งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ลำดับการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก ระดับ สพม. 

       สพม. เขต 18 (ชลบรุ ี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบรุ ี1]                    ลำดับที่ 20     

 

 

 
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  
      
ประกาศ  
ระบบเปิดให้แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ วันที่ 8 พ.ย. 2561  
จากเมนูด้านซ้าย
     .:.คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
     .:.พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน ระยะที่ 1 (ดำเนินการในระดับสหวิทยาเขต)
เอกสารขอแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ต้องส่งเอกสารยืนยัน มาที่สหวิทยาเขตชลบุรี 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  <ดาว์โหลดเอกสาร> 
                                                                      วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

 
การประกาศผลการแข่งขัน
ให้ศูนย์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระฯ พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน และประกาศผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ให้เรียบร้อย  และให้ศูนย์ฯ แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ให้เรียบร้อย            วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 
เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ 

โรงเรียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน โดยกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร DOC.5 แล้วนำส่งแก้ไขที่ศูนย์การแข่งขันแต่ละศูนย์ ในวันแข่งขัน
<ดาวน์โหลดเอกสาร>     ***เพิ่มเติมลงชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน*** 
                                                                      
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 20.40 น.
                        
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  <ดาวน์โหลดเอกสาร> คำสั่งเพิ่มเติม <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แก้ไขคำสั่่ง (22/10/61)<ดาวน์โหลดเอกสาร> ขอแก้ไข สถานที่แข่งขันดนตรีไทยเป็นห้องประชุมบัวขาว อาคาร 8 ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล
**แก้ไข สถานที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ จากหอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ ชั้นล่าง เป็น ห้องประชุม อาคารโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ อาคารใหม่ ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล........27/10/61

***กำหนดการแข่งขัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <ดาวน์โหลดเอกสาร>
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 15:44 น.
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 10 ก.ย.- 29 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  29 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 30 ต.ค. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 1-3 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 8 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
---ระดับชาติ-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ ภายใน 28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 29 พ.ย. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 5-10 ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 16 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
 
     
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
http://www.sillapa.net
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,521
จำนวนนักเรียน 3,439
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,241
จำนวนกรรมการ 1,118
ครู+นักเรียน 5,680
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,798
ประกาศผลแล้ว 215/233 (92.27%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 34
สัปดาห์ที่แล้ว 8
เดือนนี้ 37
เดือนที่แล้ว 8
ปีนี้ 450
ทั้งหมด 120,559