รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงญาสินี  ดีรักษา
 
1. นางนิตยา  บุญเฉลิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกชมน    เปี่ยมสอาด
 
1. นางสาวรุจิเรข   เฟื่องบางหลวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงศศิกานต์   อินสมัย
 
1. นางสาวดุฤษดี   ยืดเนื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวสุทธิตา  ลักษณารมณ์
 
1. นางสาววรมน  บุญจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาววรินทร  ผลจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนวลแพร  มงคล
 
1. นางกัลยา  แก้วดวงเทียน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   จีนสุขประเสริฐ
 
1. นางสุมนทิพย์   เลิศนพรัตน์วงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายอำพล   พิณเมือง
 
1. นางสุมนทิพย์   เลิศนพรัตน์วงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงฐาปณี    ชาวเขาดิน
 
1. นางเพ็ญนภา   ชาญณรงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวสุจิณณา    ปะเยตานัง
 
1. นางเพ็ญนภา   ชาญณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
2. เด็กหญิงวรวลัญซ์  ธนชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวปนัดดา  หมีเงิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวปรียาภรณ์   แสงศรี
2. นางสาววรางคณา   วัจนะรัตน์
 
1. นายสุภพรชัย    เชาว์อยชัย
2. นางสาวประภา   กองบัวแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาลินี   เปลี่ยนปรีชา
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์   เปลี่ยนปรีชา
 
1. นางสาวณัธฐิพรรณ   เจียมประสูตร์
2. นางสาวอุมาภรณ์   วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจินดามณี   สระกบแก้ว
 
1. นางสาวชิดขวัญ   นุชนาถ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายณภัทร  ชลกุลจนา
 
1. นายชนม์วรินทร์  เทพทัตบวรนันท์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสุขทวี  พวงธานี
 
1. นายสิงหา  รุ่งเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิสิทธิ์
2. เด็กหญิงดลพร  เก่งทางดี
3. เด็กชายธนพล  อาภาวุฒิคุณ
 
1. นางสาวกิตติมา  ปัทมาวิไล
2. นางสาวรสจรินทร์  นกแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธนพล  ญวนแม
2. นางสาวสุทธิกมล  หนองเหล็ก
3. นางสาวเข็มพร  ปั่นกลาง
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางสาวกมลชนก  ศรศักดิ์สิทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายจักรดุลย์   เร่บ้านเกาะ
2. เด็กหญิงธนัชพร    สำรวมจิตต์
3. เด็กชายรัฐภูมิ   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายประสิทธิ์   สอนทรง
2. นางสุดารัตน์   ณ บางช้าง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนกฤต  พุทธศรี
2. นางสาวลักขณา  เลิศววัฒน์ธนกุล
3. นางสาวสริญญา  โนนพยอม
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นายคณพศ  ใครสมุทร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงฐิติพร   ม่วงเกลี้ยง
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ทองสุขา
 
1. นายนครินทร์  แสบงบาล
2. นางสาวอูษา  ระกาพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐธิดา  ปราบแก้ว
2. นายธัญวิทย์  วิชิตจิตตานนท์
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภานันท์  วิเศษนัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤตมุข  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิริศักดิ์  เกษมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอทิติยา  จิวสุวรรณ
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
2. นายณัฐพงษ์  โพธิ์แสง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธรรมรัตน์  ประทุมวรรณ
 
1. นางสาวนิชกานต์  กออนุรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงชนาภา   กลิ่นเขียว
 
1. นางสาวอุษา  ระกาพันธุ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวพิมพ์ชนก   พาเจริญ
 
1. นางสาวกนกกร  จันทร์อนันต์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายอรรคพงษ์  ศรีธนาชัยวงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์กระต่าย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงปารณีย์   บุญกันภัย
3. นางสาวสรัลพร  ขุยกลาง
 
1. นางมาลี  นุชสมบูรณ์
2. นางสาวปวีณา  วิชนี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวน้ำเพชร  ติ๊นคลองตัน
2. นางสาวพลอยชมพู  รอดเสงี่ยม
3. นางสาวเพ็ญพิชา  ร้อยอำแพง
 
1. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
2. นางสาวปัทมา  สีหานาม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกนกพร   อังคษร
2. เด็กหญิงสุตาภัทร   ใยเทิง
3. เด็กหญิงเบญญภา   ลวดทอง
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวจงจิต   อินทรชาติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลนรี  อนันตภูมิ
2. นายชาติศิริ  นาดี
3. นางสาวเกศินี  ช่างปืน
 
1. นางกนกวรรณ  ชุนถนอม
2. นายกรุณพล  โลนุชิต
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายต้นน้ำ  กรุดมินบุรี
2. เด็กหญิงบุสยา  บุญชัยศรี
3. เด็กหญิงสุวัจนี  วีระสมัย
 
1. นายจักรกฤษณ์   สุริยันต์
2. นางวันดี  สุริยันต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวชุติกาญจน์  โรจนรัต
2. นายธนกฤต  พุทธศรี
3. นายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นางสาวบัวลี  มะลิ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อาสาสร้อย
2. เด็กชายธนากร  บุญสืบมา
3. เด็กชายวุฒิชัย  ระยาย้อย
 
1. นางสาวดวงรักษ์  จันทร์ชัง
2. นางสาววิไลพร  แซ่ลิ้ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวปัญญทิพย์  อัมรามร
2. นางสาววิภาวี  สมพิศ
3. นางสาวสุพิชชา  หอมเลิศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   จรเขตต์
2. นางสาวสิริกมล   มงคลยศ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  เนียมนาค
2. เด็กหญิงตีรณา  มูระคา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นายพรเทพ  อยู่คง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายกรกช   จ้อยชะรัด
2. นายพงษ์ศธร   ยอดระบำ
 
1. นายเพิ่มโชค    ศรีอ่อน
2. นายพิชญุตม์   เรืองไชย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงอัณณา  นพพันธ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวอรทัย  แอ่มรัมย์
2. นายชาญศักดิ์  อยู่ประเสริฐ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  เกตุพันธ์
2. เด็กชายชยุต  คมไสยวง
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นายพิสิษฐ์  กอพิศุทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำนนท์
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  เชื่อมสุข
3. เด็กหญิงศศิวิมล  หยิบรัมย์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงรัตน์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ชาติเกียรติสกุล
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หุ่นเจริญ
2. นางสาวอาริญชยา  ชุนสิทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจารัณย์  มณีฉาย
2. นางสาวจิรัชญา  ฉิมเรือง
3. นางสาวธิดารัช  ศรีอริยกร
4. นางสาวธีราภรณ์  พิศคมขำ
5. นายอนันต์ยศ  ดำเนินเกียรติ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หุ่นเจริญ
2. นางสาวอาริญชยา  ชุนสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายขวัญชัย  เกตุจันทร์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แซ่เอี้ย
3. เด็กชายนิธิ  ยืนสุข
4. เด็กหญิงปิญาพร  ฟักสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอัมพร  พรมมูล
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวบุษบง  เภตรานนท์
2. นางสาวอทิตยา  จันทร
3. นางสาวอนุสาสนี  ดำขำ
4. นางสาวอรลดา  อินทำมา
5. นางสาวอรสา  คิดนุนาม
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่จัง
2. เด็กหญิงขอขวัญ  เตชะองอาจ
3. เด็กหญิงธนัญธร  ขนอนเวช
4. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ไตรรัตน์โกศล
5. เด็กหญิงหรรษมน  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สืบบุก
2. นายปราชญ์  สุขสานชลธาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายณพดล  ชูสุข
2. นายศิระ  เส้งหริ่ม
3. นายสุรพันธ์  พึ่งเจาะ
4. นางสาวอาทิติยา  มาเกิดพะเนา
5. นายเกียรติศักดิ์  ทัศน์มาลี
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชนิตา  เกอะประสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐากร  ธนะศักดิ์สาคร
3. นายทินกฤต  มาสันเทียะ
4. นายธนพล  เนตรล้อมวงค์
5. เด็กหญิงธนัชชา  เงินวิลัย
6. เด็กชายประจักษ์  แสงรอด
7. นางสาวปาริชาติ  จันทรวงษ์
8. นางสาวปารีญา  นุชโสภา
9. เด็กชายพีรพัฒน์  มีแสงเงิน
10. นางสาวภริทตา  หนูกระจ่าง
11. เด็กชายภูมิไผท  พัฒนกุลอนันต์
12. เด็กชายวรภพ  เคลิ้มฝัน
13. นางสาววันดี  พูลผล
14. นายสมชาย  มีแก้ว
15. นายสมา  ไกรสร
16. นางสาวสิริยา  วุ่นฉิม
17. เด็กหญิงสุปรางกิต  ศักดิ์สิทธิ์
18. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ทอง
19. เด็กหญิงอัมรินทร์  ทุ่งมาศ
20. นายเอกอนันต์  ทัพปิรา
 
1. นางสาวอาริญชยา  ชุนสิทธิ์
2. นางสาวกัลยา  พัวอุดมเจริญ
3. นางสาวนุชจรีย์  หุ่นเจริญ
4. นายพิชัย  วงษ์จันทร์
5. นายถาวร  มุคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสือสีนวล
2. นางสาวขนิษฐา  ฉิมบุญอยู่
3. นางสาวคีตภัทร  บุญขำ
4. นางสาวจิราพร  เริ่มยินดี
5. นางสาวชญานิศ  ธรรมวงศ์
6. นายณัฐพงษ์  กำริสุ
7. นางสาวธัญญา  โสมศรีคำ
8. นายธีระภัทร  อินทร์ตา
9. นางสาวปฑิตตา  สิงหา
10. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นอารมณ์
11. นางสาวปิยธิดา  โหง้วสกุล
12. นางสาวพรธิรา   ทนกรรม
13. นายพีรวิชญ์  อินทร์อ่อน
14. นายภัทรกร  วิโรจน์กิจจา
15. นางสาวภัทราภรณ์  ทัศมาลี
16. นายภานุพงศ์  สนธิวงศ์
17. นางสาวมาธวี  ประสพมั่น
18. นางสาววรนันท์  ตนสิริ
19. นางสาวสุชาวดี  ย่องสุด
20. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
3. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
4. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
5. นายอรุณ  แสงจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  น้ำพระทัย
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบาลเพ็ชร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายณัฐนันท์  เบญจนุสรณ์
 
1. นางสาวธนัชพร  เอื้อประเสริฐ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงจินต์ฑิกา  ชานนท์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กำลังเจริญ
 
1. นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร
2. นางรุ่งอรุณ  สอสิริกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธีรภัทร  อรจุล
2. นางสาววรัมพร  อังกูรวัฒนะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  เฮงทิ้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  สกุลเนรมิต
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตยา  คุณสี
2. เด็กหญิงกิ่งเพชร  นพคุณ
3. นางสาวขรินทร์ทิพย์  แปงใจดี
4. เด็กหญิงณัฐธีรา  นพคุณ
5. นางสาวนฤมล  ไปล่โสภา
6. เด็กหญิงปฐมพร  แก้วโอฬารวสุ
7. เด็กหญิงปริศนา  อรรฆยาวุธ
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุทธิ
9. นางสาวพิชญา  พลสา
10. นางสาวมาธวี  สว่างใจ
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณเอี่ยม
3. นางสาวนฤมล  สารขัติ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  เลี้ยงชีพ
2. นายนัฐพล  ชมชื่น
3. นางสาวปรวรรณ  ครุฑธา
4. เด็กหญิงวันวิสา  บุญพลบ
5. เด็กหญิงศลิสา   พนมศิลป์
6. เด็กหญิงสิรินยา  สายสุด
7. เด็กหญิงสุนิตรา  โชคเหมาะ
8. นางสาวเกศินี  เอ๊ยศิริ
9. เด็กหญิงเเพรวา  สุทธิบุตร
10. เด็กหญิงไปรยา  อยู่เเจ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กุลกรินีธรรม
2. นางสาวดลยา  เบญจนุสรณ์
3. นางสาวภาวนา  สลอดตะคุ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกนกอร  สุภารักษ์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  มิตรประสิทธ์
3. นางสาวนวรัตน์  ปานเจริญ
4. นางสาวนันทวรรณ  กาละพันธ์
5. นางสาวนิยตา  กันฉาย
6. นางสาวปัทมภรณ์  ตันลิ่มสุน
7. นางสาวภัทราพร  คงประพันธ์
8. นางสาวรชุดา  พัฒนะวุฒิเกษม
9. นางสาวศศิธร  แก้วงาม
10. นางสาวสิริญญา  ทองพุ่ม
 
1. นายวิชัย  ฉิมมา
2. นางธิดารัตน์  ขันติการุณ
3. นายสุธาวัฒน์  ยิ้มทรัพย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงฐณัชญ์พร   นิลสัมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐพล  ทองอุไร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง
2. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายขจรศักดิ์  อ่อนเบา
2. นางสาววีรยา  วงษ์ไล
 
1. นายบัณฑิต  องค์อภิชาติ
2. นายวรพล  หุ่นเก่า
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เกษตรปัญญา
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพร  ตรีอินทอง
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงพิฆเนศ  ขันธวุญ
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอจลญา  นาคอินทร์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  บุญสุข
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายปรวิทย์  ชูผล
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวิยา  อินทร์รอด
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปัณฑิตา  ตะกรุดเงิน
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงทิวาพร  ทองกาล
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ไสยวาฬ
 
1. นางสาวณัฏฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญิงพัชรัชล์  เจนธนอรรถกิจ
 
1. นายกฤษณวงศ์  ศิวะพราหมณ์สกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธรรมรัตน  ประทุมวรรณ
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายเกรียงไกร  เธียรเจริญ
2. เด็กชายแท็ค  แท็ค
3. เด็กชายโชติวิทย์   อ่วมชื่น
 
1. นายมรกต  อินทุละหาน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพรศิวนิฐฆ์  อยู่สุขเกษม
2. นางสาวลลิตา  กลิ่นบุบผา
3. นางสาววรรณธิดา  ทองธาร
 
1. นายมรกต  อินทุละหาน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายเอกดนัย   อิ่มสำอางค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงณัฐนิดา   ด้วงเมืองใหม่
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายสิทธิพร   โพธิ์เทศ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภสร   ด้วงสงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนริศรา   สนธิ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จิตรักญาติ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงสลิตา  ขุนพรมเครื่อง
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์ทับทิม
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์   วังคะวิง
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสรัลพร  ช่องคันปอน
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระพงศ์  พึ่งพเดช
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพาขวัญ  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จีนเวียงคอย
2. นายกิตติพงษ์  พุ่มกัน
3. เด็กหญิงกุลธิดา  มัคเจริญ
4. นายจามร  ศรีประโคน
5. นายชลธี  ชโลธร
6. เด็กหญิงชิษณุชา   ใจกำแหง
7. นางสาวณัฐธิภรณ์   ศรีคำแซง
8. เด็กชายณัฐภัทร  น้อยติ
9. นางสาวธิษณาพร  รอดพิลา
10. เด็กชายธีระพงศ์  พึ่งพเดช
11. นายนนทกร  ยกประสพรัตน์
12. นายนวพรรษ  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
13. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
14. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยทา
15. เด็กชายศิลา  แซ่อื้อ
16. เด็กชายศิวัช  แก้วสวาสดิ์
17. เด็กชายศุภกิจ  แซ่อื้อ
18. นายสุกฤษฎิ์  ใคร่ครวญ
19. เด็กหญิงอร  -
20. เด็กหญิงอรนันท์  เงินสมบัติ
21. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
2. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กชายชูเดช  พิมพาพันธ์
2. เด็กชายนิติรุจน์  แสงทอง
3. เด็กหญิงประภัสสร  ยิ้มละม้าย
4. เด็กชายพลวัต  เกรตจุ
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ลักษณารมณ์
 
1. นายอนิรุธ  นพคุณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายกิตติกานต์  สมพิศ
2. นางสาวดลยา  พึงปาน
3. นายนิพนธ์  จันทร์หงษ์
4. นายวันชัย  พุทธเจริญ
5. นายวุฒทิชัย  ยืนยง
6. นายสุกฤษฎิ์  แทบมะลัย
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
2. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายกรภัทร  งาชางใต้
2. นายกันตพงษ์  เกิดผล
3. นางสาวกัลยาณี  สีลาคำ
4. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานนนท์
5. นางสาวจุฑารัตน์   จันจู
6. เด็กหญิงชลดา  เกตุแก้ว
7. นายชลสิทธิ์  รัตนทิพย์
8. นายฐิติศักดิ์  หาชะนะ
9. นางสาวณัฐฐาทิพย์  สินทะเกิด
10. เด็กชายณัฐภูมิ  อินทสิงห์
11. นายธนกร  เริ่มยินดี
12. นางสาวธนิษฐา  เกขุนทศ
13. นายธรรมทัศน์  สว่างศรี
14. นางสาวธัชชากร  เพ็งลาย
15. นายธัญวุฒิ  อ่ำกลัด
16. นางสาวนงณภัส  คุมมงคล
17. นางสาวนพรัตน์  จันทร์มล
18. นายนพเดช  ด่านพูน
19. เด็กชายนันทกฤษ  ทองใบ
20. เด็กหญิงนิอร  จันทร์ท่าจีน
21. เด็กหญิงประทุมพร  ขยันทำ
22. เด็กชายประพล  โชคอยู่ประเสริฐ
23. นางสาวปิยะพร  ทิพย์สุวรรณ
24. นางสาวพรทิวา  ศรเกตุ
25. เด็กชายพลากร  หัสสร
26. เด็กชายพัชรพงษ์  ภูพันนา
27. นางสาวภคพร  แก้วกระจ่าง
28. นางสาวภาวิตา  จันทร์สมบูรณ์
29. เด็กชายภูธเนศ  ไมตรี
30. นางสาวภูริชา  ปานเกษม
31. นางสาวมินตรา  ทับทิม
32. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ศรีสงคราม
33. เด็กหญิงวรัญญา   บุญกอง
34. เด็กหญิงวรางคณา  แดงก่ำ
35. เด็กชายศุภโชค  หางนาค
36. นางสาวสุดารัตน์  อมรวัฒนวงษ์
37. นางสาวอิษริญาภรณ์  หลงเปลี่ยว
38. นางสาวเกวรินทร์  แสงวิสูตร
39. เด็กชายเจษฎา  สุธรรมชัย
40. นางสาวเหมวรรณ  สาออน
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
3. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
4. นายสมรักษ์  ใจยา
5. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
6. นางสาวนิรมล  เมฆสาด
7. นางสาวพิมพ์วรีย์  แซ่ลี
8. นายสุรชาติ  สีสังชุม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระพงศ์   พึ่งพเดช
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายภานุพงศ์  ทองลี
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงสุจิรา  เบ้าเงิน
 
1. นายธิติสรรค์  แตงเหลือง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาววรมน  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายปรินทร์  เซงจา
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชุติมา.   คุ้มเปลี่ยม
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาววิไลพร  ทองศรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ทวีผล
 
1. นายดุสิต  โตใจธรรม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายสรพงษ์  บูระ
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุธิดา  เผ่ามะหะหมัด
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธนะอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธารส
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายณัฐพล  อินโท
 
1. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทิพย์วโรรส
 
1. นางสาวศุภธีรา  ค่อยประเสริฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธนะอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองแสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคแผ่น
3. เด็กหญิงธนพร  ไชยสา
4. เด็กชายธนพัฒน์  ทองสมทร
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองมาก
6. เด็กชายยุทธภูมิ  ห้าวหาญ
7. เด็กหญิงวิฬมล  นาคคุัม
8. นางสาวศรัณยา  กระแสศัพท์
9. เด็กหญิงสามืนี  เมืองพวน
10. เด็กชายอมเรศ  พรอนันต์ฤกษ์
11. เด็กหญิงอุษา  อู๋ทรัพย์
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กรุดสุข
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
2. นายนันธกร  อุปวนะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกชพร  รุ่งนิธิเมธ
2. นางสาวกานต์พิชชา  กลัดจำปี
3. นางสาวจิรภรณ์  ศรีฉ่ำ
4. นางสาวณัฐณิชาช์  เพชรดี
5. นางสาวณันฑ์ณภัทร  แสงสว่าง
6. นายตะวัน  เพิ่มพูน
7. นางสาวธนภรณ์  ฟั่นเขียว
8. นายภูริณัฐ  หมื่นธีรธาดา
9. นางสาวลภัสรดา  คุดเคน
10. นางสาวอภิสรา  สุจริตธรรม
11. นางสาวอินทิรา  พัวพันธ์
12. นางสาวเขมจิรา  พุ่มพวง
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัณวิสรณ์  อรรคทพันธุ์
2. เด็กชายกิตติ  จีรนันทพร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สว่างศรี
4. เด็กชายชวภณ  ณัฐพรล่ำโต
5. เด็กหญิงชูขวัญ  ฟูกทรัพย์
6. เด็กหญิงฐิติมา  วอนศิริ
7. เด็กหญิงณชนก  ทองนำ
8. เด็กชายณัฐพร  ตติยรัตนาภินันท์
9. เด็กชายณัฐเศรษฐ  เจียสำราญ
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ขันติภิญโญ
11. เด็กชายธนชล  นุ่มศรี
12. เด็กชายธนภัทร  โพธิสิทธิ์
13. เด็กชายธนาธิป  ชอบธรรม
14. เด็กชายธัชกฤต  ธนาเตชารัชกุล
15. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
16. เด็กหญิงนงนภัส  จิตรพินิจ
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองมีแสง
18. เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่มงคลพิพัฒน์
19. เด็กชายพีรณัฐ  เตรียมการ
20. เด็กชายพีรภัทร  เพาะผล
21. เด็กหญิงภิริษา  จันทะศรี
22. เด็กชายรชต  ปานล้ำเลิศ
23. เด็กชายรวมพล  หนูน้อย
24. เด็กชายรัฐภูมิ  เพิ่มพูน
25. เด็กหญิงลัลนา  เกียรติบรรเจิด
26. เด็กหญิงวรัญภร  ปรียงค์
27. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุญทิพย์
28. เด็กหญิงวริศรา  สาอุบล
29. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญจีนมาก
30. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
31. เด็กหญิงสิรารัศมิ์  ฉายแสงจันทร์
32. เด็กชายอิทธิศักดิ์  แซ่ฉิน
33. เด็กหญิงอินทิรา  เทศทอง
34. เด็กชายเดชธนา  นาเมืองรักษ์
35. เด็กหญิงเสี่ยวฉี  หยาง
36. เด็กชายโอดิน  นอฮอย
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
3. นายสมรักษ์  ใจยา
4. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
6. นางสาวนิรมล  เมฆสาด
7. นางสาวพิมพ์วรีย์  แซ่ลี
8. นายอริยเดช  ไชยบุรี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายธนกร  นิยมดุษดี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุจชัย
3. เด็กชายนฤนาท  ขนานแข็ง
4. เด็กหญิงปฐมาวดี  ชุมมุง
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวมีส่วน
6. เด็กชายพจน์พิชาญ  ชุ่มจิตร
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  กันหามี
8. เด็กชายวีระชัย  บรรเทิงใจ
9. เด็กหญิงศรัญญารัตน์  โชติกลาง
10. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
2. นางสาวกนกอร  จี่พิมาย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธนดล  ปาริชาติรัตนกุล
2. นางสาวนุชนาฎ  ทำดี
3. นางสาวปิยนุช  นาคสัมฤทธิ์
4. นางสาวพรประภา  ผาฮุย
5. นายภูมิพัฒน์  นาเมือง
6. นางสาววิภาวรรณ  บุญละคร
7. นายวิสุทธิ์  ศรีวิไล
8. นายสิทธิโชค  คล้ายสุบรรณ
9. นายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
10. นางสาวอัญชฎาภรณ์  พันสี
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงดวงกมล  วันอินทร์
3. เด็กหญิงทักษินีย์  ลักษโนวาท
4. เด็กหญิงมาตา  แสนสกุลรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสุชัญญา  แวงดงบัง
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นายภูวภล  ภิญโญลาภเกษม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชฎาพร  มณเฑียรประเสริฐ
2. นางสาวฐิติมา  ครุฑแก้ว
3. นางสาวทักษิณา  ลักษโนวาท
4. เด็กหญิงปุญญิศา  สวนโต
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ประดิษฐ์กุล
6. นางสาววรดา  ดารา
7. นางสาวสิณีธร  เพ็งจิต
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทบพวก
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นายภูวภล  ภิญโญลาภเกษม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียงทอง
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ปานสมุทร
3. เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์ยาม
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประคองผล
5. เด็กหญิงปาลิตา  ปานสมุทร
6. เด็กหญิงพรทิพย์  สามบุญลือ
7. เด็กหญิงสุชาดา  นพคุณ
8. เด็กหญิงสุนันทา  ประทุมวัน
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
2. นายคมศักดิ์  หงษ์ประเสริฐ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายชัยศักดิ์  ม่วงศรี
2. นายธีรภัทร  เขียวโพธิ์
3. นายพลกฤต  โตการ
4. นายสิทธิพล  แก้วกระจ่าง
5. นายโยนา  -
 
1. นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร
2. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายอินทัช  วิศรุตพงษ์
 
1. นางสาวรฐา  สุพัฒผล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจรรยพร   ประดิษฐ์
 
1. นายติณณดิษย์   เกาะสมุทร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงปภัสรา  เสริญไธสง
 
1. นางสาวศศิวรรณ  เรืองอำพันธุ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นายศรัณย์   บุญเกิด
 
1. นางสาวนัฐธิยา  ศรลักษณ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญมน   ราชเวียง
 
1. นายธเนศ   พงษ์สีดา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวฐิตาภา   ทองสินชัยเลาหะ
 
1. นางสาวจิรนันท์   เฮงจู
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   เกิดทับ
2. เด็กหญิงพิมพ์ทอง   ครุลำภู
3. เด็กหญิงภิมลดา   อ้นปรารมย์
4. เด็กชายสรศักดิ์   วสุนธราเฮงกุล
5. เด็กหญิงเกวลิน   มิ่งขวัญ
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีตะเขต
2. นางชัญญา  ศิรพึ่งเงิน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชัญญานุช  กำเนิด
2. นางสาวณัฐธิดา  หอมใจ
3. นางสาวธิดารัตน์  ขันตาโย
4. นางสาวนภาพร  ล้ำวารีกุล
5. นางสาวมิณตรา  ตั้นเจริญ
 
1. นางสาวปิยนุช  เทียนซ้อน
2. นางสาวฐิติยา  เชาวน์ชื่น
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ยินดี
2. เด็กชายวัชรพล  เริ่มเจริญ
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. MissWu  YiLin
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกันติศา  วัจนะรัตน์
2. นางสาวปริยากร  ช้างทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. นางสาวเพชรรัตน์  นาคใหญ่
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิณห์วรา  มุ่งคำคูณ
2. นางสาวรมิตา  คำดวง
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิตรรัตน์  รวยสวัสดิ์
2. นางสาวภัคสิริกานต์  ทองสันติ
 
1. นางชัญญ์ชญา  คูเจริญไพศาล
2. MissZhong  yangyuchen
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวปัญจพร  เทียนชัย
2. นายวสวัตติ์  วงศาเลิศ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายฆนาการ  แสวงผล
2. นายชลทิศ  เชียงคำ
3. นางสาวปาริฉัตร  สิ่วท่าไม้
4. นางสาวสร้อยเพชร  วันเพ็ญ
5. นายอินทัช  พัฒนศิริศักดิ์
 
1. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกัณตภณ  สัยนิยม
2. นางสาวพรพิรมณ์  คำสนาม
3. นางสาวศศิธรณ์  แก้วดวงเทียน
4. นางสาวศศินภา  เชื้อมาก
5. นายไตรทิพ  พูนไชยศรี
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวหทัย  จะบุ
 
1. นางสาวเถียน  เถียน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  อ่ำสกุล
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   เดชแดง
2. เด็กชายธีรพัฒน์   อุ่นคำเรือน
 
1. นายอดิศักริ์  รอดนุช
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา   ฉายแก้ว
 
1. นางสาวทองพูน   นุชมั่น
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกชมน  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงดารณี  เกรียงพานิชย์
3. เด็กหญิงทักษพร  จินเทศ
4. เด็กชายธนโชติ  ทับทองดี
5. เด็กชายธีรภัทร  ทองพาศน์
6. เด็กชายภีรพัฒน์  เสือเล็ก
7. เด็กชายรัชชานนท์  เฮงที
8. เด็กหญิงวิจิตรา  -
 
1. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
2. นายภัลลภ  อินทมาตร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชยา  เทศปัญ
2. นางสาวพลอยจิรา  ศรีวรพงษ์
3. นางสาวรภัทร  สำลี
4. นางสาวรุ่งนภา  มากเปี่ยม
5. นางสาวสุดาพร  ทรัพย์สินไพบูลย์
6. นางสาวไอรดา  หอมทอง
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยรัตน์  ปานะโปย
2. นางสาวชาลิสา  โพธิ์เพียรทอง
3. นางสาวณัฐธยาน์  อ่วมถนอม
4. นางสาวณัฐรียา  ทองจุล
5. นางสาวนภสร  อินมิทิน
6. นางสาวปิยนุช  มุกดาสาคร
7. นายพลกฤต  เผื่อนประไพ
8. นางสาวพลอยวรินทร์  ใจอุตม์
9. นางสาวภูษณิศา  พูลมา
10. นายอนุรักษ์  บรรดาศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  เชื้อนิล
2. นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร
3. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญรัสย์  จิตจำนงค์
2. เด็กชายธัญเทพ  สุขุมเจริญ
3. เด็กชายปวเรศ  กุตนันท์
4. เด็กหญิงภิรญา  โรจนคงอยู่
5. เด็กหญิงอรณิชา  วิงวร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวธันยนันท์  ตั้งสายัณห์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวธนัชชา  เงินชั่ง
2. นางสาวธนัญญา  เงินชั่ง
3. นางสาวธัญจิรา  สุขศรี
4. นายสุรกรินทร์  แก้วคำ
5. นางสาวเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวธันยนันท์  ตั้งสายัณห์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  ภูลายขาว
2. เด็กหญิงฟ้า  ทองดี
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จัดงูเหลือม
 
1. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
2. นางสาวจิตรพรรณ  พึ่งพงษ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  นึ่งแตง
2. นายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
3. นางสาวมะยุรี  เสนคำ
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
2. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  ละเอียดดี
2. เด็กหญิงประภัสสร  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีบุรี
 
1. นางสาวสุทิชา  ชื่นเจริญ
2. นายธีระเดช  บัวล้อม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐพร   ใยมุง
2. เด็กหญิงนิลรณี  มะโนศรี
 
1. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
2. นางสาวนฤมล  ส่งชัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงนัฐฐา   เพ็งนุ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวสุมามาลย์  ราญไพร
2. นายพรสัมฤทธิ์  อยู่ตระกูล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูมิทอง
2. เด็กชายพงศ์รวี  ศรีเพชรพงศ์
 
1. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
2. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกรกต  หนุนเหลือง
2. นายธีรภัทร  ถาวรนิวัตน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  วิจิตรภู
2. เด็กชายเอกมันต์  หมั่นศรี
 
1. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
2. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธนากร  ซุ่นเจา
2. นายนิฐิกร  โกมลสุทธิ
 
1. นายอนุรักษ์  บุญมี
2. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายพศุตม์  จันทร์หอม
2. นายอโนทัย  รัศมี
 
1. นางสาวสุจิตรา  คำมีวัด
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่ลือ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายดนัย  ผิวผา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เชยเชิงวิทย์
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายกิตติทัศน์  โรจนจิรพงศ์
2. เด็กชายปิยณัฐ  มั่นคง
 
1. นางสาวอภิญญาวดี  วีระมาศ
2. นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจักริน  สุนทรเวช
2. นายวนัสบดี  รอดไสว
 
1. นายอธิคม  ทิพย์พยอม
2. นายอนุรักษ์  บุญมี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายวสุธา  สุทธิสา
2. นายศุภณัฐ  ขาวงาม
 
1. นางธัญญ์ฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์
2. นายอนุรักษ์  บุญมี
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ทองศรีสุพรรณ
2. นางสาวภัทร์ธีรา   อินทร์งาม
3. เด็กชายสมชาย   ผองสง่า
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นายกฤช  วิยาภรณ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณิชกานต์  ลินทอง
2. นางสาววิศารัตน์  สภาสุขดี
3. นางสาวสัตตบงกต  ธิพรมมา
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรพิน  สุขใส
2. นายสหรัฐ  โทนเดี่ยว
 
1. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
2. นางสาวอภิญญาวดี  วีระมาศ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   บุตรรัตน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กิคอม
3. เด็กหญิงโสภิดา   แก้วจงกูล
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิชญะ   หยวกแฟง
2. นายอนันต์  ศรีแปลงวงษ์
3. นายอัครโยธิน  มีนิล
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติกร  ศรีสำราญ
2. เด็กชายธีรินทร์  กิตติชัยเจริญ
3. เด็กชายวิชาญ  วิชญานุภาพ
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายพุทธิพงศ์   งามกาละ
2. นายศิลา  บูรณารมย์
3. นายเนติ  หัทยา
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาราเย็น
2. เด็กชายคุณาทิศ   กิจประสงค์
3. เด็กชายศรายุทธ  สายนิยม
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายณัฐนนท์   ยลนาวา
2. นายบุญฤทธิ์  สำราญ
3. นายลภัส   บุญงาม
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองใบ
2. เด็กชายธรณ์ธันย์   พฤฒพงษ์
3. เด็กชายสุกนต์ธี   ใจดีเจริญ
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายภัทร  ทรงเลี่ยม
2. นายภูริ   ทรงเลี่ยม
3. นายอรรถพล   เจริญผล
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายคมเพชร  นาคสมบูรณ์
2. เด็กชายยอดขวัญ  ภู่ทอง
3. เด็กชายแสง  น้ำเป้า
 
1. นางวราภรณ์  พรหมคุณ
2. นายปัญญา  ไชยพันนา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวชลลดา  ภู่ทอง
2. นายภูวณัฐ์  ปรีดาธนเศรษฐ์
3. นายวิศรุต  รุ่งลอย
 
1. นางวราภรณ์  พรหมคุณ
2. นายปัญญา  ไชยพันนา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีเม้ย
2. เด็กหญิงนันธิดา  ทองคำ
3. เด็กหญิงพัสภรณ์  คชเชนทร์
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  แซ่เตียว
2. นางจุทาธิป  ยกดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจตุพร  เสือสุด
2. นางสาวอินทิรา  แก้วสะเทือน
3. นางสาวไพลิน  ไทยประกอบ
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  แซ่เตียว
2. นางจุทาธิป   ยกดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กุสารัมย์
3. เด็กหญิงพิมลทิพย์  แซ่ยี
4. นางสาววราภรณ์   สายแวว
5. นางสาวสิริประภา  โอ๊วประเสริฐ
6. เด็กหญิงอัญชสา  เกตุแก้ว
 
1. นางยุพาพร  ชวลิตธาดา
2. นายสราวุธ  มุขโต
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรชนก  ภิรมย์ประชาภัทร
2. นางสาวณิชากร  อดิศร
3. นางสาวภาณิสา  ประสานวงศ์
4. นางสาวศุภกานต์   โมบัณฑิต
5. นางสาวสุพรรษา  นันทะปัทมะ
6. นางสาวสุพิชชา  ม่วงพรหม
 
1. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
2. นางนิภา  บัวผัน
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นราแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงแพรวา  เกษสังข์
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เผือกเล็ก
2. นางสาววชิราภรณ์  สุขนพกิจ
3. นางสาวศศิวรินทร์  พรมตื้อ
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายสมบัติ
2. เด็กหญิงนฤพร  ตันเต๋
3. เด็กหญิงพัชรพร  ประสมสิน
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายกลางชล  จันทร์กระจ่าง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวกิตติมา  มะยมทอง
2. นางสาวชัญญานุช  ครุฑธา
3. นางสาวนันทวัน  ทองนาค
 
1. นางอนัญญา  แหยมอุบล
2. นางสุวรรณา  ดิษธรรม
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพุทธมาศ  พูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปานเขียว
3. เด็กชายอารักษ์  เทียมสมชาติ
 
1. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาววาสนา  อนุอัน
2. นางสาวสุภัสสรา  วิมล
3. นางสาวอารีรัตน์  เลาอารีกิจ
 
1. นางสาวอมรา  อากาศ
2. นางปิยพรรณ  เสริมผล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิเศษชิต
3. เด็กชายวัชพล  คุ้มคำ
 
1. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
2. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวชญาภา  เกิดประ
2. นายฐิติพงษ์  เพ็งจันทร์
3. นางสาวผไทมาศ  โชคบริบูรณ์
 
1. นางนัดดา  เต็กจินดา
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชนะปัญญา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวณัฐพร   เกตุแก้ว
2. นางสาวศศิธร   เขียวงามดี
3. นางสาวอริสรา    ทองสิมา
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ปิ่นทอง
2. นายธันว์  ขำทอง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกิตติมา   สาตแฟง
2. นางสาวอัลเจลิก้า   ซานเซส แซ่ริม
3. นางสาวอ้อย   นามแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ปิ่นทอง
2. นางอัญญา   พังจุนันท์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนิชานาถ  คงพรม
2. เด็กหญิงปุณยนุช  กุลโต
3. เด็กชายมงคล  เมาคำ
 
1. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
2. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตั้งกิจมั่นคง
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สังข์อยุทธ์
3. นางสาวรัญชิดา  อ้อกลาง
 
1. นางยุพาพร  ชวลิตธาดา
2. นางสาววิลาสินี  เทพบางจาก
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหล่าเทพ
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายเจตศิลา  ศรีดาวเรือง
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพิชัย  ลิ้มประดิษฐ์
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เอี่ยมเจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงพรประวี  บุญกอง
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง