เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางบังเอิญ คำสองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
2 นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
3 นายวินัย แป้นสุวรรณ ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
4 นางรุจิรา เเสงกรด ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
5 นางรุจิรา เเสงกรด ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
6 นางสาวกัลยา เที่ยงเเท้ ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
7 นางสาวเพลินจิต ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม อำนวยการ
8 นางสมปอง ใจยาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางบุณฑริกา วิเศษพานิชกิจ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางบุณฑริกา วิเศษพานิชกิจ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายเกียรติศักดิ์ พัวพันธ์ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางนิตติมาพร แซ่เฮง ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางอัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานกรรมการอำนวยการ
18 นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประธานกรรมการอำนวยการ
19 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ
20 ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการอำนวยการ
21 นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
22 นายนิวัฒน์ เสนาะ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
23 นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
24 นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
25 นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
26 นางสาวจันทรา เชาว์วิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
27 นางสาววิไลวรรณ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน
28 ณัฐพล บัวอุไร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
29 นางเบญจมาศ จุลวงษ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
30 นางสาวพินทิพา เทศวิศาล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
31 นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
32 นางสาวมัณฑกา โนนทะเสน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
33 นายปิยชาติ จันทรานนท์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
34 นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
35 นายพีระพงษ์ ปรีดาชม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
36 นายอภิเดช กุลบุตร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
37 นายสุธีร์ นาทร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
38 นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
39 นายจิรัตน์ แพ่งศรี ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
40 ว่าที่ร้อยตรีพฤกษวรรธน์ พันธุ์เพชราวุธ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
41 นายพิชญุตม์ ขำอิ่ม ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
42 นายธนาวัฒน์ ศรีวสุธากุล ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
43 นายปฐมพงศ์ พุทธคุณ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
44 นายวรทาย ทองทา ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
45 นายอนุกูล สมัญญา ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
46 นายเจษฎา พลายด้วง ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
47 นายรังสิมันต์ ไปปอ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
48 นางสาวนันทนา มลาตรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
49 นางสาวสุธาสินี บุญสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
50 นายศักดา ทวิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
51 นายสุชาติ กรดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
52 นายนรินทร์ โพธิ์มั่น ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
53 นางประไพ เฆมอรุณ ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
54 นายณัฐพล ชื่นจิตร ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
55 นางสาวนิภา สมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
56 นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
57 นายสุเทพ ผานัด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
58 นายจักรรินทร์ แสงพล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
59 นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
60 นางสาวอำไพ แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
61 นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
62 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
63 นางสาววรรณิศา ชมสุดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
64 นางสาวนาตติยา แก้วดวงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
65 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
66 นางอาลินา สาและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
67 นางสาวกชพร น้อยศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสุนทรโรเมตตาประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
68 นายธนภัทร ดวงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
69 นายนพพร อุ่นในธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
70 นางสาวอัญชลี พิเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
71 นางสาวอรวรรณ เกลี้ยงเกิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
72 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
73 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
74 นางพูนสุข สกุลงาม ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
75 นายขวัญชัย อ่อนฉาย ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
76 นางสาวอำพันธ์ สุดใจ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
77 นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
78 นางสาวเปรมฤดี พิมพิสาร ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
79 นางสาวฐาศิณี กลิ่นธูป ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
80 นางสาวประทีป สุขโชค ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
81 นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
82 นายวิบูลย์ เปี่ยมอุดมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่านสถานที่
83 นางสาวนิภา สมศักดิ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่านสถานที่
84 นายพรสวรรค์ จันทร์ยิ้ม ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่านสถานที่
85 นางสาวเบญจวรรณ มณีนิล ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่านสถานที่
86 นางทองสุข แดงสังวาลย์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่านสถานที่
87 นายสุริยา รักชาติ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่านสถานที่
88 นายกิตติกร ปณิธิสิริรุจน์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่านสถานที่
89 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
90 นางสาวอำพันธ์ สุดใจ ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
91 นางสาวเปรมฤดี พิมพิสาร ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
92 นางสาวประทีป สุขโชค ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
93 นายณัฐพล ชื่นจิตร ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
94 นางสาววันเพ็ญ รัตนเจริญ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
95 นางสาวปรัชญา ทรงบรรพต ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
96 นางสาวจินดารัตน์ ชัยวัน ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม
97 นางสาวไพลิน ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม
98 นายวิบูลย์ เปี่ยมอุดมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
99 นางสาวนิภา สมศักดิ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
100 นายนรินทร์ โพธิ์มั่น ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
101 นางประไพ เมฆอรุณ ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
102 นางสาวอรวรรณ เกลี้ยงเกิด ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
103 นางอุรุยา กรดงาม ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
104 นางศุภร จันทนะชาติ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
105 นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
106 นางสาววรรณิศา ชมสุดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
107 นางสาวคำเพียร ปราณีราช ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
108 นางสาวอัญชลี พิเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
109 นางวิภาพร สิงคเวหน ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
110 นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
111 นางณิชต์ชกาญจน์ อุทุมสกุลรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
112 นางอรวรรณ อินทน้ำเงิน ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
113 นางวลัยลักษณ์ วงศ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
114 นางกฤติยา ปิยะแสงทอง ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
115 นางรัชนี เชื่อมทองเจือ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
116 นางอุบลวรรณ มงคลางกูร ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
117 นางสาวสุณัฐชา สายยืด ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
118 นายกษิดิศ ปิ่นแก้วเกียรติ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
119 นายอุดมทรัพย์ ใจดี ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
120 นายนพพร อุ่นในธรรม ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
121 นางสาวปณพร สุมลวรรณ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
122 นางสาวกชพร น้อยศรี ครูโรงเรียนสุนทรโรเมตตาประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
123 นายณัฐพล ชื่นจิตร ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
124 นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
125 นางสาวจำเนียร กลัดเกิด ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
126 นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
127 นางสาวกัญญารัตน์ คายทอง ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
128 นางสาวนิภา สมศักดิ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
129 นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
130 นางสาวเรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
131 ดร.นนธิยา มากระเต อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
132 นางสาวอมราภรณ์ บำเพ็ญดี อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
133 นายโอม สถิตยนาค อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
134 นางปนัดดา จิวยูรักคุณ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.1-3
135 ดร.กมลรัตน์ สมบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
136 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
137 นายสมนึก ศรีสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
138 นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.4-6
139 ดร.นนธิยา มากระเต อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.1-3
140 นางสาวอมราภรณ์ บำเพ็ญดี อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.1-3
141 นายโอม สถิตยนาค อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.1-3
142 นางปนัดดา จิวยูรักคุณ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.1-3
143 ดร.กมลรัตน์ สมบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.4-6
144 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.4-6
145 นายสมนึก ศรีสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.4-6
146 นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ชั้น ม.4-6
147 นางแพว เฉลิมญาติวงศ์ ครูโรงเรียนธัญรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.1-3
148 นางสาวมธุรส เหมโส ครูโรงเรียนธัญรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.1-3
149 นางวราภรณ์ แสนเสนาะ ครูโรงเรียนธัญรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.1-3
150 นายกิตติกร ปณิธิสิริรุจน์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.1-3
151 นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย ครูโรงเรียนสายปัญญา รังสิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.4-6
152 นางบุษยา การสามารถ ครูโรงเรียนธัญรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.4-6
153 นายเอกชัย ศรีอุดมศักดิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.4-6
154 นางสาวดวงจันทร์ ดุงสูงเนิน ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ชั้น ม.4-6
155 นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
156 นายสนธยา นิธิธนิโยปกรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
157 นางฉวีวรรณ อรุณถาวร ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
158 นายนิคม อาศัยนา ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
159 นางศิริสุข สุตันติราษฎร์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
160 นายบวร ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
161 นายกิตติพจน์ เปียงาม ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
162 นายวรากฤช นันท์แก้ว ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
163 นางสาวเนาวรัตน์ จันทนา ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
164 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ ครูโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
165 นางสาวนาตติยา แก้วดวงศรี ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
166 นางสาวศรีวรินทร์ ไหมหรือ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
167 นางปวีณอร จันทร์เพชร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
168 นายเดช พละเดช ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
169 นายยุทธนา กองโค ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
170 นางสาวอรวรรณ เกลี้ยงเกิด ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ชั้น ม.1-3
171 นางสาวศวิตา ดนตรี ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ชั้น ม.1-3
172 นางสาวอัญชลี พิเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ชั้น ม.1-3
173 นายณัฐวุฒิ มาทา ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ชั้น ม.4-6
174 นางสาววรกานต์ สุดาจันทร์ ครูโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ชั้น ม.4-6
175 นายวีรชน เสมือนใจ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ชั้น ม.4-6
176 นางเบญจวรรณ มณีนิล ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.1-3
177 นางสาวประภัสสร เงินยวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.1-3
178 นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.1-3
179 นางสาวสุดารัตน์ แก้วสระน้อย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.1-3
180 นางสาวกิตติยา นวลอินทร์ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.1-3
181 นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ ครูโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.4-6
182 นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.4-6
183 นายศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.4-6
184 นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.4-6
185 นางสาวเหมือนฝัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบ และตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ม.4-6
186 นายสุเทพ ผานัด ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ชั้น ม.1-3
187 นายปณิธิ ทองมอญ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ชั้น ม.1-3
188 นางสาวนิตยา ไวการไถ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ชั้น ม.1-3
189 นางสาววราภรณ์ แป้นตระกูล ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ชั้น ม.1-3
190 นางสาวจริยา ใหญ่วงค์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ชั้น ม.1-3
191 นายณัฐพล ชื่นจิตร ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
192 นายนรินทร์ โพธิ์มั่น ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
193 นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
194 นายขวัญชัย อ่อนฉาย ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
195 นางพูนสุข สกุลงาม ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
196 นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
197 นางสาวศิริ สกุลงาม ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
198 นางสาวกุลนารี แสงเลิศ ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
199 นางสาวแก้วกิริยา คุณโอษฐ์ ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
200 นางญาดา กุระกนก ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
201 นายพิทักษ์ชัย มาดาโต ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
202 นางสาวนฤมล วงษ์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
203 นายธนาวุฒิ บุญวรรณ ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
204 นายชวลิต ธนโกไสย ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
205 นายพชรพล บุญเรือน ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
206 นายอรรถชัย มุ่งประสพสุขี ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
207 นางบุณฑริกา วิเศษพานิชกิจ ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
208 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
209 นางสาวรัชฎาภรณ์ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
210 นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
211 นายวรากฤช นันท์แก้ว ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒณาผู้เรียน
212 นางสาวนิตยา โพธิ์กัน ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒณาผู้เรียน
213 นางสาววรรณิษา ชมพูโคตร ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
214 นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
215 นายชัยยันต์ รุ่งแสง ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
216 นางสาววราภรณ์ แป้นตระกูล ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
217 นายสุชาติ สืบทอง ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
218 นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นางศรัญญา ยาม่วง ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
221 นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
222 นายสนธยา นิธิธนิโยปกรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
223 นางสาวณัทภัค พลยาง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
224 นางสาวสาวิตตรี เฉลียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
225 นางสาวมาลินี ชื่นกมล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
226 นางสาววาสิฎฐี ถมจอหอ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
227 นางสาวหทัยรัตน์ ไกยวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
228 นายการันต์ จันทา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3
229 นายการันต์ จันทา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6
230 นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม. 1-3
231 นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม. 4-6
232 นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3
233 นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6
234 นายวุฒิศักดิ์ ชมดง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-3
235 นายวุฒิศักดิ์ ชมดง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6
236 นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
237 นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
238 นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
239 นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
240 นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3
241 นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
242 นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3
243 นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6
244 นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
245 นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6
246 นายมีชัย ทัพธานี โรงเรียนปทุมวิไล ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด
247 ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
248 นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
249 นายวินัย แป้นสุวรรณ ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
250 นายวีระชัย ขนันไพร ครูปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
251 นางพูลสวัสดิ์ ศรีจะบก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
252 นางสาวกชวรรณ บุบผโชติ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
253 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
254 นายสมศักดิ์ โกฐาคาน ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
255 นางอภิรดี สุริยวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
256 นายกันต์ณะภัทร นานอก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
257 นายนิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
258 นายขจรศักดิ์ เเมลงภู่ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
259 นางสาววารินทร์ ก่อกุศล ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
260 นางกัลยา บุตรรักษ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
261 นางสาวฟารีดา มะหะหมัด ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
262 นางสาวมนัสนันท์ บุญทานัง ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
263 นางสาวจิดาภา เเดงน้อย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
264 นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
265 นางสาวสมฤทัย ด้วงภู่ทิม ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
266 นายปรีชา รักษา ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
267 นางสาวเพลินจิต ชุมสุข ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
268 นางสาวธรรญชนก เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
269 นายสุริยา หาญชนะ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
270 ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
271 นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
272 นายสามารถ ทรงสุภาพ ครูปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
273 นายวินัย แป้นสุวรรณ ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
274 นายวีระชัย ขนันไพร ครูปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
275 นางพูลสวัสดิ์ ศรีจะบก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
276 นางสาวกชวรรณ บุบผโชติ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
277 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
278 นางอภิรดี สุริยวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
279 นายกันต์ณะภัทร นานอก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
280 นายนิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
281 นายขจรศักดิ์ เเมลงภู่ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
282 นางสาววารินทร์ ก่อกุศล ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
283 นางกัลยา บุตรรักษ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
284 นางสาวฟารีดา มะหะหมัด ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
285 นางสาวมนัสนันท์ บุญทานัง ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
286 นางสาวจิดาภา เเดงน้อย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
287 นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
288 นางสาวสมฤทัย ด้วงภู่ทิม ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
289 นายปรีชา รักษา ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
290 นางสาวเพลินจิต ชุมสุข ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
291 นายสมศักดิ์ โกฐาคาน ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
292 นายกฤตชาญ เสาเวียง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
293 นายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
294 นายวัชรพงษ์ อุปโคตร์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
295 นายโสรัช พรหมอักษร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
296 นายสนธิพัฒน์ จินดานุรักษ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
297 นายอธิษฐ์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
298 นายสนธยา อุ่นอ่อน ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
299 นายชูโต เฉื่อยรัมย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
300 นายชาญชัย อร่ามเกียรติ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
301 นายธวัชชัย สุรังค์ธร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
302 นายสายธาร คุ้มครอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
303 นายจักรนรินทร์ สีนวล ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
304 นายพิพัฒน์ สอนศรี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
305 นายอนันต์ ศรีปัญญา ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
306 นายวรวัฒน์ ศีลบุตร ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
307 นายพิบูลวิทย์ ริดเนียม ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
308 นายสามารถ ทรงสุภาพ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
309 นางวนิดา วัฒนธรรม ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน
310 นางอุษณีษ์ บุญทัศโร ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน
311 นางสาวนาตยา เวชมุข ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน
312 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
313 นางสาวยศวรรณ นวลละออ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
314 นางชวนพิศ แสงชัจจ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
315 นางวลัยพร โมสกุล ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
316 นางสาวอริสา ปานแม่ง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
317 นางสาวจารุวรรณ สายทอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
318 นางน้ำผึ้ง สารนา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
319 นางสาววสุนธรี ขนันไพร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
320 นางสาวรัตมณี ดาศรี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
321 นางสาวจิราภรณ์ ด้วงโต ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
322 นางสาวพิชาดา สนแก้ว ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
323 นางสาวชุติมา ทองมูล ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
324 นางสาวสิริรัตน์ ขำศิริ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
325 นายชูโต เฉื่อยรัมย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
326 นางสาวเจนจิรา รุปันต๊ะ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
327 นางสาวทักษพร ปลุกใจ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
328 นางสาวศศิวิมล กันทะวงค์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
329 นางสายรุ้ง ปริยานนท์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
330 นางรุจิรา เเสงกรด ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
331 นางสาวเพลินจิต ชุมสุข ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒธรรม
332 นางสาวจรัชยา วิชัยศรี ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒธรรม
333 นางสาวขวัญชนก เเย้มวาที ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒธรรม
334 นางสาวมนัสนันท์ บุญทานัง ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒธรรม
335 นางสาวสมฤทัย ด้วงภู่ทิม ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒธรรม
336 นายธีระพงษ์ ไชยเมืองพล ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
337 นายขจรศักดิ์ เเมลงภู่ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
338 นายชลิต เเย้มงามเหลือ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
339 นางสาวสิริมา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
340 นายกันต์ณะภัทร นานอก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
341 นายนิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
342 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
343 นายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมิ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี รองประธานกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
344 นางสาวจริยา สีบุษผา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
345 นางสาวธนวรรณ แจ่มพงษ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
346 นายกิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
347 นายปิยบุตร ทรัพย์สุคนธ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
348 นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
349 นางสาวทัศนีย์ โพธิ์นางรอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
350 นางสาวชฎาภรณ์ ชัยมาด ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
351 นางสาวอมรรัตน์ เถียรอ่ำ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
352 นางสาวชัญญ์ญาณ์ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
353 นายภานุมาศ บัวจีน ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
354 นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
355 นางสาวกิรณา ไกรกุลเนตร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
356 นางสาวนุสบา วิชา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
357 นางสาวทิพมณี กัญญามา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
358 นายสมศักดิ์ โกฐาคาน ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนเเละเอกสารการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
359 นางสาวสุปรียา แสงมณี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดระบบการจัดการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และจัดเตรียมเอกสาร
360 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนเเละเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
361 นางกัลยา บุตรรักษ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนเเละเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
362 นางสาวจิดาภา เเดงน้อย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนเเละเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
363 นางสาวกชวรรณ บุบผโชติ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
364 นางพูลสวัสดิ์ ศรีจะบก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
365 นางสาววารินทร์ ก่อกุศล ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
366 นายปรีชา รักษา ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
367 นางสาวจิดาภา เเดงน้อย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
368 นางพูลสวัสดิ์ ศรีจะบก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
369 นางสาววารินทร์ ก่อกุศล ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
370 นายปรีชา รักษา ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
371 นางสาวจิดาภา เเดงน้อย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเเละอาหาร
372 นางอภิรดี สุริยวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
373 นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
374 นางสาวฟารีดา มะหะหมัด ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
375 นางสาวสิริมา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
376 นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการดำเนินการ
377 นายสมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รองประธานกรรมการดำเนินการ
378 ว่าที่ร้อยตรี เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการดำเนินการ
379 นางสาวธรรญชนก เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการดำเนินการ
380 นางผาณิต ขนันไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการดำเนินการ
381 นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการดำเนินการ
382 นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการดำเนินการ
383 นายธีรศักดิ์ บัวสาย ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการดำเนินการ
384 นายประยงค์ ปิยะนาถ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการดำเนินการ
385 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการดำเนินการ
386 นางสาวยศวรรณ นวลละออ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการดำเนินการ
387 นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี กรรมการดำเนินการ
388 นางวนิดา วัฒนธรรม ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
389 นางอุษณีษ์ บุญทัศโร ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
390 นายสมศักดิ์ โกฐาคาน ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
391 นางอรกัญญา คล้อยดี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
392 นางสาวจารุมน จำรัสสิริภัค ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
393 นางสาว อรินทร ตะโม ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
394 นางสาว จิตริณี ศรีเสวกร์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
395 นางสาวสุขใส มงคลธนตระกูล ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
396 นางสาวศุทธินี ศรียานาม ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
397 นางสาวชฎาภรณ์ ชัยมาด ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
398 นางสาวนงลักษณ์ กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
399 นางสาวมารยาท จินดาชวลิตกุล ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
400 นางสาวกุสุมา กกสันเทียะ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
401 นางสาววรรณธิดา สะอาดลออช่างเกตุ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
402 นางบุญมี อุดมประมวล ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
403 นางสาวพิกุล อุ้มญาติ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่ม
404 นายภาณุภัทร เครือมิ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
405 นายชูโต เฉื่อยรัมย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
406 นายอภินันท์ วันทา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
407 นายตฤณธิวัฒน์ ภิญโญชัยภัทร ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
408 นายสมบุญ จุ้ยเตย ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
409 นายวรวัฒน์ ศรีบุตร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
410 นายภวเทพ สำราญสุข ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
411 นางสาวธารทิพย์ สุมณฑา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
412 นางสาววิไล วนาพงศากุล ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
413 นายชูโต เฉื่อยรัมย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
414 นางสาวเมธิกานต์ นนทะสร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
415 นายธวัชชัย สุรังค์ธร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
416 นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
417 นางสาววรางคณา ธุภักดี พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
418 นางสาวสุพรรษา เบ็ญมาศ พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
419 นายณรงค์ ปะระปิน ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
420 นางกรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
421 นางนุชนาถ ไมตรีแพน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
422 นางสาวศิราณี โชติงาม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
423 นายศรนรินทร์ อิ่นคำ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
424 นางสาวจรรยารักษ์ กุลพ่วง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
425 นางสาวณัฐธยาน์ ปณิธานรักชัย ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
426 นายอานันท์ พุกศร ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
427 นางจันสุดา ใกล้กลาง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
428 นางสาวชนาภรณ์ บุญหล้า ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
429 นางสาวจุฑารัตน์ การถัก ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
430 นางสาวจิรนันท์ ตันตระกูล ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
431 นางสาวชิดชนก ขำวงษ์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
432 นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
433 นางสาวนิชาภา เลือดกระโทก ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
434 นางสาวพัชฌา ไทรทองมี ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
435 นางสาวปิยะกาญจน์ คะระออม ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
436 นางรสริน บุญนพ ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
437 นายทรงยศ ศิริบุตร ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
438 นางสาวปัญญารัตน์ สายละมุล ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
439 นางสาวสุปรียา แสงมณี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
440 นายไกรสิทธิ์ ตุระวิแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
441 นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
442 นางสาวจิราพร นามทอง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
443 นางสาววิภา กองโคกสูง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
444 นายวรัญญู แจงป้อม ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (เครื่องบินพลังยาง ๓D และบินนาน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
445 นายจักนรินทร์ สีนวล ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (เครื่องบินพลังยาง ๓D และบินนาน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
446 นายพิพัฒน์ สอนศรี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (เครื่องบินพลังยาง ๓D และบินนาน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
447 นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (เครื่องบินพลังยาง ๓D และบินนาน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
448 นายหนุน เสงี่ยมศักดิ์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (เครื่องบินพลังยาง ๓D และบินนาน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
449 นายฤทธิรงค์ สวากัลป์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
450 นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
451 นายพงศธร จิตบรรเทา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
452 นายสำราญ คงถวิลวงศ์ ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ประธานกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
453 นายสุริยา หาญชนะ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
454 นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
455 นายณัฐวัชร โตสัจจะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
456 นางสาวทิชากร สัตย์จริง ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
457 นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประธานกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
458 นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์ ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
459 นางสาวอรวิชญ์ ทองมาก ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
460 นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
461 นางสาวยศวรรณ นวลละออ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
462 นางวนิดา วัฒนธรรม ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
463 นางสายรุ้ง ปริยานนท์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
464 นางบุญเรือน เกลียวกลม ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
465 นางสาวนภาพร พลายมาศ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
466 นางสาวกมลชนก กระแสแสง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
467 นางสาวธนวรรณ แจ่มพงษ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
468 นางสาวพรรษา เทียมเท่าเกิด ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
469 นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
470 นางวนิดา วัฒนธรรม ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
471 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
472 นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
473 นางสาวธนวรรณ แจ่มพงษ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
474 นางสาวสุปรียา แสงมณี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
475 นางสาวจริยา สีบุษผา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
476 นางสาวทัศนีย์ โพธิ์นางรอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
477 นายโกศล กล่อมเกตุ ครูชำนาญการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
478 นางสาววรรณภา อยู่ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
479 นางมุจลินท์ เพชรรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
480 นางสาวนิภาพร เเก้วสุข ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
481 นางปุณนดา รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
482 นางสาวสุภารัตน์ ปานมีสี ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
483 นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
484 นางสาวศรัญญา มูลน้ำอ่าง ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
485 นางสาวปนัดดา ขันทะสีมา ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
486 นางสาวผกาเนตร โคตรทิพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
487 นางสาวสิรินทรา สังข์สิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขัน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
488 นางเตือนจิตต์ ศรีอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
489 นางสาวปัทมา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
490 นางสาวพรทิพย์ พยัฆโส ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
491 นางสาวราตรี ทำคาม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
492 นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
493 นางจันทร์มณี คุ้มดี ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
494 นางสาวศิรินันท์ ขวัญอ่อน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
495 นางสาวปทุม เอี่ยมสำอางค์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-3
496 นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-3
497 นางสาวจิราพร เหมพุทธ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-3
498 อาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3
499 นายเอกสิทธิ์ อาจละออ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3
500 นายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3
501 ผศ.ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
502 นางสาวสมบูรณ์ หงส์สุนันท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
503 นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
504 ผศ.ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6
505 นางสาวปาณิศา สัทธศรี ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6
506 นางสาวนวลสวาสดิ์ มณีมัย ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6
507 ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
508 นายอาทิตย์ เรียงสาทร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
509 นายกิตติวัฒน์ ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
510 ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6
511 นางสาวพลอยไพลิน คำไทย ครู โรงเรียนธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6
512 นางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6
513 นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันMotion Infographic ม.4-6
514 นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการตัดสินการแข่งขันMotion Infographic ม.4-6
515 นางสาวสุทธิกานต์ ไขเขว้า ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันMotion Infographic ม.4-6
516 นางสาวรัตติยา พุ่มพวง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3
517 นางสาววาสนา แสงศรี ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3
518 นายวรรณชัย คมขำ ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3
519 นายเรวัตร งะบุรงค์ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3
520 นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3
521 นางสาวยุพเรศ ขาวฉ่ำ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3
522 นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์ ครู โรงเรียนธัญรัตน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4-6
523 นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร ครู โรงเรียนธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4-6
524 นายจตุพล นรินรัมย์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4-6
525 ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6
526 นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม ครู โรงเรียนหนวงเสือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6
527 นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6
528 พันโทตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา ครู โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
529 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
530 นายภาสกร ภาคอัต ครู โรงเรียนธัญรัตน์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
531 พันโทตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา ครู โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6
532 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6
533 นายภาสกร ภาคอัต ครู โรงเรียนธัญรัตน์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6
534 นายสงกรานต์ เรืองประทีป ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
535 นายไชยเดช นูนคาน ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
536 นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
537 นางสาวสิริมา ถิ่นณรงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
538 นางสาวนาตยา ทรงสุภาพ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
539 นางสาวกิ่งดาว สายสีสด ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
540 นางสาวนิสาชล ศรีสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
541 นางสิริพร ปอร์เชิน ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
542 นายอนุสรณ์ เยียดยอด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
543 นางสาวอรัญญา ศิริรักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
544 นางสาวจิราวรรณ รัตนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
545 นางสาวศิริฉัตร เเก้วงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานีกลุ่ม1
546 นายจิรเมธ ศรีอ่อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
547 นายโสภณ คำอุบล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
548 นายนฤปนาท กำไร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
549 นายสหพันธ์ ยีมูดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
550 นางสาวปริยาภรณ์ ศรียงยศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
551 นางสาวศศิวรรณ นิลทะราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
552 นายอัคคเดช ลิ้มพงษ์สวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
553 นางสาวพิมพวดี พลแก้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
554 นายอชิรวิชญ์ แสนวงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
555 นางสาวธนิตา ปัณนรศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
556 นายนวรัฐ ทิพย์แสง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
557 นายพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
558 ว่าที่เรือโท ณรงค์ รอดนิล ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
559 นายณัฐพล บัวอุไร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
560 นายอนันต์ ธำรงค์เกียรติ ครู โรงเรียนธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
561 นายสุรเชษฐ์ จุลศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานี กลุ่ม 1
562 นางสาววธูสิริ บัวสระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานี กลุ่ม 1
563 นางสาวหงส์หยก ดุริยะดำรง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานี กลุ่ม 1
564 นางสาวณัฏฐวิกา เถื่อนประดิษฐ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์เเข่งขันทักษะภาษาไทย ปทุมธานี กลุ่ม 1
565 นางสาวกนกนาค แสงรัสมี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมต้น
566 นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมปลาย
567 นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling มัธยมต้น
568 นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling มัธยมปลาย
569 นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมต้น
570 นางดวงใจ ผิวสานต์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประธานคณะกรรมการ การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมต้น
571 นางณัฐกาญจน์ เกิดศรีทอง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประธานคณะกรรมการ การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมปลาย
572 นายสิทธิชัย อุตทาสา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมปลาย
573 นายรวิพล เปรมเกร็ด ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมต้น
574 นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมปลาย
575 นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords มัธยมต้น
576 นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords มัธยมปลาย
577 นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
578 นางวรรณี นาคหาญ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
579 นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
580 นางสาวรติพร ช่อลำไย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
581 นางสาวปิยะดา ภูอ่อน นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
582 นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาจีน
583 นางสาวนิศานาถ ตุ้มพลอย ครู โรงเรียนสามโคก กรรมการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาจีน
584 นางสาวศรุตา อยู่สิงห์ ครู โรงเรียนสามโคก กรรมการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาจีน
585 Miss Jiao yang Cai ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาจีน
586 นางฉันท์ชนก กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร ประธานคณะกรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมต้น
587 นางเกศริน ทองงาม ครู โรงเรียนปทุมวิไล ประธานคณะกรรมการ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมปลาย
588 นางเมธินี พิมแก้ว ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานคณะกรรมการการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling มัธยมต้น
589 นางสาวนภัสสร ทารีโฉม ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling มัธยมปลาย
590 นางสาวรัชนี สิงหะนาม ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ประธานคณะกรรมการการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมต้น
591 นางสมาพร พิพัฒน์ชลธี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานคณะกรรมการการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมปลาย
592 นายสมหวัง อิสมาแอล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ประธานคณะกรรมการการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords มัธยมต้น
593 นายปัถย์ มะยาระ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประธานคณะกรรมการการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords มัธยมปลาย
594 นายเอกราช ช่างเกตุ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมต้น
595 นางสาวสุธิชา สอนวงค์แก้ว ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมต้น
596 นางสาวอัจฉราพรรณ วงศ์ศรีใส ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมปลาย
597 นางชะเอม จันทร์ลอย ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech มัธยมปลาย
598 นางภัทราวดี ชูรัตน์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling มัธยมต้น
599 นางสาวจารุวรรณ เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling มัธยมต้น
600 นางปรารถนา ปวงนิยม ครู โรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling มัธยมปลาย
601 นางสาวชลลัดดา เอการัมย์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมต้น
602 นางสาวอรวรรณ ฐีติโภคา ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมต้น
603 นายศุภฤกษ์ เพ็ชร์วรี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมปลาย
604 นางสาวกลิ่นกมล เดชารัตนชาติ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขัน Multi Skills Competition มัธยมปลาย
605 นางสาวสุพัตรา ศรีดา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมต้น
606 นางสาวอรสา อุ่นยะวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมต้น
607 นางสาวอรุณกมล ทองดี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมปลาย
608 นางสาวโชติมาย ชูลีรัตน์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit มัธยมปลาย
609 นางสาวเบญจมาวรรณ์ โพธิโรจน์ ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords มัธยมต้น
610 นางจุฑาภรณ์ กิตติอุดมพร ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords มัธยมปลาย
611 นางสาวรพีพรรณ ประมาภณ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
612 นางสาวประภา พิทักษ์ตติวงศ์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
613 นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์ ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ประธานกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
614 นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
615 นางสาวกัลยา เที่ยงแท้ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
616 นางสาวจันทิรา ผ่องพิริยะกุล ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
617 นายธชยธรณ์ สิงห์สุทัศน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
618 นางสาวเมทินี รักษานาม ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
619 นางพัชนี ปิ่นท้วม ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
620 นายไวกูณฑ์ มาลัย ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
621 นางสาวจันจิรา จันทา ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
622 Mr. Tsuruishi Tatsu ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
623 นางสาวอรวรรณ สังข์วรณ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
624 นางเพ็ญมณี มูลเทพ ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น
625 นางสาวศิริมาดา รัมเนตร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น
626 นางสาวไอรดา เขียวขำ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น
627 Ms. Ogawa Minami ครูพิเศษ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น
628 นางสาวธนนันท์ วิจิตรประชา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น
629 นางสาวญาณิศา เกียรติสังวร ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น
630 นางสาวกานต์รพีณัชชาร์ ไชยปัญญา ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น
631 นางสาวสมสมัย มณีใส ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น
632 นายสิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น
633 นางสาวพรพิมล อ่อนศรี ครู โรงเรียนธัญรัตน์ กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น
634 นางสาวฐิติมา แจ้งอารมณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น
635 นายวรทย์ ส่งละออง ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น
636 นางสาวกรรณิการ์ แสนกลางโรง ครู โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น
637 นายเอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
638 นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
639 นายวิบูลย์ เปี่ยมอุดมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
640 นางพจมาน แก้ววงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
641 นางอัจฉรา แรงกล้า ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
642 นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน ครู โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
643 นางดนุชภร ยังดี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
644 นายสาธิต มณฑาณี ครู โรงเรียนหอวังปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
645 นายลิขิต เชี่ยวนาวิน ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
646 นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
647 นางสาวสิริรักษ์ ฟูเฟื่อง ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
648 นายวุฒินันท์ บุญสินธุ์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
649 นายภูมิพล อนันตรักษ์ ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
650 นางบุญเสมอ ปิตินานนท์ ครู โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
651 นางอรอนงค์ เอี่ยมมิ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
652 นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ ครู โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
653 นายปัญจพล ปิตินานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
654 นางสาววิสา แสนเลิง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
655 นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
656 นางสาวรุ่งนภา เมืองสุข ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
657 นางสาวกุลนที พันนัทธี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
658 ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
659 นางสาวนพรัตน์ แก้วเปี่ยม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
660 นายบุญเลิศ รอดทอง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
661 นายสุรเดช วงศ์กวน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
662 นายสมศักดิ์ หัตถกิจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
663 นางสาวฐิติกัณต์ ชูเชิด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
664 นายกฤษฏา เกตุสุริยงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
665 นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่น ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
666 นายวิบูลย์ เปี่ยมอุดมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
667 นายอรรถชัย มุ่งประสพสุขี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
668 ว่าที่ร.ต.ศิริชัย ฟักหอม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
669 นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
670 นางสาวรุ่งนภา เมืองสุข ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
671 นางสาวกุลนที พันนัทธี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
672 นายสุรเดช วงศ์กวน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
673 นายบุญเลิศ รอดทอง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
674 นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่น ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
675 นายวิชาญ กลับใจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
676 นายโสภณ สุขสบาย ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
677 นายประดิษฐ์ คำชา ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
678 นายกิตติชัย ปราบสูงเนิน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
679 นางสาวพิชย์กร โคตะมี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
680 นายสมศักดิ์ หัตถกิจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
681 นายกฤษฎา เกตุสุริยงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
682 ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
683 นางสาวฐิติกัณต์ ชูเชิด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
684 นางสาวดวงนภา บานชื่น ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
685 นายเอกสิทธิ์ ทบภักดิ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
686 นายอานนท์ คำภัยวงศ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
687 นางสาวปัทมา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
688 นางสาวราตรี ทำคาม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
689 นางสาวศิริฉัตร แก้วงาม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
690 นางสาวนิสาชล ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
691 นางสาวอรัญญา ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
692 นางสาวจิราวรรณ รัตนา ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
693 นางสาวสิริมา ถิ่นณรงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
694 นางสาวนาตยา ทรงสุภาพ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
695 นายอนุสรณ์ เยียดยอด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
696 นางสาวศิรินันท์ ขวัญอ่อน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
697 นางสาวพรทิพย์ พยัฆโส ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
698 นางสาวกิ่งดาว สายสีสด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
699 นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
700 นางนิภาพร ขันเงิน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
701 นางสาวลภาวัน บัวเทศ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
702 นายณัฐธร ขจรคำ ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
703 นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
704 นายชัชวาลย์ เวชสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
705 นายสมศักดิ์ หัตถกิจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
706 นางสาวอรพิน วาจา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
707 นายบุญเลิศ รอดทอง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
708 นางสาวภัทราพร จำแนกวุฒิ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ฯ คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
709 นายสุรเดช วงศ์กวน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
710 นางสาวกัญญกร โปร่งใจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
711 ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
712 นายปรัชญา ปรางค์ชัยภูมิ ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
713 นายอานนท์ คำภัยวงศ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
714 นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่น ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
715 นายอัยยรัชต์ คุณมาศ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
716 นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพร ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
717 นางสาวพรจิต ปักการะนา ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
718 นางสาวจิราวรรณ รัตนา ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
719 นายพชรพล บุญเรือน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
720 นายกฤษฎา เกตุสุริยงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
721 นางสาวรุ่งนภา เมืองสุข ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
722 นายวิมล พงษ์เตรียง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
723 นายทิวากร ว่องเจริญ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
724 นางดนุชภร ยังดี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
725 นางสาวสิริรักษ์ ฟูเฟือง ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
726 นายมนตรี เฉยดี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
727 นายกำฟู อักษร ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
728 นางสาวปะการัง แก่นสาร ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
729 นางสาวฐิติกัณต์ ชูเชิด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
730 นางสาวนพรัตน์ แก้วเปี่ยม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
731 นางสาวธิดารัตน์ เวชกามา ครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
732 นางบุญรัตน์ แจ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
733 นางกัณต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
734 นายคณัสนันท์ พูลประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
735 นางสาวเมธิกานต์ นนทะสร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
736 นายอนันท์ วงษ์แสง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
737 นางสาวจริยาวดี สาโศรี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
738 นางสาวนฤมล ทรัพย์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประสานงาน รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
739 นายโสภณ สุขสบาย ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสง สี เสียง และพิธีเปิดของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
740 นายมีชัย ทัพธานี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสง สี เสียง และพิธีเปิดของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
741 นางจันทิมา วงชัยเพ็ง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสง สี เสียง และพิธีเปิดของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
742 นายสุรเดช วงศ์กวน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสง สี เสียง และพิธีเปิดของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
743 นายบุญเลิศ รอดทอง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสง สี เสียง และพิธีเปิดของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
744 นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็ง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสง สี เสียง และพิธีเปิดของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
745 นายนภัศ จิตต์ผ่อง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสง สี เสียง และพิธีเปิดของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
746 นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
747 นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็ง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
748 นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
749 นางสาวจรุงจิต สินอนันต์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
750 นางสาวจารุวรรณ สมหวัง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
751 นางสาวอรัญญา ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
752 นางสาวปัทมา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
753 นางสาวราตรี ทำคาม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
754 นางสาวศิริฉัตร แก้วงาม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
755 นางสาวนิสาชล ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
756 นางสาวสราลี ณ ป้อมเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
757 นางสาวอาภรณ์ สมใจ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
758 นางสาวสาวิตรี ต้นดี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
759 นางสาววิลาวัณย์ ผลเงาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
760 นายธนภัทร พลชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
761 นายธีรภัค การะเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
762 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
763 นางสาววันเพ็ญ ฟุ้งเฟื่อง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขัน และบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
764 นางสาวกุลนที พันนัทธี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่มของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
765 นายประดิษฐ์ คำชา ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่มของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
766 นางสาวพิชย์กร โคตะมี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่มของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
767 นางสาวนพรัตน์ แก้วเปี่ยม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่มของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
768 นายเอกสิทธิ์ ทบภักดิ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่มของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
769 นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวท ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารเครื่องดื่มของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
770 นางอัจฉรา แรงกล้า ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
771 นายวิเชียร บัวอุไร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
772 นายอุดม ด่านอุด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
773 นายนราทิพย์ แสงอาทิตย์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
774 นายชวลิต ธนโกไสย ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
775 ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ฟักหอม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
776 นางพจมาน แก้ววงษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล คณะกรรมการฝ่ายการเงินของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
777 นางอุบลวรรณ มงคลางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล คณะกรรมการฝ่ายการเงินของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
778 นางสาววิภาวดี อ่อนแย้ม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายการเงินของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
779 นายสมศักดิ์ หัตถกิจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายการเงินของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
780 นางสาววิชุดา อุทัยธรรม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายการเงินของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
781 นางสาวภาณี วจีสัจจะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายการเงินของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
782 นางสาวศรีสุระ บุญพยอม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายการเงินของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
783 นางสาววรรณภา เอี่ยมสมบัติ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีกรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
784 ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีกรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
785 นางสาวฐิติกัณต์ ชูเชิด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีกรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
786 นายกฤษฎา เกตุสุริยงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีกรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
787 นางสาวมีนา ดูเบย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีกรของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
788 นายสมศักดิ์ หัตถกิจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน ประเมินผลการจัดงานของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
789 นายกฤษฎา เกตุสุริยงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน ประเมินผลการจัดงานของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
790 ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน ประเมินผลการจัดงานของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
791 นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน ประเมินผลการจัดงานของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
792 นายสุรเดช วงศ์กวน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน ประเมินผลการจัดงานของศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
793 นางสาวประทีป สุขโชค ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
794 นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
795 นางสาวเปรมฤดี พิมพิสาร ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
796 นางสาวฐาศิณี กลิ่นธูป ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
797 นางสาวมลวิษา เกษมสุขสถาพร ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
798 นางสาวชลดา เข็มนาค ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
799 นางสาวอำพันธ์ สุดใจ ครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
800 นางสุธาสินี เวียงวิวัฒน์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
801 นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
802 นายรวิพล เปรมเกร็ด ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
803 นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
804 นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
805 นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
806 นายสิทธิชัย อุตทาสา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
807 นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
808 นางสาวปิยะดา ภูอ่อน นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
809 นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
810 นางสาวกนกนาค แสงรัสมี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการรับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
811 นางสาวเฉลิมรัตน์ เชิดชู ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
812 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
813 ว่าที่ร.ต.กฤษฎา หลวงยศ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก
814 นางสุกัญญา แรงกล้า ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก
815 ว่าที่ ร.ต.มนัส วิสุทธิ์สมุทร ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก
816 นายณัฐกานต์ ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก
817 นายสมศักดิ์ วิเศษ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก
818 นายพิสัณ ทิพนาพา สมาคมครูมวยไทย คณะกรรมการตัดสินคีตมวยไทย
819 นายมุนี ลิ้มมงคลชัยกุล สมาคมครูมวยไทย คณะกรรมการตัดสินคีตมวยไทย
820 นายพีระพัฒน์ พนมใส ครูโรงเรียนการเคหะท่าทราย คณะกรรมการตัดสินคีตมวยไทย
821 นายพนาไพร มาโยธา ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการตัดสินคีตมวยไทย
822 นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการตัดสินคีตมวยไทย
823 นายธนาวัฒน์ ศรีวสุธากุล ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการตัดสินคีตมวยไทย
824 นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานี คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.4-6
825 นายปัณณวัฒน์ วีระพงษานันท์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.4-6
826 นายธนากร ขจรฟุ้ง ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.4-6
827 นางอรชุมา เอื้อเฟื้อ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.4-6
828 นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.4-6
829 นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.1-3
830 นายเกรียงศักดิ์ ทองงาม ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานี คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.1-3
831 นางสาวนิพาดา ธนวัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.1-3
832 นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ดวงแก้ว ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.1-3
833 นางสาวสุภาพร ภูกระทาน ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ม.1-3
834 นายวิชิต สุโพธิ์ ข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-3
835 ว่าที่ร.ต.พฤกษวรรธน์ พันธุ์เพชราวุธ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]