเนศพล  งามขำ
 
1. นางนวลฉวี  สอดส่อง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปวีณวัช  เร้าเลิศฤทธิ์
 
1. นางมณฑา  อินทร์แก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายณคร  นวลฉวี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคอำไพ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1. เด็กชายนราภัค  คงวิวัฒน์ไพศาล
2. เด็กชายอุดอม  ยืน
 
1. นายภาสวิชญ์  แป้นกลัด
2. นางสาวรัชนี  แสงนาค
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปิยะณัฐ  พี่พิกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์  ป้องหา
 
1. นางสาวกิติยา  คุยกลาง
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายจารุพัฒน์  สวนแก้วมณี
 
1. นางสาวสุมาลี  ยิงยอม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสิรภพ  สงวนวงษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  ช่วงฉ่ำ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายศุภชัย  ทรัพย์สุขใส
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคอำไพ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง
 
1. นางสาวโอศฑี  จังจริง
2. นางสาวกัณฑ์ธิมา  สุขเจริญนุกูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  รุนลอย
2. เด็กชายณฐกร  บุญกอง
3. เด็กชายทรงพล  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวสมคิด  โคงาม
2. นางนวลฉวี  สอดส่อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 1. เด็กชายธีรธรรม  บุญเฉลย
2. เด็กชายรชานนท์  นกทอง
3. เด็กหญิงอรสา  เอี่ยมเนตร์
 
1. นางสาวณินทิรา  เดชทวิสุทธิ์
2. นางสาวสุมาริน  คงศิลา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  เชื่อเพ็ง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  พินิจดี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วมงคล
 
1. นางสาวปณิตา  กลางนุรักษ์
2. นางสาวสายใจ  ทองเติม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย
2. เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธ์
 
1. นางสาวชัชรา  ควรเนตร
2. นายภาณุวัฒน์  อินทร์แก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายชลพัฒน์  จินะราช
2. เด็กชายพันธฤทธิ์  เปาอินทร์
3. เด็กชายวรรณชนะ  ใจเฉื่อย
 
1. นางสุรีพร  เรืองสม
2. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  เต็มเปี่ยม
2. เด็กหญิงธิติมา  แจ่มสิริ
3. เด็กหญิงวรัญยา  ทรัพย์สุริต
 
1. นางสาวพาขวัญ  รุ่งเรือง
2. นายวัชรพงศ์  ดวงดี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงปภัสรา  จตุพร
2. เด็กหญิงศันศนีย์  ฤทธิสาร
3. เด็กหญิงศิวพร  พูลมะเริง
 
1. นางสาวพาขวัญ  รุ่งเรือง
2. นายวีนัส  เด่นดวง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
2. เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก
 
1. นายอุเทน  ทองเศรษฐี
2. นางสาวพัชริญา  คชวรรณ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พวงพิกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดอินทร์
 
1. นางสุรีพร  เรืองสม
2. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพล  เทศลงทอง
2. เด็กชายสิงหรัตน์  พาลีรอด
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นางสาวจิตจิราวดี  ผดุงศิลป์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนนท์นที  ทองนาค
2. เด็กชายเมธา  พูลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์  พูลศรี
2. นางสาวเก็จกานต์  สุขเจริญนุกูล
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองพันธ์
2. เด็กชายนิพัฒพงษ์  อบรมย์
 
1. นายอรรถพล  รัตนบวรชัย
2. นายภูริศ  วรรณคาม
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กชายสุภชัย  สุทินเผือก
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางสาวสุภารัตน์  อินเฉลิม
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายอิทธิพล  มูลมณี
2. เด็กชายเบญจรงค์  ช้างพันธุ์
 
1. นางสาวไพเราะ  คงรอต
2. นายสาธิต  จริตศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย
3. เด็กหญิงปพิชญานันท์  ศักดิ์สิทธิดา
4. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ค่ายสงคราม
5. เด็กหญิงวริศรา  สว่างแสง
 
1. นางสาวสุพัฒนา  กิจสมศาสตร์
2. นางสิริพร  อินทะนิล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิรวดี  เส็งรอดรัตน์
2. เด็กหญิงถลัชนันท์  เนียมรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เสภาศีราภรณ์
4. เด็กชายราชยม  สุภาเพียร
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนสุข
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุขโขมีทรัพย์
2. นางสาวณชนก  อินถาวร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงกรรธิมา  กันวิชา
2. เด็กหญิงณิศรา  ทับคล้าย
3. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองรัตน์
4. เด็กหญิงสุมินตา  เหมือนเพ็ชร์
5. เด็กหญิงเกวลี  ผดุงวรรณ์
 
1. นางรจนา  จันทร์ทอง
2. นายชาตรี  สร้อยสอาด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายชญานนท์  พุ่มพวง
2. เด็กชายธนธร  วิหกน้อย
3. เด็กชายปิติพงษ์  ขยันทำ
4. เด็กชายรัชชานนท์  วงค์เครือศร
5. เด็กชายรุจธร  สุขเติม
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางสาวนัยนา  แสนจักร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สบายสถาน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานคง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงสุข
4. เด็กหญิงวชิราพรรณ  นาคจันทร์
5. เด็กหญิงอรอุมา  เชื้อบุญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์โพธิ์พันธุ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ชูวงษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงกิติภา  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองสุข
4. เด็กหญิงสิริภัสสร  จินะราข
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีแตงสุก
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางสุุุรีพร  เรืองสม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายกันตภน  ทับพรม
2. เด็กชายชัยชนะ  รุ่งเรืองศรี
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ทับพรม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เพชรรัตน์
5. เด็กชายสิรภัทร  เรืองระยับ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
2. นางสาวปพิชญา  แคล่วคล่อง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุสิทธิ์
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ชุนหคาม
3. เด็กหญิงชญาดา  ร่วมพร
4. เด็กชายชยางกูร  แอบเพ็ช
5. เด็กชายชัยวัฒน์  กี่สง่า
6. เด็กหญิงญาณิศา  มาฆทาน
7. เด็กหญิงณัฏฐพร  เยือกเย็น
8. เด็กชายณัฐพล  กันทะ
9. เด็กชายณัฐภัทร  สุทธิรักษ์
10. เด็กหญิงปนัดดา  นนสะเกตุ
11. เด็กชายปิยะวัฒน์  เสวก
12. เด็กชายภานุพงษ์  สว่างแสง
13. เด็กชายภูธเนศ  ธนลาภประเสริฐ
14. เด็กชายวิศวะ  แย้มโอวาท
15. เด็กชายอนุชิต  ศึกษา
16. เด็กหญิงอมัญญา  วรวัฒน์
17. เด็กหญิงเกสรา  วณิชยกุล
18. เด็กชายเชาว์วรรธน์  สุภาพ
19. เด็กชายเพทาย  จูขจร
20. เด็กหญิงแพรวา  บุญเจริญ
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางน้ำทิพย์  พรหมชัย
3. นายเป็นเอก  พลอยนัด
4. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
5. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองเลื่อน 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แย้มทับ
 
1. นางเบญจมา  บุญผ่อง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงภัทราพร  สาลีผล
 
1. นางสาวศศิธร  สิงห์ชำนาญ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวานสนิท
 
1. นางสาวจารุวรรณ  งามขำ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  สัมมาขันธ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  กิจวิชัย
 
1. นางจิรพัฒน์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดำรงค์ศรี
2. เด็กชายธนวัต  ชาวเหลน
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายณัฐพล  กรมหัวไผ่
2. เด็กหญิงมารุณี  นาคน้อย
 
1. นายประวัติ  ชาดำ
2. นายศุภกร  นาคประสิทธิ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินธุสุวรรณ
5. เด็กหญิงรติกร  เดชฟุ้ง
6. เด็กหญิงสุริศา  ทาจำปา
7. เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย
8. เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว
9. เด็กหญิงอัญชสา  ดีบุกคำ
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นพศรี
 
1. นางสาวนันทณัฐ   อ่วมรอต
2. นางนวพร  พึ่งทรัพย์
3. นางสาวณัฐสุดา  อุทัยรัตน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรกวี   ศรีมะโน
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   มะโนทัย
3. เด็กหญิงจิตรลดา   จำนงค์ถิ่น
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรีรักษา
5. เด็กหญิงญาดา   สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงนิภารัตน์    ถนอมพงษ์
7. เด็กหญิงริศา   พูลพิพัฒน์
8. เด็กหญิงวรัญญา    ล้อศรีเมือง
9. เด็กหญิงวิแพรวา   กรรณะ
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   พุ่มโพธิ์งาม
 
1. นายปัญญา  ลาวัลย์
2. นางสาวศิโรรัตน์  มณีเรือง
3. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีหามี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีหามี
3. เด็กหญิงชฎาพร  สมบุญ
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขอพึ่ง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีนิล
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยนต์สุข
7. เด็กหญิงภัทรวดี  แดงโชติ
8. เด็กหญิงสินิทธา  เจี่ยตระกูล
9. เด็กหญิงสุรภา  ทองระย้า
10. เด็กหญิงอรนิสา  คงฮวด
 
1. นายพินิจ  เสาวงศ์
2. นางสาวภคินี  มีวารา
3. นางสาวสิริพร  ขยันยิ่ง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สร้อยสนคลัง
2. เด็กหญิงจันทิรา  ฝากฝัง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนสุวรรณ์
4. เด็กชายธนากร  จีนเจือ
5. เด็กชายนภสร  ทองบุญธรรม
6. เด็กหญิงบุญจิรา  ชื่นอุรา
7. เด็กชายพลรัตน์  เครือวงษา
8. เด็กชายศรายุทธ  ฉิมอำพัน
9. เด็กชายเทวานันท์  เหมือนนรุธ
10. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์  เขียววิลัย
 
1. นายณัฐพงษ์  ทองระย้า
2. นางธนพร  จันทรโคตร
3. นางชนาลักษณ์  โคงาม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่างทอง
2. เด็กชายพงศธร  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำพินธ์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  กองวิเชียร
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อุปแก้ว
6. เด็กชายวรปรัชญ์  เข็มเพ็ชร
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัตถาผล
8. เด็กหญิงอนันดา  ทวีศักดิ์
9. เด็กชายอลงกรณ์  ทองเกิด
10. เด็กหญิงเขมริญ  อินทร์เทียม
 
1. นายวีระชัย  ขำวงษ์
2. นางพัชนี  ธรรมดา
3. นางอาภรณ์  นักดนตรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชมเชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์หอมจันทร์
3. เด็กชายทิวา  โคคาวี
4. เด็กชายธีรภัทร  เนียมเย็น
5. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
6. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์สุวรรณ์
7. เด็กชายยศกร  สกุลอินทร์
8. เด็กชายสุรัตน์  กาญจนา
 
1. นายวีระชัย  ขำวงษ์
2. นางพิมประภา  พันธุ์พิพัฒน์
3. นางอาภรณ์  นักดนตรี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงณัฐนิชาวดี  ปานพรมมา
2. เด็กหญิงศศินันท์  ดวงปฏิ
 
1. นางอัมพร  บำเพ็ญ
2. นายอธิคุณ  วิเชียรศรี
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงพรนภา  ลาภเสนา
2. เด็กชายเจษฎา  เดมมอน
 
1. นายวรุฒ  เหมือนนรุธ
2. นายเฉลิม  มีใจเย็น
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงอริศรา  วิมลศรี
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี
 
1. นายจุมพล  สมภาค
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงวิภา  สะราคำ
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงฮาดายา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทองขัน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัญชิษา  หมีทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  จีนขจร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. นางสาวนฤมล  สินธุเดช
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. นางสาวพัชราภา  ฤกษทวี
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  พูลสมบัติ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มหึเมือง
 
1. นางสาวสุชาดา  ศิริวงศ์
2. นางสาวขวัญชนก  วงศ์ใหญ่
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิกรพันธุ์
2. เด็กหญิงอัมพร  บัววิเชียร
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายธนวัฒน์  ลำเพ็ญ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตา   ศาตวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณภษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
2. นายกฤษณชัย  จันทศร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายธนากร  ฤกษทวี
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายธนัย  ทรงนุวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชมดอกไม้
3. เด็กชายภานุพงษ์  กลิ่นประทุม
 
1. นางสุมาลี  สาทจีนพงษ์
2. นางวราภรณ์  นิลเลิศ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 1. เด็กชายธนุเดช  คงใหญ่
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ช่างประดิษฐ
3. เด็กหญิงศิรีรัตน์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวอติคุณ  แต่งงาม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นพงษ์
2. เด็กหญิงนคร  แซ่วื้อ
3. เด็กหญิงเมทานี  ห้องกุหลาบ
 
1. นางหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์
2. นางสาววิไลวรรณ์  ชนะภัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มแจ้ง
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กชายกันย์นิภัท  ศรีพยัคฆ์
 
1. นายวรพจน์  ชาตินันท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนธรณ์  สระสม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธีรภัทร  ปรีเปรม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธนะสันต์
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงจินตนาวรรณ  ทองคำมาก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฉกามานันท์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูเชิด
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิตถาพันธ์
 
1. นางภนิตา  อิ่มสอาด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  ธูปหอม
 
1. นางสมบัติ  ทองคำชู
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายหลัก  ศรีเครือ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงทิพย์  เหมือนทิพย์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  สมวิชา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพาขวัญ  แย้มโมด
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   พันธุ์เสือทอง
 
1. นางสาวอัศนี  ส้มเช้า
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธนะสันต์
2. เด็กชายชัยธวัช  จำนงค์เวช
3. เด็กหญิงฐิติชญาณ์  นาคงาม
4. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
5. เด็กหญิงธนัชญา  เจริญศิลป์
6. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุ่มกัน
7. เด็กหญิงศศิลดา  เทพวงศ์
8. เด็กหญิงศิริณญา  จำนงค์เวช
9. เด็กหญิงเกศศินี  ศศะภูริ
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวรัชดา  ทองสุข
3. นางสาวเยาวลักษณ์ฺ  ศัพทเสวี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชน์  ธนะสันต์
2. เด็กชายกานต์ธีรา  ครุวิทย์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ธรรมะ
4. เด็กหญิงฐิติชญาณ์  นาคงาม
5. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
6. เด็กหญิงธนัชญา  เจริญศิลป์
7. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุ่มกัน
8. เด็กชายปรมินทร์  คำปลิว
9. เด็กชายพชร  ทรัพย์เจริญ
10. เด็กชายภัทรเวช  แป้นเจริญ
11. เด็กชายภาคิน  เข็มรัตน์
12. เด็กชายภูริ  ศรีชัย
13. เด็กหญิงศศิลดา  เทพวงศ์
14. เด็กหญิงศิริณญา  จำนงค์เวช
15. เด็กหญิงเกศศินี  ศศะภูริ
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวรัชดา  ทองสุข
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
4. นายวิรายา  อินทมาน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ทองสุข
2. เด็กหญิงณัชตะวัน  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพล  วัดอินทร์
4. เด็กชายธนพงษ์  หอมเย็น
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
6. เด็กชายนับตะวัน  นาคแปลงศรี
7. เด็กชายปกรณ์กิต  บ่อทอง
8. เด็กหญิงมณิชญา  รุ่งแจ้ง
9. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มแจ้ง
10. เด็กชายวงศธร  ติมนตรี
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงชุติมา  มีจันทร์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ประมูลศรี
3. เด็กชายณัฐนันท์  อู่สุวรรณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
5. เด็กชายธวัชชัย  ทองเอม
6. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
8. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
9. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
10. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
11. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม
2. เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  แสนชา
4. เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล
5. เด็กหญิงณัฐกมล  จีนย้าย
6. เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม
7. เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองคำสุข
9. เด็กชายนพพร  แสงคุณ
10. เด็กหญิงนภัส  แสงเงิน
11. เด็กชายนราวิชญ์  บุษบา
12. เด็กชายปิงกมล  สุภาเพียง
13. เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง
14. เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล
15. เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข
16. เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง
17. เด็กชายวังกิ่ง  สุภาเพียง
18. เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์
19. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วงช่ำ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ฝั่งทะเล
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองขัน
3. นายวรินทร  หน่ายสังขาร
4. นายอติชาต  สามัคคี
5. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญนาค
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. นางสาวกนกอร  ทรัพย์พาลี
2. เด็กชายกฤตดนัย  เทียมเมฆ
3. นางสาวธนัชพร  วงศ์เวียง
4. เด็กหญิงพนัชญา  ชอบทำดี
5. เด็กหญิงวราพร  ยุพาพิน
6. นางสาวศิลาพร  ทัดดอกไม้
 
1. นายอิศรา  โรจนบวร
2. นายพงพัฒน์  นกโนรี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชมน  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงกนกพร  นครกัณฑ์
3. เด็กหญิงกนกพิชญ์  รักญาติ
4. เด็กชายขันทอง  ขำผุด
5. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒโน
6. เด็กชายณัฐดนัย  อัมพวัน
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  หินขาว
8. เด็กหญิงณัฐพร  บัวเขียว
9. เด็กชายธงชัย  เพ็งสาสตร์
10. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็ชรเย็น
11. เด็กชายนรภัทร  ขนิษทอง
12. เด็กชายนัฐสิทธิ์  กิจวิชา
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไวยครุธ
14. เด็กหญิงบวรรัตน์  อากาศเย็น
15. เด็กหญิงปริชมน  สุขเพชร
16. เด็กชายพลกฤต  นวลฉวี
17. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้อมกัน
18. เด็กหญิงภิริญา  ดุจดา
19. เด็กชายภูดิส  หอมฟุ้ง
20. เด็กหญิงมุตา  รูปคุ้ม
21. เด็กหญิงวรัญญา  อินน๊ะ
22. เด็กหญิงวรัทญา  กลิ่นพยอม
23. เด็กหญิงวราภรณ์  สง่างาม
24. เด็กหญิงวิภาพร  บุญร่วง
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็งนาเรนทร์
26. เด็กชายวีรพงษ์  จันทิปะ
27. เด็กหญิงศิริพร  พึ่งทรัพย์
28. เด็กชายศิวาวุธ  ศิริเกษร
29. เด็กหญิงสุชาลักษณ์  น้อยพึ่ง
30. เด็กหญิงสุทธิชา  ชูเชิด
31. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพ็ชรรัตน์
32. เด็กหญิงสุวรรณา  นีสกุล
33. เด็กหญิงสโรชา  ศิลามาศ
34. เด็กหญิงอรปรียา  ยอดทอง
35. เด็กหญิงอรัญญา  อินน๊ะ
36. เด็กหญิงอโณมา  มากระดี
 
1. นายพัลลภ  วัฒนะชาติ
2. นางจิดาภา  ประชาชนะชัย
3. นางสาวอัญชลี  ตั๊งศรีเมืองทอง
4. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
5. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายนพรัตน์  มั่นเมือง
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กชายพิบูล  ตันสุวรรณ
 
1. นางเสาวพักตรา  กุลโสภณ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
 
1. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงอลิสตา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางนันทน์ศรณ์  เฟื่องขจร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กชายโยธิน  สัตย์ใจเที่ยง
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงปัญปภัทร  วงศ์มาก
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คล้ายมี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กลิ่นประศรี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายศุภกร  บุญประมุข
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยาซีน  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงสวิตตา  พลสุจริต
 
1. นางนันทน์ศรณ์  เฟื่องขจร
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงญาดา  ภู่พงษ์
 
1. นายเอกบรินทร์  ชูช่าง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กชายสมรัก  ศรีสุวรรณ
 
1. นางเสวีย  ถิ่นขนอน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
 
1. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงนันทิยาภรณ์  อินทรอนันต์
 
1. นายณัฐพล  ศิริบรรลือหาญ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงอลิสตา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางนันทน์ศรณ์  เฟื่องขจร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงชนาพร  เทียนบุญ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชื้อแดง
3. เด็กหญิงปทุมพร  เฉลยจันทร์
4. เด็กหญิงปานณรินทร์  อยู่นาน
5. เด็กหญิงผกาแก้ว  เจริญใจ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์หอมจันทร์
7. เด็กหญิงรันต์ติมา  สมานมิตร
8. เด็กหญิงสุกัญญา  กรสุข
9. เด็กหญิงอัจฉรา  บุณสันต์
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสงคง
 
1. นายชัยพร  ดำเนิน
2. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
3. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
4. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  เพิ่มลาภ
2. เด็กหญิงชญาภา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิดาพร  ทองสุข
4. เด็กหญิงบุญนิสา  อาจสว่าง
5. เด็กหญิงลักขณา  นุ่มหอม
6. เด็กหญิงเมยวี  สาลีผล
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
2. นายชัยพร  ดำเนิน
3. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
4. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญยาณัฐ  จางวาง
2. เด็กหญิงชญานันธกรณ์  จารุอินทร์
3. เด็กหญิงชญานันธกาญจน์  จารุอินทร์
4. เด็กหญิงฐิติชญาน์  คงคาเขตร
5. เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี
6. เด็กหญิงพัชริญา  สนสำราญ
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็ชรคงทอง
8. เด็กหญิงวรัทยา  สุขจิตร์
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมน   วงษ์ทองดีพสุ
3. นางสาวปิยวรรณ   ศิริโฉม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  วระวะลัย
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีไพศาล
3. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  มีวารา
4. เด็กหญิงณัฐญา  คล้ำมณี
5. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มังกรแก้ว
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฉัตรทอง
7. เด็กหญิงประภัสสร  ชารีโคตร
8. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญประสงค์
9. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  บางรางโรจน์
10. เด็กหญิงศจี  ฉัตรทอง
11. เด็กหญิงศรีปรัชญา  แก้วกัลยา
12. เด็กหญิงศศินา  นาคนคร
13. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเรือง
14. เด็กหญิงสุวพิชชา  อินทรถาวร
15. เด็กหญิงอโนชา  ชมแพ
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
2. นายพรหมประธาน  ทองยิ่ง
3. นางสาวกรรณิการ์  เปอะปันสุข
4. นายพินิจ  เสาวงศ์
5. นางสาวภคินี  มีวารา
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  ผลเอก
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ภิบาลพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่สุวรรณ์
4. เด็กชายอัศนี  บรรพชิต
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักร้อย
 
1. นางสาวสุภัชชา  บัญฑิโต
2. นางสาวธนาภรณ์  พุทศรี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์
 
1. นางธุวากรณ์  โฆษิตจาตุรนต์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์
 
1. นางธุวากรณ์  โฆษิตจาตุรนต์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณภาษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิพยานนท์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยาซีน  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน
 
1. นางปิยะธิดา  ชัยพฤกษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายปิติภัทร  ทองนิล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กสิผล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงอรรถยา  อาวรณ์
 
1. นางสาววริศรา  โปติ๊บ
2. นางสาวศิริพร  หงษ์ทอง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตา   ศาตวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณภาษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
2. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ
2. เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์
 
1. นางเกวลี  ศรีคชไกร
2. นางขวัญใจ  มีวารา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์กะชา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองประดิษฐ
 
1. นางรสชรินทร์  พึ่งอ่อน
2. นางสาวล้อมดาว  ชาวบางงาม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปั้นงาม
2. เด็กชายนภทีป์  พงษ์โพธิ์
3. เด็กหญิงพัทรนันท์  พงษ์โพธิ์
4. เด็กชายพิจักษณ์  บุญอยู่
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันทร์เสงี่ยม
6. เด็กชายสุภณัฐ  ศรีจีน
 
1. นางสุนันท์  สระบัวทอง
2. นายธนากร  บุญรอต
3. นางสาวกมลวรรณ  สมบูรณ์วงศ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธราพงษ์  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  เล็กเมฆา
3. เด็กชายพลณัฐการ  ขอพึ่ง
4. เด็กชายพีรณัฐ  บริบูรณ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองพูล
6. เด็กชายอานัส  ทองสุข
 
1. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
2. นายปรัชกรณ์  แต่งงาม
3. นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทนต์
2. เด็กชายดนุภรณ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ทรงกิตติโชค
4. เด็กชายภูริพัต   เปรมสวัสดิ์
5. เด็กชายสรศักดิ์  อุ่นละม้าย
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงหฬ
7. เด็กชายสุรวิศ  หนูอิ่ม
8. เด็กชายอนุชา  เกตุแก้ว
 
1. นางปรารถนา  บุญสง
2. นายเรวัต  เริ่มลึก
3. นายวิสุทธิ์  โตปิติ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพียรยิ่ง
2. เด็กหญิงนวพร  สุ่มสม
3. เด็กชายปรวิทย์  แพรศรี
4. เด็กหญิงพรชนก  พานจันทร์
5. เด็กหญิงพิจิตรา  ทัศมาลี
6. เด็กหญิงวาสิตา  แสงแก้วสุข
7. เด็กหญิงศิวาพร  เมฆี
8. เด็กหญิงสาธกา  เมืองนิยม
9. เด็กชายอนุพงษ์  นิ่มนวล
10. เด็กชายเพชรรัตน์  แฉล้มรักษ์
 
1. นางสาวธนพร  นาคอำไพ
2. นางสาวฟ้าสิริ  ช่อมะลิ
3. นายศราวุฒิ  ดำขำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชญานันท์  บุตรสะสม
2. เด็กหญิงณิศรา  ทับคล้าย
3. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นพงษ์
4. เด็กชายวชิรพงศ์  ขำทับทิม
5. เด็กหญิงวรรณฐิชา  เดโชเม็ง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชุมแก้ว
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นามวงศ์
8. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองรัตน์
9. เด็กหญิงสุมินตา  เหมือนเพ็ชร
10. เด็กหญิงอิรศรา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
3. นายวัชระ  ศุขะพันธุ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ธีระกุล
2. เด็กหญิงวัลลภา  ปั้นเหน่งเพ็ชร
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ผลกรรณ
 
1. นางมาลี  พลมาลา
2. นางรุจิเรศ  รักซ้อน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปั้นงาม
2. เด็กหญิงศิวนา  จันทร
3. เด็กหญิงอินทิรา   มาศิริ
 
1. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงลักษณ์ธิญา  โจมรัมย์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิทธิ์น้อย
3. เด็กหญิงอารียา  เจียมมี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  หลีแก้วสาย
2. นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชลิญญา  บุตรสะสม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โกมลวัตร์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นามวงค์
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางรจนา  จันทร์ทอง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีนิล
2. เด็กหญิงเบญจพร  สลับสี
 
1. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
2. นายนวทัศน์  ศรีกระจ่าง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ปิลกศิริ
2. เด็กหญิงมนัญชยา  บุญพรม
 
1. นางสาวอรรัมภา  วิเลปนะ
2. นางสาวพัชนี  เจียระผกานนท์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงนวพร  วงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สุรวัฒนาประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. นายชลพัฒน์  จินะราช
2. นายปิติภัทร  ทองนิล
 
1. นายชัยธนัช  ประภัสโรทัย
2. นางสาวประภาภัณ  เต็มภัคดี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ปลีกกลาง
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์
2. เด็กชายฐปนวัตน์  อุดมสุข
 
1. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์
2. นายศุภกิจ  น้อยปาน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กหญิงรินวรีย์  แก้วกูล
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กองไพรวัลย์
2. นางวรรณา    ชุนหคาม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงณัชชา  มัดยูโก๊บ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ษา
 
1. นายสุเมธ  พลหงษ์
2. นางสุนันทา  ทรงความดี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  เทศเกิด
2. เด็กชายธนพล  จันทร์หอม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ผลหาญ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายจักรกรินทร์  คลี่ใบ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มงคลชาญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทราภิรมย์
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. นางสาวณัฐการต์  สุขเลียง
2. เด็กหญิงณัฐนารี  ช่ออุบล
3. นางสาววนิดา  สุนประชา
 
1. นายเจษฎา   เขียวฉอ้อน
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 1. เด็กชายจิรพงษ์  พึ่งพิง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  สิริมหาไชยกุล
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เขียวฉอ้อน
 
1. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
2. นายวันชัย  สอนพร
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชารีรัตน์  ผดุงวรรณ์
2. เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  โครพ
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นายภาสกร  แก้วกระจาย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายญาณวุฒิ  เชื้อนาค
2. เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร
3. เด็กชายอนุชล  ภาคสุทธิผล
 
1. นายคเณศ  เข็มปัญญา
2. นายแมนรัตน์  วงศ์จิรวัฒนกุล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงกชกร  บานแย้ม
2. เด็กชายจิรายุทธ  สุขพี
3. เด็กหญิงภัทรจารี  หิรัญชัย
 
1. นางสาวพัดชา  มาลาพัด
2. นายสังวาลย์  ช่วงชู
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  พานทอง
3. เด็กหญิงไอรดา  ถนอมพงษ์
 
1. นางรำแพน  นพศรี
2. นางภาวินี  แก้วมณี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญสง่า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลนารถ
3. เด็กหญิงพรนิภา  อิ่มเกษม
 
1. นางสาวธนัชพร  จังจริง
2. นางชลลดา  รัตนศรีธาดา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  ขำขนบ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วศรีกิจ
3. เด็กชายสุทัศน์  หลิน
 
1. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ผ่อง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร์ผ่อง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์รี
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำคง
5. เด็กหญิงวรัญญา  เนียมปาน
6. เด็กหญิงสุธิพร  สมบุญ
 
1. นางสาวพนิตา  เฉลิมชัย
2. นางสาวสุพัตรา  จันทะพันธ์
3. นางวัฒนา  ทองกัญชร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกุลนัท  สกุณี
2. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วศรีกิจ
3. เด็กหญิงฐิติมา  คงคา
4. เด็กหญิงวัชรมน  เฉกแสงทอง
5. เด็กหญิงศศิชา  ขันทอง
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปั้นงาม
 
1. นางยุวดี  ชุติธนภานนท์
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
3. นางสาวณิรัชญา  บุญเจริญ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นทอง 1. เด็กชายพงศธร  ศรีระแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ตรีสุขี
3. เด็กชายศตายุ  จันทร์พริก
 
1. นายจิระศักดิ์   กอนจันทร์
2. นางสุมาลี   ธาราดล
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีแตงสุก
 
1. นางจงกล  สุทธิพงษ์
2. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงณัชฐ์จิมา   จุฑามาศ
2. เด็กหญิงพัชราพร   จินดาวงศ์
3. เด็กชายพิษณุพร  บุญชู
 
1. นายเศวตชาติ  มาตรา
2. นายพัฒนพงษ์  ประเสริฐสุข
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ถนอมเขตต์
2. เด็กหญิงภัทรชราพร  บุญเนียม
3. เด็กชายอภิชัย  เบเซ
 
1. นางอุไร  ไทยเจริญ
2. นางบุษบา  กระแสร์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณวิภา    หมั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงลีลาวดี    จันทา
3. เด็กหญิงเอมิกา    ทรงความเจริญ
 
1. นางสุมาลี   ธาราดล
2. นายจิระศักดิ์   กอนจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงกรรธิมา  กันวิชา
2. เด็กหญิงชนัญธร  บุตรสะสม
3. เด็กหญิงณิศรา  ทับคล้าย
 
1. นางรจนา  จันทร์ทอง
2. นางเบญจมาศ  ยงเขตร์กิจ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเพชร 1. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  ศรีผ่อง
2. เด็กหญิงวิชิตา  พิลาสุข
3. เด็กหญิงแพรวา  ราชวงศ์
 
1. นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัติ
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจุมพล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายจีรภัทร  เอี่ยมระหงษ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ฉัตรเที่ยง
3. เด็กชายภานุพงษ์  นิรมลดิลก
 
1. นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ
2. นางพรทิพย์  สนใจ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปทิตตา  ดอนคงมี
2. เด็กหญิงมนัสศิณี  คงดิษฐ์
3. เด็กหญิงสถิดาภรณ์  เที่ยงธรรม
 
1. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
2. นางดลใจ  ทันใจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงชลธิภา  ฤกษทวี
2. เด็กหญิงนราภรณ์  ทองคำชู
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ชั่งทรัพย์
 
1. นางสาวปาริชาต  กองแหวน
2. นางนิตยา  ศรีรัตน์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรครินทร์  ปานทอง
2. เด็กชายธนกฤษ   พิกุลขาว
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  กลั่นกลิ่น
 
1. นายญาณศรณ์  พวงปรึก
2. นายอานนท์  แก้วเกิด
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายชนากานต์  บุตรสวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองชันลุก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงสุวรรณ์
 
1. นางบุญมัั่น  พุ่มสุวรรณ
2. นางอุบล  พวงลูกอิน
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมสนธิ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  นิ้วน้อย
3. เด็กหญิงภัทรศรี  นพศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เอกทัตน์
2. นางสาวริสา  อินถาวร
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  วรขม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  แก้วกลัด
 
1. นางสาวนลินี  ไหลพึ่งทอง
2. นางวิษณุ  รุ่งแจ้ง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพงษ์   หุ่นยนต์
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายปรากิต  ฉัตรวีระชัยกิจ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายยศกร  ถนอมวงษ์
 
1. นายนันท์ธวัฒน์  สกุลรัตน์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  สำรีอ่อน
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางชำ 1. เด็กชายธนกร  ยวงเกตุ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พูนประพันธ์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายมนชัย  ล้อมวงษ์
2. เด็กชายวุฒิไกร  อ่วมอิ่ม
3. เด็กชายอุเทน  นิลดี
 
1. นางสาวล้อมดาว  ชาวบางงาม
2. นางมนทิรา  แสงทอน
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  สุขมนต์
2. เด็กชายศิวากรณ์  เยือกเย็น
 
1. นายเป็นเอก  พลอยนัด
2. นางผุสดี  แบนจาด
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นายกิตติพร  ภาคผล
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางอารี  ละอองแก้ว
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายกวิน  ป้อมพฤกษ์
 
1. นางอรอุมา  สุรัตนวนิช
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงชิตรวี  สนธิพงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองย้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายพชร  นิรมิตรมหาปัญญา
 
1. นางภิรมย์  ศิริวรรณ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายกฤษณชัย  จันทศร
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 1. เด็กชายธาวิน  เขียวฉอ้อน
 
1. นางชนิดาภา  รอตเสียงล้ำ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยินดี
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายวัลชนะ  กลิ่นชะเอม
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายชานนท์  เชียงอินทร์
 
1. นางสาวนัยนา  แสนจักร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  จูมศิลา
2. เด็กหญิงหฤทัย  มาลอย
3. เด็กหญิงไอรยา  สมพงษ์ศรี
 
1. นางวสาวี  รอดวารี
2. นางนันทิมา  บุญบาง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาเดีย  ชาวชะไว
2. เด็กหญิงวันทนา  ด่านดำรงศักดิ์
3. เด็กชายหวังพิทักษ์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กชายธราดล  รัตนวิเชียร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประเสริฐพงษ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  ปานแสงทอง
 
1. นางสาววารุณี  อำพะสุโร
2. นางสาวสิรินาฎ   บุญโย
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนพดล  ชานุช
2. เด็กชายพชร  ภิรมย์มั่น
3. เด็กชายศรัณย์  ศรีสัย
 
1. นายอานนท์  แก้วเกิด
2. นายปรมินทร์  ปลูกงาม
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาตาลี  หวังสะและฮ์
2. เด็กชายวันทนา  ด่านดำรงค์ศักดิ์
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางวสาวี  รอดวารี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพงษ์ศกร  จันทร์พวง
 
1. นายสืบพงศ์  พูลศิริวิไล
2. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายอภิรักษ์  อยู่สะอาด
2. เด็กชายเดชานุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นายปรัชกรณ์  แต่งงาม
2. นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หุ่นยนต์
2. เด็กชายวรปุลิน  ทนงค์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มีทรัพย์
 
1. นายกฤษณชัย  จันทศร
2. นางอรสา  จันทนา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีเนียม
2. เด็กหญิงอริสา  ม่วงงาม
3. เด็กชายอิทธิชัย  ดวงจิตร
 
1. นางพิมประภา  พันธุ์พิพัฒน์
2. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ