งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

::: หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ::: 
***เมื่อ ผอ. ลงนามแล้ว ให้แสกนเอกสาร
และแนบเข้าไปในระบบเพื่อทำการเปลี่ยนตัวค่ะ***

 
หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (คลิกที่นี่)
***ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้***

หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน (คลิกที่นี่)
***กรณีผู้ฝึกสอนย้ายให้ผู้อำนวยการลงนามในช่องลงลายมือชื่อยินยอม
และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการคนใหม่***
 
 
รายชื่อโรงเรียน (กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ เขต 1)
1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ (สพป.)
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ (สพม.)
3. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (สพม.)
4. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ (สพม.)
5. โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง (สพม.)
6. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ (สพม.)
7. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (สพม.)
8. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สพม.)
9. โรงเรียนวัดทรงธรรม (สพม.)
10. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (สพม.)
11. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (สพม.)
12. โรงเรียนสมุทรปราการ (สพม.)
13. โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ (สพม.)
14. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา (สพม.)
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ (สพม.)
16. โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ (สพม.)
17. โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย (สช)
18. โรงเรียนนพคุณวิทยา (สช)
19. โรงเรียนบุรารักษ์ (สช)
20. โรงเรียนประภามนตรี 2 (สช)
21. โรงเรียนปราณีเนาวบุตร (สช)
22. โรงเรียนป้วยฮั้ว (สช)
23. โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ (สช)
24. โรงเรียนศิริวิทยา (สช)
25. โรงเรียนศิริวิทยา (สช)
26. โรงเรียนสันติดรุณ (สช)
27. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ (สช)
28. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา (สช)
29. โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร (สช)
30. โรงเรียนสุขเจริญผล (สช)
31. โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ (สช)
32. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (สช)
33. โรงเรียนอาษาวิทยา (สช)
34. โรงเรียนอำนวยวิทย์ (สช)
35. โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา (สช)
36. โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (สช)
37. โรงเรียนเซนต์แมรี่ (สช)
38. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา (สช)
39. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล (สช)
40. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ทน.)
41. โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) (ทน.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูชุติมา ชำนิ (โทร. 0944399393)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนสมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10-11 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม
กำหนดจัดการแข่งขัน : 5 ตุลาคม 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

ภาษาที่สอง (จีน / ญี่ปุ่น / ฝรั่งเศส / เกาหลี)
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
กำหนดจัดการแข่งขัน : 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 6 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูอังกูร อาจหาญวงศ์ (โทร. 0871197559)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูทัศนีย์ ซัวเกษม (โทร. 0818550250)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
กำหนดจัดการแข่งขัน : 8 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูสิริกร บุญทัน (โทร. 0915249494)

เทคโนโลยี
​สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 8-10  พฤศจิกายน 2561
ด้านคอมพิวเตอร์
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูอุมาพร (โทร. 0863989921) | ครูกฤษณา (โทร. 0831999348)
ด้านหุ่นยนต์
ชื่อ/โมร ผู้ประสานงาน : ครูทัดเทพ กู้ภูเขียว (โทร. 0880779209)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทัศนศิลป์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
กำหนดจัดการแข่งขัน : 14 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

ดนตรี-นาฏศิลป์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 2-3 ตุลาคม 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูวัชรกร (โทร. 0897699817 , 0891740486)

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันสภานักเรียน
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
กำหนดการส่งเล่ม : 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูธนูชัย สืบทิม (โทร. 0814494646)

หนังสือทำมือ | YC | ยุวบรรณารักษ์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมลูกเสือ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 04:17 น.
-----ระดับเขตพื้นที่-----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 10 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 1 28 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 15 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 2 31 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ครั้งที่ 1 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ครั้งที่ 2 1 พ.ย. - 5 พ.ย. 
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  -
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ต.ค.-พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจากโอนข้อมูล
ไปสู่ระดับชาติ
-----ระดับชาติ-----
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 5-10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
  ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 04:14 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
หลักการ
  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม  โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
  3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
  4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
  5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด
3. โครงการ
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:21 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 40
จำนวนทีม 1,778
จำนวนนักเรียน 4,099
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,570
จำนวนกรรมการ 962
ครู+นักเรียน 6,669
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,631
ประกาศผลแล้ว 200/231 (86.58%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 11
ปีนี้ 282
ทั้งหมด 187,298