::sm-cbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายคนึงศักดิ์ คงพิสุทธิ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ นิลสุขาโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
3. นางสาววริมน ปัญญาวชิรคุณโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา สุขอุดมโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นางอรัญญา เพชรสังข์โรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ ศรีศาลาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญนภา แพงจันทร์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณดี น้ำฟ้าโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางวิภารัตน์ พุกอินทร์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ศิริวรรณโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกณิกา เพ็ชรพลอยโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางโสภิส วรสายัณห์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จันดาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรพินทร์ เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ สนเอี่ยมโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี วาปีเนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัลลี สุทธิวารีโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวญาดา อมรประดิษฐ์กุลโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางประภา อุดมผลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางเรณู เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ถินมานัดโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เหล็กเพชรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิตอนงค์ ประเสริฐพรมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางรัตนพร ถาพันธ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางคำนึง ผุดผ่องโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิวาภรณ์ เจริญพรโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวนุชจรี สารศิริโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ ประพันธ์โรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนาโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวรัญญา ทรงแสงธรรมโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาววรนุช รักธรรมโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางอัมพร บุบผาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางวิจิต นิ่มนวลโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ วีระคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนอ อุฐบุญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางศุทธภา อัครเจษฎากรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา เชิดหนองผือโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปัทมพร ทัตตานนท์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางชไมพร ธะช่วยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางวนิภา บุญที่สุดโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพชรรัตน์ สาพิมานโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกรณ์ บุตรสนมโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายกฤศรุทธิ์ ปัญจรักษ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางนราภรณ์ มานะโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ปวงสุขโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวนันทกา โสมาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางณิชาภา ศรีวัฒนะโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางยุคลธร รัตนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางจีรภรณ์ ฮึงเสงี่ยมธนากรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชญุตม์ มาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางประไพพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ท่าเขโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อนันต์บุญเลิศโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสาวชมพูนุช เพ็ชร์อินทร์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ ชาวโพธิ์พระโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิฐชญาณ์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวน้ำค้าง สมบรรณ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวปณัตดา ธุถาวรโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก ศรีสมัยโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปริญฑิกา ดารุนิกรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี สนิทใจรักษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ บุญราศรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ บุญทาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวปาณพิชญ์ชา สว่างจิตต์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ ติคำรัมย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นางประนอม รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจุฑารัตน์ เนาว์อุดมโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมุตทิตา ก้านบัวโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางนาตยา ฐานิสสโรธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถวุฒิ อาจเอื้อมโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตตินันท์ บุญกล้าโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา คงพิสุทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญูโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ อรชรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจโรงเรียนพานทอง กรรมการ
5. นายไพโรจน์ โอ่งตั๋วโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมกรรมการ
6. นางสาวผุสดี บุดดาวงค์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา คงพิสุทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญูโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ อรชรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายไพโรจน์ โอ่งตั๋วโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมกรรมการ
6. นางสาวผุสดี บุดดาวงค์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอัมภา จันทร์สมปองโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วิจารณมโนธรรมโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางรัตติยา ศิริแสโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เครืออยู่โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ เสรีเกียรติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวดุจจิตต์ คุณากูลวิศาลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายประจวบ วิสมลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถาพร วิชกูลโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. สิบเอกหญิงวรารัตน์ ด้วงคำโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนัดดาวัลย์ บุญใจโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายชลธาร ผ่องแผ้วโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ สายดาราสมุทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ หาญเสมอโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เกื้อกูลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายกิตติชัย ไพรจิตร์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายปณตพล สุเมทานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวพัชรี ปิโยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ สายดาราสมุทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ หาญเสมอโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เกื้อกูลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายกิตติชัย ไพรจิตร์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายปณตพล สุเมทานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวพัชรี ปิโยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ รัตนติกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไล ศุขวัฒน์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางภัทรวดี โพธิ์ทองโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล โยนะพันธ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล อำมะราโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นายปุญชรัศมิ์ คงอ่อนศรีโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสำลี แสงเขียวโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสรัชฌา ตันธนาธิปโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิโรธร สิมมาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวรส สาพลโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เจริญโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรี อุตถาโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนารี ถึกสถิตย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย คล้ายชมโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายนิธิวิทย์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวประภา สว่างจิตต์โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวลัคณา โกศลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี ศิลาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวนารี ถึกสถิตย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย คล้ายชมโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายนิธิวิทย์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวประภา สว่างจิตต์ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวลัคณา โกศลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี ศิลาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ตรีวุฒิกชกรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกฤตยา แสงทองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา สุขกายโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวกันธิมา ประจวบบุญโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ผิวไสยาโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกุหลาบ มุกดาหารโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
7. นางจุรีพร แน่นนันท์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกัลยา อนันตชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ตรีวุฒิกชกรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกฤตยา แสงทองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา สุขกายโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวกันธิมา ประจวบบุญโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ผิวไสยา โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกุหลาบ มุกดาหารโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
7. นางจุรีพร แน่นนันท์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกัลยา อนันตชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเยาว์ประภา สิงห์มหาชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายเสฎฐวุฒิ ไกรศรีโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวพรกมล ฉัตรแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอลิสา ราชวัตรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ หน่ายคอนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เจียรนัยโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวนิภา พัฒนาภาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกชพร ใจกระเสนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางเสาวภา ศาสน์ประดิษฐ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ โปปัญจมะกุลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศรัญย์พัฒน์ จันทรักษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกันยา ทองเฟื่องโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางคนา พรหมน้ำดำโรงเรียนพานทองกรรมการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ ทองสนธิโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นายฉัตรชัย หัสดรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา มงคลดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตราลักษณ์ มูลจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ชัยภูธรโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิพา เพ็งหล่อโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวเมทินี เมฆทันต์โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
6. นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุณัฐวรรณ พรหมภักดีโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษกรณ์ วงศ์นิกรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนทิพย์ ทองตาโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ นวชาตสกุลโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา ศรีเกตุโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุทิน แหยมตั้งโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสรัลลักษณ์ กุลจิราธนวัตโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา พรหมสินธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา นาไชยโยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกชกร อินทสังข์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอนุษรา เสวะนาโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ ทองแม้นโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นายอมร จิตรวิโรจน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางรัตนา ใจกว้างโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณษา ภู่ดายโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอัมรา มารศรีโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา จักรแก้วโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรพิศุทธิ์ ลาภอุดมพันธ์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ติยะวิสุทธิ์ศรีโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางปิยนุช มูลศรีละโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นางสาวแสงระวี ทวีการโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางสมประดี เจริญสุขโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายอำพล หิรัญลักษณ์สุตโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา เกตุแก้วโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยนุช มูลศรีละโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามกรรมการ
5. นางสาวชลิตตา เคล้าจันทร์โรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมานพ อุดมผลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ประภา ชุมชัยโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางดวงพร วัฒนกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมา รัชนีศีริภาพโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร โยธีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายไชยา ชะมารัมย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นายบุญชัย รัตนมโนพรโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ เจียดรัมย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางพนิดา เรืองสวัสดิ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี พลเจิรญโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นายสุบิน สุขเดชโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายจักชัย เจริญศรีโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย ทัพเนตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนาวี พลเจิรญโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นายสุบิน สุขเดชโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายจักชัย เจริญศรีโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ทัพเนตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรใจ โพธิ์เงินโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มิ่งเมืองโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารวี ริมสำโรงโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ อัศวชาญชัยโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายนพพร ไกรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา เจนสำโรงโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวันทนา ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสิริมา บุญชูโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชชาญา เทพอาษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ อำไพโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุธาสินี เลี่ยงกี่โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภีพรรณ ใจอารีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ โสภาคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัมพร รักจรรยาบรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางวลี เรืองไร่โคกโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายจตุภูมิ กุลาสาโรงเรียนพานทองกรรมการ
6. นางสาวรัชนก บดีรัฐโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นางสุมณฑิรา เกิดสว่างโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ ตุลารักษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ยุบลพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา เกตุมาโรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนพดล หาทรัพย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐนันท์ คำภูโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ วงษาโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แน่นนันโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายภานุมาศ สุจริตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นายศรัณย์ สงนุ้ยโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นายสิริพงษ์ บุญกล้าโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วรรณ วงษาโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ สงนุ้ยโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายสิริพงษ์ บุญกล้าโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายชาวเลิศ มากสมบูรณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางปฏิญญา บุญผ่องโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิต จารย์ตำราโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางศลิษา สิงห์โตทองโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา นาคไธสงโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางปวีณา ชมสีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางปฏิญญา บุญผ่องโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา นาคไธสงโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายธีรวิทย์ เกษีโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ชมสีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเปรมจิต จารย์ตำราโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฉลวย ประวุฒิโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา กาบบาลีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงพร ศรีบุญโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ สอนชาติโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายมนัส องอาจโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา นพสิทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจริยา ภัทรปิยวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ เพิ่มพงษ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายทศพล ทองนิวันโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุฐานิฏฐ์ ภัทรวิบูลกิจโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวพุทธรักษ์ รัตนเพชรโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี วรวุฒิวิมลโรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
3. นายทรงเกียรติ เกตสมิงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภัทรา ธรรมานุสารโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ศิโรรัตน์ตระกูลโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นางสาวญาธินี กิมานุวัฒน์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวคมคาย เหลืองอ่อนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวมาลี วรวุฒิวิมลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นางสาวอรชร พืชพันธ์ไพศาลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42ประธานกรรมการ
2. Mrs.Lovella Tamayo Capecinoโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เบญจพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาลธิติวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)กรรมการ
5. นางระเบียบ ศิวะวรเวทโรงเรียนวัดแปลงเกตุกรรมการ
6. นางเข็มเพชร มานะประดิษฐ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวศรีธารา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา รันตผกาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายทศพร ช้างภู่โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายหรรษธร จันทร์พึ่งสุขโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นายสาธิต ดวงจำโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจิตราพร บุญรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
8. นางระเบียบ จินตอารีโรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นายสมาน ปาละพันธุ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
10. นางกนกศรี ไหลไผ่ทองโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นางสาวศรีธารา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา รันตผกาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายนฤเบศร์ วงษ์เกตุโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่เรือตรีเอกรักษ์ อัตจริตโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายชนาวุธ ตุ้ยดาโรงเรียนพานทองกรรมการ
7. นายสุรวีร์ คำโคตรโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
8. นายพรณรงค์ บุตรสนมโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
9. นางกนกศรี ไหลไผ่ทองโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีธารา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา รันตผกาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ กิติธรากุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ โรจน์รุ่งศศิธรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววลัย ศรีสุขโรงเรียนพานทองกรรมการ
7. นายคมสันต์ จงแจ่มใสโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายสมยศ พิมเสนโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาววรนุช ยุติธรรมโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นายวรินทร สัสดีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
11. นายสมชาย กันตังกุลโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
12. นางกนกศรี ไหลไผ่ทองโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีธารา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นางนิภา รันตผกาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐชานนทร์ บุญเจริญปัญญาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระชัย ศรีจันทร์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิชญา กันทวรรณโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวิษกร ภูมีคงโรงเรียนพานทองกรรมการ
8. นายภัทรนันท์ เกษศรีรัตน์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวปริยากร เป้ากลางโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนารีรัตน์ บำบัดทุกข์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
11. นายกฤษดา พ่วงพูลโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
12. นางกนกศรี ไหลไผ่ทองโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกัลยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คำบุปผาโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา จิตรมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนริส มากดำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ บุญหลำ โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสนธยา ดอกชูรุ่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืน โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืน โรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิบูลย์ ทนันชัย โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์ประธานกรรมการ
2. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืน โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ดอกชูรุ่งโรงเรียนวัฒนานุศาสน์รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อันทพิษ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายพิบูลย์ ทนันชัย โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
5. นายอิทธิพล แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสนธยา ดอกชูรุ่งโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
5. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย อันทพิษ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
5. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายพิบูลย์ ทนันชัย โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์กรรมการ
4. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิทธิพล แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
5. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายพิบูลย์ ทนันชัย โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสนธยา ดอกชูรุ่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชัยเวชโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชัยเวชโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นางเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติชญา ธงศรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉัตรแก้ว ชื่นกมลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา ชัยเวชโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉัตรแก้ว ชื่นกมลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา ชัยเวชโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติชญา ธงศรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติชญา ธงศรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ มโหธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉัตรแก้ว ชื่นกมลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิลักษณ์ เกตุจรุงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Abia Abongo Vernonโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจริญญา หวังประสพกลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. Mrs.Raquel Montejoโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ แพงศิริโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ อัศวจารุวรรณโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาภา พิกุลแก้วโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. Mr.Nkem Barry Mbaiyeโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรัญญา กัณโสภาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ ฤทธิมงคลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณา โปรยานนท์โรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี เหลืองขจรชัยโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพันวิทย์ มงคลชาญศักดิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นายปกป้อง เพชรโสมโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Reyman Oseoโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. Mr.Ed Angelo Cirunayโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจินดาหรา นาวีรัตนวิทยาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา อะโรคาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
9. นางสาวจารุรัศมิ์ อารีสิริมงคลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายญาณากร สถิตขจรกิจโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
11. นางจุรี ลือชาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางรื่นฤทัย วิชกูลโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางรัตนา นันทพรวิญญูโรงเรียนหัวถนนวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Jesse Anthony Rositโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissClaire Castor Padronesโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบุญญนุช พรมานุสรณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางธนพร ขุนเที่ยงโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจิราพร แย้มบาลโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวดารารัตน์ คุ้มสุวรรณ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชารินีย์ นทีธารทองโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุวรรณี สมทีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
11. นางอัญชลี อุดมสุขถาวรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวกนกวรรณ ยงประสิทธิกุลโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ เอกอักษราภรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เบญจพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรัญญา ทองแก้วโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยนา ประสมพันธ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาววันนิภา ทองเหลืองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางอัจฉรา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางอนุช แสงเจริญโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. Mr.Ed Merin Rodriguezโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. Mrs.Monicah Kagure Thumiโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
10. นางสาวคัทริน สอนแสนสุขโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวลลิตสินี วิศรียาธรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอัญชัญ เอกอักษราภรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา ทองแก้วโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ประสมพันธ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาววันนิภา ทองเหลืองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เบญจพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัจฉรา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางอนุช แสงเจริญโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. Mr.Ed Merin Rodriguezโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. Mrs.Monicah Kagure Thumiโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
10. นางสาวคัทริน สอนแสนสุขโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวลลิตสินี วิศรียาธรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ไตรรัตนพิพัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Rey D Villamoraโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทรา กระแสร์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพฤติพร วรรณจงคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ อัญทะโสโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนิณัฐฐา เหระวันโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวพัชฎา วะไลใจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Alex Mendoza De Graciaโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอรนุช พัดเย็นชื่นโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ พิริยะตระกูลวงศ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจันทรา กระแสร์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Alex Mendoza De Graciaโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววนิดดา ลุนสแกวงศ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสิริภัทร เถลิงพงษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. สิบเอกหญิง ปทิตา บุญประกอบโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสุวรรณา ปิติทรัพย์สกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
10. Mr.Rey D. Villamoraโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
11. นางธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาวโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. MissBai Qianโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางภัทราวรรณ สุขแสวงโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัค มั่นศรีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางภัทราวรรณ สุขแสวงโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัศรา บุญเจือโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. MissYe Wenjuanโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เสนากิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissKeiko Gotoโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. MissAki Shiraiโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissKeiko Gotoโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. MissAki Shiraiโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภัค มั่นศรีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissYe Wenjuanโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาวโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissKeiko Gotoโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. MissAki Shiraiโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ สุขแสวงโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาวโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. MissBai Qianโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางรุ่งนภา เสนากิจโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissKeiko Gotoโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. MissAki Shiraiโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา เสนากิจโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภัศรา บุญเจือโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. MissYe Wenjuanโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissKeiko Gotoโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. MissAki Shiraiโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางธัญพร วิสมลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ พุกอินทร์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายเมธาวี ร่มเย็นโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกฤษตภรณ์ การลายพุ่มโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค เสนาหารโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา บุษวณาพงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวฆนาการ ศิริแก้วโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวคุณากร อันทะมะโนโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ปากเมืองโรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปณตพล สุเมทานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
3. นายพาไชย โชติพันธ์โสภณโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล ปากเมืองโรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปณตพล สุเมทานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
3. นายพาไชย โชติพันธ์โสภณโรงเรียนใหม่ท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธ์พงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน กิตติวชิรพงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน กิตติวชิรพงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน กิตติวชิรพงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ธนวรมงคลโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา สาทจีนโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางโฉมเฉลา ลินดาพรประเสริฐโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธัชกร ธนวรมงคลโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา สาทจีนโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางโฉมเฉลา ลินดาพรประเสริฐโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา ฟองสมุทรโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา มาเรือนโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันทิกร โพธิภูมิโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันทา ฟองสมุทรโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา มาเรือนโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันทิกร โพธิ์ภูมิโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายเกื้อเกียรต สาระโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงค์จันทร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท บุญรอตโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวาทิต สกุลแก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงค์จันทร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกื้อเกียรติ สาระโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ผุยผันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นางแสงรวี กังวานเลิศปัญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายสุวิกรานต์ เจียมจันทร์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวิกรานต์ เจียมจันทร์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทชา เครือหงษ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ผุยผันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นางแสงรวี กังวานเลิศปัญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิดา จันหอมโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี ประกอบบุญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลภรณ์ ไม้งามโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายเกื้อเกียรติ สาระ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ผุยผันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นางแสงรวี กังวานเลิศปัญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงค์จันทร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสุวิกรานต์ เจียมจันทร์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เย็นสบายโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ดวงจำโรงเรียนอุทกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงค์จันทร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหญิงเกตุมณี ประกอบบุญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางธัชพรรณ อัมพินโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ผุยผันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นางแสงรวี กังวานเลิศปัญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพูนุท บุญรอตโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษณิศา อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นายสุวิกรานต์ เจียมจันทร์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ดวงจำโรงเรียนอุทกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ดวงจำโรงเรียนอุทกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ดวงจำโรงเรียนอุทกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ สมบูรณ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุเทน โชติเชื้อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ทศวงษ์ชายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุเทน โชติเชื้อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ทศวงษ์ชายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
5. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางธัญญลักษณ์ ยุบลพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน โชติเชื้อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ทศวงษ์ชายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายอุเทน โชติเชื้อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ประธานกรรมการ
2. นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง ทศวงษ์ชายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายอุเทน โชติเชื้อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ประธานกรรมการ
2. นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง ทศวงษ์ชายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายอุเทน โชติเชื้อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ประธานกรรมการ
2. นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง ทศวงษ์ชายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายอุเทน โชติเชื้อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ประธานกรรมการ
2. นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง ทศวงษ์ชายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปุณยปราณ ใจคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ หลอดคำโรงเรียนพนัสพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันท์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมบัติ คงใหญ่โรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวปุณยปราณ ใจคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันท์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ คงใหญ่โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายสราวุธ หลอดคำโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายภคะภณ แหยมตั้งโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน โสปันหริโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภคะภณ แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางวริศรา บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัศวิน โสปันหริโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ปลั่งดีโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคาโรงเรียนพานทองรองประธานกรรมการ
3. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคาโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางมาลี ปลั่งดีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริยาพร พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปรีญาณัฐ พนาสิทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญฤทธิ์ รุจิวงษ์สิริกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา นามเกิดโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมาลี เอียดแก้วโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติยา ศุภษรโรงเรียนพานทองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเสริม แว่นแก้วโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิสรา เจียมกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพันธ์ พวงพุ่มโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ คำยศโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอภิสรา เจียมกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายประกิจ ผสมทรัพย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล จิรางค์กูรโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ยางเอนโรงเรียนนันทนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุศรา สอนหลักทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพจนา ทองคำแท้โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวบุศรา สอนหลักทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ยางเอนโรงเรียนนันทนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพจนา ทองคำแท้โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล จิรางค์กูรโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายณฐณน วัฒนอุษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีขจรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภณิศรา สิมงามโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภณิศรา สิมงามโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีขจรโรงเรียนพนัสพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายณฐณน วัฒนอุษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพรรณ เรืองนุ้ยโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววริศา ภู่ระหงษ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางอาริยาพร แน่นหนาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางศรีสุภรณ์ มงคลชาญศักดิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพรรณ เรืองนุ้ยโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววริศรา ภู่ระหงษ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอาริยาพร แน่นหนาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางศรีสุภรณ์ มงคลชาญศักดิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคาโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคาโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]