งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 -
สามารถพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้
ประกาศ สพฐ.                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร                               ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล             ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน                          ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวครูผู้สอน                         ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน           ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว    ดาวน์โหลดเอกสาร


 -
โรงเรียนที่เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอนในระบบ และได้รับการอนุมัติ           
แล้วนั้นในวันแข่งขันจริงให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวฉบับจริง พร้อมแนบเอกสาร
ตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนตัว


 -
กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องยื่นเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน   

ให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ. โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

 
 -
โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนตัวในระบบ      
 หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน สามารถนำหนังสือขอเปลียนตัว
    พร้อมเอกสารแนบตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร
มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
ในวันแข่งขันจริงได้อีก 1 ช่องทาง
 ทั้งนี้ สิทธิการเปลี่ยนตัวต้องไม่เกินจำนวน

ตามประกาศที่  สพฐ. กำหนดไว้


 

รายการ การแข่งขันการแสดงตลก 
          “ผู้เป็นแบ็คอัพ” ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการ พร้อมกับประทับตราโรงเรียน

แผนผังโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน   

แผนที่โรงเรียน คลิกที่นี่
แผนผังสถานที่แข่งขัน คลิกที่นี่
แผนผังการเดินทาง คลิกที่นี่

 

แก้ไขสถานที่แข่งขัน ศิลปะ : ทัศนศิลป์  
 
กิจกรรมที่ 9 ID 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  
     สถานที่แข่งขัน อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2  ห้อง524 (ลำดับที่1-10)
     ห้อง525 (ลำดับที่ 11-35)
     ห้อง526 (ลำดับที่ 36-51)
กิจกรรมที่ 13 ID 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 สถานที่แข่งขัน สนามตะกร้อ

 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
รายละเอียด คลิกที่นี่


       กำหนดส่งเอกสารการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            

กำหนดส่งเอกสารการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. รายการสภานักเรียนม.1-ม.6 จำนวน 5 เล่ม
2. รายการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ส่งที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์
92 ม.3. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 7317
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญเท่านั้น

รายละเอียดแผนผังการตั้งโครงงงานและสิ่งที่จำเป็นต้องใช้
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
รายละเอียด คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
รายละเอียด คลิกที่นี่

 
ประกาศจากสนามแข่งขัน รร.วัดไร่ขิงวิทยา
     “ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดเข้าจอดใน รร.วัดไร่ขิงวิทยา ยกเว้นรถกรรมการตัดสิน อนุญาตให้รถเข้าขนส่งอุปกรณ์แข่งขันเท่านั้น ให้รถทุกคันไปจอดที่ลานจอดรถในวัดไร่ขิงทั้ง2 ฝั่งแม่น้ำท่าจีน”
     - แผนที่โรงเรียน คลิกที่นี่
     - แผนที่ GPS นำทาง
คลิกที่นี่
     - QR Code คลิกที่นี่

สาระดนตรีสากล 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน และสถานที่รายงานตัว
     1. เพลงสากล หญิง ม.1-3 และเพลงสากล ชาย ม.4-6 ห้องแข่งขัน 402
     2. เพลงลูกกรุง ชาย ม.1-3 และเพลงลูกกรุง หญิง ม.4-6 รายงานตัวห้อง 403
     3. เพลงลูกกรุง หญิง ม.1-3 และ เพลงลูกกรุง ชาย ม.4-6 รายงานตัวห้อง 405
การส่งผลงานก่อนการประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
รายละเอียด คลิกที่นี่

ให้ผู้ประสานแต่ละกิจกรรมที่เป็นแทนเข้าแข่งขันแอดเข้าไลด์กลุ่มแต่ละกิจกรรม
เพื่อแจ้งข่าวสาร เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:17 น.
     การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
     ขอแจ้งสถานที่การลงทะเบียน กาหนดการแข่งขัน การส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเพิ่มเติมของศูนย์การจัดแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24 น.
กำหนดส่งเอกสาร การแข่งขันการงานอาชีพ
1. รายการแข่งขันโครงงานอาชีพ จำนวน 5 เล่ม 
2. รายการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร จำนวน 5 เล่ม 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ส่งที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสำคัญ เท่านั้น ..สอบถามข้อมูล 
โครงงานอาชีพ ครูกาญจนา บุญสร้อย 082-4169933
แปรรูปอาหาร ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์ 094-4065588
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:17 น.

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
จากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด คลิกที่นี่

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:32 น.

กำหนดการ คลิกที่นี่
สเปคคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน คลิกที่นี่
แผนผังสถานที่การแข่งขัน คลิกที่นี่

 

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:27 น.
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
กำหนดส่งรูปเล่มการแข่งขันและซีดี ส่งที่โรงเรียนคงทองวิทยา
ภายในวันที่15ธันวาคม ส่งที่โรงเรียนคงทองวิทยา 135/1
ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  จำนวนรูปเล่ม 5 ชุด
เบอร์ผู้ประสานงาน อ.ปรมะ ประยูรหงษ์ 0926761569

หนังสือรับรองเพลง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:20 น.
สถานที่แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จัดโดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จัดการแข่งขันที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:04 น.
1. เพิ่มเกณฑ์การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
ทุกทีมต้องส่ง score (โน้ตเพลงที่ใช้แข่งขัน) ในวันที่แข่งขัน ณ จุดแข่งขันด้วย
2. การแข่งขันวงเครื่องลม ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
ทุกทีมต้องส่ง score (โน้ตเพลงที่ใช้แข่งขัน) ในวันแข่งขัน ณ จุดแข่งขันด้วย

เพิ่มเติม สาระดนตรี
ขนาดเวที
1.วงลูกทุ่ง ประเภท ก
     พื้นที่สำหรับแดนซ์เซอร์ กว้าง 12 เมตร ลึก 4.8 เมตร พื้นที่สำหรับนักดนตรี
กว้าง 12 เมตร ลึก 6 เมตร
2.วงลูกทุ่งประเภท ข
     พื้นที่สำหรับแดนซ์เซอร์ กว้าง 12 เมตร ลึก 4.8 เมตร พื้นที่สำหรับนักดนตรี
กว้าง 12 เมตร ลึก 3.7 เมตร
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:07 น.

การส่งผลงานก่อนการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม (ระดับมัธยมศึกษา)
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียด คลิกที่นี่

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:02 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
เรียน ผู้เข้าแข่งขัน
  ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์การแข่งชันกิจกรรมทัศนศิลป์ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จากให้ผู้แข่งขันเตรียมกระดาษมาแช่งขันเอง ขอเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจะจัดกระดาษบริการให้กับผู้แข่งขันเอง เพราะ
- หัวข้อในการแข่งขันแต่ละรายการมีเพียงหัวข้อเดียว อาจจะมีการทุจริตทำมาสำเร็จและมาส่งในการแข่งขันครั้งนี้ ยากต่อการตรวจสอบจากรายละเอียดที่ได้กล่าว โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้รับมอบหมายจาก สพฐ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อุปกรณ์ ทั้งหมด 10 รายการ ดังนี้
1. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3
2. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-6
3. วาดภาพระบายสี ม.1-3
4. วาดภาพระบายสี ม.4-6
5. วาดภาพไทยประเพณี ม.1-3
6. วาดภาพไทยประเพณี ม.4-6
7. วาดภาพสีเอกรงค์ ม.1-3
8. วาดภาพสีเอกรงค์ ม.4-6
9. Drawing ม.1-3
10. Drawing ม.4-6
ประกาศ
แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ทุกรายการ ทางคณะกรรมการตัดสิน
ของดการทำแผ่นโปสเตอร์นำเสนอผลงาน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 827
จำนวนทีม 9,651
จำนวนนักเรียน 32,235
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 16,625
จำนวนกรรมการ 1,231
ครู+นักเรียน 48,860
ครู+นักเรียน+กรรมการ 50,091
ประกาศผลแล้ว 234/234 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 36
เมื่อวาน 35
สัปดาห์นี้ 128
สัปดาห์ที่แล้ว 177
เดือนนี้ 219
เดือนที่แล้ว 175
ปีนี้ 7,299
ทั้งหมด 1,656,672