รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงพลอยมาลิน  ตาชูชาติ
 
1. นางอัจฉรา  สุขอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  ทิมแก้ว
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมนัสนันท์  ราบอาสา
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จันดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เหล็กเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทอนนุสะ
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ก่อเส็ง
 
1. นางอัมพร  บุบผา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกมลพรรณ  พรมพิมพ์
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวประกายแก้ว  จำปาใด
 
1. นางเพชรรัตน์  สาพิมาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  พูนจบ
2. เด็กชายอภิโชค  แหวนเงิน
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
2. นางจีรภรณ์  ฮึงเสงี่ยมธนากร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรธิชา  พรแสง
2. นางสาวอลิสา  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
2. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  เปี่ยมปราณี
2. เด็กหญิงสุภัทรฎา  ลีสี
 
1. นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
2. นางสาวปริญฑิกา  ดารุนิกร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวญาณิศา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวปริญฑิกา  ดารุนิกร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงเมธาพร  งามตรง
 
1. นางสาวปาณพิชญ์ชา  สว่างจิตต์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายภาณุวิชญ์  แน่นหนา
 
1. นางจุฑารัตน์  เนาว์อุดม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยคชบาล
2. เด็กหญิงจีรณา  สมงาม
3. เด็กชายภวพรรธน์  ฉายอรุณกุลรัตน์
 
1. นางวิลาวรรณ  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวผุสดี  บุดดาวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรศิริ
2. นางสาวจิดาภา  ศรีจันทร์ฉาย
3. นางสาวนรกมล  ฉลองเจริญกิจ
 
1. นางจันทร์จิรา  คงพิสุทธิ์
2. นางอัมภา  จันทร์สมปอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ภัทรพงศ์ธร
2. เด็กหญิงปาราวีย์  สมหมาย
3. เด็กหญิงพรพิมล  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนุชจรินทร์  เดือดขุนทด
2. นางสาวมุกดา  กุลกั้ง
3. นางสาวอรธีรา  สร้อยเนียม
 
1. นายประจวบ  วิสมล
2. นายชลธาร  ผ่องแผ้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีหริ่ง
2. เด็กหญิงเบญจพร  มะณี
 
1. นางสาวพัชรี  ปิโย
2. นางสาวนวรัตน์  รื่นสุคนธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายณัฐดนัย  ชะอุ่ม
2. นายภวัต  เผือกอ่อน
 
1. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
2. นายจตุพันธ์  รุจิรานุกูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายมาวิน  โกศัยสุนทร
 
1. นางวิลาวัณย์  รัตนติกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวชลชิชา  เชยจุ้ย
 
1. นางสาวพรพรรษา  โพธิ์สุวรรณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มพลาสุข
2. เด็กชายปิติกร  วัฒนเดชาวงศกร
 
1. นางสาวลัคณา  โกศล
2. นางสาวสาวิตรี  ศิลา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลย์สุดา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวรัตตินันท์  บุญกล้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุรักษดา  ประดับเพ็ชร
 
1. นางสาวกัลยา  อนันตชาติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวพิยดา  ผดุงโภชน์
 
1. นางมยุรี  ตรีวุฒิกชกร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายอนุชิต   สุทธิปรีชา
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  ไกรศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงธัญสินี  หิรัญลักษณ์สุต
3. เด็กชายภูมิรินทร์  อิสสริยกุล
 
1. นางเสาวภา  ศาสน์ประดิษฐ์
2. นางสาวนิภา  พัฒนาภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจารุพร  เอกอัครายุทธ
2. นายสิรวิชญ์  ซื่อตรง
3. นายสุรพงศ์  ซิ้มศิริกุล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ทองสนธิ
2. นางไข่ขวัญ  เตชะมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนภร  พ่วงไข่
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงน้อย
3. เด็กหญิงเอมอร  สิบศิริ
 
1. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวสุพัตรา  มงคลดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฐิติญา  สุทธะลักษณ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ร้อยพิลา
3. นางสาวเบญญาพร  ชุณหสกุลโรจน์
 
1. นางสาวภัทรวดี  ภักดี
2. นางสาวเสาวภา  ศรีเกตุ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายกันต์กวี  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายชญานน  ภูชำนิ
3. เด็กชายธนดล  เพ็ชรัตน์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พรหมสินธุ์
2. นางสาววิจิตรา  นาไชยโย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายกิตติธร  เข้มแข็ง
2. นางสาวช่อทิพย์  สมละ
3. นายธนกร  งามแสง
 
1. นางรัตนา  ใจกว้าง
2. นายอมร  จิตรวิโรจน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชา  สรุปรัมย์
2. เด็กหญิงเบญญพร  พรหมมงคล
3. เด็กหญิงแพรวา  อังคะนาวิน
 
1. นางสมประดี  เจริญสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  แป้นสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวทิราภรณ์  แนวอินทร์
2. นางสาวภศิชา  พิมพ์กิ
3. นางสาวมนทกานต์  หาทรัพย์
 
1. นายอำพล  หิรัญลักษณ์สุต
2. นางสาววรรณวิภา  เกตุแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์   แก้วแผ่ว
2. เด็กหญิงมัณฑิตา   แซงคำ
 
1. นายสุบิน   สุขเดช
2. นางสาวกฤติกา   เจียรนัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เสนทา
2. นางสาวธมนวรรณ  ทองแดง
 
1. นางสุขุมา  รัชนีศิริภาพ
2. นางสาวกรองกาญจน์  เจียดรัมย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  เนตรสว่าง
2. เด็กชายวีรพล  พวงสิน
 
1. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
2. นางสรัลลักษณ์  กุลจิราธนวัต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายญาณภัทร  อิทธิเทพพนา
2. เด็กชายธนกฤต  เผ่าพนัส
 
1. นายสมชาย  ทัพเนตร
2. นางดวงพร  วัฒนกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทานะเดช
3. เด็กหญิงภัทรียา  โปกุล
4. เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงสุชาวลี  แซ่จาง
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิตินันท์  ทิพวรรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  พิไลกุล
3. นางสาวนริศรา  พาณิชย์สิริไพบูลย์
4. นางสาวพิชยา  พรงาม
5. นางสาววราลี  กูดจันทึก
 
1. นางสาววราภรณ์  อำไพ
2. นางสาวสุกัญญา  เจนสำโรง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติพร  พวงภู่
2. เด็กหญิงจิราพร  สลับสี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ตั๊นตระกูล
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กระยอม
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ทำเนาว์
 
1. นางสาวจรินทร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสุมณฑิรา  เกิดสว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัทร  คงอ่อง
2. นางสาวชยาภรณ์  กิตติชูสกุล
3. นางสาวณฐพร  ฉัตรเมืองปัก
4. นางสาววรัญญา  วิเชียรแก้วมณี
5. นางสาวเกศราภรณ์  ชอบใจ
 
1. นางนวลจันทร์  ตุลารักษ์
2. นางสาวปวีณา  ชมสี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขมเล็ก
2. เด็กหญิงนุชวรา  ฝ่นเรือง
3. เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร
4. เด็กชายพรพนม  บุญญา
5. เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง
 
1. นายภานุมาศ  สุจริต
2. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายฐิติพงค์  อินทมาศ
2. นายธนวัฒน์  ดีไชโย
3. นายรัชชานนท์  ลิ้มเจริญ
4. นางสาววิริญญา  เทพประชุม
5. นางสาวเกวลิน  สอนพันระ
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นายวิษกร  ภูมีคง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พานทอง
2. นางสาวกัลยาณี  แสนตรี
3. นายกิตตินันท์  ทองมาก
4. นายจักร์พงศ์  ชุ่มชื่น
5. นางสาวจันจิรา  โคตรบัณฑิต
6. นางสาวจิราพัชร  การช่าง
7. นางสาวจุฑามณี  จำเนียรกุล
8. นางสาวฐิติมา  สีพราย
9. นายณัฐกานต์  ประดับศรี
10. นายณัฐชนน  แท่งทอง
11. นางสาวดวงพร  จันทรภูบาล
12. นางสาวนฤภร  รีศรีคำ
13. นางสาวภาวิณี  สุวรรณโคตร
14. นายภูริภัทร  แดงมงคล
15. นางสาววริศรา  แก้วตา
16. นางสาววิกาญดา  มงคลวิวัฒน์
17. นางสาววิภาพร  ไพรวัลย์
18. นางสาวสิริญญา  จันทร์หนู
19. นางสาวสุดารัตน์  แสงทับทิม
20. นางสาวอาทิติยา  ประสาทชัย
 
1. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นายธีรวิทย์  เกษี
4. นางสาวพุทธรักษ์  รัตนเพชร
5. นายจตุภูมิ  กุลาสา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกชพรรณ  จันมาค้อ
2. นายจีรยุทธ  มงคลพิพัฒน์
3. นายชนะเกียรติ  แซ่ตั้ง
4. นางสาวชรัญญา  โม้เวียง
5. นายชัยวัฒน์  ศรีระวรณ์
6. นางสาวญาณิศา  ไชยวัง
7. นายณัฐชัย  คูหะมณี
8. นายณัฐพัฒน์  นากัน
9. นายธนพล  ผลสุข
10. นายธีรภัทธ์  ย่อยไธสง
11. นายนพดล  อุมา
12. นายปิยะพงษ์  จันทะเสน
13. นายภราดร  ล้อมฤทธิ์
14. นายวัชระพล  เทพมงคล
15. นายวีรวงศ์  แสงอรุณ
16. นายสหชาติ  อุ่นฤทธิ์
17. นายสุุลต่าน  ทับสิงห์
18. นางสาวอิศรา  ไชยสิทธิ์
19. นางสาวโคมแก้ว  เขียวอินทร์
20. นายโอบนิธิ  รักธัญกิจ
 
1. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นายธีรวิทย์  เกษี
4. นายสุบิน  สุขเดช
5. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสกร  แน่นนันท์
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวเนรันตร์ชลา  สุขะพละ
 
1. นางจริยา  ภัทรปิยวัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณรฌา  พระธรรมช่วย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ลีสี
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นายทรงเกียรติ  เกตสมิง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายธนพัฒน์  สุทธา
2. นางสาวสรัญญา  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นายทรงเกียรติ  เกตสมิง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐ์ชัญญา  จึงธนะวัฒน์
2. นางสาวนงนภัส  คำแก้ว
3. นางสาวนันทิญา  เป็กคำปา
4. เด็กหญิงพิชญาดา  สุวรรณเทศ
5. เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิโสภณ
6. เด็กหญิงศศิธร  ศิลทวี
7. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตสมบูรณ์
8. นางสาวสุพรรษา  ลุ่มศักดิ์
9. เด็กหญิงสุภาสินี  เลิศกิจเจริญผล
10. เด็กหญิงอนุธิดา  หนูสุข
 
1. นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ์
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุมา
2. เด็กหญิงจันทิมา  นิ่่มเสนาะ
3. เด็กหญิงนันทิชา  ยอดสร้อย
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หงส์ขาว
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ป้องพุทธ
6. เด็กหญิงพัทธานันท์  เนียมไธสง
7. เด็กหญิงพิธุนิภา  ไชยมาตย์
8. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ศิริรักษ์
9. เด็กหญิงวิรากานต์  บัญชาเมฆ
10. เด็กหญิงเกษรินทร์  รุ่งสว่าง
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตระกูลนาคทอง
3. นายวรภัทธ  เทียมพิจารณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายจิตรภานุ  สืบตระกูล
2. นายชัชชัย  ชื่นต้น
3. เด็กชายชิษณุชา  ชื่นต้น
4. นายธิเบต  กันยาเถื่อน
5. นางสาวนฤภัทร  กล่ำสี
6. นายมนตรี  แก้วกลม
7. เด็กชายรัฐภูมิ  เดชะผล
8. นายสหรัฐ  โทนะพันธ์
9. เด็กชายเยาวชน  นวมพยัพ
10. นายเอกรินทร์  บัวกระเรียน
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
3. นายชนาวุธ  ตุ้ยดา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงวศินี  สุวศรี
2. เด็กหญิงอังคณาภรณ์  เหลืองอ่อน
 
1. นายชะลอ  แกมไทย
2. นายสมาน  ปาละพันธุ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปิยะธิดา  รุ่งสีทอง
2. นายวศิน  คงเผ่าพงษ์
 
1. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
2. นางสาววรารัตน์  กิติธรากุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญนาดี
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรักษณา  สุริยะธรรม
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวภัทรวดี  ทิวาสถาพร
 
1. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศินันท์  นาคู
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  สารแสน
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  พุฒสาคร
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวเขมิการ์  อุปรีบุญ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงคณมณฑน์  สมบัติเปี่ยม
2. เด็กชายพุทธรักษ์  แชไทยชิ้น
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
2. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พงษ์ชมพร
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจอมขวัญ  ทรัพย์ธนะอุดม
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายจาตุรันต์  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนาภา  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเรวัติ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ดวงใจ
2. นายวิศรุต  คล่องแคล่ว
3. นายสัมมนัส  จันทร์ลา
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนบดี  ตุผา
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายถมทอง  อาษารัฐ
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิตา  แดนศิริ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปัณณธร  ม่วงน้อย
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวดาว  แก้ว
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏนรี  สืบแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
2. นางสาวทิพย์สุดา  เทพพรศรี
3. นางสาวน้ำฝน  รุ่งเรือง
4. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
6. นางสาวสุทธิตา  แดนศิริ
7. เด็กชายอรรณพ  แวดเวียง
8. เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
3. นางสาวดาว  แก้ว
4. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
5. นายถมทอง  อาษารัฐ
6. นายนพกร  หิรัญญโภคินทร์
7. เด็กหญิงนันทิชา  ดีรัศมี
8. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
9. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
10. เด็กหญิงภาณิตา  พงษ์รามัญ
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ขยิ่ม
12. นางสาวศานตมล  ปังศิริพร
13. เด็กหญิงอรจิรา  ฉายชูผล
14. เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
15. เด็กหญิงอริสรา  เกษภาษา
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
3. นายธนภัทร  ดีหล้า
4. นายนภัสกร  มาลารัตน์
5. นายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
6. เด็กชายพันธุ์ธัมม์  โยธาธิเบศวร์
7. นายพิชิต  ศรีสมัย
8. เด็กหญิงวิชุดา  สุพลชัยชาญ
9. เด็กหญิงสุพชา  ประดิษฐ์
10. นายอนุวัฒร์  พิมพา
11. เด็กหญิงอริศรา  แก้วทองคำ
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายชัยชนะ  ไกรจันทร์
2. นายปฏิพัฒน์  บุตรดา
3. นายวัชรพล  แข้คำ
4. นายเจตฎา  ก๋งใช้
5. นางสาวเมธาวี  ฺเจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  เชื้อชาติ
2. นางสาวกรวิไล  ไหมทอง
3. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
4. นางสาวจิตสุดารัตน์  แสงอุไร
5. เด็กหญิงจิริญา  สุกใส
6. นางสาวจุฑามาส  ทองรวม
7. นางสาวณัชชา  โฉมสะอาด
8. เด็กชายณัฐพล  มรรควิล
9. เด็กหญิงทิพกฤตา  ใจเรือง
10. นายธนพร  ผ่องใส
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญอินทร์พรหม
12. นางสาวนิตติญา  โภชน์หอม
13. เด็กหญิงนิตยา  ดวงศรี
14. นายนเรนธร  แซ่ซื้อ
15. เด็กชายปัณณวรรธ  มานะ
16. นางสาวพิมพกานต์  บุญพานิช
17. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โลมอย
18. นายภีมเดช  มะเกะ
19. เด็กชายภูวดล  อาจภักดี
20. เด็กชายวรวุฒิ  ฉลาดสุข
21. นางสาวศศิธร  ภิรมย์โพธิ์
22. นางสาวศุภิสรา  เพ่งพิศ
23. นายสันติภาพ  ดีลาดรัมย์
24. นายสิทธิญา  แฉ่งใจ
25. นางสาวสุธาสินี  แซ่ลี้
26. นางสาวสุธิศา  ประเสริฐศิลป์
27. เด็กชายอภิรักษ์  หนูแก้ว
28. นางสาวอาทิตยา  เพลัย
29. นางสาวเกวรินทร์  เพชรแก้ว
30. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองปราชญ์
31. นางสาวเยาวเรศ  อดใจ
32. นายไพศาล  มัติพงษ์
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
2. นายปกป้อง  เพชรโสม
3. นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ์
4. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
5. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กชายสมรภูมิ  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายปุญญพัฒน์  พิพัฒน์ผล
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทาศรี
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวอัญชลี  สีเอก
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสาธิน  แสงจรัสวงศ์
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายธนวัฒน์  สาธารณภรณ์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนภูมี
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวชุติพร  ทำดี
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรกิจ  คำหล้า
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายปฏิญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวอุบลวรรณ  สายจรัญ
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาดล  พลดงนอก
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นายเจษฎา  เจือจันทร์
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรีย์  สนิทเหลือ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนรี  พาณิชย์สิริไพบูล
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกูล
2. นายขจรศักดิ์  วงศ์พรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
4. เด็กหญิงพรนภา  มิ่งสอน
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงวรรณภา  ทับทิมสุข
7. เด็กหญิงสุนทรี  วงศ์วัฒนภิญโญ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองอ่อน
9. เด็กหญิงอนันยา  เมืองแก้ว
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจพิยะ
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยมูล
4. เด็กชายธนบดี  เฉลิมสุข
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาสังข์
6. เด็กชายนนทวัตน์  โลเกตุ
7. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชัยกิตติรุ่งเรือง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  สีดาบุตร
9. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงดี
10. เด็กชายไทยรัฐ  ซุ่นกลาง
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชฎาภรณ์  นาคสีค้า
2. นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว
3. นายธนวัฒน์  สร้อยแม้น
4. นายธนายุทธ  ทับปาน
5. นายนรบดี  พวงจำปี
6. นางสาววลาวรรณ์  มะเเอ็ม
7. นางสาววัจนารัตน์  วรรณพราม
8. นางสาวสุพัชชา  สุทธิกรณ์
9. นางสาวสุภาพร  จดเเตง
10. นายเอกชัย  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวฉัตรเเก้ว  ชื่นกมล
2. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
3. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงญาดา   จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มานูเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณอร   พวงภู่
4. เด็กหญิงรัญสิตา   ฉลาดกลาง
5. เด็กหญิงสมิชา   ประดับศรี
6. เด็กหญิงแพรนภา   ขอนแก่น
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เเซ่โป่ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนธำรงค์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
4. เด็กหญิงนิติพร  สุชินวิเชียรเลิศ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เรืองศรี
6. เด็กหญิงปิยภัทร  กุลประยงค์
7. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภัทรานนท์
8. เด็กหญิงสุนิษา  มีสุข
 
1. นายเจษฎา  อินทอง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกฤษติภา  คำพา
2. นางสาวชัญญานุช  ด้วงผึ้ง
3. นางสาวบูรณิมา  สุขสำราญ
4. นางสาวพิมพ์พิมล  ตุงคะเสน
5. นางสาวยลธิดา  เหล่าสุนา
6. นางสาวรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
7. นางสาวศรัณย์พร  ปั้นมา
8. นางสาวสิริกร  แซ่ตั้ง
9. นางสาวเกวลี  ยินดี
 
1. นายเจษฎา  อินทอง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายกัญจนจักก์  ดวงอุดมพงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนละมูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  กัณรงค์
4. เด็กหญิงธนารีย์  ธรรมนิติพงศ์
5. เด็กชายธีรพล  ครูศรี
6. เด็กชายนราวิชญ์  สุภาผล
7. เด็กหญิงนฤมล  จินตนาชัยพร
8. เด็กชายปติพัทธ์  แคล้วคลาด
9. เด็กหญิงปทิตตา  พะโล
10. เด็กหญิงพัชลักช์  พรประสิทธิ์
11. เด็กชายพันธวีร์  รุ่งไพบูลย์วงศ์
12. เด็กหญิงภัทรวดี  รื่นรมย์
13. เด็กหญิงมนต์ทกานต์  มหาวิโรจน์
14. เด็กชายศุภชัย  พุทธชาติ
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญศรี
16. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  มากมา
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกนิษฐา  ห้วยนอก
2. นางสาวชลธิชา  เลาเลิศ
3. นายชิษณุพงศ์  อ่ำแพร
4. นางสาวธนาภรณ์  พรหมอินทร์
5. นายธีรวัฒน์  สินน้อย
6. นายธีรวัฒน์  ผาสุข
7. นางสาวนารีรัตน์  นวลพงษ์
8. นายนิรันดร์  มั่นเขตกร
9. นางสาวพรธิตา  เอี่ยมศิริ
10. นางสาวมัณฑนา  นามหาชัย
11. นางสาวยลญา  แสนโคตร
12. นายรัชชานนท์  เตาะไธสง
13. นายศรายุทธ  ชุมคง
14. นางสาวอภัทชา  ห้วยนอก
15. นางสาวอภิญญา  วงษ์วัฒนธรรม
16. นางสาวอารียา  โสภา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
2. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายอาชวิน  สงคราม
 
1. นางสาวศศิลักษณ์  เกตุจรุง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายไพศาล  เกียรติจานนท์
 
1. นางอมรรัตน์  อัศวจารุวรรณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาคิรา  ผดุงพันธ์
 
1. นางจุรี  ลือชา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวธนวรรณ  แสงเพิ่ม
 
1. นางรื่นฤทัย  วิชกูล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายปิยพัฒน์  รุ่งโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวรสิตา  โกศลศศิธร
 
1. นางสาวลลิตศินี  วิศรียาธร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  พุทธมิลินประทีป
3. เด็กหญิงรัตมณี  ชัยสมบุญ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  อภิชิตพงศ์ชัย
5. เด็กหญิงสุริวิภา  ลิ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวนิณัฐฐา  เหระวัน
2. นางสาวสุดารัตน์  ไตรรัตนพิพัฒน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  สวัสดิผล
2. นายพัฐนนท์  พงษ์สิริภตวัต
3. นางสาววชิราภรณ์  เต่าสา
4. นางสาวสรินยา  ผสมทรัพย์
5. นางสาวอภิชญา  แวดเวียง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัญทะโส
2. นางสิริภัทร  เถลิงพงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ทับคง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พุ่มหนู
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
2. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกิติยา  จองวิจิตรกุล
2. นางสาววิลาวัณย์  ทองคำมา
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
2. MissYe  Wenjuan
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีมาลา
2. เด็กชายโพธิพันธ์  รัตนะจิตรโชติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
2. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวธนัชพร  สุขหอม
2. นางสาวประภาสินี  ธนะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
2. นางสาวสุภัสสรา  อิศรนาเวศ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวธัญพร  ศรีถาการ
2. นางสาวศรัญยา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
2. นางสาวสุภัสสรา  อิศรนาเวศ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฐิติกานต์  โต๊ะกู
2. นางสาวปิยฉัตร  พิมพ์สวัสดิ์
3. นายพชรพล  ชุมสุข
4. นางสาวสิริยากร  เอื้อธนาวรชัยกุล
5. นางสาวสุธีพันธุ์  วัฒนะกุล
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
2. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกรวรรณ  เปี่ยมทอง
2. นางสาวจารุวัฒน์  วัธนายุท
3. นางสาวฐานิชชา  มัติโก
4. นายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
5. นางสาวสิริกมลกาญจน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวสุภัสสรา  อิศรนาเวศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวธนาภรณ์  เรือนนาค
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวอารัณย์ชพร  จันทจำรัสปัญญา
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พัตรคำ
2. เด็กชายเอกทัศน์  มุสิกประภาศรี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  เสนาหาร
2. นายเมธาวี  ร่มเย็น
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพชรดนัย  สอนศิริ
 
1. นางสาวคุณากร  อันทะมะโน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วงศ์พรประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีเทียนทอง
3. เด็กชายธนากร  สันธิพงค์
4. เด็กชายนภัสกร  เสือชม
5. เด็กชายศิริชัย  ทองแตง
6. เด็กชายอรรถพ  แสงชนานนท์
7. เด็กชายอรรถพล   สินภักดี
8. เด็กชายเกริกพล  เสนาะล้ำ
 
1. นายชัยพฤกษ์  จันทมาลา
2. นางบุศรินทร์  จันทมาลา
3. นายบดินทร์  ยศประสงค์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายชลธัช  ระจิตดำรงค์
2. นายธวัชชัย  ไกรศรี
3. นายธิเบศร์  วงศ์จันทร์
4. นายภาณุพงศ์  แซ่เอี๊ยว
5. นายวิชธพงศ์  โปรยานนท์
6. นายวีรภัทร  ชลวาณิชย์
 
1. นายสุธน  สถิตวุฒิคุณ
2. นายนพพร  ไกรศรี
3. นางสาวเบญญาภา  จึงนิพันธ์พงศ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  เส็มหมาด
2. นางสาวจิตราพร  อนุชา
3. นางสาวทอฝัน  มหันตะ
4. นางสาวนุชธิดา  พาแพง
5. นางสาวมณีรัตน์  ดวงบุบผา
6. นางสาวลดาพร  อุตยา
7. นางสาวศศิประภา  รัตนภูมี
8. นางสาวอรดา  พิมโสดา
9. นายเกียรติคุณ  เปรมศรี
10. นายเจษฎา  สาครสุขกิจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นายกำชัย  เสนากิจ
3. นายวิษกร  ภูมีคง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เกษสุวรรณ
2. เด็กหญิงกุลนิดา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชลกร  ชุมแสง
4. เด็กหญิงนภัทรสรา  สุธาพจน์
5. เด็กหญิงปวีณา  สายบุตร
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวจันทิมา  นาดี
2. นางสาวนพเก้า  ไชยอ่อน
3. นายปริวัฒน์  บุญลาภ
4. นางสาววรนุช  บุญญา
5. นางสาวเจริสรา  จันทร์ตรี
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปราณปริยา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตต์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สีลาเม
 
1. นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนสุข
2. นางสาวณัฐชา  รัตติกาลธารา
3. นางสาวปณิตา  สำราญจิต
 
1. นางชไมพร  ธะช่วย
2. นางสาวจงรักษ์  ปัญญารัตนกุลชัย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  ภักดีคำ
2. เด็กหญิงปาริชา  ปัญญาวุฒิกุล
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ทับทิมทอง
 
1. นางปรารถนา  ศุภกังวาน
2. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สีทอง
2. นางสาวนริศรา  ฤทธิ์งาม
3. นางสาวศุภิสรา  เศรษฐกิจ
 
1. นางสาวเบญญาภา  จึงนิพันธ์พงศ์
2. นางสาวแสงเดือน  กิตติวชิรพงศ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงภนิตา  สุขไข
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ริมรักษา
2. เด็กหญิงศรีสุภัทร  เลี้ยงพรรัตนะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิชาเฟื่อง
2. เด็กชายอรรถฤต  จิตวงค์
 
1. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลักด่าน
2. นางสาวสุวนันท์  รอดภัย
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตันติเสรีพัฒนา
2. เด็กชายประยุทธชัย  นวลแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ปุ่มพิมาย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐณิชา  กุลละวะ
2. นายธนกร  เผ่าพนัส
 
1. นางจินดาพร  เทียมภักดี
2. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปภาดา  นาคเขียว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุทธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายรัชต์พงษ์  ชุมพล
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตรีอภิบาลวงศา
 
1. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงตันติมา  บุสุวะ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  วารี
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายภาสพล  สมรศาสตร์
2. นางสาวรัฐพร  เลาหเรณู
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวลลิตา  เจือกโว้น
2. นางสาวอรปรียา  เชื้อตราพระ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  มังกรแก้ว
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสิรินภา  สมาธิกุลชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  มธุรส
2. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวมณฑิตา  ดาราพงษ์
2. นางสาววริศรา  งามศิริ
3. นางสาวศรัณยา  มัติโก
 
1. นายหัสนัย  บุญชุ่ม
2. นางประวีดา  อนันต์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  กาญจโนภาส
2. นายณัฐนันท์  แสนหมุด
 
1. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  พลูสวัสดิ์
2. เด็กชายอธิป   แซ่กัง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  แซ่ตั้น
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายวรรณกร  เทพี
2. นายศิวกร  ปอนคำ
3. นายสันติ  คูเขียว
 
1. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัตร  คำหล่อ
2. เด็กชายพลพร  พลบวรเดชสกุล
3. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายณัฏฐภัทร  สุดประเสริฐ
2. นางสาววีรญา  สีทัดเสน
3. นางสาวอรวรรณ  ลิ้มกุล
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  วงค์ค้า
2. เด็กชายธันยธรณ์  ไชยสิริรัตนกุล
3. เด็กชายปฎิภัส  ปริวรรตสกุล
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นายภัทร  สอนชอุ่ม
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายทิวากร  มะลีจันทร์
2. นางสาวภัทรียา  กำปั่นทอง
3. นายวรากร  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวภาณีรัตน์  บำรุงสุนทร
2. นายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
3. นางสาวเฉลียวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ปลารื่น
2. เด็กชายภัทรพล  บุญมี
3. เด็กชายอโนชา  พุ่มจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายธนาวัฒน์  ตั้งทองสว่าง
2. นายปัณณวัฒน์  โพธิ์ทิพย์นพคุณ
3. นายปิติพงษ์  บุญสร้าง
 
1. นายสราวุธ  หลอดคำ
2. นายธนงค์  เอี่ยมบำรุงทรัพย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  มิดำ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มาฤษี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวกชกร  ลิยง
2. นางสาวบัวชมพู  พวงสิน
3. นายโยธิน  ใจบุญ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณพรรณ  ลิยงค์
2. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงพีรดา  แดงเต๊ะ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ไรโปง
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นเดช
6. นางสาวสุพิชญา  เงินธนโชติ
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ศิลปสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  องอาจ
3. นางสาวบุญฑริก  แน่นหนา
4. นางสาวปิยวรรณ  บุตรสา
5. นางสาวมณฑิตา  กัปตัน
6. นางสาววราพร  เพ็ชรศักดา
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปุณนุช  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงภูวนิดา  แพงไพรี
3. เด็กหญิงวันฤทัย  วงษ์แสงทอง
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวภัทราภรณ์  บำรุงศิลป์
2. นางสาวเบญจรัตน์  อำนวยศิลป์
3. นางสาวเบญญาภา  สถิตโชติคุณ
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  สมประยูร
2. เด็กหญิงวรัญชนา  พิทักษ์วศิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขวงศ์
 
1. นายประกิจ  ผสมทรัพย์
2. นางสุมาลี  ผสมทรัพย์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวชิตชนก  ทองศรี
2. นางสาวทิพนาถ  ทาทอง
3. นางสาวศราภรณ์  ใจดี
 
1. นางสาวฐิติยา  ศุภษร
2. นายพิทักษ์  คำยศ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  มูลทองชุน
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
2. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เขียวแจ่ม
2. นางสาวพรรณิภา  อุทก
3. นางสาวสิริมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  คนกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  ราชภักดี
3. เด็กหญิงชิณษา  คนึงดี
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุกใส
2. นางสาวชิตชนก  จิตนอก
3. นางสาวนพรัตน์  บุญช่วย
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงดรัลพร  พรมสาร
2. เด็กหญิงนิโลบล  ยุ่นประยงค์
3. เด็กหญิงอรรัมภา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชำเรือง  สีสม
2. นางสาวชำเรือง  สีสม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  ผลเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  งามวงศ์
3. นางสาวสุพัตรา  แก่นสาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามมหาชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   สีคำ
 
1. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
2. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล  จิรางค์กูร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
2. นางสาวดวงใจ  หล้าธรรม
3. นางสาวปริญญา  แย้มภู
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงหฤทัยชนก  ศรีพล
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายพงศ์พิษณุ  อำพันธ์
2. เด็กชายอนุชา  คำป้อง
3. เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  บุดดา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายทัศนัย  หีบเพชร
2. นางสาวธัญยาภรณ์  ชินวุฒิ
3. นายธีรภัทร  ชัยรัมย์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายอรรถชัย  พันธ์กลาง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรเหมือน
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายพรศักดิ์  วัฒนา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายวรทัต  มหายุวานนท์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายชิตพล  ศรีรินทร์พงษ์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายจิรานุวัฒน์  ผลขวัญ
2. นายวรัชญ์  หอมเสียง
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวสุชาดา  พุทธอวยชัย
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายภานุวัฒน์  ฉันทศิริ
2. เด็กชายสุวภัทร  ทองงาม
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว