งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2)(เพิ่มเติม ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา)

--------------------------------------------------- 
 ประกาศแจ้งจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ตามที่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดประชุมผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับทราบการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้มีมติที่ประชุมสาหรับการจัดการแข่งขันในศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับรายการภาษาอังกฤษใน 2 รายการ
คือ Impromptu Speech และรายการ Story Telling ให้มีการจัดแข่งขันใหม่ทุกโรงเรียน นั้น
 บัดนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้มีหนังสือแจ้งให้ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดการแข่งขันใน 2 รายการดังกล่าว
โดยให้โรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันใน 2 รายการนี้ แข่งขันกับตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตามประกาศผล และรายละเอียด
ตามสำเนาหนังสือที่แจ้งมาพร้อมนี้---------------------------------------------------  
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
 หมายเหตุ การแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ในช่วงเวลาของการตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบจนถึงวันรายงานตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผล

--------------------------------------------------- 
 
โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่เลขาศูนย์จัดการแข่งขัน
1. ศูนย์ภาษาไทย นางบุษยา พัฒน์ทอง โรงเรียนหัวหิน โทร 08-7664-3545
2. ศูนย์คณิตศาสตร์ นางสาวปัทมา ปุริสังข์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โทร 08-0556-2799
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ นางอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร 08-5178-2468
4. ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์ โรงเรียนห้วยยางวิทยา โทร 08-9919-3460

5. ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา นายทะนง ผิวนิ่ม โรงเรียนกุยบุรีวิทยา โทร 08-2244-9143
6. ศูนย์ศิลปะ นางชุติมา ประโยชน์มี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี โทร 08-1355-1604 , 08-1571-1789
7. ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอารียา ขวกเขียว โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โทร 09-8298-6874
8. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ นางศุภลักษณ์ ชูชื่น โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร 08-6318-7967
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงเดือน นามนัย โรงเรียนหัวหิน โทร 09-5250-0142

--------------------------------------------------- 
 
หัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  

:: หัวข้อ      1. มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
                  2. ไทยแลนด์ 4.0

                  3. สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง
                  4. ศาสตร์พระราชา
โดยสามารถส่งข้อมูลเพื่อจัดรวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลางใช้ในการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่

--------------------------------------------------- 
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

*ห้อง 121
Windows 10
Processor : Intel Core i3 @ 3.30GHz
Installed memory (RAM) : 4.00 GB
System type : 64-bit Operating System


*ห้อง 531
Windows 10
Processor : AMD A6-9500 2 Core 3.50GHz
Installed memory (RAM) : 4.00 GB
System type : 64-bit Operating System


*ห้อง 533
Windows 10
Processor : Intel Core i3 @ 3.30GHz
Installed memory (RAM) : 4.00 GB
System type : 64-bit Operating System


*ห้อง 534 
Windows 10
Processor : Intel Core i3 @ 3.40GHz
Installed memory (RAM) : 4.00 GB
System type : 64-bit Operating System


ขอชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน(ยกเว้นCD/DVD โปรแกรมการแข่งขัน)
2. การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD/DVD เท่านั้น
3. CD/DVD ให้นักเรียนส่งให้กรรมการตัดสินตรวจแผ่นก่อนการลงโปรแกรม
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน/บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมค์ หูฟัง นำมาเอง
 

---------------------------------------------------  
 ประกาศแจ้งจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ขอเรียนเชิญบุคลากร ซึงประกอบไปด้วย 
๑.ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
๒.รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียนและหรือหัวหน้างานวิชาการ
๓.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ , หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าร่วมประชุมวางแผนงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.---------------------------------------------------
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
---ระดับเขตพื้นที่----
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ = 16 กันยายน-3 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 3 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข = 4 - 5 ตุลาคม 2561
จัดพิมพ์เอกสาร,บัตรประจำตัวกรรมการ = 7 ตุลาคม 2561
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 10 - 11 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ ภูมิภาค = 28 พฤศจิกายน 2561
 
---ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและตะวันออก  ณ  จังวัดนครปฐม----
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค              ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค        29 พฤศจิกายน 2561
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค         29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  5 - 10 ธันวาคม 2561
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค     16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม      25 - 27 ธันวาคม 2561
 
---------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 33
จำนวนทีม 1,811
จำนวนนักเรียน 4,069
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,739
จำนวนกรรมการ 1,061
ครู+นักเรียน 6,808
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,869
ประกาศผลแล้ว 196/229 (85.59%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 73
เดือนนี้ 52
เดือนที่แล้ว 91
ปีนี้ 488
ทั้งหมด 180,507