รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ชัยสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวชุตินันท์  ขจรศักดิ์อัปสร
 
1. นางสาวสุธีรา  ใจอาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปุ้ย  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นางสาวบุตรตรี  บานบุรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวสุพรรษา  พลแสน
 
1. นางสาวบุตรตรี  บานบุรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงชนัญญา  สังขวิลาศ
 
1. นายจักรพันธ์  เมฆขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวมิวมิว  -
 
1. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงอัยรดา  แก้วใจ
 
1. นางสาววิภาดา  ตาปะสี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวชุติมา  คนบุญ
 
1. นางสาวชมพูนุช  มากทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงบงกช  เพิ่มพูล
 
1. นายเสนา  เหมือนหงส์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์นิภา  สุขใหม่
 
1. นายเสนา  เหมือนหงส์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงหยดพร  -
2. นางสาวอีอี้  -
 
1. นางจิระพันธ์  เสดวงชัย
2. นางสาวกุลิศรา   ปุงบางกะดี่
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวศิริวิภา  ธิติทรัพย์ยืนยง
2. นางสาวเอมวลี  สุคลชาติ
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวขนิตา  แผนเสือ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายภูเบศวร์  นิ่มนวล
2. เด็กชายวรภาส  กาญจนาภา
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายพรพัน  กุดวิเทศ
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายไทวัล  บุญธรากุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  โมลางาม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายบูรพา  วันทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  โมลางาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีเริ่มสกุล
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ดำเนินกิจการ
3. เด็กหญิงอัญชลี  -
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงค์
2. นางสาวสุปราณี  มณีจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงปรียา  ทิพย์จักษุ
2. เด็กหญิงปวีณา  ชายทอง
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  พิทักษ์หงษ์สา
 
1. นางสาวสุปราณี  มณีจันทร์
2. นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกรวรรณ  สวัสดิ์วนาจร
2. นางสาววนิดา  อยู่เอี่ยม
3. นางสาววริศรา  วัชรโรจนนนท์
 
1. นางสาวเกศวลี  เนียมอุทัย
2. นางณัฎฐา  เนาวเรศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์ยนต์
2. เด็กชายแซมสัน  สัมโพธิวงศ์
 
1. นางพิมพา  แพทย์วงศ์
2. นางสาววาสนา  พิมพขันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายนนทกร  บุญมี
2. นางสาวอารยา  แสงสะอาด
 
1. นางสาววรรณนิษา  ฦาชา
2. นางสาวชนันญา  เจนดง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงเขมิกา  เพชรปัญญา
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายเดชากุล  -
 
1. นางสาววรรณนิษา  ฦาชา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายภัทรพล  กองเนียม
2. เด็กชายอาชัญ  ละเภท
 
1. นางสาวเกศวลี  เนียมอุทัย
2. นางณัฎฐา  เนาวเรศ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายเจษฎาพร  เดชอุดมกิตติ์
 
1. นายจักรี  ศิลานิล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงสุภาพร  สายบัว
 
1. นายสุธาวัฒน์  สุวรรณนาค
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายศรมงคล  ชมภูนิช
 
1. นางสาวมัทนา  สีดา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายเถลิงรัฐ  -
 
1. นางสาวอริสา  พงศ์สุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  -
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แดนธรรม
3. เด็กหญิงอาซาบี  -
 
1. นางสาวอัมรา  ใจติ๊บ
2. นางสาวนันท์นภัส  พรพิชญานินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกนกพร  ชาวดอน
2. นายภาณุพงษ์  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
3. นางสาววาสิฐี  วันนาพ่อ
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ก้องพนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชูเชิด
3. เด็กหญิงวันดี  -
 
1. นางสาวจรัสพร  รื่นนาค
2. นางสาวจีรนันท์  เกี๋ยงซอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวพรฉวี  เสตะพันธ์
2. นางสาวภัทรา  ศิริภัทร
3. นางสาวสุภาพร  ทองเอม
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์    ชัชวาล
2. เด็กชายสมสะอาด   ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสิทธินนท์   ทองผิว
 
1. นางสาววิชุดา  สิทธิเนตร
2. นางรภัสพิศา  ว่องวงค์อารี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวฐิติพร  แซ่โซ้ง
2. นางสาวพรรัตน์  คำภิมาบุตร
3. นางสาวอ้อม  ขจรสำรวยกิจ
 
1. นายไพบูลย์  จุลภักดิ์
2. นางอรวรรณ  สำริทธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กชายพิชัยภูษิต  ทองแสง
2. เด็กหญิงวาสนา  แท่นกระโทก
3. เด็กหญิงแหง่  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ   โรจนธีรศาสน์
2. นางสาวพัสชนันท์  กลิ่นหัวไผ่
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวณัฐธิชา  หงษ์วรนนท์
2. นางสาวสมัญญา  สง่าแสง
3. นางสาวสายฝน  เจริญบุญฑริก
 
1. นางสาวนพรัตน์  ชาติมนตรี
2. นายกุลพิพัฒน์  แย้มเยื้อน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายนพดล  ก้องชาญเกียรติ
2. เด็กชายบัญชา  มณีตะมะกุล
 
1. นางสาวนฤมล  เวชศาสตร์
2. นางวิเรืองรัตน์  แก้วกอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจีรวรรณ  ชำภารีย์
2. นางสาวศศิวิมล  มะณีรัตน์
 
1. นายปัณณวชญ์  ซาไข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุญคุ้ม
2. เด็กชายณัฎฐ์ฐภัทร์  โสรัจจ์
 
1. นางสาวนฤมล  พงษ์เพศ
2. นางสาวมาริษา  ชาวส้าน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุวรรณคาม
2. เด็กชายอนุกูล  มูลตรีประถม
 
1. นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
2. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ตาละคำ
2. เด็กชายนันทกร  อินเกลี้ยง
3. เด็กชายอนุชา  นาโท
 
1. นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
2. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกรชนก  สุขสบาย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนศิลปพงศ์
3. เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงวนิดา  ทามาศ
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
2. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวจิราพร  ทุยเวียง
2. นางสาวนภา  -
3. นางสาวประทุมวัน  ขันแก้ว
4. นางสาวพรชิตา  วีระแก้ว
5. นางสาวสุดารัตน์  ปักปิ่น
 
1. นางสาวชนันญา  เจนดง
2. นางสาวสาวิตรี  ทองผาสีงาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุดตา
2. เด็กหญิงนริตา  หนูพุก
3. เด็กหญิงวาสนา  พนมผาทอง
4. เด็กหญิงศลิษา  อาลัยสุข
5. เด็กหญิงอลิษา  มีอำนาจ
 
1. นางสาวชนันญา  เจนดง
2. นางสาวสาวิตรี  ทองผาสีงาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ปราบพาล
2. นางสาวธารีรัตน์  ศรีสุพรรณ
3. นางสาวพนิดา  แย้มไสว
4. นางสาวพรทิพย์  ยอดขอ
5. นางสาวพัชริดา  ฉายทองเจริญ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
2. นายปรีชา  พึ่งเจียม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  ดิถีวิชัยกุล
2. นางสาวสุนารี  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวสุปาณี  อิ่มจันทร์ทึก
4. นางสาวหน่อย  ไม่มีนามสกุล
5. นางสาวเตี้ย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
2. นายปรีชา  พึ่งเจียม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายชลชาติ  ภิรมย์พูล
2. นายสุรทิน  พิชิตชัย
3. นายอนุชา  คัณเสน
4. นายอ่อง  -
5. นางสาวแพ  -
 
1. นายคมกริช  ทำรี
2. นางสาวศศิธร  ลิ้มแสงอุทัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  วรรณ์พัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์งาม
3. เด็กหญิงจริญญา  -
4. เด็กชายช้างโก้  -
5. เด็กหญิงดา  -
6. เด็กหญิงดุจเดือน  ผาภูมิกบูร
7. เด็กชายปวิณ  -
8. เด็กชายพลากร  -
9. เด็กหญิงมาลิสา  ผูกจันทร์
10. เด็กชายรัฐภูมิ  สีคำ
11. เด็กหญิงวันดี  -
12. เด็กหญิงศรีญญา  สุรินทร์คำ
13. เด็กชายสมชาย  ทักษวีร์
14. เด็กหญิงสุพัตรา  นุ่มโต
15. เด็กหญิงสุมลฑา  -
16. เด็กหญิงหญิง  -
17. เด็กชายหอม  โชคเจริญเลิศ
18. เด็กชายอนุชัย  คำนวณ
 
1. นางสาวชนันญา  เจนดง
2. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
3. นายประยูร  โสเก่าข่า
4. นางสาวพนาไพร  สนธิพงษ์
5. นางสาวธมนต์อร  ทองยัง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายชลชาติ  ไม่มีชื่อสกุล
4. นายชาญ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายณัฐกรณ์  เอกอัครบดินทร์
6. นายทนงศักดิ์  ยิ่งมี
7. นายธนกร  ศรัทธาวิวัฒน์กุล
8. นายธีระศักดิ์  บุญจุ้ย
9. นายพงศกร  ประดิษฐ์พงษ์
10. นางสาวพัชรี  เจนคีรี
11. นางสาวฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล
12. นายภานุวัฒน์  เสาวภา
13. นายรัฐกานต์  หลาบคำ
14. นายศรายุทธ  วิเศษสิงห์
15. นายศรีสุวรรณ  กฤตยสดใส
16. นางสาวศิริลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
17. นายสิทธิเทพ  อัญมณีมงคล
18. นายอัฐพงษ์  อ่อนศรี
19. เด็กชายอ่ำ  กุลปรียวัฒน์
20. นายเมืองสอง  จูเนียม
 
1. นางสาวณัฐชา  ชมภูพงษ์
2. นางสาวทิพย์กมล  ตามบุญ
3. นายนวพันธ์  รักบ่อพลับ
4. นางสาววาสนา  ผลาเลิศ
5. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงนีนี  -
 
1. นางสาวมิณฑิญา  วิเศษสิงห์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวศิริธารา  สมองาม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตเลิศวิภาส
2. เด็กชายวิสิฐ   พูลเปี่ยม
 
1. นางสาวแสงตะวัน  แสงคำ
2. นางสาววาสนา  ผลาเลิศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวสุพรรณษา  ทองผาภูมิกำจร
2. นายเต็ง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ทรัพย์แก้วยอด
2. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจารุณี  เจริญรัตนมิตร
2. เด็กหญิงชลกาญจน์  ตังกุ
3. เด็กหญิงนันทนา  แสวงศิลป์
4. เด็กหญิงปาลิตา  ปีสิงห์
5. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูเชิด
6. นางสาวสมฤดี  สุจริต
7. นางสาวสุนิสา  ศรีจันทร์อ่อน
8. นางสาวอรปรียา  จุฑามณี
9. นางสาวอาทิมา  เจ็กแช่ม
10. เด็กหญิงอารียา  เซี่ยงจง
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
3. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์  การะกิจ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  วิทยาเกียรติเลิศ
 
1. นายยุทธพล  ไสยวิจีณ
2. นางสาวศุภลักษณ์  บุญยมัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวธนภรณ์  จิรวัฒน์ธนากุล
2. นางสาวมานิตา  อาลัยสุข
 
1. นายยุทธพล  ไสยวิจีณ
2. นางสาวอังคณา  ภวชโลทร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นายพีระพงศ์  ดวงใจ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวศรีทอง  คงนานดี
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงสุธิดา  -
 
1. นายพีระพงศ์  ดวงใจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวอารีรัตน์  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายเจตวัฒน์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวนลินรัตน์  สวัสดิ์วงศ์
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวซันดาเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวณิรชา  แต้มสีคาม
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงติ่น  -
2. เด็กหญิงนุ้ย  -
 
1. นายประยูร  โสเก่าข่า
2. นางสาวพัตรนาวรรณ  ไชยสิทธิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงธารี  ขันตินิติกุล
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายณัฐพงษ์  จันทร์มั่งมี
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นายน้ำเพชร  ยอดแก้ว
2. นายภานุวัฒน์  มาพัวะ
3. นายสราวุธ  รู้จริง
 
1. นางสาวธัญวรรณ  คำเสาร์
2. นางปราณี  ชั้นสูง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายกำภู  เหลืองธนารักษ์
2. นายพณัฏฐ์  พรหมชนะ
3. นางสาวพิยดา  ธิรัตสกุล
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
2. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายภูมี  เปล่งผึ่ง
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกัญญารัตน์  สารใจ
2. เด็กชายคมธณชาติ  ปลาทอง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  หมื่นสกดดี
4. เด็กหญิงธนพร  ปลาทอง
5. เด็กชายปธานิน  ครคง
6. นางสาวภรณ์ทิพย์  สุขมาก
7. นายภูมี  เปล่งผึ่ง
8. นางสาวเมธาพร  บัวงาม
9. เด็กชายเอกพันธ์  สิริวรางกูล
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
2. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
3. นางสาวภัทร์ณฤนท์  สุวรรณน้อย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายกิตติธัช  มานนท์
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ฤกษ์ปรีดี
3. เด็กชายดุลยวิทย์  อาภาทิพาภรณ์
4. นายธนันดร  ศาลาคำ
5. เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิปัญญา
6. นายปิยราช  บุญช่วย
7. เด็กชายปิยเชษฐ์  วิเศษสิงห์
8. นายภูมี  เปล่งผึ่ง
9. เด็กหญิงมาริษา  คำรางสี
10. เด็กชายวีรวัฒน์  นนท์ช้าง
11. เด็กชายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์
12. เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
2. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
3. นางสาวภัทร์ณฤนท์  สุวรรณน้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกานต์  ย่า
2. เด็กชายกิตติชัย  ชนะเลิศ
3. เด็กชายจิรพัฒน์  จำปีขาว
4. เด็กชายธรรศ  รอดพูล
5. เด็กชายบุญยศักดิ์  สุวรรณบุตร
6. เด็กชายสุปัน  -
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
2. นายประยูร  โสเก่าข่า
3. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายณัฐวุฒิ  ลำใยกนก
2. นายถาม์พร  น้ำดอกไม้
3. นายนราวิชญ์  น้อยโสมนัส
4. นายปีร์ติภัทร  ละม้ายแก้ว
5. นายพงศกร  ศรีหะราช
6. นายอภิวัฒน์  ชูกิจการรุ่ง
 
1. นายภุชาโชต  สว่างโลก
2. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
3. นายจักรพงษ์  โพธิมัด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวกัญญา  ไม่มีนามสกุล
2. นายกิตติภัฎ  วัยกร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธปุญญ
4. นางสาวคริษฐา  สูคำแก้ว
5. เด็กชายจิตรภาณุ  พิลึก
6. เด็กหญิงชนิดา  ผาภูมิสมบูณร์
7. นางสาวชนิพร  เพ็งแจ่ม
8. เด็กชายชัยธวัช  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กชายช้าง  ไม่มีนามสกุล
10. นายฐาปกรณ์  สุทธิ
11. นางสาวณัชชา  พูลเพิ่ม
12. นางสาวตติยา  ธรรมสังวาล
13. เด็กหญิงตาล  โชติกาญจนสกุล
14. นายธนพงษ์  เขยชัย
15. เด็กชายนพรัตน์  ลำจวน
16. นายนัย  ไม่มีนามสกุล
17. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อยู่ดี
18. เด็กหญิงพรชิตา  ใจต่อตั้ง
19. นายพลฤทธิ์  พัดดี
20. นางสาวพัณณิดา  ฉิมเพ็ง
21. นายพิจักร  แซ่เตียว
22. เด็กหญิงพิมพิสาน  อุดมพร
23. นางสาวพิมพ์อร  ไทรสังขดำรงพร
24. เด็กชายรวินท์  เรืองบุญ
25. นายสันติภาพ  วงษ์ตา
26. เด็กหญิงสายทิพย์  สังขสุขุม
27. นายสิรภพ  พวงเงิน
28. เด็กชายสิริชัย  ไม่มีนามสกุล
29. นายหมู  ไม่มีนามสกุล
30. นางสาวหร่าย  ไม่มีนามสกุล
31. นางสาวอรนิชา  ธรรมสังวาล
32. นางสาวอรัญญา  ไม่มีนามสกุล
33. นางสาวเกตุกริน  คำทุม
34. นางสาวเบญญาภา  เสาธงหิน
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
2. นายชิษณุพงศ์  สมฝั้น
3. นายสิทธิพล  เกษร
4. นายนิติ  จำปีขาว
5. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
6. นายพงศภัค  ศรีสกุล
7. นางสาวกนกพร  ประวาลวิมุติ
8. นายบัณฑิต  ทองดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชนะเลิศ
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายอลงกรณ์  สมโภชน์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงป่าน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวนรินทร์  ภายศรี
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายอลงกรณ์  สมโภชน์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรา  แบนนิล
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวสิริวิมล  บัวศรี
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. นายนที  เมฆสีเงิน
 
1. นางรุ่งนภา  จะชินรัมย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายโกโก้  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โตทน
 
1. นางสาวอนุสรา  บุญยวง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวชูใจ  ปู่มา
 
1. นายนรรฆพล  สังวรณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายสุปัน  -
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายนครินทร์  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อิ่มสุดรส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คำตัน
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาววันวิสา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกิติพร  โรจนทวีเชาว์
2. นางสาวกุสุมา  สุนัน
3. นางสาวชลชบา  -
4. นางสาวญานี  กรินนุกุล
5. นางสาวญารัชนี  จุติ
6. นายณรงค์ชัย  ทองล้อม
7. นายณัฐพล  โชคศรีเจริญ
8. นางสาวดวงใจ  -
9. นายดาวสยาม  ไทรสังขธำรงกุล
10. นายธนกฤต  ดวงจันทร์
11. นายธนพล  ตันยะบุตร
12. นายบี  -
13. นางสาวพรทิพย์  เถียรถวี
14. นางสาวพลอย  -
15. นางสาวมาริสา  -
16. นางสาวมาริสา  -
17. นางสาวรพีพรรณ  คุ้มครองป่า
18. นายรวิช  -
19. นางสาวรีพร  ไทรสังขละเจติยะ
20. นางสาวรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
21. นางสาวศรีไพร  ไทรสังขละธิติชัย
22. นายสมคิด  -
23. นางสาวสิริธิดา  เพียงใจบุญ
24. นางสาวสุกัญญา  ชินบุตร
25. นางสาวสุดธิดา  คงนานดี
26. นางสาวอรพินท์  -
27. นางสาวอรสา  อันไฮ
28. นางสาวอินทุอร  ธิติชัชวาล
29. นางสาวเกษราภรณ์  สังขละวิลาศ
30. นางสาวเดลี่  อุดมธรรมวัติ
31. นางสาวเมษนี  สงวนพันธ์
32. นางสาวเอซูพอ  -
33. นางสาวเอสต้าร์  -
34. นายเอสะพอน  -
 
1. นายนรรฆพล  สังวรณ์
2. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
3. นายธงชัย  สังขวิภาส
4. นายเจริญ  พรหมมา
5. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
6. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
7. นายจิรนุวัฒน์  สิทธิธนีนันท์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายก้องฟ้า  ธีรวงษ์ไพบูลย์
2. นายตาตา  -
3. นายทิพย์ตะวัน  ผาภูมิโกสุม
4. นางสาวน้ำฝน  ผาภูมิเศวต
5. นายปภาวิน  มีทา
6. นางสาวฝน  -
7. นางสาวสายสมร  งิ้วไชยราช
8. นางสาวสุกัญญา  พิชิตชัย
9. นายอนันต์  มหัทธวงศ์กุล
10. นางสาวอภิชญา  นันทะใจ
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
2. นายนราศักดิ์  นรากร
3. นายชัชฤทธิ์  พุทธวงส์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงบุปผา  ทวีอานุภาพ
3. เด็กหญิงฟิล์ม  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงภัทราพร  ทรัพย์ทอง
5. เด็กหญิงรัตนา  นภาพัฒน์สกุล
6. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  วงศรีรัตน์ชัย
7. เด็กหญิงเปิ้ล  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนูแก้ว
3. นางสาวสุพิชชา  สาตรา
4. นายบัณฑิต  ทองดี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เข็มทอง
2. นางสาวดวงกมล  มณี
3. นางสาวธารินี  ราชา
4. นางสาวน้ำหวาน  -
5. นางสาวบุณยานุช  บุญธานี
6. นางสาววริวรรณ์  เฉลิมเชื้อสุวดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อิ่มสุดรส
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกล้วย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงกันยา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  มั่นใจ
4. เด็กชายทาย  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงธัญสุดา  กองมา
6. เด็กหญิงปนัดชนา  พูนสวัสดิ์
7. เด็กหญิงฟิล์ม  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงภัคนันท์  ชำห้าน
9. เด็กหญิงมาซู  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงมานิกา  นางแว่น
11. เด็กหญิงมานิตา  สุขแจ่ม
12. เด็กหญิงสุคนธา  อินนะสถิต
13. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  วงศรีรัตน์ชัย
14. เด็กหญิงเติมสุข  คลังเอี่ยม
15. เด็กหญิงแก้ว  ไม่มีนามสกุล
16. เด็กหญิงใหม่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางสาวกมลชนก  เงินงาม
3. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
4. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
5. นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวนอลาทุย  -
2. นางสาวปนัดดา  ถากุล
3. นางสาวประกาว  -
4. นางสาวพรรณวษา  ใสกระจ่าง
5. นางสาวรัตนา  ทองผาสีงาม
6. นางสาวสอน  -
7. นางสาวสุกัญญา  พิชิตชัย
8. นางสาวอภิชญา  นันทะใจ
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
2. นายนราศักดิ์  นรากร
3. นายประยูร  โสเก่าข่า
4. นายชัชฤทธิ์  พุทธวงส์
5. นางสาวชนันญา  เจนดง
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวอรรถวดี  ทองร้อยยศ
 
1. นางสาวชาลิตา  สุขสำราญ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ทองรัตนภาค
 
1. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสวรรค์  -
 
1. นางสาวรัชดากร  ถานคร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวพรสุดา  บุญจันทร์
 
1. นางสาวหัชศต์ฌล  ผาติพัศธนันท์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรภัช  เหมือนแก้ว
2. เด็กชายต้นธาร  เหมมณี
3. เด็กหญิงนันทิชา  พลีพรม
4. เด็กชายประสิทธิ์  สุขสายันต์
5. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  เพชรบรรจง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
2. นายภิญโญ  วงศ์สามี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวจินตหรา  ดอกเนียม
2. นายพีรวิชญ์  ทองฝอย
3. นางสาวสุนิสา  พิรี
4. นางสาวอริสรา  เรืองฤทธิ์
5. นางสาวแพรวพรรณ  แย้มยม
 
1. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
2. นายภิญโญ  วงศ์สามี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  สรรค์วัฒนา
2. เด็กหญิงอิสยาห์  จงอริยะกุล
 
1. นายกิรพัฒน์  กิ่งทอง
2. นางสาวจิดาภา  ณฐทองธณบพต
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวกรกนก  ทองสุก
2. นางสาวธมลวรรณ  ทาไว
3. นางสาววรรณฤดี  สุวรรณพันชู
4. นายวรินทร  ตาละคำ
5. นางสาวเตชินี  บุษภา
 
1. นายกิรพัฒน์  กิ่งทอง
2. นางสาวจิดาภา  ณฐทองธณบพต
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายชัชพงศ์  ท้าวลา
2. เด็กชายนวพล  ภู่ให้ผล
 
1. นางสาวมัตติกา  สอนสอาด
2. นายพัชรพงศ์  ม่วยเท้ง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายณรงค์ศักดิ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  บากอง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองผาภูมิปรีดา
2. เด็กชายชาย  -
3. นายณัฐ  -
4. เด็กชายรัฐพล  จำรัสศิริพาณิชย์
5. นายอภิสิทธิ์  กันตินันทกุล
6. นายออกาโซ  -
7. เด็กชายเมธา  ธัชจิรพัส
8. นายเล  -
 
1. นายสุทธิพงษ์  ชัยสา
2. นายพิพัฒน์  ศรีเมฆ
3. นายชาตรี  มีคติธรรม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายฉัน  ไม่มีนามสกุล
2. นายชาญชัย  บุญมี
3. นายตูน  ไม่มีนามสกุล
4. นายวุฒิชัย  ไม่มีนามสกุล
5. นายเก่ง  ไม่มีนามสกุล
6. นายเสก  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
2. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
3. นายชิษณุพงศ์  สมฝั้น
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ษา
2. นางสาวก่อขวัญ  สมจันทร์
3. นางสาวจีรนันท์  วงบัวงาม
4. นางสาวฐิติพร  ภูผาจง
5. นางสาวธัญญา  อยู่เอี่ยม
6. นางสาวปิยนาถ  เทพเทียน
7. นายปิยราช  บุญช่วย
8. นางสาวศิริลักษณ์  กลางสูงเนิน
9. นางสาวสุวพัชร  ศิริไพบูลย์
 
1. นายปฐมพงศ์  พรหมสังคหะ
2. นายพัชรพงศ์  ม่วยเท้ง
3. นางสาวอุไรรัตน์  บากอง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายจตุพร  หุ่นบำรุง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  โพธิ์ชะอุ่ม
3. นายภาณุวัฒน์  วงศ์เปรม
4. นางสาวสกาวเดือน  วงศิล
5. นางสาวอภิสรา  จันทร์ละมูล
 
1. นายเอกพงษ์  ภิรมย์รื่น
2. นางสำลี  สายสุด
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศาลาแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  วิชัยวงษ์
3. เด็กชายสิทธกานต์   อรชร
 
1. นายมณฑกานต์   จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ์   วิเศษสิงห์
2. นางสาวปิยวรรณ   วิสุทธิ์วรกานต์
3. นางสาวพนิดา   บูชา
 
1. นายมณฑกานต์   จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ข้องม่วง
2. เด็กหญิงศลิษา  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิริหงส์เมธา
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางชัญญานุช  สิทธิปลื้ม
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาววรรณิษา  โฉมวิไล
2. นางสาวอรวรรณ  ขันตี
3. นางสาวแก้วมณี  ศรีนอก
 
1. นางชัญญานุช  สิทธิปลื้ม
2. นางนันทภัค  รัตนา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สุภารี
2. เด็กชายรพีพัทร   สุระมันดา
 
1. นางสาวภัทรานี   ภู่ขวัญเมือง
2. นายคชานนท์  พงษ์สวัสดิ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวกมลนุช  หมื่นฤทธิ์
2. นายรัชชานนท์  พลเยี่ยม
 
1. นายพจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา
2. นางสาวสุนันทา  สมเสือ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายจุฑาวัฒน์  ราชไชยา
2. เด็กชายรพีภัทร  เชื้อรุ่ง
 
1. นายภูตะวัน  สิงห์สม
2. นางประทุมพร  พงษ์วานิชอนันต์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายณัฐพงษ์  เสือน้อย
2. นางสาวปาริชาติ  สงเนย
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นายภูตะวัน  สิงห์สม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายธนัตถ์  อุตสา
2. เด็กชายภาณุเทพ   จุลเวช
 
1. นางสาวปรินทร  แผนสมบูรณ์
2. นายวารินทร์  ทองผามณีรัตน์
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  อึ๊งโพธิ์
2. เด็กชายชัยรัตน์  สังกรณีย์
3. เด็กชายธนาธิป   ธนะไพบูลย์
 
1. นายคชานนท์  พงษ์สวัสดิ์
2. นางสาววรางคณา  ไทยภักดี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวจินดาพร  คุณฑา
2. นางสาวสิรีธร  สิงห์เสวก
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นายภูตะวัน  สิงห์สม
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ครุฑไทย
2. เด็กชายธนกร  เผ่าสามมุข
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  พลับทอง
 
1. นายทวนทอง  วงศาโรจน์
2. นางสาวไพรินทร์  ต๋าคำ
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายณรงค์เดช  วังงาม
2. นายณัฐพงษ์  เสือน้อย
3. นายภัทรพงศ์  อรุณวีระชัย
 
1. นายภูตะวัน  สิงห์สม
2. นายวาที  เจียงผา
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายทูล  ใจดี
2. เด็กชายธีรชัย  รจนากร
3. เด็กชายเอกพงษ์  จุกหอม
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ใจรื่น
2. นายยอดชาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. นายสาละวิน  จรูญทัศน์สกุล
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงศิราพร  อะรัญ
2. เด็กหญิงสุพัฒตา  วงศ์ทองคำ
3. นายแดง  ผาภูมิเศวต
 
1. นางศิรินทิพย์  วรรณทอง
2. นางสาวพนาไพร  สนธิพงษ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายกะปอทู  -
2. นายฐิติพงษ์  พงษ์พัฒน์
3. นางสาวสุปวีณ์  สวัสดี
 
1. นางศิรินทิพย์  วรรณทอง
2. นางสาวพนาไพร  สนธิพงษ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจน์วดี  ลดกระโทก
2. เด็กหญิงกุหลาบ  ขันทะมา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญทา
4. เด็กหญิงปรียานุช  -
5. เด็กหญิงศรวณีย์  อุ่นพา
6. เด็กหญิงไผ่  อุปวัน
 
1. นางนพภรณ์  โสพิตร
2. นางศิรินันท์  เบ้าอาสา
3. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  ทองสุขุม
2. นางสาวฐิตา  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. นายดนุสรณ์  สิทธิจันทราช
4. นางสาวพรลภัส  ฤาชา
5. นางสาวสุชาวดี  จงโวหาร
6. นางสาวสุภาภรณ์  ใครหอม
 
1. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
2. นางกาญจนา  ยศตระกูล
3. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
131 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กชายพงศกร  สำเร็จกิจ
2. เด็กชายศตวรรษ  ลี่รื่อ
3. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวพนิสา  สระทองแห่ว
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวพิชญ์สินี  ราชไชยา
2. นายมนัส  วรประเสริฐ
3. นางสาวสิริมา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นางกาญจนา  ยศตระกูล
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรจนกุล
2. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงอุบลวรรณณา  พุฒิเอก
 
1. นายประเทือง  พรพุทธศรี
2. นางสาวภรณภา  ตะกรุษ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวมีซู  ไม่มีนามสกุล
2. นายรักษ์  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาววันดี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุพิชชา  สาตรา
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนูแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กชายพิสิทธิ์  บุญยืน
2. เด็กหญิงศีตภา  เที่ยงทิส
3. เด็กชายสิทธินนท์  สกุลวรภัทร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวพนารัตน์  กาฉลาด
 
136 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. นางสาวพร  ปอนาชุม
2. นางสาวพลอย  -
3. นางสาวเพ็ญนภา  คำทุม
 
1. นายพรชัย  สินสวัสดิ์
2. นายพีรฉัตร  เงินพุ่ม
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงน้ำใส  พัชรกฤษฎิ์
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นางสาวสุณิสา  อุดมสุข
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. นางสาวพัชชายา  -
2. นางสาวศุภามน  ทองผาภูมิขจร
3. นางสาวเมษยา  ภูคำภา
 
1. นางสายใจ  จักขุพันธ์
2. นางสาวพนิสา  สระทองแห่ว
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงณัฐฑราณี  ผ่องราษี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แก่้วสองใจ
3. เด็กชายวันเฉลิม  พลนำ
 
1. นางสาวพนิสา  สระทองแห่ว
2. นางสายใจ  จักขุพันธ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. นายชาย  -
2. นายรถฐสิทธิ์  ประสาวนัง
3. นายสุวรรณ  ท่าพิมาย
 
1. นางสาวพนิสา  สระทองแห่ว
2. นางสายใจ  จักขุพันธ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงสุนิสา  สีทา
2. เด็กหญิงสุวคนธ์  สายเสน
3. เด็กหญิงเศาวลักษณ์  บุ้งทอง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
2. นางสาวมยุรี   นิมิตจิตภักดี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวศจีมาส  ชัยภิรมย์กุล
2. นางสาวสุนารี  อธิเกียรติคุณ
3. นางสาวหยด  คงนานดี
 
1. นางจีระนันท์  เทพสวัสดิ์
2. นางสาวศิริพร  สามบุญศรี
 
143 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  อินทรัพย์
 
1. นางสาวศุภจิตต์  ทุ่งคาใน