::sm-center

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2.  694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
3.  697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 4.  698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
5.  699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 6.  700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
7.  701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 8.  702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
9.  703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 10.  704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
11.  705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 12.  706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
13.  709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 14.  708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
15.  707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 16.  717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
17.  718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 18.  720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
19.  719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 20.  713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
21.  714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 22.  715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
23.  716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 24.  710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
25.  711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 26.  712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
27.  721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 28.  722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]