รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงพัฑฒิดา  เลิศจังหรีด
 
1. นางสาวจันทร์นภา  มหัคฆพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุวารินทร์  ปาจันทร์
 
1. นางนภเกตน์  คำปัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  แข็งกระบือ
 
1. นางกัญกนิษฐ์  ทรัพย์ทั้งสาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายยศกร  แสนพันธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์แสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม
 
1. นางสาวกัญญา  สมจิตรนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายแสงอนันท์  จันทวะโร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์แสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภักดิ์ชื่น
 
1. นางประคอง  วีระศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวณัฎฐพร  สุขเจริญ
 
1. นางนุชจรินทร์  ไชยวัต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ทองสะอาด
 
1. นางณษมา  เจริญสลุง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ชันขุนทด
2. เด็กหญิงสิริกร  ท่าจำปา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วตา
2. นางสาววิรุฬห์รัตน์  เรียนเวช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  ดาเผือก
2. นางสาวเขมมิกา  ฉายสุวรรณ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วตา
2. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์แสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงพรวลี  หาสุข
2. เด็กหญิงเรวดี  สุขุมพันธุ์พงศ์
 
1. นางเบญจา  จั่นงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวอมราวดี  สุขุมพันธุ์พงศ์
 
1. นางเบญจา  จั่นงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เคียงธนสมบัติ
 
1. นางพงค์ผกา  รุ่งโรจน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายเปรมวิทย์  บุญณะกูล
 
1. นายอุทัย  บุญจันทร์เชย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  โพธิ์แปลก
2. เด็กหญิงธนนันท์  ลำแพน
3. เด็กหญิงประวีสุดา  ทรงทรัพย์
 
1. นางสาวชินานาฏ  ม่วงเนียม
2. นายทวี  บุญตั้ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวบุษบากร  ทวีฤทธิ์
2. นางสาวสายสมร  โสภา
3. นางสาวสุภัสสร  ภู่ศรี
 
1. นางอัญชนา  ศุภภัคว์รุจา
2. นางสาวธีริศรา  เกษาหอม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พุทธศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดไผ่
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  หาลาภ
 
1. นางสาววรรณภา  สำลี
2. นายสุเมธา  สุขมาก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวปุญญิศา  อังกาบ
2. นางสาววรรณาพร  เต็มเปี่ยม
3. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วงาม
 
1. นางอัญชนา  ศุภภัคว์รุจา
2. นางสาวไตรรัตน์  เอี่ยมผ่อง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ภานนท์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แจ่มจันทร์
 
1. นายปัญญา  สูตรสุข
2. นางสาวพิชญา  คำแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวมิรันตี  สิทธิถาวร
2. นางสาวอนันตญา  กาฬภักดี
 
1. นายสุวิทย์  บุญหนุน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปั้นโต
 
1. นางสาวปราญชลี  ศิริจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  เพ็งภู่
 
1. นายวีระฉัตร  จำนงค์ถ้อย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญรักษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กุลพิมาย
 
1. นางสาวชินานาฏ  ม่วงเนียม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวพัชลิน  เกื้อกูลสถาพร
 
1. นายปัญญา  สูตรสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  มั่นอินทร์
 
1. นางรจนา  เดชพล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธิดาภรณ์  สุวรรณศรี
 
1. นางสุธัญญา  ศิริวรรณ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงทิศ
 
1. นายวีระฉัตร  จำนงค์ถ้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  เฉิดจินดา
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  สัณฑกุล
3. เด็กหญิงพิชญา  มณีอินทร์
 
1. นางกาญจนา  เหลาหอม
2. นางสาวเยาวลักษณ์  กองศิลป์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายปัณณฑัต  ปริวัฒนศักดิ์
2. นางสาวระพีพัฒน์  เนตรพลับ
3. นางสาวรุจิรา  พรหมมา
 
1. นายธนัญท์กุล  ชูชื่น
2. นายอดิศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงชลลดา  หลวงพล
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันศิริ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองศิลป์
2. นางอัญชลี   กันศล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาววิลาสินี  จันทะดวง
2. นางสาวสุพัชญาภรณ์  มุขเข็ม
3. นางสาวสโรชา  คำสง่า
 
1. นางสาวจันทร์ฑิตา  บุญแท่ง
2. นางสาวสุกัญญา  คุ้ยทรัพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายธีรกานต์  แตงอ่อน
2. เด็กชายวายุ  สว่างนอก
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  นาทอง
 
1. นางสาวธิดา  เพชรคง
2. นางสาวฉัฐมาศ  อยู่โต
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  ฉิวเฉื่อย
2. นายณัฐพล  จันทร์เพ็ชรพะเนา
3. นายอาทิตย์  แปงสอน
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ชำนาญกุล
2. นางสาวเมธาวี  ตรีจักร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยวดี  คุ้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  กลิ่นดอกแก้ว
3. เด็กชายสิริโชติ  แซ่ลี้
 
1. นายวิฑูรย์  ธนะศิวาทรัพย์
2. นางสาวปิยรัตน์  วงษ์กาญจนรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวพนิดา  สุนทรศาลทูล
2. นายพัชรพล  วงษ์คลัง
3. นางสาวอารียา  ศรประดิษฐ
 
1. นางธิดารัตน์  โปร่งเจริญ
2. นางสาวนุจรินทร์  สิทธิเลิศประสิทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงขณิษฐา  ทองดี
2. เด็กชายสมพงษ์  นาคเสน
 
1. นางสาวสุนิทธิรา  กันทัด
2. นายโชคชัย  หัสแดง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายกฤษดา  ประกอบนันท์
2. นายชินกร  อุดรเขต
 
1. นางสาวศศิธร  ปั้นชูศรี
2. นายชุตินันท์  กองทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หกขุกทด
2. เด็กชายอมรินทร์  คูเซนเบิร์ก
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
2. นายสุเทพ  นาคศรีสุข
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์รุ่ง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วสุวรรณ์
 
1. นายวัชรพล  จันทรวงศ์
2. นายธนัญท์กุล  ชูชื่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายชญานนท์  อินทร์หอม
2. นายชาวิช  กสิกิจนามชัย
3. นายธัชพงศ์  นาคมาลี
 
1. นายวิษณุ  สายใจดี
2. นายภรภัทร  แสนยะบุตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงนันทิดา  พิชัย
3. เด็กหญิงภควดี  โตสารเดช
4. เด็กหญิงอัญชลี  เย็นระยับ
5. เด็กหญิงเปมิกา  แท่นทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เทพพันธุ์
2. นางสาวอิติการ  ย่านส้ม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวกัญญ์ญาณัฏฐ์  จันทร์รัตน์แสงสี
2. นางสาวจิวารัตน์  ใสสุข
3. นางสาวชลาลัย  ธูปเถื่อน
4. นายพิสิทธิ์  ฉ่ำพิรุณ
5. นางสาววาสนา  ปานฉาย
 
1. นายศิรพัทร์  สินมา
2. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ทีฮุย
2. เด็กหญิงนทัศวรรณ  ช่วยสัตย์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  นิลคูหา
4. เด็กหญิงบงกช  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงวีรยา  บุญกิจ
 
1. นายพงศธร  แสนเมือง
2. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกันยารักษ์  โพธิ์พุฒ
2. นางสาวกุลยานีย์  ชื่นพอใจ
3. นางสาวชลลดา  หมวกเหล็ก
4. นางสาวณิชาทิพย์  วงษ์กระสันต์
5. นางสาวภัคจีรา  แสนจันทร์ศรี
 
1. นายชำนาญ  พวงทอง
2. นางสาวจินดาพร  ณ นคร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ทองนักคัน
2. เด็กหญิงจินตนา  กับสันเทียะ
3. เด็กหญิงปวีณา  จันทดวง
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โชคบัณฑิต
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนรอด
 
1. นายชำนาญ  พวงทอง
2. นางสาวจินดาพร  ณ นคร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สมพิงค์
2. นางสาวนพมาศ  แปงการิยา
3. นางสาวนิสาชล  เดชวงค์
4. นางสาวภัทราภรณ์  มาลี
5. นางสาวเกวลิน  จงโวหาร
 
1. นายศิรพัทร์  สินมา
2. นางสาวมุทิตา  ย่องไทยสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชนุช  บุษราคัม
2. นางสาวชมพูนุช  นันโต
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  ปัญญาเฟื่อง
4. นายชัยกร  อยู่สวัสดิ์
5. นางสาวธนกาญจน์  บุญมี
6. นายธนภัทร  แน่นอุดร
7. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
8. นายนิรุธ  อารมย์
9. นายปราโมทย์  นกพุดทา
10. นายพุทธิพงศ์  จรไธสง
11. นางสาวภควดี  พรวนขุนทด
12. นายศักดิ์พิสิทธิ์  ทีดินดำ
13. นายสราวุธ  เฉยไธสง
14. นางสาวสุพพัตรา  มั่นใจ
15. นายอนุวัฒน์  เจริญสุข
16. นายอภิชาต  จันทรพรม
17. นายอภิวิชญ์  โพธิ์สิทธิสีดา
18. นายอภิสิทธิ์  แผนเมือง
19. นายอานนท์  เสาร์แก้ว
20. นางสาวเพชรวัศยา  ชัยโยธาธนพงษ์
 
1. นางสาวจักษณา  บัวบาน
2. นายธัชนนท์  ระบิล
3. นายศราวุฒิ  นันโต
4. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
5. นางสาวผกามาศ  จันทนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  บุญโรจน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอุดร
3. นางสาวชนากานต์  โสภาประดิษฐ์
4. นายธนบูรณ์  แสนทวี
5. นายธนาธรณ์  สามิลา
6. นายธีรภัทร  หนุนนาค
7. นายนรบดี  ประกอบนันท์
8. นายพงศกร  แจ่มดอน
9. นางสาวมนัสชนก  นรสิงห์
10. นายวงศพัทธ์  ทีนารัตน์
11. นางสาวศิริลักษณ์  ลักษณะศรี
12. นางสาวศิริวรรณสุข  บุญชิต
13. นางสาวสายธาร  กระต่ายจันทร์
14. นางสาวสุชาดา  กำบังกาย
15. นายอนุพงศ์  สีสมุทร
16. นายอังกุล  บุญจันทร์
17. นายเบญจพล  ปลื้มมะลัง
18. นางสาวเมษนี  แตงทอง
19. นางสาวแพรวพรรณ  คำไล้
20. นายไชยวัฒน์  กลิ่นฉาย
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ระนาด
3. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
4. นายประมวล  วงษ์สีแก้ว
5. นายฉัตรดนัย  บุญรักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายเจษฎา  คชรักษ์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายธนดล  เหชัยภูมิ
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณณธกร  ลี้นำชัย
2. เด็กหญิงเขมศร  หล้าพระบาง
 
1. นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์
2. นางสาวนฤมล  กองสุวรรณ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายศรัณย์  เลดา
2. นางสาวอริสรา  พิมพา
 
1. นางปนัดดา  สีวะรม
2. นางกุลิสรา  หิรัญเขตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชนันท์  ปาลวัฒน์
2. เด็กหญิงปฏิมา  แก้วมาลา
3. เด็กหญิงปรียานุช  พูลพร้อม
4. เด็กหญิงพรรณษร  กุลวงค์
5. นางสาววรางคณา  เงินพัน
6. เด็กหญิงศิรดา  แก่นอินตา
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นิ่มเฉลิม
8. เด็กหญิงสุรพิชญา  ชะบางาม
9. นางสาวอาทิตยา  กุลรักษา
10. นางสาวเกศนารี  อ่อนอ้วน
 
1. นางศรีวิไล  ตันติวัชราชัย
2. นางสาวสิรีธร   คล้ายมี
3. นายศราวุฒิ  นันโต
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ราชวงษ์
2. เด็กชายจิรายุทธ  เอี่ยมสม
3. นางสาวชนมน  พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงชิดกมล  แสงทอง
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองคำ
6. เด็กหญิงพิชชาภา  คำวิเศษ
7. เด็กหญิงพิมพา  ประไวย์
8. นางสาวมะลิวรรณ  สุกเพิก
9. นายวินัย  รอดแก้ว
10. เด็กชายเดชสิทธิ์  ไม้สันเทียะ
 
1. นายนริศ  ปืนแก้ว
2. นายวินัย  ขุมทรัพย์
3. นายทศพล   พลอยเพ็ชร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ส่งศิริ
2. เด็กหญิงชณิตา  รุ่งอรุณ
3. นางสาวชนิกาญจน์  รัตตานนท์
4. เด็กหญิงชัชชา  กลิ่นโกสุม
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปิ่นวันนา
6. เด็กหญิงมัณฑนา  หนูสวัสดิ์
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  สิทธิสุวรรณกุล
8. เด็กหญิงว่านทอง  ดังโพนทอง
9. นางสาวสุดารัตน์  โหล่คำ
10. นายเกรียงศักดิ์  ศรีประดิษฐ์
 
1. นายเจริญศักดิ์  ไชยโย
2. นายสรุตา  ได้ด้วยเพียร
3. นายมานพ  นอบน้อม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงชญาณี  พรมภักดี
3. เด็กหญิงชนาธินาถ  พรมภักดี
4. เด็กหญิงณภัทร  ทันประโยชน์
5. เด็กหญิงณัฐชนัน  ลาวกับเพชร
6. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนสะอาด
7. เด็กหญิงปริญญา  ปานปุย
8. เด็กหญิงผกามาศ  จิตรพรหมมา
9. เด็กหญิงศิปราง  แสนสะอาด
10. เด็กหญิงโชติมา  งามกุศล
 
1. นายชณัฏฐ์ดลล์  สังข์พาลี
2. นายรักษมัณ  กันโต
3. นายดุลชิตร์  มงคล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวจริยา  ล้วนพร
2. นางสาวจิรสุตา  แก้วเหล็ก
3. นางสาวจิราภรณ์  จิตรักนา
4. นางสาวพรไพลิน  พาลทอง
5. นางสาวภัสสร  แผงนอก
6. นางสาววิกาวี  นุ่มขุนทด
7. นางสาวศรสวรรค์  อดกล้า
8. นางสาวศิรประภา  ขำเขียว
9. นางสาวอาภัสรา  โพธิ์พิทูล
10. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็ญเกตุการ
 
1. นางสาวศุภณัฐ  ทองฉายา
2. นายฉัตรชัย  องอาจ
3. นางสาวขนิษฐา  โฮมแพน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงณัฎฐยา  แก้วคงวงษ์
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  นาคสุวรรณ
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
2. นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวฐาปนีย์  ชุ่มไชยพฤกษ์
2. นางสาววิลาวัลย์  คนซื่อ
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
2. นางอารีรัก  บุญรามณรงค์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  อ่อนสำลี
 
1. นายคมสัน  สางชัยภูมิ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวสายสมร  ราชวงค์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  พฤษสลุง
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุกัญญา   อินทรสนธิ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงเมฆขลา  สุวรรณเพชร
 
1. นางศิริวรรณา  จันทนากร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวอัญธิญา  เกิดลาภ
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ลันขุนทด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  แสงรอด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  วงญาติ
2. เด็กหญิงสาวินี  แซ่สง
 
1. นายศิรพัทร์  สินมา
2. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  โมกศิริ
 
1. นายคมสัน  สางชัยภูมิ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวสุชาวดี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายสัญญา  จ่างสกุล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญเปลี่ยน
2. เด็กหญิงอรัญญา  กุลสอน
3. เด็กหญิงอารียา  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวทัยมน  แก้วโมกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายณัฐวุฒิ  นิกรพันธ์
2. นางสาววิจิตรตรา  เชยวิจิตร
3. นายสุรฤกษ์  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวทัยมน  แก้วโมกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นายอนุพงษ์  หงห์ษา
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายวรท  พฤทธิ์ตระการ
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงธิวาวรรณ  ใจหาญ
 
1. นางสาวพรรษา  นิลละออ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  อ่อนสลุง
 
1. นายชัชวาลย์  สาธารณะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุดใจ  ถนอมวงษ์
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สลุงเสือ
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรยา  สุวรรณพัฒน์
 
1. นายชัยพร  ปัญจศิริเลข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์สารี
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายวีรากร  กลางสาทร
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  บิดขุนทด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายวิชิต  เรียงหน่า
 
1. นายชลเทพ   สมัครการ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ไชยโชติ
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัลณิกา  อิ่มดี
 
1. นายกิตติกร  จันทร์ศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกษม  สุวรรณประเวก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สลุงเสือ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ละบุญเมือง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์สารี
5. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
6. นายวีระพล  ตบไธสง
7. เด็กหญิงสุดใจ  ถนอมวงษ์
8. นางสาวแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณัฐวัชต์  ทองนุ่น
2. นางสาวธวัลรัตน์  กุลพิมาย
3. เด็กชายธัญธร  ตะกรุดนันท์
4. นางสาวนฤมล  ศรีกุฎ
5. นางสาวปัญญาพร  ไกรวงค์
6. นางสาวพิมพ์ลภัส  สะกุนา
7. นายวรท  พฤทธิ์ตระการ
8. นางสาววรนันท์  ทองโต
9. นางสาววัชราภรณ์  พานทิศฐิ
10. นางสาวสรวีย์  โอสถ
11. นางสาวสุดารัตน์  แมลงภู่
12. นางสาวสุธีรา  โอสถ
13. นางสาวหทัยกาญจน์  ช้างพงษ์
14. นางสาวอังคณา  เจริญวงศ์
15. นางสาวโชติรัศมิ์  ลิ้มทัศไนยกุล
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
2. นายสมชาย  ทองโต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวกิระนันท์  วงศ์ศิริ
2. นางสาวทิพวรรณ  วงษ์นาค
3. นายธีรภัทร  อ่อนสลุง
4. เด็กชายธเนศ  มณโมรา
5. นายนพดล  ลาชมภู
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์อุไร
7. นายรัชชานนท์  สุภากุล
8. เด็กชายศักดิ์ดา  ดำเนินเสก
9. นายศุภณัฐ  จันทรา
10. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ดีประเสริฐ
11. นายอัษฎาวุธ  หมื่นสอน
12. เด็กชายไพศาล  เอื้อสลุง
 
1. นายชัชวาลย์  สาธารณะ
2. นายเจษฎา  ถาวร
3. นายสมศักดิ์  ศาลางาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  คงพิมพ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์วิริยชาติ
3. เด็กชายชนชลล์  พุ่มศรี
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เดชพล
5. เด็กชายธนายุธ  ทามะ
6. เด็กชายนพพล  ท้าวเขต
7. เด็กชายปติณญา  พรมไตร
8. เด็กชายพชร  ยิ่งดอน
9. เด็กชายพัฒนพล  ดวงทองคำ
10. เด็กชายภควัต  นวลกลาง
11. เด็กหญิงภาสินี  ภูจอมรัตน์
12. เด็กชายรณกฤต  ปรดจักษ์สุวิถี
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คิดสำโรง
14. เด็กชายศราวุฒิ  ประเสริฐปราณี
15. เด็กชายศุภกร  ยอดยิ่ง
16. เด็กชายสมยศ  แก้วพวง
17. เด็กหญิงสุกัญญา  คำอยู่
18. เด็กหญิงสุชาดา  ผงล่ำ
19. นางสาวสุภัสษร  ผลจำรูญ
20. เด็กชายสุวัฒน์  ม่วงอ่อน
21. เด็กหญิงอัศฎาภรณ์  กระโจมทอง
 
1. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์นายะ
2. เด็กชายจักริน  เจริญสุข
3. เด็กชายธนาธิป  นาประสิทธิ์
4. เด็กชายวีรภัทร  นาถ้ำพลอย
5. เด็กชายเวหา  มีชัย
 
1. นายสุรชัย  วัดอ่ำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เขระภูมิ
2. นายณัฐนนท์  เกรียงพุฒานนท์
3. นางสาวธัญพร  ทองสถิตย์
4. นายวีรภัทร  พันธุ
5. นายสหรัฐ  เพาะพูล
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
2. นางสาวณัฐวดี  ฤทัยแช่มชื่น
3. นายสุขสันต์  สิงลี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายกิติพัฒน์  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์  แบงขุนทด
3. นายจิรายุ  สลุงใหญ่
4. นางสาวชลธิชา  เอื้อสลุง
5. เด็กชายณัฐชา  อ่อนสลุง
6. เด็กชายณัฐนนท์  เพ็งนาม
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจาะประโคน
8. นายณัฐวุฒิ  องอาจ
9. นายธนวิชญ์  เพ็งสลุง
10. นายธีรภัทร์  หิรัญรักษ์
11. เด็กชายนพเก้า  เขื่อนแก้ว
12. นางสาวนันทิชา  เจริญสลุง
13. เด็กหญิงประภัสสร  สลุงอยู่
14. นางสาวพรศิริ  ลาดสลุง
15. เด็กชายพีรพงษ์  ทำลานดี
16. นางสาวพุธิตา  พิมพา
17. นางสาวภัทราพร  เอื้อสลุง
18. เด็กชายภานุวัตน์  เงินสลุง
19. เด็กชายภูวไนย  เจริญสลุง
20. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  กมลชิตร
21. นางสาววรรณพร  ตั้งสกุล
22. นางสาววรรษมล  คงจิว
23. เด็กชายวิทวัส  ศิริสลุง
24. เด็กหญิงวีนา  สลุงใหญ่
25. นางสาวศศินา  พรมมา
26. นายศิลวัต  พงษ์พันธ์
27. นางสาวสุจิตรา  เจริญสลุง
28. นายสุทัช  มั่นสลุง
29. นายอดิศักดิ์  เพ็งสลุง
30. เด็กชายอตินันท์  เดชพล
31. เด็กชายอภิสิทธ์  หนูสลุง
32. เด็กหญิงอัญญาวี  แย้มเมืองไชย
33. เด็กชายอัตชัย  เหว่าสำเนียง
34. เด็กชายอัสนี  เอื้อสลุง
35. นางสาวอินทิรา  บุญตา
36. นายเกริกพล  สลุงอยู่
37. เด็กชายเดชาวัฒ  ทองเอมเอี่ยม
 
1. นายพิเชฏฐ์  กงแก้ว
2. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
3. นายสิทธิชัย  ศรีเพ็ชร
4. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์
5. นายพรชัย  สีผาย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  หมื่นศรีพรม
2. นางสาวกนกวรรณ  แพงจันทึก
3. เด็กหญิงกวินธิดา  ตันยง
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร   แก้วโสตร์
5. นางสาวชลธิชา  สิงห์น้อย
6. นางสาวณัฎธิดา  กุลวงศ์
7. นางสาวณัฏฐวรา   ถมมา
8. นางสาวตรีรัตน์  ม่วงเช่น
9. เด็กชายทยากร  เชื้อชาญ
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทองจันทึก
11. นางสาวนฤพันธ์  หงษ์ร่อน
12. เด็กชายนิติภูมิ  ยิ้มเจริญสุข
13. เด็กหญิงปณิฎฐา  พูลละมูล
14. นายปาริเยส  เดชโนนสังข์
15. นางสาวปิยะภรณ์  ท่าไคร้
16. นายพงศธร  สีหะวงษ์
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สรไชยากร
18. เด็กชายพัฒกร  นะราเทียม
19. นางสาวพาระวี  ฆ้องนอก
20. เด็กหญิงพิชเลขา  พรมนอก
21. เด็กชายมงคลทอง  สร้อยทอง
22. นางสาวมาลิณี  พวงอินทร์
23. นางสาววราภรณ์  สรไชยากร
24. นางสาววริศรา  แสนหาญ
25. เด็กชายศักดิภัทร  ทองอินทร์
26. นางสาวศิริกานต์  เกิดตลาดแก้ว
27. นางสาวศิริบูรณ์  โปร่งสันเที๊ยะ
28. เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยปลื้ม
29. นางสาวศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
30. เด็กชายศุภเศรษฐ์  กัลลประวิทย์
31. นางสาวสุจิตรา  ภักดี
32. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
33. นางสาวสุทธิดา  อัทธะวีคูณ
34. นางสาวสุพรรษา  สุขกระ
35. นายสุรชัย  พันทา
36. นายสุรเดช  คงเจริญเนตร
37. เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนะ
38. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสัตย์
39. นางสาวอริสรา  ทิพพะโม
40. นางสาวเฉลิมขวัญ  พัฒนชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
2. นายวีรภัทร  พุ่มพวง
3. นางสาวศุภิสรา  คงปรางค์
4. นางสาวจินตหรา  คำวงษา
5. นางสาวกฤษณา  โสนน้อย
6. นางสาวณัฐวดี  ฤทัยแช่มชื่น
7. นางศิริวรรณา  จันทนากร
8. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กชายอัสนี  เอื้อสลุง
 
1. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายนพดล  สะแก
 
1. นายอาทิตย์  พงศ์อารี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงสวรส  เล็กสถาน
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายจรัญ  เจริญพร
 
1. นายชลเทพ   สมัครการ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายพิสิทธิ์  ฉ่ำพิรุณ
 
1. นายวิวัฒน์  แก้วอุ้ย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันท์  ภู่น้อย
 
1. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวณัฎธิดา  กุลวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  ตุ้มสุวรรณ
 
1. นางจิระพร  สมศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นายณรงค์เดช  แสงรอด
 
1. นางสาวศิรินญา  ภู่อยู่
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงกุลิสรา  วงค์พุทธา
 
1. นางอุษา  จันทร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวเปมิกา  สันติสุข
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ศรีพลัง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีสองไชย
 
1. นายวิวัฒน์  แก้วอุ้ย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายไชยรัตน์  ราศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงอัญริว  เดชโนนสังข์
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวอริสรา  ทิพพะโม
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงนิชานันท์  บุญเลิศ
3. เด็กชายปวิช  พบเกษมศานติ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สนกันหา
5. เด็กชายมาโนอาห์  นุชพงษ์
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เกิดแก้ว
7. เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดกิจ
8. เด็กชายสันติภาพ  ก้อนคำ
9. เด็กหญิงสุมิตรา  สุนันธรรม
 
1. นางสาวณัฐวดี  ฤทัยแช่มชื่น
2. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
3. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
4. นายสุขสันต์  สิงลี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวชนัญฑิฌา  สิงห์โต
2. นางสาวชุติกาญจน์  สงวนพวก
3. นางสาวธนาภรณ์  โตเผือก
4. นางสาวธีราพร  สัมฤทธิ์
5. นางสาวพัชติยา  กลั่นพรหม์
6. นางสาวพัชรพร  พานทอง
7. นางสาวมะลิวรรณ  โพธิ์วัด
8. นางสาววราภรณ์  สรไชยากร
9. นางสาวศศิธร  หันอาสา
10. นางสาวสุรีรัตน์  บัวชุมสุข
11. นางสาวเฉลิมขวัญ  พัฒนชัย
 
1. นางสาวณัฐวดี  ฤทัยแช่มชื่น
2. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
3. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
4. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  เผ่าบริบรูณ์
2. เด็กหญิงกัลยา  วังคีรี
3. เด็กชายกิตตินันท์  มิตรานนท์
4. เด็กชายกิตติภณ  ทวีสุข
5. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อูสูงเนิน
6. เด็กหญิงขวัญข้าว  ดวงเงิน
7. เด็กชายจักรพรรณ  เข็มทอง
8. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณภูมิ
9. เด็กหญิงชฎาภา  ฉิมเล็ก
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสังข์
11. เด็กหญิงณัฐวดี  พลสี
12. เด็กหญิงถนอมรัตน์  ทาสืบ
13. เด็กชายธีรภัทร  บุญจอน
14. เด็กหญิงนภาสินี  วงษ์บา
15. เด็กชายนิพนธ์  แก้วกำแพง
16. เด็กหญิงนิศารัตน์  บัวหอม
17. เด็กหญิงปรีชญา  พนมพลอย
18. เด็กหญิงพนิดา  ลอดสันเที๊ยะ
19. เด็กหญิงพลอยศิรินภา  พรวนขุนทด
20. เด็กหญิงพัชราภา  หอมขุนทด
21. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีเดช
22. เด็กหญิงลดา  ใหม่นวล
23. เด็กหญิงวรกมล  ใจรักษา
24. เด็กหญิงศิริกัญญา  กัณหาวราห์
25. เด็กหญิงศุภกานต์  อินธิสาน
26. เด็กชายสพณดณัย  เชื้อชาญ
27. เด็กชายสิทธิชัย  โภตาศรี
28. เด็กหญิงสิริวรรณ  โสภา
29. เด็กหญิงอภัสนันท์  พวงพิน
30. เด็กหญิงอรุณนภา  ตองอ่อน
31. เด็กหญิงเหมรัตน์  ม่วงทอง
32. เด็กชายไทคิ  ทาคาชิตะ
 
1. นางสาวณัฐวดี  ฤทัยแช่มชื่น
2. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
3. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
4. นางสาวศุภิสรา  คงปรางค์
5. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
6. นายสุขสันต์  สิงลี
7. นางศิริวรรณา  จันทนากร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อิ่มเจริญ
2. นางสาวกัลยา  เถื่อนสุข
3. นางสาวกัลย์สุดา  เยี่ยมขุนทด
4. นางสาวกุลภัส  สืบสายสิงห์
5. นางสาวจันทิมา  แก้วเก้า
6. นางสาวจุฑาทิพย์  ชื่นบุญญา
7. นางสาวชลธิชา  ร่มเจียม
8. นางสาวชลันธร  บุญจันทร์
9. นางสาวฐิติยา  แสงจีน
10. นางสาวณุวรีย์  ดีสันเที๊ยะ
11. นายธีรศักดิ์  โอ่งกลาง
12. นางสาวบุษราคัม  จินดาเนตร
13. นายปฏิพัฒน์  ศรชัย
14. นางสาวปนัดดา  แก้วตัน
15. นางสาวพรชิตา  ช้อยชด
16. นายพีรพัฒน์  แก้วเง้า
17. นายมงคล  ปรีสิทธิ์
18. นายฤทธิเดช  ทองดี
19. นางสาววรนุช  ปิดป้อง
20. นางสาววราภรณ์  วรศักดิ์
21. นางสาววาสินี  เจียมศรีมงคล
22. นางสาววิภาพร  ทบแก่น
23. นางสาวศิรดา  เชื้อขุนทด
24. นายสายชล  เชื้อมีแรง
25. นางสาวสุนิตา  บุญยอ
26. นายสุรสิทธิ์  สีดี
27. นางสาวสโรชา  ฤทธิ์ลือชัย
28. นายหยูเจี่ย  โพธิ์งาม
29. นายอนุวัฒน์  แก้วมะณี
30. นางสาวอิศริยาพร  เรียงขวัญ
31. นางสาวแพรวา  กลิ่นนวล
32. นายไชยวัฒน์  ศรีหามาตร
 
1. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
2. นายเริงฤทธิ์  สุขเกษม
3. นางสาวหัทยา  ปานงาม
4. นางสาวศิริพร  ผิวอ่อน
5. นายกิตติกร  จันทร์ศรี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายจงชนะ  เรือนช้าง
2. เด็กชายณัฏฐชา  ชาญวิจิตร
3. เด็กชายภานุกร  ชวนพิมาย
4. เด็กชายสันติ  หินอ่อน
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชื่นใจ
6. เด็กหญิงอรณี  หนูน้อย
7. เด็กชายอุดมศักดิ์  เยี่ยมจันทึก
8. เด็กหญิงเมสนี  โสนน้อย
 
1. นางสาวหัทยา  ปานงาม
2. นางสาวศิริพร  ผิวอ่อน
3. นายกิตติกร  จันทร์ศรี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายคมกริช  ศรีบุญฮุง
2. นายจีระวัฒน์  คำพลึก
3. นางสาววิลาศินี  ครุตเนตร
4. นายศุภกฤต  จุลอำพันธ์
5. นางสาวสุดาพร  เกตุวงษ์
6. นางสาวสุภัทสา  อินทรสนธิ
7. นายอนุชิต  นามบุตร
8. นางสาวอริสรา  แดงวงษ์
9. นางสาวอุทุมพร  ออมสิน
10. นายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุุ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวขวัญกมล  นาคน้อย
2. นายชลสิทธิ์  คำตัน
3. นางสาวชิตาภรณ์  คำพรานลาน
4. นายนพเก้า  ทองคง
5. นางสาวนรินทิพย์  จุ่นทอง
6. นางสาวสุพรรสา  ถ้วยทอง
7. นางสาวอวัสดา  แก้วคำนิล
8. นายเจนณรงค์  ทันการ
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุุ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ว่างานดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีนวล
3. เด็กหญิงณัฐชา  ลาดสลุง
4. เด็กหญิงมณฑิรา  โต๊ะทอง
5. เด็กหญิงระพีวรรณ  คล้ายมาลา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เพียรกิจนา
7. เด็กหญิงสุมาลี  สีเป้
8. เด็กหญิงอุษา  ชนะภัย
 
1. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
2. นายวิชญ์ฐวินท์  กุลลวณากร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวพัชรลดา  จอกทอง
2. นางสาวพัชราภา  หวานใจ
3. นางสาวพิชาดา  บุญช่วย
4. นางสาวสุกัญญา  ศรีคุ้มวงษ์
5. นางสาวสุทินา  มาตวรรณา
 
1. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
2. นายวิชญ์ฐวินท์  กุลลวณากร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงปฏิมา  จันทร์มณี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญมาเลิศ
4. เด็กหญิงพัชรี  แซ่บุ้น
5. เด็กหญิงรัตชา  บุรีรักษ์
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ไพพุด
7. เด็กหญิงวรัญญา  คงศิริ
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โพธิ์สาย
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตั้งไว้รัมย์
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  รูปอ้อน
11. เด็กหญิงสะฮีดา  โนคาน
12. เด็กหญิงสีดาพร  เจริญสลุง
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุุ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธรรมรัตน์  ธรรมบุตร
2. นายบุญฤทธิ์  ขันทแพทย์
3. เด็กชายพงษ์ศักย์  จริตทรง
4. นายวรเชษฐ์  เพ็ชรอิ่ม
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. นางสาวคัคนานต์  เครือสาร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พจีเพชร
 
1. Mrs.Marian  Delos Reyes
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวชุติภา  ตรีพรชัยศักดิ์
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  แป้นเรือง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงนนทวรรณ  อินเฉลียว
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ทับขุนทด
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวเกศวลี  พูลพิพัฒน์
 
1. นางนธญา  ปราสีวงศ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตยาไส 1. เด็กชายฟลินน์  ไทรชมพู
 
1. นางสาวกนกรดา  โพธิกนิษฐ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวนรินที  คูสุวรรณ
 
1. นางสาวภัณฑิลา  อุดใจ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากร  ติดยง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  รุ่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  จิรเศรษฐ์วงค์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร  สุขศรี
5. เด็กหญิงภานรินทร์  สลุงอยู่
 
1. นางแก้วใจ  ก้างออนตา
2. นางสาวสมิตานันท์  พาขุนทด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธาราทิพย์  ละออง
2. นางสาวนันท์ฐิญา  จัตุรัส
3. นางสาวนิราวรรณ  กาศกระโทก
4. นางสาวปรายรุ้ง  กลิ่นโกสุม
5. นายพงศกร   ยางนอก
 
1. นายอาทิตย์  ใจหาญ
2. นางสาวกุลรภัส  หอมภักดิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชัยรัตน์  พร้าก้อน
2. เด็กหญิงอรอุมา  เพ็งวรรณ์
 
1. Miss Liu  Mengxia
2. นางสาวศิรดา  ศรีวิลักษณ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวณัฐวศา  ชนะน้อย
2. นางสาวนลัทพร  เดือนนิล
 
1. นางสาวธัญธร  พิพัฒน์กิจไพศาล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวธิติมา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวปานนั้น  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พูนทรัพย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวธัชพรรณ  ชัยวชิระศักดิ์
2. นายนรบดี  บุญเกตุ
 
1. นางสาวศศินา  เนียมงาม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวมาริษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุธาสิณี  นิ่มประยูร
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์สาร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ดวงลา
2. นางสาวณัฐริกา  พลพันธ์
 
1. นางธนาไล  พิศนาวงค์
2. นายรณชัย  ข้อกิ่ง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  กรองแก้ว
2. นางสาวอักษรสินี  อินทร์พินิจ
 
1. นางสาวศศินา  เนียมงาม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวขวัญใจ  ปรีเจริญ
2. นางสาวชลนิชา  อ่อนละมูล
3. นายดำรงค์  สะลาเเก้ว
4. นายธีรยุทธ   ยืนสุข
5. นางสาวสุดารัตน์  ม่วงกรุง
 
1. นางสาวธัญธร  พิพัฒน์กิจไพศาล
2. นางสาวจันทนีย์  ทิศรักษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวณัฐธกานต์  วรธรรมาทิพย์
2. นางสาวณัฐพร  ดีปินไซร์
3. นายนิรุตน์  ขุนพล
4. นางสาวรินรดา  เรียบร้อย
5. นางสาวอาทิมา  มีโชค
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พูนทรัพย์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวกวิสรา  ศรีอนงค์
2. นางสาวตรีทิตยพิภา  นาคแพง
3. นางสาวนัสวรรณ  บูรณชัยสิทธิ์
4. นางสาวอริศรา  สาลี
5. นายไตรสรณ์คมน์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวปาริชาต  เสาวมล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวนันทกาญจน์  พันธ์จุล
 
1. นางสาวจันทนีย์  ทิศรักษ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งทอง
2. เด็กหญิงอนันดา  คำภิรานนท์
 
1. นางอุษา  จันทร
2. นางสาวสุรัสวดี  ศรีพลัง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางทิพย์รัตน์  ศรีพึ่ง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพนธ์  งบสูงเนิน
2. เด็กชายธราธร  อ่อนภักดี
3. เด็กชายพชรพล  ศรีสม
4. เด็กชายวัชระพล  กระทู้พัฒน์
5. เด็กชายวิชิต  ชมชื่น
6. เด็กชายสุเมธ  เพ็งสลุง
7. เด็กชายอภิวิชญ์  สุวรรณแหวน
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายชาตรี  แก่นจันทร์หอม
2. นายทศพร  พวงสันเที๊ยะ
3. นายนายวัชรพล  บุญทา
4. นายภาคภูมิ  คำนาค
5. นายอนนต์  ทองทุ้ย
6. นายเกียรติศักดิ์  ไทรสลุง
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
3. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ประดับค่าย
2. นางสาวกานดา  คำสวัสดิ์
3. นายณัฐพล  ปานเขียว
4. นางสาวทอฝัน  จันทร์ชื่น
5. นางสาวนัทธมน  กำแหงนา
6. นายรติพงษ์  รักพงษ์
7. นายวุฒิศักดิ์  เนียมสำเภา
8. นางสาวศุภสุตา  ฉิมวิหค
9. นางสาวสุมิตา  สมบุญคุณ
10. นางสาวเปมิกา  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวภัณฑิลา  อุดใจ
2. นางเกศินี  เกตุหล่ำ
3. นายธนัญกุล  ชูชื่น
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกานต์  อนุวัตร
2. เด็กหญิงชลมาศ  ศรีฟ้า
3. เด็กหญิงธนัชพร  สินพรหม
4. เด็กชายพานุพงษ์  ติการนา
5. เด็กหญิงสุชาดา  ปูทอง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ละออ
2. นางสาวศิริพร  อยู่พุ่ม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชินนฤบดินทร์  ตราชู
2. นางสาวนพมาศ  ธรรมขันตี
3. นางสาวนิชานาฏ  รัตนวงศ์
4. นางสาวประภัสสร  ทะเสนฮด
5. นางสาวพัชริฎา  บุญมี
 
1. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
2. นายประพวน  สุ่มเมือง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดิมสลุง
2. เด็กหญิงจิราภา  เดิมสลุง
3. เด็กหญิงนวินดา  สอนคำ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
2. นายอนุชิต  สุขประเสริฐ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวจินณพัฒน์  แสงประสิทธิ์
2. นางสาวธันยพร  น้อยมลา
3. นางสาวพัชรินทร์  แสงสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
2. นางสาวนุจรินทร์  สมตระกูล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แป้นเงิน
2. เด็กหญิงณิชากร  อัมพะวา
3. เด็กหญิงลดาภรณ์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวอรสา  ชาติรัมย์
2. นางจาริญา  นิลสนธิ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวพิชญา  บรรจงเบญญาพล
2. นางสาวมุกค์รวี  คงดี
3. นางสาวราตรี  วิทยา
 
1. นางสาวอรสา  ชาติรัมย์
2. นางจาริญา  นิลสนธิ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิมาภรณ์  สายบัว
2. เด็กหญิงปารุดา  สีพันธ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สำลี
2. นางวิลาพร  ศรีเขื่อนแก้ว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายกมล  ศุภลักษณ์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  เฉินบำรุง
 
1. นางภัทรียา  บุญเผือก
2. นายครรชิต  คำคิด
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายพิชานัต  พรหมณี
2. เด็กชายวันปิยะ  ตะกรุดเดิม
 
1. นายครรชิต  คำคิด
2. นายภานุพันธ์  หงส์หิรัญ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นายณภัทร  สุนทรชัยบูรณ์
2. นางสาวศิริวัลย์  บัวศรี
 
1. นายทรงวุฒิ  ผิวงาม
2. นายวิลัยพร  ชินเกตุ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชวกร  สุทธิชลสกุล
2. เด็กชายเทพทัต  แก้วโสตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นายยวน  ช้างใหญ่
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายอดิศร  ควรหัตถ์
2. นายเจษฎา  ท้าวประสิทธิ์
 
1. นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม
2. นางสาววนัชพร  แย้มอิ่ม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  พวงมาลัย
2. นางสาวศุภดา  เบียดนอก
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พูนสง่า
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  พิมพ์ปรุ
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นางสาวอโณทัย  โคตรวงษ์จันทร์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. นายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวนุสรา  สวยกลาง
2. นางสาวเบญจมาศ  ชาลี
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์   วงค์เครือวัลย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวดวงพร  ขุนพานิช
2. นางสาวธันยธรณ์  มากพงษ์
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นางสาวอโณทัย  โคตรวงษ์จันทร์
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายธนดล  ท่าแก้ม
2. นายพีรยุทธ  พันธ์ไม้
3. นายวรวุฒิ  กระจ่างจิต
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวจันทร์ฑิตา  บุญแท่ง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายชัยพร  ช่างทอง
2. นางสาวรินรดา  คำหวาน
 
1. นางสาววันดี  แววสว่าง
2. นางสาวอนงค์  วงศ์มณี
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิจ  แหทอง
2. เด็กชายอนุสรณ์  นิลคช
3. เด็กชายเขมทัต  นวลใย
 
1. นายจตุชัย  นันทวิชิต
2. นายอรรถกร  จันทร์เทวี
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตยาไส 1. นางสาวปัณชรัตน์  ขำสุข
2. นางสาวภัทจิรา  สันตะกุล
3. นายอชิตศักดิ์  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญถึง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวทอง
2. เด็กหญิงทัดดาว  เต็มหัตถ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  ยิ้มละมัย
 
1. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
2. นายธเนศ  ศรีบุญธรรม
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายธนกร  พรมสุรินทร์
2. นายวรวุฒิ  กระจ่างจิต
3. นายสหัสวัต  ขันโท
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวสุอาภา  ธาระแดน
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เหมะธุลิน
2. เด็กชายธนกร  เพชรนอก
3. เด็กชายธนธรณ์  รวยลาภ
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวจันทร์ฑิตา  บุญแท่ง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชัยบัญชา  แรงกลาง
2. นายชินวัตร  ก่อกิจงาม
3. นายศุภชัย  แก้วจุ้ย
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวสุอาภา  ธาระแดน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณรงค์วัฒน์  มูลศรีแก้ว
2. นางสาวณัชกร  ถาโคตรจันทร์
3. นายนที   เอี่ยมคง
 
1. นางสาวกรองกาญจน์   วงค์เครือวัลย์
2. นายพัฒนพงษ์   ผลพรต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ขุนนครเม่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โสกขุนทด
3. เด็กชายอภิรัตน์  ไปไหน
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นายเสกสรร  แสงแก้ว
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นายธนกร  เงาะสงคราม
2. นายศักดิ์นรินทร์  กลิ่นโท
3. นายเจษฎา  อินทร์อยู่
 
1. นายนิรุตต์  มีลาภ
2. นายสุบิน  สูนเงิน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปิยาภร  คงคา
2. เด็กหญิงพัชรี  แย้มพจนา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์ช่วย
 
1. นายกิตติชัย  เทียนไข
2. นางพรลภัส  พิบูลโภคาสมบัติ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นายกฤษฎา  จำปา
2. นายวรายุส  ภู่เพชร
3. นายสุพัฒน์  ชัยศิลป์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงเพ็ญ
2. นางพรลภัส  พิบูลโภคาสมบัติ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิณี  เจือจุล
2. เด็กหญิงถกลรัตน์  อาสาขัน
3. เด็กหญิงพิชญาภา  วรปัญญา
4. เด็กหญิงยอดขวัญ  เติมดี
5. เด็กหญิงศดานันท์  สลุงอยู่
6. เด็กหญิงศิริกัญญา   จินตวา
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายไพโรจน์  สมสุข
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พระบำรุง
2. นางสาววรรณษา  มั่นคง
3. นางสาววรารัตน์  บุญอ้อย
4. นางสาวสุชานันท์  ชวดสลุง
5. นางสาวอารีลักษณ์   งานสลุง
6. นายเฉลิมเกียรติ  โสรส
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายไพโรจน์  สมสุข
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  สินธุชัย
2. เด็กหญิงพรชิตา  ปุ้ยทอง
3. เด็กหญิงสุจินดา  ทิพราโค
 
1. นางเบญจางค์  เจริญสุข
2. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวศิรประภา  รักษาภักดี
2. นางสาวอธิชา  แจ่มปัญญา
3. นางสาวเพชรรัตน์  เรือนไทย
 
1. นางศุภรดา  ปัญญาทอง
2. นางเรณู  โพธิ์นา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ผิวผา
3. เด็กหญิงมานิภา  ปราบคะเชนร์
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นายเสกสรร  แสงแก้ว
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายมณฑวรรษ์  มณีวรรณ์
2. นางสาวอารียา  เกตุค้างพลู
3. นางสาวอุทัยวรรณ  พัฒนะโชติ
 
1. นางสาววรารัตน์  บุญนารักษ์
2. นางสาวปัทมา  ใจภักดี
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิราลักษณ์  พูลหลำ
2. เด็กหญิงรุจิรา  พูลหลำ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แดงช้อย
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายไพโรจน์  สมสุข
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวพรธิดา  เชื้อทหาร
2. นางสาวสุธาสินี  เพ็งพรหม
3. นางสาวเบญจพร  จะสูงเนิน
 
1. นายพลากร  ลี้สกุล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ล้ำสันเทียะ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เคารพ
3. เด็กหญิงอัญชนา  ใจซื่อ
 
1. นางสาวธรณ์ภัคอร  กรอบทอง
2. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวจิตกัญญา  เสนาะสลุง
2. นางสาวชลธิชา  งานสลุง
3. นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนสา
 
1. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
2. นางสาวนันตพร  พิมทอง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงลออรัตน์  หาญกล้า
2. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวธรณ์ภัคอร  กรอบทอง
2. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวณัฎฐกานต์  ดีเปี่ยม
2. นางสาววรณัณ  ขำเนตร
3. นางสาวศุภัคศรัณย์  หนันทุม
 
1. นางสาวรัชนีกร  ไชยสูตร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนาถ  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงนิภาพร  กบขุนทด
3. เด็กหญิงวันวิสา  สลุงอยู่
 
1. นายชุตินันท์  กองทอง
2. นายสมศักดิ์  พันธุ์มกร
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  หมื่นเด่น
2. นางสาวปัทมพร  คัมภิรานนท์
3. นางสาวศุภานัน  พรมนอก
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ   สายโย
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตา  ผ่องทอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายภูธเนศ  ยงยืน
2. เด็กหญิงสุธิมา  จิตร์บำรุง
3. เด็กชายอนุศักดิ์  โปสันเทียะ
 
1. นายรักษมัณ  กันโต
2. นางสาววรินทร  เงินสลุง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์วรา  ผงชานัน
2. นางสาวระพีพัฒน์  เหลาเสนา
3. นางสาวสุนีย์  หนูคำ
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
2. นางภทรพร  เจริญมาก
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายสิทธิพล  เนื้อทอง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แสงแก้ว
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทรสิริ
 
1. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์สลุง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมมั่น
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กิ่งกลางดอน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. นางสาวนัชนก  หาญมนตรี
2. นายนายวิปนัต  แก้วมณี
 
1. นางสาวอรพินธุ์  นาเมืองรักษ์
2. นางจิรณี  ประกอบเสียง
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายนฤเบศร์  เทศทอง
2. นายอรรถพล  แสนโยธา
 
1. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
2. นางสาวสุนทรี  วัฒนกิจไพศาล