รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  นามโมรา
 
1. นางนุกูล  งามละมัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิริพรหมสมบัติ
 
1. นางสาวกุสุมา  งามละมัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ตามไป
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวฐิตารีย์  บุญนิธิพันธุ์
 
1. นางกฤติยา  ปิยะแสงทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พงศ์พรหม
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี
 
1. นางสาวสุชาฎา  รถทอง
2. นางสาวเรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายนันท์ธน  เลิศนิบุนะ
 
1. นายนิคม  อาศัยนา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายวัชรพล  สุบุญสันต์
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ใจมั่น
 
1. นางสาวศวิตา  ดนตรี
2. นายกฤตชาญ  เสาเวียง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวน้ำทิพย์  พันสาย
 
1. นายกฤตชาญ  เสาเวียง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวสิมิลัน  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวเบ็นจา  อับดุลฟาก๊ะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวปัณฑารีย์  เต่าทอง
2. นางสาววรินธร  กรอบสนิท
3. นางสาวอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร
 
1. นางสุพรรณนี   เจนจิตต์
2. นางสาวกมลชนก  กระแสแสง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจิรัชยา   จันทร์เเบบ
2. นายณัฐพล   จูฑะเศรษฐ์
3. นางสาวรุจิรา  ยอดนุ่น
4. นายวริทธิ์   ดียิ่ง
5. นางสาวสุปรียา  เข็มทอง
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกัลยา  ลมลอย
2. นายจิระศักดิ์  พรหมทา
3. นางสาวจิรัชญา  ชาวโพนทัน
4. นางสาวชนากานต์  มาสุข
5. นายณัฐพล  พรรณหาญ
6. นายนราวิชญ์  วัฒนกุล
7. นางสาวนิดาภา  เกิดวงษ์
8. นายบุญฤทธิ์  ขำมณี
9. นายปัญญากร  หยงสตาร์
10. นายปัณณวิชญ์  คงศักดิ์ไพบูลย์
11. นายพงศธร  ถาวิกุล
12. นางสาวพัชรินทร์  นามเสนาะ
13. นายพีระกานต์  นุ่มนก
14. นายพุทธิวัฒน์  สังฆกรณ์ธนา
15. นายวีรภัทร  วีระศร
16. นายสัญลักษณ์  วิริยธรรมเจริญ
17. นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์
18. นายอติวิชญ์  วายุโชติ
19. นายอัคคเดช  สมพร
20. นายเจษฎาพันธ์  ธรรมจารี
 
1. นายสุขสันต์  เทียววัน
2. นายวัชรพงษ์  อุปโคตร์
3. นายโสรัช  พรหมอักษร
4. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
5. นายปรีดา  พุ่มอุไร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจิญฌญา  สีดอกพุด
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรรณิกา  พิลาสุข
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลวิรัตน์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรางคณา  ปิ่นภู่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอัจฉรา  การภาพ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพิไลพร  จันทร
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพัณณิตา  เพ็ชรอาภรณ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววาสนา  คำใบใหญ่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงจตุพร  ปัทมโรจน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายรัตน์
3. เด็กหญิงทิพปภา  อุ่นทรวง
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
5. เด็กหญิงพุทธินันท์  ดาวดาษ
6. เด็กหญิงวรางคณา  ปิ่นภู่
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ผลงาม
8. เด็กหญิงอัจฉรา  การภาพ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
2. นายณัฐวุฒิ  พูลทวี
3. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลรัตน์  บัวทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ประทุมศรี
3. นางสาวตมิสา  ทรงทวีโชค
4. นางสาวรตนพร  ชมภูอ่อน
5. นางสาววริศรา  โคตรทิพ
6. นายอัครเดช  ภู่ระหงษ์
 
1. นายอัยยรัชต์  คุณมาศ
2. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจรัญญา  โวหาร
2. เด็กหญิงฑิตยา  ทองใบศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  เทศขำ
4. นางสาวณัฐวรา  เสริมสิน
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสมแย้ม
6. นางสาวธมลวรรณ  กลับสงวน
7. เด็กหญิงธีร์จุฑาพรรณ  สีระแก้ว
8. เด็กหญิงนวนันท์  จันทร์เต็ม
9. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  เกตุพืช
10. เด็กหญิงอนุสรา  ขุมนาค
 
1. นายอัยยรัชต์  คุณมาศ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชกานต์  ไกรวาส
2. เด็กหญิงกนกอร  วงศ์ประยูร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒนจรสโรจน์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเดช
5. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นโมรา
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนทรบุระ
7. เด็กหญิงปนิดดา  ภูกลิ่นหอม
8. เด็กหญิงปารมี  บัวสด
9. เด็กหญิงพรนภัส  มีดำ
10. เด็กหญิงพัชริน  รอดนุช
11. เด็กหญิงภัททิรา  มณีอินทร์
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองศรี
13. เด็กหญิงวริศรา  วัฒนะ
14. เด็กหญิงสิรีธร  เทศสวัสดิ์วงศ์
15. เด็กหญิงสุพรรณษา  นิเวศน์
16. เด็กหญิงอรวรา  พลอยเเก้ว
 
1. ดร.เมธิกานต์  นนทะสร
2. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
3. นางสาวดนุชภร  ยังดี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงประภัสสร   ตระกูลสกุลเลิศ
 
1. นางสมาพร  พิพัฒน์ชลธี
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพรหมพร   พรมจิ๋ว
 
1. นางสาวปฬาวาญ  พรหมคุณ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวธิติมา  บุญช่วย
2. นางสาวยอดหญิง  จารุสิน
 
1. นางสาวธนนันท์  วิจิตรประชา
2. MissMinami  Ogawa
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุฒิเมธ  แสงแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  โพธิ์เขียว
3. เด็กชายภูผา  งามละมัย
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล
2. เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายกษิดิศ  ถนอมทอง
2. นายวัฒนา  เอกเอี่ยม
3. นางสาวสุรินทริยา  แจ่มแป้น
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุทธินันท์  ภาคแสวง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุทธิโสธร
3. เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายทิตธวัช  ใจอู่
2. นายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวแพรวรุ่ง  ประทีป
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายณัฏฐพร  แก้วสว่าง
2. เด็กชายนภัส  กีรติวรนันท์
3. เด็กชายปฏิพน  มโนสุทธิสาร
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายกษิดิ์เดช  เขี้ยวเพ็ชร์
2. นางสาวชนัญญา  แจ่มแป้น
3. นางสาวติอาภา  ทองวัฒนา
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นางสาวทิพย์รดา  เขียวขำ
3. นางสาวธัญภา  บัวก้านทอง
4. นางสาวปัญญารัตน์  อาชีวะประดิษฐ
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นายเฉลิมเกียรติ  ผลโชค
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายสรัล  เกตุหิรัญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
รวม12865
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายอัครพันธ์  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายภาสวุฒิ   ณ นคร
 
1. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร
 
1. นายวันชนะ  เกิดบัว
2. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวชัญญานุช  เมฆาวัชร์
2. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
3. นางสาวภาพร   ศรีสันติสุข
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายก้องภพ  สมดี
2. เด็กชายธราธิป  แสงอรุณ
3. เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายปวรภัทร  เพียรวรรณวณิช
 
1. นางอรอนงค์  เอี่ยมมิ
 
รวม1210
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนิสารัตน์  เนียมบุญเจือ
2. นายภานุพงษ์  ศรีปานวงษ์
3. นายสิริภิญโญ  เที่ยงบางหลวง
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางสาวจำเนียร  กลัดเกิด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานดา  โรจนพนิตพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  วงษ์จันทะ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ธีระวิภา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ไผ่ตาแก้ว
5. เด็กหญิงวีนัส  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางภาวิดา  มานะอด
2. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกีรติ  ทองศรีนุ่น
2. นายฐานทัพ  คำงาม
3. นายธนเทพ  ปรียากร
4. นายภูเบศร์  แก้วกลม
5. เด็กชายรัฐพงษ์  สายแวว
6. เด็กชายวุฒิชัย  ราชสัก
7. เด็กชายศิวัฒน์  ขุขันธิน
8. เด็กชายสืบสกุล  บุญญศิริโชติ
9. นายสุธีกานต์  สนุกล้ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  หลวงยศ
2. นายอนุพล  บัวบาน
3. นายชาญณรงค์  จันทร์หอม
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจันทมณี  เหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงณัชมลพร  พรหมลิ
3. เด็กหญิงธนัญญา  สายสุด
4. เด็กหญิงนภัสกร  แสงอร่าม
5. เด็กหญิงปรัญญา  ผลดา
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเจริญ
7. เด็กหญิงลลิตา  โคกเสือ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รงค์ทอง
9. เด็กหญิงสุนิสา  ภู่สำอางค์
10. เด็กหญิงสุรินทร์นาท  ศิลปยวง
 
1. นางสาวดารัตน์  หาสุนทรีย์
2. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
3. นางสาวกุลดา  ยิ้มสีมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกุณศุวัติ  จันทร์พ่วงผล
2. เด็กชายจรินทร์  ใยสามเสน
3. นายจิรภัทร  พึ่งฤทธิ์
4. เด็กหญิงจิรภัทร์  หงันเปี่ยม
5. นางสาวจิรัชยา  ปานประเสริฐ
6. เด็กชายจีรวัฒน์  เข็มทอง
7. เด็กหญิงจุฑามณี  จิราพงษ์
8. เด็กหญิงชนิศา  ทวีสิน
9. นางสาวชลณิชา  นพพรพรหม
10. นางสาวชลธิชา  พิลาวรรณ
11. นางสาวฐิตินันท์  เสนาโกฎิ
12. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรเทิงใจ
13. เด็กหญิงณัฐริดา   บรรเทิงใจ
14. นางสาวณิชากรณ์  ชาติรัตน์
15. เด็กหญิงบุญฑิตา  สุดาจันทร์
16. เด็กหญิงบุษบา  คำแจ่ม
17. นายปณิธาน  ชั่งโต
18. เด็กหญิงพีระนันท์  ยิ้มละมัย
19. นายมานนท์  รอดกันภัย
20. นางสาวลูกแก้ว  ทาศรีภู
21. เด็กหญิงวชิรากรณ์  เจริญพร
22. นายวัชสัณห์  ริยาพันธ์
23. เด็กหญิงวันลดา  พรมทอง
24. นายวันใหม่  ติคำรัมภ์
25. นางสาววิมลวรรณ  พึ่งสว่าง
26. นางสาวศิยากมล  ป้อมเกิด
27. นางสาวสาลี่  กันราช
28. นางสาวสุพรรษา  ประทุมยา
29. นางสาวอพิณญา  ตรัสรู้
30. นายอพิรเดช  อรุณแจ้ง
31. นายอภิสิทธิ์  สุดสะอาด
32. เด็กหญิงอยูมิ  ทะคะโนะ
33. เด็กหญิงอัมรา  ปุ่นจุ่น
34. นางสาวอาภาศิริ  แจ้งกระจ่าง
35. เด็กชายอโนชา  เจตมณี
36. เด็กชายเตชพัฒน์  แก้วกล่อม
37. นางสาวเนตรชนก  ทองสีกัน
38. นางสาวเบญจวรรณ  พันธุ
39. นางสาวเพชรสี  จันทะพระวัน
40. นางสาวเมธาวี  เมฆพยนต์
 
1. นางรัตนา  ฟักแฟง
2. นางสาวชลธาร  นิยม
3. นายกมล  โกมลพันธ์ุ
4. นายสมนึก  คำมีวัด
5. นางสาวชมพูนุท  ทองคำ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายนวภูมิ  มั่งม่วง
2. เด็กชายยุนด  -
3. เด็กชายอนุรักษ์  บัวสะเกษ
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายปกรณ์  ภาจำรงค์
2. นายสดายุ  ขวัญยืน
3. นายอัมรินทร์  อำมาตย์
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม
 
57 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาววริศรา  นาวาผล
2. นางสาวเมธาวี  อินต๊ะปัญญา
3. นางสาวเมธาวี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันตาชา  ไทยวงศ์
3. เด็กหญิงมานิตา  น้อยนนท์
 
1. นางนุชศรา  เผ่าคง
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
59 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ภู่เพ็ชร
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
60 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพะกัน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  นาคศรีทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
2. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
61 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายปิยะชาติ  พงษหา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
62 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เอี่ยมประพฤติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
64 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอรรถพล  ขำประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
รวม8730
65 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีระยุทธ  ประสมพงษ์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัชยาภรณ์  พึ่งสว่าง
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ยุนสระน้อย
2. นางสาวพฤษา  ทองสุข
 
1. นางสาวปัทมพร  ไกรนิยม
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายธนธรณ์  เภาพันธ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  อุบัติ
2. นายวรเมธ  กรรณสูตร
3. นายอัครพล  สารีกุล
 
1. นางอุษณีษ์  บุญทัศโร
2. นายชฎาภรณ์  ชัยมาด
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรณัน  พันธุ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงวริษฐา  ป้อมน้อย
 
1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
2. นายอนันต์  ศรีปัญญา
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายดรัณภพ  นาจรูญ
2. เด็กชายปภินวิทย์  เมนกูล
 
1. นายพิพัฒน์  สอนศรี
2. นางสาวจิรนันท์  ตันตระกูล
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  เกียเต๊ะ
2. นางสาวธัญรดา  พวงทอง
3. นายธีรภัทร  พินิจการ
4. นายพีรวิชญ์  คำแดง
5. นางสาววิลาสินี  ทองมีเอียด
 
1. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัณภิรมย์  ทรัพย์มี
2. นายจิรเมธ  อินทร์พลับ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  และนุช
4. นางสาวชนากานต์  ปิยะธรรมสถิต
5. นางสาวชุติมา  แสงกลาง
6. นายธนกฤต  มหาชัย
7. นางสาวธัญนิกา  ใจปิง
8. นายบรรณพร  กองทิพย์
9. นายปรัชญา  ยาเขียว
10. นายปริญญา  พูลสวัสดิ์
11. นายปารมี  สมศรี
12. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมทร
13. นางสาวพิมพ์ชนก  เฟื่องฟอง
14. นายภานุวัฒน์  กฤษล้วน
15. นางสาวมัจฉา  พุ่มหริ่ง
16. นายวรากร  สอนทอง
17. นายศุภกร  จิตรดี
18. นายสรพล  สิงหเสนี
19. นางสาวสิริยากร  ไม้แก้ว
20. นางสาวอธิตา  บุษบา
 
1. นายกันต์ณะภัทร  นานอก
2. นายขจรศักดิ์  แมลงภู่
3. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
4. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
5. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  สิทธิการนา
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณหทัย  เฉิดมงคล
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  มีสกุล
 
1. นางสาวนิพาดา  ธนวัฒนพงศ์
2. นายสมศักดิ์  วิเศษ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ศุกลรัตน์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  โตบัว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวิสุทธิ์  สร้อยฟ้า
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกรศิวะ  เชื้อนิล
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ทันวงษา
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. นางสาวกาญจนา  สุขมามอญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กองกูล
 
1. นายกำพู  อักษร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงกัญยาณี  ไวยวรรณ์
3. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
4. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
5. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  หลวงน้อย
7. เด็กชายพัชรพล  ประดับเพ็ชร์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  กองกูล
9. เด็กชายวรพงษ์  ทินช่วย
10. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
11. เด็กชายวิรนนท์  จิตรักมั่น
12. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
13. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
14. เด็กหญิงศิริประภา  พงษาเทศ
15. เด็กหญิงศุภัชญา  เศษพรม
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงกัญยานี  ไวยวรรณ์
3. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
4. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
5. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
6. นายปัจจกำพล  เลไธสง
7. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
8. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
9. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
10. นายศรราม  ยอดมะลิ
11. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกชกมล  บุญโกฏิ
2. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
3. เด็กหญิงชลิดา  ศรีสกุลเดโช
4. เด็กหญิงฐิติมา  ทองสุวรรณ
5. เด็กหญิงธนิศรา  ชูเรือง
6. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
7. เด็กหญิงปวิชญา  แก่นแก้ว
8. นายปัจจกำพล  เลไธสง
9. เด็กหญิงปารีณา  เกื้อกูล
10. เด็กหญิงพัชรมัย  ฮ่องสกุล
11. นายภคพล  โคเต็ม
12. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
13. เด็กหญิงวีรญา  เกื้อกูล
14. นายศรราม  ยอดมะลิ
15. เด็กหญิงศศิธร  นงค์บาง
16. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
17. เด็กหญิงศิริประภา  พงษาเทศ
18. นางสาวศุภกานต์  นิรกิจ
19. เด็กชายศุภณัฐ  วรรณา
20. เด็กหญิงอรปรียา  คำงาม
21. เด็กหญิงอัมชนิกา  แสงสีนิล
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
5. นายพิสิษฐ์  สมใจ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายเจษฎา  ศรศรี
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  วุฒิมานานนท์
2. นางสาวณัชยา  อ่อนโพธิ์เอน
3. นางสาวปรีญารัตน์  จ่าทอง
4. นางสาวปวีนา  กุฎีศรี
5. นางสาวละอองดาว  แต่งทรัพย์
6. นางสาวศศิธร  ทับมณี
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
3. นายณัฐพล  ภาษิต
4. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
2. เด็กชายธนาสิทิธิ์  เรื่องมนตรี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชมประเสริฐ
4. เด็กชายสุรนนท์  พร้อมสิน
5. เด็กหญิงอาภัสรา  นนท์แก้ว
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดิษอติกานต์  ตรัสศรีศิริ
2. นายธนวัฒน์  หงษ์ทอง
3. นางสาวพัฒน์นรี  ชนะภัย
4. นางสาวมิ่งกมล  โอฬาริกโยธิน
5. นายอภิสิทธิ์  จันทขัมมา
 
1. นางสาวกรกมล  มงคลแก่นทราย
2. นางสาวภรัณยา  เมืองมา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนิกา  ธิติธรรมนาคกุล
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา  บัวบานพร้อม
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissNiu  Hanyu
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชนาพร  รักษ์มณี
2. นางสาวพรรพษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissNiu  Hanyu
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นวลใย
2. นางสาวณัฎกฤตา  พุทธเสน
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
2. นางสาวไอรดา  เขียวขำ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาววรกมล  โชติพรหม
2. นางสาวอรวี  เงินทอง
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
2. นางสาวอมริษา  มณีกัลย์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปัถวี
2. นายธีรภัทร  จันทร์คง
3. นางสาวพณิดา  ตั้งตระกูลเจริญ
4. นางสาวพรทิพย์  รักวิชาชัย
5. นายอธิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
2. นางสาวชนิกา  ศรศักดา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  จันทรผลหอม
 
1. MissJiang  ge
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  สันติสถิตพงศ์
2. นางสาวโบเกรซ  ปาทาน
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
2. นางสาวอาจรีย์  พันธุ์บัวสกุล
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนัฐกาญจน์  นาเมือง
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณันทพิพัฒน์  เซี่ยงอึ๋ง
2. เด็กชายธนพงษ์  โวหาร
3. เด็กชายนักรบ  ประสาทสิน
4. เด็กชายปัฐวี  คงวุธ
5. เด็กชายพยัคฆภูมิ  นิลเอก
6. เด็กชายสิทธิโชค  ขันติคำ
7. เด็กชายอานันท์  ศรีขาว
8. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  จินตนา
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
2. นายธัชชัย  กลิ่นทับ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  แก้วเลสา
2. นายนรภัทร  สุวรรณพานิชย์
3. นายบารมี  พรหมหาราช
4. นางสาวบุณยาพร  ลาฝอย
5. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีทิม
6. นางสาววิภา  วงษา
7. นางสาวศศิธร  นาลาด
8. นางสาวสุพรรณี  สุครีพ
9. นางสาวสุพิณญา  คล้ายเชียงราก
 
1. นายวสันต์  เปรมทวี
2. นายวีรชน  เสมือนใจ
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เรืองทิพย์
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ดงพระจันทร์
3. เด็กหญิงนิรามัย  ธาระทรัพย์
4. เด็กหญิงรักษ์จิรา  เดชะเทศ
5. เด็กหญิงอรนุช  วงศ์วี
 
1. นางสาวจิราภา  กาฬษร
2. นางภัทรกันย์  อักษร
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  อยู่สุข
2. นางสาวรัชภร  สิงห์ปี
3. นางสาวสุพิชญา  เจริญชีพ
4. นายอภิวิชญ์  เสติ
5. นางสาวเพลินตา  ผัดผ่อง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณเรือง
2. นางสาวฟารีด้า  สีเด็น
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวรณัช  เสียงเพราะ
2. นางสาวศศิวิมล  เรืองนิล
3. นายสุนันท์  อ่วมทรัพย์
 
1. นางพรรณี  พลาชัย
2. นายวรัญญู  ทองวัง
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  แก้วพุฒ
2. นายธนายุทธ์  จำนงค์เวช
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  สูงห้างหว้า
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คมขำ
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สำราญวงค์
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
รวม16580
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เทพพิบาล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   หนูน่วม
3. เด็กชายวัลลภ   ทำแนบ
4. เด็กชายศิวัฒน์   หงษ์ทอง
5. เด็กชายเจษฎา   ส้มหวาน
 
1. นายสุขสวัสดิ์  มณีโสม
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
107 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   สุดแสง
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
108 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวอมรา   ตามญาติ
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
109 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นายธีรภัทร   สำเภา
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
110 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวปิยสิริ  งามประหยัด
2. นายยศพนธ์  เกวียนสูงเนิน
 
1. นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์
2. นายนรายุทธ  คันทัพไทย
 
รวม107
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงค์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
รวม31
112 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นางสาวนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  บุณยะกาญจน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชาย ธีรโชติ  พวกดี
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
 
114 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กหญิงณัฐนารี   อินจะศร
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
รวม33
115 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายก้องภพ   โชคสถาพร
2. นางสาวดุสิตตา   คิดเจริญ
3. นายปฐวี  แสงขุรัง
 
1. นายณัฎฐณภัทร   ศรีจงใจ
2. นางสาวไพลิน  ธัญญเจริญ
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงมณีพร   จันทร์ลอย
 
1. นางตติพร   เล่ห์กล
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัชชา   จิตตรีพรต
3. เด็กหญิงภัทรภา  ศรัณยาภินันท์
4. เด็กชายศรัณย์ภัทร   รักกุศล
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ผลเหม
 
1. นางสุภาพร  วงค์สุพชัย
2. นางสาวแสงจันทร์  ยืนยาว
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายรชตพล   เทียมทัน
2. นางสาวอรุโณทัย  วิชัยพรม
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกมลชนก  ผาสุข
2. นางสาวสริตา  ใจอารีย์
 
1. นางชนกพรรณ  ชำนาญวาด
2. นางสาววีณา  เหล่ากุล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัญญาวีร์  หนูแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายก้องภพ   สุจิตต์อมรพันธุ์
2. นางสาวขวัญฤดี  จิตรทะยาน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ตับหุ่น
4. นางสาวจิรัชญา   ทองดอนเหมือน
5. เด็กชายชัยรัชย์   กริชเพ็ชรัตน์
6. นางสาวชุติมา   คชฤทธิ์
7. นางสาวญาณิศา   หัตถ์ชนะ
8. นายฐานันดร   เเววมณี
9. นายณธัชศักดิ์   ตันกุระ
10. นายณัฐนันท์   อินโต
11. นางสาวณัฐนิชา   สายรัตน์
12. นายณัฐพล   ดนมินทร์
13. นายธนภัทร  อยู่รอด
14. นายธนากร   คำแพง
15. นางสาวธนิกา   ท้าวศิริกุล
16. นายธนเทพ   มากบุญ
17. นางสาวธัญวรัตม์   จ้อยจิตต์
18. นายธีระชัย   ขํากล่ำ
19. นายธีระยุทธ   สมพล
20. เด็กหญิงนฤมล   ทองคำ
21. นายนวดล   อัตสาร
22. นางสาวน้ำทิพย์   ปานมณี
23. นางสาวปทุมทิพย์   คมวิชายั่งยืน
24. เด็กหญิงปุญยนุช   เรือนใจมั่น
25. เด็กชายพิพัฒน์   หวลคิด
26. นางสาวพิมพ์ใจ  จันทิมา
27. นายพิสิษฐ์   แซ่คู
28. นายพีระพัฒน์   ฝางแก้ว
29. นายภัทรพงศ์   ชัยคํา
30. นางสาวภัทรวดี   จันทร์ศรี
31. นายภูบดินทร์   หย่ำวิลัย
32. เด็กหญิงรสธร   อ่อนมา
33. นายวชิรพงศ์   นินขลัง
34. เด็กหญิงสาริศา   ด้วงน้อย
35. นายสุรัตน์   จันทร์ทอง
36. นายหิรัณย์   กายเพ็ชร
37. นางสาวอภิญญา  ผานามอญ
38. เด็กหญิงอริสา   สุขุม
39. เด็กหญิงอรุโณทัย   คำรักษ์
40. นางสาวใบเตย   ขำใจ
 
1. นางสาวกัญญกร   โปร่งใจ
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
3. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
4. นางสาวรุ่งนภา   เมืองสุข
5. นายบุญเลิศ   รอดทอง
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายกฤษกร  พื้นม่วง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายณธัชศักดิ์  ตันกุระ
2. นายณัฐนนท์  อินโต
3. นายณัฐนันท์  อินโต
4. นายธนกรณ์  ทองธนะเศรษฐ์
5. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
6. นายนวดล  อัตสาร
7. นายรัชชานนท์  ปานคง
8. นางสาววัชราพร  อ่อนละมูล
 
1. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงณิชา  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แจนดอน
3. เด็กชายธรรมชาติ  สระแก้ว
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  เปรมทอง
5. เด็กหญิงไปรยา  สุมาลัย
 
1. นายพลรบ  พรายรักษา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายธนดล  กมลรักษ์
2. นางสาวปรียากมล  สำราญจิต
3. นางสาวปิยะฉัตร  กุลสงฆ์
4. นางสาววาสนา  ธรรมสิงห์
5. นายสหัสวรรษ  กุศลส่ง
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนกลางโรง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายชนม์ธนา  เหมือนนาค
2. เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วอรัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปลี่ยนดี
3. เด็กหญิงนาตาชา  มูลปราศัย
4. เด็กหญิงปณิสรา  บุญครอง
5. เด็กชายปริญญา  ดอกกระถิน
6. เด็กหญิงภภัสสร  สมศรี
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนอึ่ง
2. นางสาวรัตติพร  ผาฤพล
3. นายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
129 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายณรงค์ชัย  ไกรวารี
2. นางสาวดวงสมร  ผลมะไฟ
3. นายธเนศ  ท้วมเทศ
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสาวสมพร  แผ่วจะโปะ
 
รวม8730
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  สุขคำ
2. นายปัญณวิชญ์  พื้นม่วง
3. นายปัณณทัต  พื้นม่วง
 
1. นางสาววาสนา  การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี
 
รวม32
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงอริยา  ปัญมณีโชติ
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงฤาษิณี  มณีช่วง
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชญา  เถาพิมาย
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงมุฐิตา  เล็กทับ
2. เด็กหญิงรัศมี  ชิปะปา
3. เด็กหญิงอรินญา  ทองสุก
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายธนพล  แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายอธิวุฒิ  กระแสโสม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
6. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
7. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นายคมสัน  สาอุตม์
3. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. นายธนาวรรธน์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นายนภดล  อาวรณ์
6. นางสาวนรินทร  ฤทธิคง
7. นางสาวปัญจพร  เงินเรืองโรจน์
8. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
10. นายภาณุพล  ปานเฟือง
11. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
12. นายร่มธรรม  สมร
13. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
14. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
15. นายสุริโย  ภิรมย์พร้อม
16. นายอาทิตย์  สาสิทธิ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
4. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
5. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
รวม3720
140 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชวิศา  สาโรจน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  สีลารักษ์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงเอริ ทัตสดา  โคคูบุน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ด้นประดิษฐ
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสโรชา  แซ่ภู่
 
1. นายชนะชนม์  สวัสดิ์นุชาติ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เชาวนะเลิศ
2. เด็กหญิงอันนา  วัธนวิสูตร
 
1. นายวสุธร  บุตรจันทร์
2. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนลินภัสร์   พรสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  เหาตะวานิช
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์แดง
 
146 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
3. เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาลีผล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  กองพิมพ์
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชิดชนก  สมาธิ
2. นายธนภัทร  เชื้อโตหลวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นายอำนาจ  เปรมบางเขน
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เอกอำนวย
2. เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ
3. เด็กหญิงสิริกานต์  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวศิราณี  โชติงาม
2. นางสาวไปรยา  บุญโพธิ์
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.875 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชัยชนะ  พันตัน
2. นายธนวินท์  ดวงจันทร์
3. นายภาณุพงศ์  หอมไกร
 
1. นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
2. นางสาวศิวนาฎ  ฉวีจันทร์
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธนพร  อุดมพัฒน์
2. เด็กชายพิพัฒน์ชน  เนยโอชา
3. เด็กหญิงสุรดา  กมลสินธุ์
 
1. นางสาวสาวิณี  ปิ่นคล้าย
2. นายณฐกร  สุทธิวรรณ
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายภูมิ  ไกรสัย
2. นางสาวรุ่งทิวา  สะตะ
 
1. นายธงชัย  ควรคนึง
2. นางรุ่งทิวา  ค้ำคูณ
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  ทองนิ่ม
2. เด็กชายสพลดนัย  วงษ์กวน
 
1. นางสาววรรษมล  เสนาะคำ
2. นางสาวจุไรรักษ์  บุทธิจักร์
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรพรรดิ  ทองฉิม
2. นายชนแดน  อินทรศรี
3. นายธนพ  อัมพะวัต
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นางภคพร  จิตตรีขันธ์
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวญาตาวี  ปฐพีอาภา
2. นางสาวนนท์ธิชา  เคียงแก้ว
3. นางสาวบุญญาดา  บุญจวง
4. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
5. นางสาวอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นางลักขณา  นิยม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายภควัต  ธำรงค์อนันต์สกุล
2. นางสาวอริสา  กฤตฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาสืบ
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงณัชชา  มีชัยอุดมเดช
3. เด็กหญิงณัฐพร  รักสุวรรณนิมิต
4. เด็กหญิงธชา  วุฒิวสุธร
5. เด็กชายนลพรรณ  เกษรบัว
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองประเทศ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  รอดทิม
8. เด็กหญิงสุชาดา  มุสิกศรี
9. เด็กหญิงหทัยกานค์  ชื่นทรัพย์กุลเดชา
10. เด็กหญิงเตชินี  ขวัญช่วย
 
1. นายสมพอ  ภู่โกสีย์
2. นายสิทธิชัย  ดุลแสง
3. นางปานใจ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายจิรเมธ  จุ้ยกำจร
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายนิชฌาน  ปราโมชวงค์เจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  นิ่มไพบูลย์
3. เด็กชายพัตชรพล  ธนโชติคณาทิวัตถ์
4. เด็กชายพิชญุตม์  แสงแก้ว
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ลือนาม
6. เด็กชายภูริช  ปานเกศรินทร์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
2. นายสายัญ  อนุวัฒนา
3. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวรามาวดี  โชคมานุสรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตต์กระจายแสง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวปวีกรณ์  เถรแก้ว
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายยูตะ  โมจิดะ
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณัฏฐา  ภาภิรมย์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
168 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลีหจินดา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรศักดา
3. เด็กชายทันกาล  อุดมกิจ
4. เด็กชายธนชานนท์  เวชสันดรพงษ์
5. เด็กหญิงธารินันท์  รชตะนาวิน
6. เด็กชายนัทธพงศ์  วิรัชโชติเสถียร
7. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ตรีศักดิ์
8. เด็กชายมันตา  สืบวงศ์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
2. นางสาวบุรฉัตร  สัมมากิจ
3. นายปวริศร  ฉันท์ทอง
4. นางสาวพชรพร  รัตน์พรพงศ์
5. นายภคพล  งามศิลป์
6. นายศักย์ศรณ์  จันทร์เพ็ญ
7. นางสาวศิรภัสสร  ใยสุ่น
8. นางสาวศิริวิมล  บุดดาห์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรศักดา
4. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
6. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ตรีศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภูเจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสิรยากร  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกนาค  แสงรัสมี
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวปัทมาพร  ปานแย้ม
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  ผ่องใส
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงมะเคล่า  คาแวน
 
1. นางดวงใจ  ผิวสานต์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายภาณุวิชญ์  เชื่อมไธสง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เกิดศรีทอง
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกันติศา  ลุ่มนอก
2. เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังข์วรณ์
2. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวอภิรดี  สิตรังสี
 
1. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงถาวรีย์  เดชคช
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชลิสรา  ชัชวาลภิญญา
2. นางสาวลักษมี  เจริญศรีเมือง
3. นางสาวศิรดา  แซ่อึง
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปภัสร  หวง
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  เปรมบุตร
3. เด็กหญิงวรุณกาญจน์  จรัญวรเศรษฐ์
 
1. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
2. นางสาวรจรินทร์  หอมหวล
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  ยวงนุ่น
2. เด็กหญิงสุปรียาพร  แป้นคุ้มญาติ
 
1. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
2. นางสาวสุธาสินี  บุญสุข
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงศศิธร  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุรศิลป์  หินแสงไสย์
 
1. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
2. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณรชต   ศรีสุข
2. เด็กชายรัชภูมิ   นกน้อย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
183 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายพิริยะ  โอภาสยานนท์
2. นายเศรษฐพงศ์  พันธ์ชัย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นายอภิเดช  กุลบุตร
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธัชนนท์   ชินบุตร
2. เด็กชายอภิชา  ฉัตรใจดี
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
185 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
 
186 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรพัตฒ์  พิกุลแย้ม
2. นายแสนยากร  เสียงเสนาะ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
187 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนลัทพร  คุณาลัย
2. นางสาวสิริกร  ธีระประภา
3. นายเตชัส  ศรีสำราญ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายศักดา  ทวิลา
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกายกาญจน์  จันทร์วงศ์ไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์  อ่อนโนนเขวา
3. นายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  เม่าทับ
2. นายการันต์  จันทา
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรมณ  วิมลขจรกิตติ
2. เด็กหญิงศศิธร  ช้างทองคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา  พฤษหอม
 
1. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชุติมา  ไทยถาวร
2. เด็กหญิงนภสร  ประเสริฐผล
3. เด็กหญิงวริศรา  ภานุวัฒนะรัศมิ์
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
2. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ตึกสุอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เนตรสุพรรณ์
3. เด็กหญิงบุศราพร  มิทธิศร
 
1. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร
2. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธนโชติ  คามีศักดิ์
2. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
3. เด็กหญิงพิชญดา   ดุพงษ์
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวทัดนภา   ทัศน์กระแสร์
2. นางสาวปิยวรรณ  คำตั้งหน้า
3. นางสาวแพรไหม  ใบพลูทอง
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
รวม13795
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คันธมาลา
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
รวม22
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กชายวิวัฒน์  กิตติธาดา
3. เด็กหญิงอริสรา  อารักคิด
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. นางสาวนพเก้า  แก้วทับ
2. นางสาวนันทิกานต์  พึ่งเทียน
3. นางสาวรัตติกาล  แสงมาน
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
รวม64
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่านคำ
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยินดี
2. นายก้องภพ  เจริญสุข
3. นายสุทธารักษ์  เป็งผัด
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายพันธุ์ธัช  สิริประภาอนันต์
2. นายเธียร  ธิมา
 
1. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวรตนพร  จิโน
2. นายสุรยุทธ์  คล้ายบุตร
 
1. นางสาววาสนา  ล่าลับ
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
รวม98
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.665 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายณภัทร  คำดี
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  โตมีบุญ
3. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
4. นางสาวธนัชพร  แท่งทอง
5. นางสาวนันทนา  นนทวิศรุต
6. นางสาวปลายฟ้า  โพล้งอยู่
7. เด็กชายพิพิธพงษ์  แสนสุข
8. เด็กชายภรัณยู  รูปไธสง
9. นางสาวภัทรวรินทร์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
 
1. นายนักรบ  ฤทธิสาร
2. นายชัชชัย  ชูชิด
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงกรรวี  สุกสนอง
3. เด็กชายกฤตยากร  ปรัชญาอภิบาล
4. เด็กหญิงกฤษณา  นุชชัยภูมิ
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  มะลิลา
6. เด็กหญิงกิตติยา  ใจเที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
8. เด็กชายจีเติ้น  ฮาว
9. เด็กชายฉัตรชัย  คงแสงพันธ์
10. เด็กหญิงชัญญา   ทรัพย์ใหญ่
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สัตตบุศย์
12. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีดาสอน
13. เด็กหญิงณิชากร  เหมือนเมือง
14. เด็กหญิงธนวนิดา  การวิริยะไพบูลย์
15. เด็กหญิงนฤมล  สวนสิน
16. เด็กหญิงนุ๊ก  พงษ์กะฐิน
17. เด็กหญิงปพิชญา  เด่นชลชัย
18. เด็กชายปัณณธร  ขำเขียว
19. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
20. เด็กหญิงพิรดา  แก้วพรม
21. เด็กชายภูวเนตร  จำปา
22. เด็กชายภูเดช  เย็นใย
23. เด็กหญิงลดาพร  ยศวันทา
24. เด็กชายวรรณชนะ  เอี่ยมอ้น
25. เด็กหญิงศรัณย์พร  เสือจำศิล
26. เด็กชายศรายุทธ  สารศิริ
27. เด็กชายศิรวัฒน์  ภักดี
28. เด็กชายศุภเดช  อุทัย
29. เด็กหญิงสมนึก  บางใย
30. เด็กหญิงสุชาวดี  นาน่องโกรน
31. นายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
32. เด็กชายอนุชา  มาคำพันธ์
33. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
34. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
35. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
36. เด็กชายเขมรัตน์  เภาพันธ์
37. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
38. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ส่องสว่าง
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่เอีย
40. เด็กหญิงไอรินลดา  นาพรม
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวกมลชนก  ธาราไพศาล
2. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
3. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยา
4. นางสาวจีรนันท์  รักษากลิ่น
5. นางสาวชัญญานุช  เสวตวัน
6. นายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
7. นายชินวัตร  ซินฮาด
8. นางสาวฐิติรัชช์  ยอดมณี
9. นางสาวทิพภาวรรณ  แสนดวง
10. นางสาวธนพร  ยะวงษา
11. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
12. นางสาวธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
13. นางสาวธัญญลักษณ์  ผองจันที
14. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
15. นางสาวธันยพร  เที่ยงธรรม
16. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
17. นางสาวนภสร  มหาทรัพย์
18. นางสาวนภัสนันท์  เพ็งพิพาทย์
19. นางสาวนาตาซา  ชัยมงคล
20. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
21. นางสาวปภัสสร  จาลินวงค์
22. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
23. นางสาวพัชรี  เกษสัตถา
24. นายพูลพิพัฒน์  ดวงกระจาย
25. นายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
26. นางสาวยุพาวรรณ  ทองประกอบ
27. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
28. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
29. นายวาที  พรทิพย์เทวา
30. นายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
31. นางสาวศศิภา  เทียนแจ่ม
32. นายสิทธิพล  รวมแก้ว
33. นางสาวสุจิตรา  บุญแหลม
34. นางสาวสุนิสา  เสือป่า
35. นางสาวสุมินตรา  คำอั่น
36. นางสาวอรทัย  จินะป๊อก
37. นางสาวอรสา  จองคำ
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. นางสาวเบญญาภา  ว่องพิชิตกุล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายณัฏฐชัย  ศรีเรือนสร้อย
2. นายณัฏฐชานนท์  เสนาะศัพย์
3. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
4. นายธนวันต์  ตาดอยู่
5. นายมนต์ไทย  แดนกมล
6. นายวชรินทร์  บัวเหล็ก
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายเอนก  เนื่องเสวก
 
207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายอนาวิล  เคลือบหมื่นไว
2. นายโสภณวิชญ์  เนียมศรี
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
208 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
2. นางสาวปณิดา  โพธิ์แย้ม
3. นางสาวรุ่งทิวา  จานทอง
 
1. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายธนทรัพย์  ธรรมทรัพย์
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายพลวิช  ชูศรี
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ตันมิ่ง
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไกยวงศ์
 
รวม10421
รวมทั้งหมด793378