แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนปทุมวิไล 130 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
9 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
14 โรงเรียนวัดนาวง 41 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
16 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
17 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
18 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]