รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สารก๋อง
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงชูทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงสุประวิญ  มั่นคง
 
1. นางสาวปัญญาภรณ์  สบายใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวอัฐญา  นุชพันธุ์
 
1. นางสาวสิรี  เขียวนิล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวรพีพรรณ   พันสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพาพร   แซ่ฮึง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกชมน  มณีชัย
 
1. นายพลวัต  ทองไทย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทวีผลจรูญ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่กี้
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวชุติญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกาญจนา  นาถวิทยาคุณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวมัณฑณา  โมลากุล
 
1. นางสาวภัคชนัญ  ศรีจีะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงวิยะดา  เตสยานนท์
 
1. นายธนพล  เพ็งแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางสาวจินตนา   เรืองศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1. นางสาวกิลตา  เทพฉิม
 
1. นางฐิตาภัสร์  นิธิมณีสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวชนิสรา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวอิริยาภรณ์  นิโรรัมย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงชนัญญา  กิจเจริญการกุล
 
1. นางสาวจินตนา   เรืองศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ
 
1. นางสาวสุวดี  นาสวัสดิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายนิชนนท์  ชาวเรา
 
1. นางสาวภาวินี  แอสมรัง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปาริชาต  เรียบร้อย
 
1. นางสาวภัทรรมณ  ทองลิบ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงภัทรณัน  ศรีวะรมย์
 
1. นางบุญหยาด   พื้นทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเพชรลดา  โลกนิยม
 
1. นางสาวกานต์มณี  ปัทนาถา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิดาภา  ลัดดี
 
1. นางสาวรักษ์ศิริ  ดำริห์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล  ชุ่มรอด
 
1. นางสาววิชุดา   พุทธวงค์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  สัมพันธมิตร
2. เด็กหญิงเบญญาดา  ชำนาญไพร
 
1. นายศิรวินทร์   ฉินเฉลิมวงศ์
2. นายธนกฤต  เส็งหู้
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลังกาเปี้ย
2. เด็กหญิงศศิปภัสร์  สินขจรภิรมย์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ปัญยาง
2. นางพนิดา  เกษมสินธ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวณิชากร  พลบุญ
2. นางสาววชิรญาณ์  ทองสีอ่อน
 
1. นางสาวปานรดา   ชัยชญานันท์
2. นางสาวอรินยา   สถิรชาติ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกชกร  โพธิ์เย็น
2. นางสาวซาฟานา   บราฮิม
 
1. นายพนมพร   ทิมอ่อง
2. นายสิทธิพล   พฤทธิพงศ์กุล
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายพลเอก  คงคาลัย
2. เด็กหญิงพัชธร  เมฆวิเชียรเจริญ
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
2. นางรัตนาวลี  แก้วเอี่ยม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายปภังกร   ศรีระษา
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  โอภาสตระกูลภวัฐ
 
1. นางผกาวัลย์  เเทบประสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์ภาวรรณ  คำซองเมือง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายกฤษกร  วิชิตจิตรกุล
 
1. นางสาวอรณี  ขวัญตา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พึ่งโพธิ์สภ
 
1. นางชลกร  ชาครอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์
 
1. นางศุภวรรณ  เหลืองคงอยู่
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายพงศภัค  พูลทัศฐาน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชื่นอารมย์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธรภูมิ  หงษ์อินทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายนรากรณ์  ดีเย็น
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองแย้ม
 
1. นายอนุพงศ์  สุขเกษม
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ประเสริฐอำนาจ
2. เด็กหญิงศิริธร  เมฆลอย
3. เด็กหญิงอริสรา  แกล้วทนงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา   โสพะบุญ
2. นางสาวเมธิกา  แสวงพันธ์
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวณัฐธยาน์  สิทธิเมธาวี
2. นายธนภูมิ  ลือชาเกียรติศักดิ์
3. นางสาวอภิญญา  พุฒิปัญญากุล
 
1. นางสาวมัณฑนา  พรมรักษ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสิริกัญญา   คงสวัสดิ์
2. นางสาวอรณิชา   ปะลิเตสังข์
3. นางสาวอาทิตยา   เรืองรายวัน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   กล้าผจัญ
2. นางสาวสุพรรษา   แก้วศรีวงค์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พลกลางศรี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ไร่ทับทิม
3. เด็กชายอิทธิกร  แซ่อื้อ
 
1. นางสาวนิราวรรณ  ศรีสุพรรณ์
2. นางสาวสิตานันท์  ท้าวคำลือ
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสงทองไทย
2. เด็กหญิงพิมตะวัน  ปราบสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรธิชา  โพธิจักร
 
1. นางสาวรุ่งนภา   โสพะบุญ
2. นางพรทิพย์   เม่นบางผึ้ง
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธนกฤต  สินธุสิงห์
2. นายนิธิ  มุณีแนม
3. นายพีรวัส  หลิมวงศ์
 
1. นายบัณฑิต  ปาริฉัตรกานน
2. นางสาวกานต์ธนาภา  พัฒน์ธนเศรษฐ์
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวจันทิรา   ภูทะราช
2. นายพิเชษไชย   สุทธิสน
3. นางสาวรัชนีกร   พรมพุ้ย
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ   เก่งการ
2. นางสาวพรนภา   วงศ์สวัสดิ์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจิรฑภูมิ   ดอนคำไพร
2. เด็กชายจีณานนทน์   ทวีธนวิชญ์
 
1. นายศุภกร  อัครกมลาภากุล
2. นางณัฐณิชา   แก้วสาคร
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพรวลัย  เฉลิมวัฒนไตร
2. เด็กชายรัตตภูมิ  เพชรภูทอง
 
1. นางสาวปาทิตตา  จันทร์ไพสนธิ์
2. นางสาวนฤมล  อบสุวรรณ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายรัชชานนท์  สมาชิกธรรมคุณ
2. นางสาวสิฎาฐา  จันทะคุณ
 
1. นางสาวตวงพร  พุ่มเสนาะ
2. นางสาววรารัตน์  แสงสุข
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายชนเมธ  บุญประมุข
2. นายปุรเชษฐ์  งานเจริญกุล
 
1. นางสาวกันยา  ปาทาน
2. นางรุ่งรัก  รุ่งรัตนเสถียร
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  วณิชชากร
 
1. นางสาวปิติยา  ญาณรัตน์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์  กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นายรณฤทธิ์   คูศิริรัตน์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี  อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์   มาสเสมอ
 
1. นางสาวนัดธิดา   นวลศรี
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงฉาย
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  คณานุรักษ์สกุล
 
1. นายสมยศ  สุมาลัย
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายณัฐเดช  มหาสุรเดช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มะละกา
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายพงศธร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายพิชญพงศ์  บุรกสิกร
 
1. นางสาวจริยา  นาทมพล
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิชญ์สินี  แซ่จัง
 
1. นางจีระพรรณ  คีลาวงษ์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวสุพัชณี  ไชยศรี
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ชินพานิช
 
1. นายนิคม  เอกอมรปัญญา
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายวรโชติ  คงสกุล
 
1. นางสาวสุนิสา  เถาจำปา
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายนิสสรณ์  กินร
2. เด็กหญิงปุญญิสา  หาญกิจรุ่ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แพร่เกียรติเจริญ
 
1. นายปัญญา  ธงเสนา
2. นางสาวเอมอร  พูลสวัสดิ์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร
2. เด็กชายเขมณัฐ  สุทธิชูไพบูลย์
 
1. นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ
2. นางสาววิสาร์  สาลีรูป
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายกิตติธัช  ไมตรีเวช
2. นางสาวจิตรลดา  ธนะนู
3. นางสาวภวรัญชน์  อัครประสิทธิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  สมเขาใหญ่
2. นายนพคุณ  สุขสวัสดิ์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายก้าวชัย  สันทัดวัฒนา
2. นายชิษณุพงศ์  วารินทร์ศิริกุล
3. นายณฐนนท  โตงามรักษ์
 
1. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
2. นางสาวพรพิมล  โถบำรุง
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายชินมิษ  ครองพลขาว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ผิวเอี่ยม
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ปิ่นงาม
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวพัชรียา  ไชยบุรี
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยิ้มกุ่ย
2. เด็กหญิงอริสรา  ภูงามเงิน
3. เด็กหญิงอลิชา  มาดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  เเผ่นทอง
2. นางสาวรสมา  ลำพุทธา
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนเดช  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสมฤทัย  อ่อนละมุน
3. นายอภิสิทธิ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวเกษรินทร์   ไทยแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ภูจอม
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวน้ำฝน  ส่องแสงจันทร์
2. นางสาวบุญรักษา  พงษ์คำพรรณ
3. นายภควัฒน์  คุณล้าน
 
1. นางสาวนิศากร   เลาหเรืองรองกุล
2. นางสาวอัญทิรา  วาดี
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย
2. เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น
3. เด็กหญิงอรรถมาตร   ชอบทำกิจ
 
1. นายพงศ์นที   คงถาวร
2. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงธนภร  มีบุญมี
2. เด็กหญิงอริสรา  อมาตยกุล
3. เด็กหญิงอารยา  สินไชย
 
1. นายวรยุทธ  ยอดบุญ
2. นายกิตติธัช  เสืองาม
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวณัฐริกา  สุขนิรันดร์
2. นายพันฤทธา  ลาภภัทรานนท์
3. นางสาวรัฐิตา  นาคคำ
 
1. นายภัทรธร  นาคะโยคี
2. นายอนุสรณ์  อรุณสวัสดิ์
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวชนิดา   ชูทอง
2. นางสาวชัญญานุช  กิจอำนาจสุข
3. นายศิริภูมิ  กุศลส่ง
 
1. นางสาววิชชุตา   ประดิษฐ์
2. นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายชนุตม์  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงธนนันท์  ตันตระกูล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุบลอ่อน
 
1. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์
2. นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ขวัญเผือก
3. เด็กหญิงอโณชิญา  ประทับใจ
 
1. นางสาวน้ำรินทร์  ก้อนเพชร
2. นางสาวประโลม  สอประโคน
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวชุติกาญจน์   สิงห์โตทอง
2. นายปิยชาติ   เปรมบางเขน
3. นางสาวพรปรางค์ทิพย์  ศรสิทธิ
 
1. นางสาวนันทวัน  เชิงหอม
2. นายอนันต์   เชื้อชีลอง
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวญาตาวี   แสงมาศ
2. นางสาวนิลเนตร   ชาติไทย
3. นางสาวรมิดา  อุดม
 
1. นายทศพล   ธรรมวงศ์
2. นางสาวพรหทัย   ขำพรมราช
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายปฐมพัฒน์  ศรีไหม
2. เด็กชายวชิรวิทย์   จาลา
 
1. นางสาวประภัสสร  จันทร์พูล
2. นางสาวพรตรียา  กมุดรัตน์
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายธนภัทร  เกตุเหล็ก
2. นายเมธา  ทองนพรัตน์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แพรศิลป์
2. นางสาวสุภาพร  รักด้วง
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐปภัสร  ผ่องหทัยกุล
2. นางสาวอนัญญา  จงเจริญกมล
 
1. นางสาวรวิวรรณ  บุณยเสนา
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวธัญพร  วรรณเจริญ
2. นายภู  จองสารทิศ
 
1. นายพงษ์ณกิจ  ปริกเพชร
2. นางสาวศรัญยา  ทวีชัย
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายคุณากร  ดวงศรี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงมะรัง
 
1. นายสว่าง   พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสาวพรรณี  บุญพิทักษ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายกฤษฎา  โสภณพุทธพร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  เจนพิพัฒน์
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
2. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแสวง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ตั้งกิตติมศักดิ์
 
1. นางสุดา   พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุรินทร์ภรณ์  แสนหลวง
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  โกษารัตน์
2. เด็กชายสรยุทธ  ฮวดจำปา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองอรุณ
2. นายไพศาล  แสนพันดร
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายณัฐพล  ทับจันทร์
2. นายนนท์ปวิธ  สุขแสวง
3. นายพงศภัทร  เขียวทอง
 
1. นายสว่าง   พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนภัทร  จันทะรัก
2. นายพิศวัส  ทักข์พิมาน
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงทักษพร   บัวรอด
2. เด็กหญิงปิยรัตน์   ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชราพร   ดำเนินเกษม
4. เด็กหญิงมณีภัสสรณ์   สิริสรรเพชญ
5. เด็กหญิงสริตา   ศรีสัมพันธ์
 
1. นายวสันต์   ภายไธสง
2. นางสาวสุรีพร   ไชยฮัง
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง
2. เด็กหญิงศลิษา  มานะศิลปพันธ์
3. เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์
4. เด็กหญิงอรยา  ปานนุ้ย
5. เด็กหญิงใบหม่อน  นาพงษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ทองนำ
2. นายอมร  หินไธสง
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
2. นายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
3. นางสาวจุฑาภรณ์  แบรอฮิม
4. นายณัฐวัตร  แซ่อื้อ
5. นางสาวไอลีน  แสงจันทร์
 
1. นายรอฟา  สามะแอ
2. นางสาววัชรี  แก่นจันทร์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายกิตติกร   สาลี
2. นายธนกฤต  บุญเศรษฐ์
3. นางสาวน้ำผึ้ง  แสงสุวัน
4. นางสาววัลยา   แก่นอ้วน
5. นางสาวสรัลพร  เครือคำอ้าย
 
1. นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน
2. นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชณิดาพร  สังข์ทอง
2. เด็กชายธรรมสรณ์   โตนน้ำขาว
3. เด็กหญิงธัญญ์นรี   คงมุสิก
4. เด็กชายนันทพัฒน์   ภูด่านงัว
5. เด็กหญิงอารยา   จันทร์รุ่งอนันต์
 
1. นางสาวประภัสสร   แจ่มจำรัส
2. ว่าที่ร้อยตรีธันย์   สุวรรณ
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนประกรณ์
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  คุณธรรม
3. เด็กชายนนทพล  คำกัญญา
4. นางสาวภัทรวดี  ปุณญิสาภัส
5. เด็กชายสัณห์ประวีณ  พิพัฒน์เจษฎากุล
 
1. นายชัยณรงค์  ลำไธสง
2. นางสาวสุนันทา  ยาคำ
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวกฤติมาภรณ์  ไม้จันทร์
2. นางสาวชัญญานุช  วิริยะลัพภะ
3. นางสาวณัฐญา  พลพุทธา
4. นางสาวมะลิวัลย์  คำมานิตย์
5. นายสุธิชัย  ทองพันธ์
 
1. นางสาวปริณดา  แป้นแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวกฤติพร  ศรีแจ่ม
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยนิคม
3. นางสาวณัฐพร  ใจช่วง
4. นางสาวบุหลัน  วรรณโพธิ์
5. นางสาวศรีพิมพ์  นามแสง
 
1. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
2. นางสาววรปภา  ริญญาธนันท์
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ธิติวุฒิกร
2. เด็กชายศราวุธ  คุณมาศ
3. นางสาวอัญชิสา  คำกวาว
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ตั้งศักดาดิษฐ์
5. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญาณี
 
1. นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา
2. นางสุนิตา  พิทักษ์วงศ์
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  จักราบาตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กฤษณะสมิต
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กรีดกราย
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  จัดวงษ์
5. เด็กหญิงพรนัชชา  วิวัฒน์บุตรสิริ
 
1. นายธนพล  คุรุวัฒนสกุล
2. นายตั้งสิทธิ์  บัวขาว
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นายกฤษณะ  ดวงใจ
2. นายนนทกร   รักสันชาติ
3. นายพิชญุตม์   พุงไธสง
4. นายศักราช   มะลา
5. นางสาวเอื้อมพร   คำมา
 
1. นางสาวชมนภัส   อุบลเจริญ
2. นางสาวดวงกมล   ตระกูลพัว
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชฎาพร   มีไพศาล
2. นางสาวธนพร   อนันตรกิตติ
3. นางสาวปริธาภา   ทองเอี่ยม
4. นางสาวศิริพัฒน์   พิศิษฐ์จริง
5. นางสาวอารีรัตน์   ทองอร่าม
 
1. นายบุญเลิศ   ชัยเดช
2. นายชะเลงศักดิ์   เชื้ออรวรรณ
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกฤษณ  ทิมรักษา
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประเจริญ
3. นางสาวจิรวรรณ  บุ้งทอง
4. นายชยางกูร  สาลีทอง
5. นางสาวณัฏฐริณีย์  ฝุ่นทอง
6. นายณัฐษธร  มูฮำหมัดซอและ
7. นายธนพล  กลิ่นสุคนธ์
8. เด็กชายธนภูมิ  ชูสนิท
9. นางสาวธันยรัตน์  พันธุ์นายัง
10. นายปัญญาวุฒิ  พุ่มแจ่ม
11. นางสาวพรชนก  บุญสอน
12. นางสาวพัณณิตา  สุธรรมราษฎร์
13. เด็กชายภูมิใจ  โตชูวงศ์
14. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศิริวิภาโรจน์
15. นายวรายุทธ  พรมพาดี
16. นางสาววรารัตน์  เกตุแก้ว
17. นางสาววฤณฎา  ชมแก้ว
18. นายสรายุทธ  หมายมี
19. นายอชิตพล  ถนอมแหยม
20. นายเติมศํกดิ์  แดงโชติ
 
1. นายกฤษฎา  สังวรณ์
2. นายพชร  สายรัตน์
3. นางสาวดวงใจ  เพชรสารพรม
4. นางสาวธิดารัตน์  มีเพียร
5. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวชนันท์ยา  มีกรงาม
2. นางสาวชนิกร  สีลาดเลา
3. นายฐิติพงศ์  ยิ้มจินดา
4. นางสาวณัฏฐากร  สุธรรมมา
5. นายธิตะ  คณะเจริญ
6. นางสาวนฤมล  แผ่งสุวรรณ
7. นายนัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
8. นางสาวนิศรา  รอดไพรสม
9. นางสาวบวรรัตน์  แซ่ซิ้ม
10. นายปรินทร์  โชติกะ
11. นายยศภัทร  เหล่าอัจฉริยะพร
12. นางสาววราภรณ์  เฟื่องจันทร์
13. นายวุฒิชัย  มณ๊ฉาย
14. เด็กชายศักรินท์  ไวยลาพี่
15. นายศิวกร  ประถมชาติ
16. นายสัณหรัชต์  พรมอิทร์
17. นางสาวสุกฤตา  สมจิตร
18. นายอนุชาต  ไรยวงษ์
19. นางสาวอภิญญา  เข็มทอง
20. นางสาวอารยา  จุตาทิศ
 
1. นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน
2. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
3. นางจำเนียน  มหาวัฒนะ
4. นางสาวพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย
5. นายณรงค์ฤทธิ์  ศักดิ์แสน
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกุลภัทร  เอี่ยมพันธุ์
2. นางสาวขนิษฐ  อภิชยนุกูลกิจ
3. นางสาวจิรัชญา  ปานดำ
4. นายจิรายุ  ปล้องใหม่
5. นายชิษณุพงศ์  โพธิละเดา
6. นายณพวุฒิ  ทาสระคู
7. นายธนัช  แต่มีบุญ
8. นางสาวนาฏอนงค์  กล่ำถวิล
9. นางสาวพัชรพร  วงศ์รวิ
10. นางสาวพิชญาภา  เทียนแดง
11. นายพีรศิลป์  บุญนาค
12. นายภคพงศ์  จิตตรัตน์เสนีย์
13. นายภาสวุฒิ  จันทรดี
14. นายภูมิพิสุทธิ์  จิตติพัทธพงศ์
15. นางสาววริษฐา  ชูศรี
16. นางสาวสาริศา  สงแป้น
17. นายสุทธินันต์  สุขศรี
18. นายอานนท์  อ่อนศรี
19. นายอิศเรศ  สุขสมถิ่น
20. นางสาวไพลิน  อาจอุดม
 
1. นางสาววชิรา  มาศิริ
2. นางสาวษมาภรณ์  ศรีใสคำ
3. นายสุภกิจ  แก้วดวงดี
4. นางสาววิลาวัลย์  วิโค
5. นายชยพัทธ์  วงศ์ชาญโชคชัย
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกษมา  เส็นสมเอียด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์ชมภู
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงเนื้อทอง   พงษ์พิษณุ
 
1. นางสาวสุมาลี   อรุณศรีสุวรรณ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปานไพลิน   จิตต์ฉายา
 
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายจิตฐากูร   ดีสิน
 
1. นางสาวชนกพร   ยอดดี
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  จาดเจริญ
2. เด็กหญิงแพรพกานต์  คงเนียม
 
1. นางสาวนลัทพร  จูฑะเตมีย์
2. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  เจริญพัฒนะ
2. เด็กหญิงปภัสสรา  บุญเลิศอุทัย
 
1. นางสาวสโรชา  ภาระจ่า
2. นายรุ่งเรือง  ชัยวร
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวพรนภัส  เขียวอิ่ม
2. นายศราวุฒิ  พรายพรรณ
 
1. นายวรวิทย์  ประทีป ณ ถลาง
2. นายจุฑา  สิงหาคำ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายณัฐพงศ์  ป่งแก้ว
2. นางสาวเสาวณิตา  สมัชชัย
 
1. นายเอกภพ  สาเหล่
2. นางสาวพิมพ์พร  สีขาว
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงจรัสรัตน์   จุ้ยปราง
2. เด็กหญิงธิดา   คณะวาปี
3. นางสาวนันธมล   กัดสูงเนิน
4. นางสาวพนิดา    สุวรรณกาญจน์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์   จรรยาจารุกร
6. เด็กหญิงรพินท์นิภา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงวริสา   แท่นจิรวัฒนา
8. นางสาวศิริลักษณ์   สถิตย์กุลรัตน์
9. นางสาวอรวรรณ  คงคารัตน์
10. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ   อินคาคร
 
1. นางสาวปัตติมา   หนูรุ่น
2. นายประเสริฐ   สุไลมานดี
3. นางสาวนิศารัตน์    มงคล
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวชโรธร  ดีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะเสน
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  บุณยบุตร
4. นางสาวทิพย์สุดา  ชารีอัน
5. เด็กหญิงพิมรัมภา  จิดา
6. นางสาวภัณฑิรา  บริบาล
7. เด็กหญิงสุนิสาน์  จาบกระโทก
8. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดอนเหมือน
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พุมมา
10. เด็กหญิงไปรยา  เหลือคณานันต์
 
1. นางสาวสาวดี  บุญโท
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณชัย  ค่าม่วง
3. นายธนภูมิ  ทองเพียรพงษ์
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  รวมวงค์
3. เด็กหญิงญานินี  สิงหนาท
4. เด็กหญิงฐิชานนท์  บทมาตย์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แยบดี
6. เด็กหญิงภัคจิรา  นพคุณสวัสดิ์
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีมุทริกานนท์
8. เด็กหญิงศุภสุตา  ไผ่งาม
9. เด็กหญิงสโรชา  ชมชื่น
10. เด็กหญิงแสงดาว  สัตตัง
 
1. นางสาวภัครินทร์  อะโรคา
2. นายสนอง  คุณมี
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงกนกพร  ผึ้งหวาน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จารุวนากุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  มุ่งจูงกลาง
4. เด็กหญิงพรเพชร  ทันเพราะ
5. เด็กชายพศิน  ก๋งอุบล
6. เด็กหญิงรยาพร  ปานกระโทก
7. เด็กหญิงอริสรา  สกุลรุ่งอรุณ
8. เด็กหญิงอัญธิกา  สังข์กระจ่าง
9. เด็กหญิงเนตรนภา  จั่นบุบผา
10. นางสาวเบญญาภา   ไชยสงค์
 
1. นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร
2. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง
3. นายวรกุล  นนทรักส์
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวจิราพร  อินมาเมือง
2. นางสาวชลากร  ดีช่วย
3. นางสาวญาดา  นามโคตร
4. นางสาวธนชล  โพธิ์แย้ม
5. นางสาวบุษกร  ปัตตังเวสา
6. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทั่งสุวรรณ
7. นางสาวสุภาพร  ทองมีศรี
8. นางสาวอรพรรณ  สุวโท
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรมณี
2. นายประพันธ์  เอื้อประเสริฐ
3. นายสารัช  ชำนิศาสตร์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  คู่แก้ว
2. นางสาวชลิตา  จันทร์วังโป่ง
3. นางสาวณัฎฐธรรม  โยทองยศ
4. นางสาวณัฐชยา  อยู่กลุด
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสือหล้า
6. นายนริสร  อ่วมศิริ
7. นางสาวนรีพัฒน์  วัชรบุญประเสริฐ
8. นางสาวปนัดดา  อินทริง
9. นางสาวพิมพ์วรีย์  ทามูล
10. นางสาวอาริษา  ศรีอ่ำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายไหม  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวกาญจนา  อรุณไพร
3. นายศิรวิทย์  เชื้อสูง
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายชาญประยุทธ  ช้างทองแดง
2. เด็กชายธีรพล  รองหมื่น
3. เด็กชายธีรพัฒน์  แช่มมา
4. เด็กชายนพณัฐ  อยู่แจ้ง
5. เด็กชายพงวัต  ออละวัลย์
6. เด็กชายพฤทธพันธ์  พิเศษฤทธิ์
7. เด็กชายยศพนธ์  แมนไธสง
8. เด็กชายวงศ์วริศ  บกคำ
9. เด็กชายหฤษฏ์  เต่าทองคำ
10. เด็กชายเจริญศักดิ์  มานะเฝ้า
 
1. นายสิทธิเดช  บัญติ
2. นายนิติพงษ์  ค่าม่วง
3. นายจตุพล  พยุหะ
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายจักรภัทร   สาธุการ
2. เด็กหญิงจุทามาศ  สุขเจริญ
3. เด็กชายธนพล   แดงทุ่ง
4. เด็กหญิงพนิดา   อุ้ยละมูล
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  ฉายแก้ว
6. เด็กหญิงศุทธาพร   สาเหง้า
7. เด็กหญิงสิริรัตนา   นิธิสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุภามาศ   นภีตะภัฏ
9. เด็กหญิงสุวิมล   กลั่นเนียม
10. เด็กหญิงอิสริยา   สุขประเสริฐ
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐพร  รำขำ
2. นางสาวดรุณี  ท้วมจอก
3. นางสาวบุญณิภา  ประกายทอง
4. นางสาวปริชาติ  ธรรมพาเจริญ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธธรรม
6. นางสาวมัทนา  เลิศชวนิตย์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาโจม
8. นางสาวอิงลดา  บุญภาพ
9. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ตั่นวัฒนะ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ปานมงคล
 
1. นายสนอง  คุณมี
2. นายณัฐภัทร  จันทยา
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชูโชติ
2. เด็กหญิงรสิตา  นวลย่อง
 
1. นางสาวจุรี  ไม้จันทร์
2. นางสาวจิตรลดา  สุขสวัสดิ์รัตนา
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธิติกร  กฤษดี
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  เครือแก้ว
 
1. นายนวพล  รัตนรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  จำเนียรพันธุ์
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายชยุต์  เพียรชัย
2. นายนรินทร์  ละออพันธุ์สกุล
 
1. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
2. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจำปา
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสวิชญา  และใจดี
2. นางสาวสุธินี  ศรีนุเคราะห์
 
1. นายเสนีย์   คงประโคน
2. นางสาวจิราภรณ์   นุจร
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาล 1. เด็กชายกฤษณ  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาววรดา  ธารารัชต์ธงชัย
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์   บุญลาภ
 
1. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาววลาวัณย์  วชิระชัยวัชร์
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงศศิพิม  พงษ์กันทา
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายสุภัควี  แซ่อั้ง
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนวนันท์  จิตตะยโศธร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายคเณศ  เหลืองบริบูรณ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  นวกุลกิจ
 
1. นายเกรียงไกร  ตาลทอง
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  โคตนนท์
 
1. นายพลากร  พงศพุธ
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาววาริน  ไชโย
 
1. นางสาวปวรวรรณ  สีนาคล้วน
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภัณฑิรา  กำเหนิดโทน
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวรารัตน์  รังกลิ่น
 
1. นายธรรมรงค์   เอียดรอด
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายภูริภัทร  ภูหมื่น
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายภูบดี  อยู่ทิม
 
1. นายไตรภพ  สุทธกุล
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงฐานิตา   ถารีพันธ์
2. เด็กหญิงสุญาณี  เทพกันไชย
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บัญชาอิทธิวัฒน์
2. นางสาววันใส  เทพรัตนพานิชย์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวมนิชญา  ศิริวัน
 
1. นางสาวลวิตรา   วรวาท
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ธีระวัฒนา
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  เตชะรุ่งโรจน์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวธันยรัศมิ์  ดาราทิพย์
 
1. นางจุไรัตน์  เล็กเจริญศรี
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาววิลาสินี  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชาลิสา   แซ่เฉ่า
2. เด็กหญิงนัทธ์ศลิษฏา   เศวตภาณุวงศ์
3. เด็กหญิงอินธิรา   ทองวิเศษ
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนาญจิตร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีไทย
3. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายกณวรรธน์  ม่วงช่วง
2. นางสาวธนบงกช  แสนสนิท
3. นางสาววชิราภรณ์  จงสวัสดิ์ทิศา
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายณ นคร  แตงเพียร
2. นางสาวพิชญานิน  ศักดิ์กิจจรุง
3. นางสาวเปรมวดี  สมบัติแก้ว
 
1. นายณัฐพล  เชยเอม
2. นายวัชรพงษ์  วงษ์สอาด
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายรัชชานนท์   บุญผาสุข
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายภูเบศ   คมนา
 
1. นายเมธัส  มาสูงทรง
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. นายรุทชกร  โกมลวิริยะกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงปณิดา  สอนสุภาพ
 
1. นายปริทัศน์  เรืองยิ้ม
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปณิดา  บุตรดี
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล  สีแล
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายณัฐภาพ  โฉมศรี
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงวิจิตรา   ปัญจากุล
 
1. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติ   พูลสาริกิจ
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายจุลจักร  ไชยจักร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายไกรวิชญ์    จงใจ
 
1. นายวันชนะ  ฤกษ์สมุทร
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐนิช  อนุถาวร
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นายธนพล  เชื้อเพ็ชร
 
1. นายภูมิชาย  บุญมา
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายปัณณทัต  นราแก้ว
 
1. นายปริทัศน์  เรืองยิ้ม
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายภาณุทัช   แก่นวงศ์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเกวลี  คำพิภาค
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ   ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธฤตมน   บูรณวัฒนาโชค
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายติณห์  แถวพินิจ
 
1. นางสาวธนภัทร  สุนพะวงษ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายสรสิช  แจ่มอัมพร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณพิชยา  ธรรมาธิวัฒน์
 
1. นายปริทัศน์  เรืองยิ้ม
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายจิรายุ  สีชัง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวธนพร  ถนอมพุดซา
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  ศรประสิทธิ์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างเรือนกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  พฤกษ์พงศ์สุข
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. นางสาวพชรพร  วิสุทธิไพฑูรย์
 
1. นางสาวนาฏยา  งามเสงี่ยม
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายชยพัชร์  เสริมรัฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีบูลย์  นามแสน
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายวริศ  ลุยะพันธุ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวนคนันทินี   ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
 
1. นายธีรศักดิ์  คชสาร
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คนราม
 
1. นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายพุฒิพงศ์   อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นางสาวธนภร  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางสาวธนภัทร  สุนพะวงษ์
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายฉัตรชัย   เทียมเเสน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   ทิปตานนท์
3. เด็กหญิงธฤตมน   บูรณวัฒนาโชค
4. นางสาวนคนันทินี   ตันหงวน
5. เด็กหญิงภูษณิษา  ช่อฉัตรมงคล
6. นายระพีพัฒน์   ฟักสุขจิตต์
7. เด็กชายลภน  ศรีบานแจ่ม
8. เด็กหญิงวสมน   พัฒโนภาษ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
2. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
3. นายนัฐวุฒิ   สืบสุข
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
3. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
4. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
5. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
6. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
7. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
8. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายสวิต  ทับทิมศรี
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
4. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
5. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
6. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
7. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
8. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
9. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
10. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
11. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
12. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
14. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
15. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วีเซนติน่า
4. เด็กชายธราเทพ   อินสว่าง
5. นางสาวธัญสิริ  แป้นเกิด
6. นายพรพรหม  บุญศรี
7. เด็กชายภาณุทัช   แก่นวงศ์
8. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ศรีชู
9. เด็กหญิงลักษณ์นารา  เอกอัครอัญรัชต์
10. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
11. นางสาวศิรินภา   วงศ์คำภู
12. เด็กหญิงศุจีภรณ์   แป้นเกิด
13. นางสาวสโรชา  เจริญจิตต์
14. เด็กชายอัฏฐพล   สมบัติบริบูรณ์
15. นายไอศูรย์   คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
3. นางสาวอุษา  ขุนทอง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตย์ขจร  สรโยธิน
2. เด็กชายชัยวัฒฆ์  เฮงเจริญ
3. นายธนธัช  ภู่เผ่าพันธ์
4. นายธนัชคง  ราญรอน
5. นายปราชญาพล  ตันติวรรณศีล
6. เด็กชายภูเบศ  คมนา
7. นายฤทธิรงค์  เหมือนทองจีน
8. นายวรพล  แสนกล้า
9. นายวิศรุต  ภู่นาค
10. เด็กชายสิปปกร  หิริกุล
11. เด็กชายเดชายุทธ  ปัญญาวุธวรกุล
12. เด็กชายเตชินท์  เย็นสุขสรรค์
 
1. นายเมธัส  มาสูงทรง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เรืองไพศาล
3. นางศิริมา  เพียรพงษ์
4. นายวิบูลย์ธรรม  เพียรพงษ์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกฤษพล  ยะราช
2. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
3. เด็กหญิงธนวดี  ทองทา
4. เด็กหญิงนภสร  เสริมสุขประดิษฐ์
5. นางสาวปารียา  เทพรักษา
6. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
7. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
8. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงหรัตน์
9. เด็กชายศิรฐาป์  บุญปลูก
10. เด็กชายสรวิศ  ธงชัย
11. นายสุทธิการณ์  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
12. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
2. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
3. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติชญา  จันนวล
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
5. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
6. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
7. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
8. เด็กหญิงประกายเนตร  ชาวนาฮี
9. เด็กหญิงปิยนันท์  จิตรวิภาค
10. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
11. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
12. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
13. เด็กหญิงรุ้งนภา  ใจฉลาด
14. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
15. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
16. เด็กหญิงสราภา  สงวนทรัพย์
17. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
18. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
19. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
20. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
3. นางณัฏฐกัญญา   เดชชนาพรสิทธิ์
4. นางวไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกรวิชญ์  รินนายรักษ์
2. เด็กชายกริช  รัตนชัยวรวุฒิ
3. นายจิรายุ  สีชัง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รตนบุญโท
5. เด็กชายณัฐพันธุ์  เชื้อตาพระ
6. เด็กชายธนาวุฒิ  ปรีเปรม
7. เด็กหญิงนวนันส์  แก้วคำ
8. นางสาวนัท  ทองแสง
9. เด็กหญิงบุษราคัม  เชื้อประสาท
10. เด็กชายปวเรศ  จันทรมี
11. เด็กหญิงปุณยาพร  จันทอง
12. เด็กหญิงพนิดา  ม่วงศรี
13. นายพิสิษฐ์  ลดามณี
14. เด็กหญิงมาริษา  บุณฑริกนววิธ
15. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วละมุล
16. เด็กหญิงลลิดา  ลดามณี
17. เด็กชายวงสวัสด์  สุริยะชัยวัฒนะ
18. นายสิทธิชัย  มิตรชู
19. เด็กหญิงสุนิษา  ห้องชา
20. เด็กหญิงหทัยชนก  ทับชุม
21. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
3. นายโกญจนาท  วิบูลย์เพ็ง
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายคุณาวุธ  ชัยกิตติศิลป์
2. เด็กชายนิพพิชฌน์   ทรัพย์แตง
3. เด็กชายปรัชพล   อินทน้ำเงิน
4. เด็กหญิงพิชญา   ชนะมาร
5. เด็กหญิงสุชาวดี   แสงพวง
6. เด็กชายเสฐฐวุฒิ   รุมพล
 
1. นายชาติชาย  ชาญกล
2. นายนพดล  โถวิเชียร
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธรรมลักษณ์   บุญทัน
2. เด็กชายพนธกร  กาญจนสันติศักดิ์
3. เด็กชายพุฒิเมษ  ชาวกงจักร์
4. เด็กชายรักษ์  เจนร่วมจิตร
5. นางสาวสุชานันท์  วงเครือวัลย์
6. นางสาวเเพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวณิชกานต์  นภจร
2. นางสาวธิติญา  ปะชัยภูมิ
3. นายปรัญชัย  สวัสดี
4. นางสาวปราวีณา   รอบคอบ
5. นางสาวรอยพิมพ์  ศิริพุฒ
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
2. นายสมชาย  คงเสน่ห์
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายชารีฟ  ยังเจริญ
2. นายณัชพล  กิริวรรณา
3. นายณัฐนันท์  เกิดวัฒนะ
4. นายธนากร  สงจันทร์
5. นางสาวเเอนนา อนิสา  กร้านท์
6. นางสาวโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สงวนวงษ์
2. เด็กชายกฤษกร  นามประสิทธิ์
3. นายกฤษพล  ยะราช
4. นางสาวกานต์ญาดา  คำมูล
5. นายกิตติณัฐ  พรมแสง
6. นางสาวกุลจิรา  สุริยา
7. นางสาวขวัญข้าว  สนธิกนก
8. เด็กหญิงชฎาวีร์  กั๋ว
9. เด็กหญิงชนกานต์  เกษรมาลา
10. เด็กหญิงชลดา  หัตถบูรณ์
11. นางสาวชลธิชา  มาลาเล็ก
12. นางสาวณัชวิภา  เทพจันที
13. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
14. นางสาวณาจารีย์  ดวงบุปผา
15. เด็กหญิงทัศญาพร  เห็นสมัคร
16. นายธนภัทร  เรืองยิ่ง
17. นายธนิน  ฐิติวัสส์นิพัทธ์
18. นางสาวธีระรัตน์  เสาะซิ้ว
19. นางสาวนรินทรา  สายแก้ว
20. นายนวพล  สมบัติทา
21. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วแดง
22. นางสาวปัณณ์  ธีระคำครี
23. เด็กหญิงปานชนก  ปานสูงเนิน
24. นายปุรเชษฐ์  เพราะสุนทร
25. นางสาวพิมพ์ชนก  อูเอกิ
26. นางสาวพิลาวรรณ  จันทเชิต
27. เด็กชายภคพล  มาศรี
28. นางสาวภาวิดา  จันทร์แรม
29. นางสาวมณสิชา  วงษ์กราน
30. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
31. นางสาวริรินลดา  วรรณา
32. นางสาววัลย์ลดา  วรโชติธนากุล
33. นายสร้างภูมิ  ศรีนคร
34. เด็กหญิงอชิรญา  สินประเสริฐกูล
35. เด็กชายอนุทัต  ปานพ่วง
36. เด็กชายอภิสักข์  สุภวราหะสุนทร
37. เด็กหญิงอัญชิสา  คำบุดดี
38. นางสาวอุรชา  อภิวิศาลกิจ
39. เด็กหญิงเกวลี  กุนา
40. นางสาวไอรดา  เลิศนา
 
1. นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ
2. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
3. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
4. นายคมเดช  พรมนาค
5. นายพิษณุ  เพชรน้อย
6. นางสาวกนกพิชญ์  วันนำ
7. นายจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร
8. นายธัชชา  เทศน์ธรรม
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกฤติกา  มุมทอง
2. นายกิตติภูมิ  ก้อนเพชร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  คงพารา
4. นางสาวจารุภา  ใจยาว
5. นางสาวจิดาภา  ถาวร
6. นายจิรวัฒน์   ฉิมพาลี
7. นางสาวจุธาทิพย์  ห้อยโหน
8. นางสาวณภัทร  ณะศรี
9. เด็กหญิงณลินพรรณ  รัตนเดชพงศ์สิน
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  แน่นอุดม
11. เด็กชายต้นธันวา  วงศ์อภัย
12. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
13. นายนภัสกร  พัฒปาน
14. นางสาวนภัสสร  เขม้นกิจ
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนังเจริญสุข
16. นางสาวบุตรี  กัลย์จารึก
17. นางสาวพรนัชชา  ไชยธงรัตน์
18. นางสาวพัชรา  งามยิ่ง
19. เด็กชายพัฒนะ  อุดมพรวัฒนะ
20. นายพิรภพ  ศรีตะปัญญา
21. นางสาวภิรมณ  ลานตวน
22. นายภูมิศักดิ์  ดอกบัว
23. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
24. นางสาวรสกร  ดินขุนทด
25. เด็กหญิงราเชล  ศรีชัย
26. นายวรยุทธ  แก้วไทรเกตุ
27. นายวรากร   พันธุ์เสือ
28. เด็กหญิงวลัญช์รพี  วรวุฒิเกษม
29. เด็กหญิงวิณารัตน์  วงศ์ธนาวัฒนกิจ
30. เด็กชายศรัณย์พร  อาษา
31. นางสาวสิริกร   อุดมผล
32. เด็กหญิงสิริมนพินญ์  ทีปต์สิริ
33. เด็กหญิงสุพรรษา  ศักดิ์ทอง
34. นางสาวหญิงรัตตะ  สอนจันทร์
35. นายอภิชาติ  พลรักษา
36. นางสาวอริสา  โสหินกอง
37. เด็กหญิงอัญชนานนท์  มุ่งกลาง
38. เด็กชายอุกฤษฏ์  นามเสนาไอซ์
39. นายเวหา  ศิริเทพ
 
1. นายเจตสิทธิ์  สว่างเอี่ยม
2. นายดนุพล  พานทอง
3. นายประเวช  ผสมงาม
4. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
5. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์หมุน
6. นางสาวสุคนธา  จันทร์ขาว
7. นายบัญชา  วอทอง
8. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกษิดิ์เดช  สีหอน
2. นายกีรติ  เลขาวิจิตร์
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีนวน
4. นางสาวชนิกานต์  ประทุมติง
5. เด็กชายชลสิทธิ์  เปรมปรู
6. เด็กชายชัยรัชต์  ภักดีผล
7. เด็กหญิงฐิติมา  รักษี
8. เด็กหญิงณัฐฐากร  ยุดสูงเนิน
9. นายณัฐพร  ภูเหมือนบุตร
10. เด็กหญิงทิพย์ภากร  สุรุ่งรัตนมงคล
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิศิษฐ์ดุลรัตน์
12. นางสาวนงนภัส  สุขสบาย
13. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหัน
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเลิศ
15. นางสาวปภาดา   โอแสงใส
16. นางสาวปานจรินทร์  แคธคาร์ที่3
17. นางสาวพิทยารัตน์  ปัดซัง
18. นางสาวพิมพ์มาดา  แขนนาค
19. เด็กชายพีรภัทร  ศรีหนองแสง
20. เด็กหญิงภัคสิตา  บุญกลาง
21. นางสาวภัณฑิลา  ทองประดับ
22. เด็กหญิงภิญญาดา  สุภาฉิน
23. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศิริวิภาโรจน์
24. เด็กหญิงมุฑิตา   โทสวัสดิ์
25. นางสาวรตนพร  จันทร์บำรุง
26. นางสาวระพีพร  พิลาโสภา
27. นางสาววิลาสินี  ม่วงเจริญ
28. นายศราวุธ  ฤทธิ์สุวรรณ
29. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ศรี
30. นายศิริชัย  เจียมแพ
31. เด็กหญิงศิริพรพรรณ  พุ่มไสว
32. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเกิด
33. นายสพลดนัย  ดีงาม
34. นางสาวสุกัญญา  โทนทอง
35. นางสาวสุวัจนี  เป็งคำ
36. นางสาวอธิฐาน  อนุรักษ์
37. นางสาวอรอุมา  ลุงไธสง
38. นางสาวแพรวา  แจ้งคำ
 
1. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
2. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
3. นางวิรัลรุ้ง  ไชยเลิศ
4. นางสาวภัสสร  หมั่นตะคุ
5. นางสาววณิชวรรณ  รัตนจารุพิทักษ์
6. นายสุรเกียรติ  สโรบล
7. นายคำรพ  ผลถาวร
8. นายปองพล  ทิพย์สันเทียะ
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอธิป   โสดา
 
1. นางสุวรรณี  แย้มศิริ
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายศุภกร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสาธนี  ศรีอร่าม
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายภรันยู   นักทำนา
 
1. นายณัฐพล  มั่นเรือง
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  น้อยไพลิน
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล   ชุ่มรอด
 
1. นางสาวสุณีย์   วาจาสุวิมล
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวหทัยกาญจน์   กล้าหาญ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  มากเจริญ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายคณนาถ  ปุเลนเต
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายกฤตณัฐ   ปุณณโอภาส
 
1. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ดร.กุลธิดา   นาคะเสถียร
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาอำไพ  ม่วงมณี
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกฤชสิริ  สิริภัคธร
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกชนันท์   กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาววรพร  โล่สถิตย์มณฑล
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. นางสาวนฤทัย  เรืองไพศาล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายเชน  มิลลา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายคีตะ   อิสมาแอน
 
1. นางสาววรพร  โล่สถิตย์มณฑล
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายณัฐพล   พรมหู
 
1. นางสาวนฤมล   คลังสินค้า
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงสริตา  ศรีสัมพันธ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกฤชสิริ  สิริภัคธร
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกชกร   ลำพูล
 
1. นางสาวนฤมล   คลังสินค้า
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. ดร.กุลธิดา   นาคะเสถียร
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายณฐนน  กปิลกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายชิติสรรค์  ร่มเย็น
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แสงอาภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร   วงษ์ปัญญา
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสุเทวี 1. เด็กหญิงภคนันท์  ซื่อสัตย์อุดม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ฉัตรสุภางค์
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. นางสาวนฤทัย  เรืองไพศาล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวชินานาฏ  ทานงาม
 
1. นายยุทธศักดิ์   โพธิรุกข์
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  อลิซาเบท อิเบอาคามา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  หอมชื่น
3. เด็กหญิงญาณิศา  ส่งแสงขจร
4. เด็กชายธนวิทย์   สมร่าง
5. นายนนท์  ทองแสน
6. เด็กหญิงพรรณปพร  สิงห์กูล
7. เด็กชายพิษณุ  มลิซึ่ง
8. นายพุฒิพงศ์  คัชมาตย์
9. เด็กหญิงภาวิดา  ชีวขนาน
10. นายวัชชิรพล  แสนโกศล
11. เด็กหญิงวันฟ้าใส  มานพวงษ์
12. เด็กชายเอกฤทธิ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์
2. นายรุ่งรดิศ  จันทร์จำปา
3. นายโสภณ  เติมโชคทรัพย์
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิลัย
3. เด็กชายจตุเทพ   เทศชื่น
4. เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม
5. เด็กหญิงณาณิชา   พรหมศรี
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจิตต์โรจน์
7. เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบุญ
8. เด็กหญิงสลิลรัตน์   แหยมบุญ
9. เด็กหญิงสุจิตรา   กิตติเจริญตระกูล
10. เด็กชายเกรียงไกร   ประสารพวง
11. เด็กหญิงไอรัก   รักไทย
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวกชพร   ทามโคกสูง
2. นายกรวิชญ์   บำรุงศรี
3. นางสาวบุญสิตา   พุกบ้านยาง
4. นางสาวปาณิสรา  กิตติไพบูลย์
5. นายผจงพงศ์   ลิ่มศิลา
6. นายภาณุพงศ์   เงินสลุง
7. นายยุทธนา  หลักคำศรี
8. นายศิรัณฐ์  อ่อนพร้อม
9. นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร
10. นางสาวอรวรรณ  เกตชมภู
11. นายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง
12. นางสาวเพียงออ  พูลเจริญ
 
1. นางสาวแก้วใจ   เหมือนอินทร์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกรนิษา  สุรพัฒน์
2. นายกิตติณัฐ  น้อยโตม
3. นายธนัตถ์กรณ์  ดำเพชร
4. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีทาน้อย
5. นางสาวนลินภัสร์  ธนพนธ์กิตติกูล
6. นายปัณณวิชญ์  วัชรสินธุ
7. นายผดุงเกียรติ  ตั้งเจริญเกียรติ
8. นายพลากร  พันธ์สมบูรณ์
9. นายราชศิลป์  โศภิษฐ์กุล
10. นางสาววรรณนิชา  รวดเร็ว
11. นายศักดิธัช   หิรัญคุณกุล
12. นายอนวัทย์  ปานเขียว
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์
3. นางจงกล  นุ่มไทย
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา    บุญมี
2. เด็กหญิงกิตติภา   ศรีโกศล
3. เด็กหญิงชญานิศ  เก็งสุวรรณ
4. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
5. เด็กชายชนกันต์    ชัยสุวรรณ
6. เด็กชายณัฏฐภัทร์    ชลากรทรัพย์รดา
7. เด็กชายณัฐวานนท์    บุญมาเปียง
8. เด็กชายธณกฤต   ศุภศิริ
9. เด็กหญิงธนัธฐา  เหมศิริรัตน์
10. เด็กหญิงธัญชนิต    ฮวดปากน้ำ
11. เด็กชายนภากาศ    ศิริตระกูล
12. เด็กหญิงนิตานุช  ธารณรักษ์
13. เด็กหญิงนุดี  เสาแก้ว
14. เด็กชายปรินทร    บดีศรีสกุล
15. เด็กหญิงปานดารี   บุญดำเนิน
16. เด็กชายพงษ์พฤทธิ์   ศรีเรืองหัตถ์
17. เด็กชายพศิน    โหมดนอก
18. เด็กหญิงภูริชญา    สุกันฑา
19. เด็กชายภูเกล้า    มีวรรณ
20. เด็กชายวรพจน์   ภักดีอุธรณ์
21. เด็กชายวรพล    ภักดีอุธรณ์
22. เด็กหญิงสุภัชชา    เคนไชยวงค์
23. เด็กหญิงสุภัชญา   จารุเพ็ง
24. เด็กหญิงอัยยาวีร์    กายาสมบูรณ์
25. เด็กหญิงอาณัญชา    พรรนธารางกูล
26. เด็กหญิงเกศสุดา   ปัดภัย
27. เด็กหญิงไรนะห์    มูฮะหมัด
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. นายอิทธินิพันธ์  ตันตระการอาภา
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวจุฑามาศ  เสตถายน
2. นายชนินทร์  เชื้อรุ่งโรจน์
3. นายชัยพล  ปุ้ยทอง
4. นายนฤบดินทร์  จันทะวัน
5. นายนิธิศ  จีระนันตะสิน
6. นางสาวปภาวรินทร์  พวงทอง
7. นางสาวพรปรียา  โทนรัตน์
8. นายภัทรภณ  เสียงล้ำเลิศ
9. นายภานุรุจ  แก้งเล็ก
10. นายภิเศก  อู่สุวรรณ
11. นายภีรพัฒน์  มากพิน
12. นางสาวมญีรัฐ์  จันทร์คูณ
13. นางสาวมณีรัตน์  บุตรแก้ว
14. นายรัชตภูมิ  จารุสิทธางกรู
15. นายรัชพงศ์  ทับสมบัติ
16. นายรัฐพล  บุตรราช
17. นางสาววาสนา  คุุณทองคำ
18. นายวิทยาพร  อ่อนแก้ว
19. นายวุฒิชัย  จิตประชากร
20. นายวโรดม  ปักษีเลิศ
21. นายศิรวัชญ์  เอี่ยมสอาด
22. นางสาวสุภาวดี  คลังกลาง
23. นางสาวสุภาวิณี  คำวัง
24. นางสาวสโรชา  พรหมขจร
25. นางสาวหทัยพันธน์  จันทรวณิค
26. นายอนาคิน  พึ่งจินดา
27. นายอภิสิทธิ์  อาลอ
28. นางสาวอมลวรรณ  พูนเพิ่มคล้าย
29. นางสาวอรวรรณ  เกียรติเวโรจน์
30. นางสาวอัญชิษฐา  จีนสุกแสง
31. นางสาวอิงฟ้า  กูลประดิษฐ
 
1. นายอภิสิทธิ์  กลิ่นหอม
2. นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์
3. นายวุฒิไกร  มาลา
4. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณดา  วัฒนะจันทร์
2. เด็กหญิงนริสรา  ปพรพันสี
3. เด็กหญิงพรประภา  ไวยารัตน์
4. เด็กชายภราดร  มุขวัฒน์
5. เด็กชายภูพดล  มลิวัน
6. เด็กหญิงวิกันตา  จันทร์ดวง
7. เด็กชายศรัณยู  ศรีเหรา
8. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเเก้ว
9. เด็กชายอดิศร  แสงศรี
10. เด็กหญิงเบญจศิกาญ  เขียนเอี่ยม
 
1. นางสาววิลัลดา  มณีสม
2. นางสาววิราศินีย์   มณีสม
 
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงจันทิมา  จิตรนุ่ม
2. เด็กหญิงชนาภา  ขันสิงห์
3. เด็กหญิงปทุมวดี  แก้วพิกุล
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ย่อมกลาง
5. เด็กชายวัชระ  แก้วงาม
6. เด็กชายสุธี  พีมะผล
7. เด็กชายหิรัญ  แก่นสาร
8. เด็กชายอธิป  เอกบัว
9. เด็กชายอมรเทพ  ใช้ปัญญา
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นายวิทยา  พลาดอน
3. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  แย้มเดช
2. นางสาวณัฐพร  พลเภา
3. นางสาวมานิตา  สุภาพันธ์
4. นายรณกร  สุริด
5. นางสาวรัชนีกร  ปราเนตร
6. นางสาวศศิธร  นิตยะโรจน์
7. นายสุชาติ  มาเยอะ
8. นายอนันต์  ศรีพนา
9. นายอนุวัฒน์  คตภูธร
10. นางสาวอารียา  โพนหมั่น
 
1. นางสาวศิระประภา  มหาชัย
2. นางอธิชา  ปลื้มปรีชา
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวจิดาภา  ธาราไทย
2. นางสาวจิรดา  กาดำ
3. นางสาวดวงหทัย  ยาใย
4. นายตรีภพ  ขำพวง
5. เด็กชายพชรพล  เกาะแก้ว
6. นางสาวพลอย  บุ้งทอง
7. นายรณกร  ราศรี
8. นายสาทร  แก้วพวง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกัญญากร  บุญจูบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  นานาวัน
3. เด็กหญิงณฐิกา  มวยคล่อง
4. เด็กหญิงธารารัตน์  แจ้งจิตร์
5. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ม่วงหีต
6. เด็กหญิงภฤศนี  รุ่งเรืองประเสริฐ
7. เด็กหญิงสุปรีย์  สาขันธ์โคตร
8. เด็กหญิงสุภาวดี  แดงเขียว
 
1. นางสาวกฤษณา   เพชรซ้อน
2. นางสาวกวีณา   สว่างพระศรีอารย์
3. นายบุญชนะ  ดิษฐนา
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกฤตชญา  วรรณมาศ
2. เด็กหญิงชนาพร  กาวาท
3. เด็กหญิงปาลิตา  แสงครุฑ
4. เด็กหญิงปุณณดา  ฤทธิเรืองเดช
5. เด็กหญิงพีรดา  ไหลวารินทร์
6. เด็กหญิงอรณิศวร์  เจียมศรีพงษ์
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชาลิสา  นาชัยนาค
2. นางสาวณัฐพร  สาคร
3. นางสาวสุทธิกานต์  นุวงค์
4. นายอภิชัย  หนูโมระ
5. นางสาวอมรรัตน์  รัชตรังสี
6. นางสาวอรปรียา  บุญกล้า
 
1. นางสาวมุกดา  คุ้นประเสริฐ
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวชมพูนุท  อิ่มอุรา
2. นางสาวชลธิชา  หาสนนท์
3. นางสาวธนิดา  สุวรรณจันทร์
4. นางสาวพรชนก  บุตรพรม
5. นางสาวภูริชญา  สมประสงค์
6. นางสาวศศินิภา  ชูเวช
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
3. นายวิทยา  พลาดอน
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  แท่นมะณี
2. เด็กหญิงฐริญาดา  คงวัฒนาชัย
3. เด็กหญิงธนัฐชา  รุ่งอมรศิลป์
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีดาคำ
5. เด็กหญิงปนิตา  สุทธิมณีรัตน์เลิศ
6. เด็กหญิงปริณดา  พยนต์ภาค
7. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ปานประทีป
8. เด็กหญิงวิชญาดา  มณฑลจรัส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา  บุญวิก
2. นางสาวฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงณศดา  โสภาธนากุล
2. เด็กหญิงณัชยา  สาขำ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองมีสุข
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงนันทกานต์  จันตา
6. เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร  ภาพร
7. เด็กหญิงภควดี  พูลมา
8. เด็กหญิงสโรชา  บุญนิยมลักษณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
2. นางสาวกนกอร  รื่นวุฒิ
3. นายพิชญ์ชากร  กุมมารสิทธิ์
4. นางสาววิลัยพร  พิณพงษ์
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาโน
2. นางสาวชนาพร  ปริญญาสงวน
3. นางสาวชมพูนุช  พันถัน
4. นางสาวณัฏฐภาวินี  มากช่วย
5. นางสาวบุณยานุช  เฉวียงภพ
6. นางสาวพิมพ์วิชยาพร  มณีวงษ์
7. นางสาวศศิชา  บัณฑิตภักดิ์
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์  สมรวิบูลย์
2. นางสาวปาฌิกา  พันธรักษ์กุล
3. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกรชนก  ระย้า
2. นางสาวชนิดาภา   เกาะกลาง
3. นางสาวณัชญา   วงค์ญาติ
4. นางสาวดรุณี  ศรีขุนทด
5. นางสาวนีรดา   งามโสภา
6. นางสาววรรณษา  สิงห์สีโว
7. นางสาวศิริวรรณ  ลักษร
8. นางสาวสุภาภรณ์   ไกรศรีวัฒนะ
 
1. นางสาวเมทิตา  ชัยมา
2. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  นิยมเยาว์
2. เด็กหญิงกฤษธีรา  กรินทสุทธิ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งพุก
4. เด็กหญิงจิตรลดา  เชื้อฉ่ำหลวง
5. เด็กหญิงณัฐนลิน  สุริยสกุลลาภ
6. เด็กหญิงธิชาดา  ปานเนาว์
7. เด็กหญิงนิตติยา  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงปกิรณัมณ์  เพ็ญแสง
9. เด็กหญิงพนิดา  งานกระโทก
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสียงเสนาะ
11. เด็กหญิงภัทรมน  พลนา
12. เด็กหญิงภาพิมล  แป้นน้อย
13. เด็กหญิงวรรณนิดา  จงชนะ
14. เด็กหญิงสายใจ  ยอดจันทร์
15. เด็กหญิงสิดาพร  เกตุการณ์
16. เด็กหญิงสุธิตา  บุญเกษ
 
1. นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  ปิติภัทรภิญโญ
3. นายกฤษดา  ปัญญายิ่ง
4. นางสาวจิรชญา  สินธุชัย
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงจั๊สมินทร์  อินทร์ดนตรี
2. เด็กหญิงชนิตา  ศิริวิทยากุล
3. นางสาวซาการีนา  แก้วกำพล
4. เด็กหญิงธันยพร  ประทุมแย้ม
5. เด็กหญิงนรภัทร  บุญคำภา
6. เด็กหญิงนัฐอนันตา  ฮวดพงษ์วิทย์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  อ่อนคง
8. เด็กหญิงพรณภัส  ขวัญทอง
9. เด็กหญิงพรนภัส  กันนิยม
10. เด็กหญิงพีรยา  เกษรักษ์
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  เอี่ยมอ่อน
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีตระเวร
13. เด็กหญิงอนัญญา  ซานอก
14. นางสาวอัญชลี  เมืองนุช
15. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพิ่มพานิช
16. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  พงษ์เนตร์เตชากร
 
1. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
2. นางสาวมานิตา  ปานทอง
3. นางสาวพรหมภัสสร  ศิลปวัฒนโภคิน
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกานตรัตน์  พุ่มโพธิ์
2. นางสาวคณกรณ์  ทรัพย์สุข
3. นางสาวจารุภา  ใจยาว
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวพรรณิภา  รักธรรมสกุล
8. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
9. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้าากระโทก
11. นางสาวอริศรา  อภิบาล
12. นางสาวเปมิกา  สมนึก
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
3. นายบัญชา  วอทอง
4. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์หมุน
5. นางสาวสุคนธา  จันทร์ขาว
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. นางสาวเจนจิรา  ซือตระกูล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางอิสรีย์   บัวขม
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธิติวุฒิ  ศรีทองกูร
2. นายบุญวัชร  สังข์เสวก
 
1. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีวิจิตร
 
1. นายชานนท์  แดงรักษ์
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ปลั่งพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวอาจรีย์  มงคลสิทธิศิลป์
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวคัทรียา  บิวบี้
 
1. นางพรพิมล  เพ็ญจันทร์
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกวินทิพย์   ตติยวโรดม
 
1. นางสาวรัชฎา  ภุชงค์เจริญ
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เจนพิพัฒน์
 
1. นางสาววิลาสินี  ลิขิตชัยศักดิ์
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา   คำไทย
 
1. นางสาวพรมณี   โสดาดวง
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวมาริสา  หวังพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวจันทมาศ  ทิมโต
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวนาเดีย  มะยูมิง
 
1. นางสาวอโณชา  พงษ์แฉล้ม
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอีลานา  สงสมพันธุ์
 
1. นางจันท์สุดา  แก้วงามพรรณ์
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต
 
1. นางสาวณัฐิญาภรณ์  หาญแก้ว
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวคัทรียา  บิวบี้
 
1. นางสาวอนุสรา  คงเกต
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. นายเมธาสิทธิ์  ตั้งจิตอลงกรณ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  โพธิ์ทัย
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องฟ้า  นภาพรวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  หมอยา
3. นายชาตรี  สระแก้ว
4. เด็กหญิงฐิติยา  เชือกรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐชา  บัวกลั่นหอม
 
1. นางสาวเขมัชฌา  นวลสะอาด
2. นางสาวศินิชา  ใจสมุทร
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายนครินทร์  โพธิ์แสน
2. เด็กหญิงปัณณพร  ใช้เทียมวงษ์
3. เด็กหญิงรวิพร  วัฒนา
4. นายวรภพ  ผลบัณฑิต
5. เด็กหญิงศุภนิดา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี
 
1. นางเกสร  แสงสุริยัน
2. นางสาวมนัสนันท์  ทองชุม
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวธัญภัค  ผิวอ่อน
2. นางสาวธัญวลัย  มณีพันธ์
3. นางสาวนันทพร   คำแสนโคตร
4. นางสาวรุจิรภา  สุกุล
5. นางสาวศศิวิภา  ก้อนใจจิตร
 
1. นางสาวภาวิณี  แถบหอม
2. MissElizabeth   Lamprea
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรชนก   รื่นภาคพระคุณ
2. นายปณัยกร   ขันทอง
3. นายศุภโชค   รอดบาง
4. นางสาวอภิญญา  ดงประถา
5. นางสาวไอริณกมล   วรขัตร
 
1. นางสาวอัญชุลี   ทองสาลี
2. Mr.Franz  Andrew Lopez
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงสิตานันต์   โยชน์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงเมธิรา   พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวนันทรัตน์   เจริญสุข
2. นางสาวสกุลทิพย์  สายสุด
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงคินตามณี   สิริวิชชุพงศ์
2. นางสาวธนิษฐา  พัสดุรักษา
 
1. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาว ณัฐชยา  มานะสัมภวงค์
2. นางสาวจันทร์พิชชา  วัลลภธารี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  งามทานตะวัน
2. MissLi  Fei
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวพรีมา  เชื้อแดง
2. นางสาวรติมา   เชื้อแดง
 
1. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายคณาพจน์  ตรีบุบผา
2. เด็กชายอนุชา  อาจหาญ
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกันตา  วงศ์แหลมทอง
2. เด็กหญิงปัญรส  วัดทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  ทองแก้ว
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวอิสราภรณ์  สกุลวงษ์
 
1. นางสาววันธิดา  สีหะวงศ์
2. นางสาวธัชมนต์  แพรแก้ว
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายฐาปกร  ทำบุญ
2. นางสาวพรนัชชา   อุ่นใจ
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวมณฑิตา  หนูเงิน
2. นางสาวมณฑิรา  หนูเงิน
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
2. MissMIN JI  KIM
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณัฏฐธิดา   เย็นใจ
2. นางสาวศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวณัฐณิชา   ตะกรุดแก้ว
2. นางสาวนิรมล  เตตะนัง
 
1. นายสรศักดิ์  เจริญการค้า
2. นางสาวนันทนา  นันทภัทรพานิช
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นายชินพัฒน์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  ศรีมี
 
1. นางพรทิพย์  โตมอญ
2. นายกิตติก้อง  จันทร์แจ้ง
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  หนูบุญมี
2. นางสาวพมภมน  วิวัฒนพน
 
1. นางสาวพัชรพร  พิมลภัทรกุล
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวสุภาพร  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวธนิสรา  ภู่ไพบูลย์
2. MissXiaoxiu  Zhao
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวอารียา  คำมะนาถ
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญมั่น
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
2. MissJia Lu  Mao
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายจอม  ณ ถลาง
2. นางสาวธิติมา   หนูเนียม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญขวัญ
2. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกัลยกร   วัชรสินธุ์
2. นางสาวปณิดา  ธัญญาสุทธิพันธ์
 
1. นางสาวจิตติมา  นุตะมาน
2. นางสาววิลิปดา  ศรีปัญญา
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวพลอยชมพู   ธนูทอง
2. นางสาวเขมธิดา   เหลือทรัพย์
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปุณยวีร์  สอนสันต์
2. นางสาวศรกมล  โต๊ะวัน
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวภัทรวดี  ทับทิม
2. นางสาวอัญมณี  กลิ่นขวัญ
 
1. นายสรศักดิ์  เจริญการค้า
2. นายสรร  เจษฎาโชคอุดม
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกมลชนก  มัณฑนานนท์
2. นางสาวณัฐิดา   ดุลย์แสง
3. นายพีรวิชญ์  สินธพ
4. นางสาวอริสรา  เจจือ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ  เนาว์สูงเนิน
 
1. นางสาวสิริพร  เฉลิมชุติเดช
2. Mr.Xie  Rungui
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายกฤษดา   หนูนันท์
2. นางสาวกุลธิดา   สีวันนา
3. นางสาวนภัสสร   สุขแสน
4. นายประจักษ์   เจริญลู่ลิขิตกุล
5. นางสาวสุชานันท์   ปัญญาฟู
 
1. นายกิจเกษม   อุปการะกิจ
2. MissChen  Bei
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายจารุวัฒน์  ภู่ชาติ
2. นางสาวบุษยารินทร์  แก้วทอง
3. นางสาวพรหมพร  ตันธนสมบัติ
4. นายวทัญญู  ชีรานนท์
5. นางสาวศุภสุตา  วงศ์ไพรัตน์
 
1. นางสาวธนัญชนก  พลาวุธ
2. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวจิตปภัสส์  ศรีทอง
2. นายพลกฤต  พิมพ์เรือง
3. นายภาณุมาศ  กานต์สิทธิโชค
4. นางสาวสุภักดิ์   จริงเพชร
5. นางสาวเกศินี  ดีหล้า
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายธนภัทร  ส่งแช้ม
3. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
4. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
5. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นายศุภฤกษ์  เชื้อมั่น
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายทัตเทพ  ศุภนคร
2. นางสาวพรลินี  แสงสาย
3. นายสราวุธ  บางวิเศษ
4. นางสาวอติกานต์  ผ่องท่าไม้
5. นางสาวอนันตญา  สินการทรัพย์
 
1. นางสมใจ  ศรีละมุล
2. นางสาวสุภาวดี  ทองงาม
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  ทิราชีพ
2. นางสาวภูริชา  แจ่มจรรยา
3. นางสาวรดา  มั่นต่อม
4. นางสาววรรณกานต์  หินอ่อน
5. นางสาวอริศรา  มารศรี
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายก้องเกียรติ  สง่างาม
2. นางสาวจินดาภา  แสงพิทูร
3. นางสาวธนิสร  คุ้มครอง
4. นางสาวพรสุรีย์  หงษ์สวัสดิ์
5. นางสาวภาคินี  ดวงศรี
 
1. นางสาวลาวัณย์  แสงเย็นพันธุ์
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายธนวิชญ์  อำนาจทอง
 
1. นางสาวกณิกนันต์  โยธานะ
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายจิรพัช  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายนภฑริญ  ชิระนุรังสี
 
1. นางสาวอัยลดา  แสนอินทร์
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวพศิกา  โสภณวสุ
 
1. นางสาววรานนท์   กำแพงแก้ว
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวพรเบญญา   คุ้มถิ่นแก้ว
 
1. Mr.Sangjun  Lee
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวอารดา   วงษ์มณี
 
1. นางสาวภัทร์ลภา   ฟักบาง
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายชยณัฐ  ตันจริยภรณ์
2. เด็กชายศุขภวิชณ์  กฤชศุภากรณ์
 
1. นางสาวฐานิช  ภูศรี
 
308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายปภังกร  ทรงไพบูลย์
2. เด็กหญิงปัญชิกานต์  ทรงไพบูลย์
 
1. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายยศกร  คนบุญ
 
1. นางสาวสุนารี  สายสมบัติ
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐริณีย์  มีโชค
 
1. นางสาวพรสุดา  สุทธิชัยยา
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายคุณานนต์  คุณอุดม
2. เด็กชายติณณ์  สาดแว
3. เด็กชายภทรพล  เมืองสง
4. เด็กชายรชต  ทองลี
5. เด็กชายวิศรุต  โทนผลิน
6. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เลิศ
7. เด็กชายอภิศิษฎ์  ไชยตะมาตย์
8. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  คล้ามแสง
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
2. นายจักรพงษ์  วงษ์ปี
3. นางสาวนฤภัทร  กุชวัฒนะ
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิ่มนวล
2. เด็กชายชนนพงศ์  สังวรณ์
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  สร้อยทอง
4. เด็กชายประวิช  อ่ำบำรุง
5. เด็กชายภูมิภัทร  พูลพล
6. เด็กชายรพีภัทร  ไชยศิริ
7. เด็กหญิงลักษิกา  เรืองศรี
8. เด็กชายวาคิม  แสงวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
2. นายพชร  สายรัตน์
3. นางสาวมณีนุช  คำเพียร
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายชานนท์  อนุหนายนน์
2. นายทิพย์ไพศาล  หงส์ทิพย์วารี
3. นายธชสม  ตั้งเจริญ
4. นายปัฐญา  มูเราะ
5. นายวีรพล  มงคลเกิด
6. นายสิริวุฒิ  ปริยวรวงศ์
 
1. นายวิศิษฎ์  หนาแน่น
2. นายกฤษฎา  สังวรณ์
3. นายปองพล  ทิพสันเทียะ
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกุลธิดา  ผุดผ่อง
2. นางสาวจินดารัตน์  สิงห์ศรีนาท
3. นายชญานนท์  วัฒนะกิจ
4. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  พรอัญชลี
5. นายณัฐิวุฒิ  ชะนำพร
6. นางสาววนัชพร  พรสรณคมน์
7. นางสาววรรณภา  เสาธงทอง
8. นางสาวอภิสรา  อ้วนแพง
9. นายอานันท์  แม้นนุสิท
10. นายอำนาจ  แซ่ลี้
 
1. นายวิวรรธน์  อึ๊งพิมชยกุล
2. นายพิพัฒน์  ภู่ถาวร
3. นายชัยวัฒน์  สมสุข
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชามาส  ทองมี
2. นายกรรวี  จันทร์โฉม
3. นางสาวกิรณา  หนูนันท์
4. นางสาวจุฑามาศ  ภูศิลา
5. นายณรงค์ชัย  มุ่งผล
6. นางสาวณัฐรมย์  น้อยนวล
7. นายธเนตร  ธรรมแก้ว
8. นางสาวนภัสวรรณ  พงษ์สมุทร
9. นางสาวพชรวรรณ  ยัญญพงศ์
10. นางสาวศศิธร  สิงหรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นายกิตติ  กรพรม
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายฐากูร  บูชาธรรม
2. เด็กหญิงณฐา  เวชเดชานนท์
3. เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บุญลือ
4. เด็กชายวสวัตติ์  เปรมปรีจิรภาคย์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  บำรุง
 
1. นางชินานาฏ  ปาณิกวงษ์
2. นางสาวปภานันท์  ฟักเจริญ
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจิรชยา  จันทร์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงฉันทพิชญา  ผองมูล
3. เด็กหญิงภัทรา   กำทองดี
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  จินดามณี
5. เด็กหญิงวีรภัทรา  สีอำพันธ์
 
1. นางสาวพรรวินท์    ชมภู
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกนกชล  เดชเส้งชูโรจน์
2. นายกรภัทร  จรุงศรี
3. นางสาวกฤติยา  ศรีทองสุข
4. นางสาวปภัสรา  ศรีอุดม
5. นางสาวศุภัชฌา  วัฒนเสน
 
1. นางสาวเมษา  แสงตรง
2. นางสาวชุติภรณ์  พัดเอี่ยม
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิรนันท์   กุลหิรัณย์มณี
2. นางสาวจุฬาทิพย์   บุญศิริ
3. นางสาวชนากานต์   ไชยรังสินันท์
4. นางสาววัชรี  โฉสูงเนิน
5. นางสาวอินทิรา   บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวอรพรรณ   จิรธรรมกูล
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตาปนานนท์
2. เด็กหญิงทวิรัสมิ์  เจริญสาร
3. เด็กหญิงริสรา  วิเศษยิ่ง
 
1. นางประภา  ปักษี
2. นางสาวนวลละออ  ต้นเคน
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธรรมารักษ์วัฒนะ
2. เด็กหญิงจณิสตา  กฤษณะประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนารา   เปล่งสุริยการ
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวเรณุกา  มีสุข
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวธัญวีร์  แทนจะโป๊ะ
2. นางสาวภัทรวรรณ  พรมมี
3. นายวิษณุ  ชมภูราช
 
1. นางศิริพร  อนุกูลประโยชน์
2. นางเกศรินทร์  สุทธิรอด
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวชุติกาญจน์  หาญสำฤทธิ์ผล
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  พงศ์เจตน์พงศ์
3. นางสาวพราวนภา  สถิรปัตติ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกานจญ์ติมา  ไวยพัต
2. เด็กหญิงชลธิชา  โกฏสิทธิ
3. เด็กหญิงบิลินด้า  เบียเล็น
 
1. นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี
2. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัตนวิชา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณสูญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสันติภาพ
 
1. นางสาวเนียรนภา  คำภูเรือง
2. นางสาวจรรยา  หนูบุญรักษ์
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายกฤตยชญ์  สุพรรณ
2. นางสาวนงนภัส  ชัยทอง
3. นางสาวอุบลรัตน์  เฟื่องฟูลอย
 
1. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวภัคธิมา  กาญจนบุตร
2. นางสาวภัทรานันท์  อนุวงศ์พินิจ
3. นางสาวมนัสนันท์  วัชรศิริธรรม
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร
 
328 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงศสิพัชร  ชรารินทร์
2. เด็กชายไชยสรรพ์  รินทะ
 
1. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
329 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงอนัญญา  นาหัวคน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ
2. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
 
330 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงกัลยา  วิวัฒน์ชัยทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริอาภา  วงษาเภา
 
1. นางสาววิภาดา  คงเมือง
2. นายฤทธิพงศ์   คงอินพาน
 
331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสมสกุล  ปฤษฎางค์บุตร
2. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมหาดไทย  บุษยเหม
2. นางสาวลัดดาวัลย์   พิพิธกุล
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงรวิสรา  โปรมินทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  น้อยเวียง
 
1. นางสาวสุนันทา  กมลผาด
2. นางสาวศิริพร  พ่วงพิศ
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เชื้อกุศล
2. เด็กชายอนุชา  หมายสุข
 
1. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
2. นางสาวคณิตา  รุ่งเรือง
 
334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายวิภูลภัส  พัวพลเทพ
2. นายสิรภพ  พลอยสุกใส
 
1. นายชำนาญ   เปตามะนัง
2. นางสาวพรพิมล   จารุอนันต์กุล
 
335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายบารมี  บุญเพิ่ม
2. นายพุฒิพัฒน์  โตวันวิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ท้วมจันทร์
2. นางสาวเมตตา  ทองอ่อน
 
336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายจักรภัทร  ช่อย
2. นายณัฐสิชณ์  เพ็ญกุล
 
1. นายลัทธพล  ด่านสกุล
2. นางสาวพิชญา  เขียดสังข์
 
337 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายวงศ์วิวัธน์  เนียมอ่อน
2. เด็กชายเกียรติคุณ  ขวัญกิจวรุณ
 
1. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง
2. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา
 
338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายจักรพรรณ์  เวหานาวิน
2. นายจิรภาส  เสาะสมบูรณ์
 
1. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
2. นางฐาปนี  จรโคกกรวด
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายเจมส์  แอริค วีดีย์
2. นายเตชพัฒน์  ชินวราภรณ์
 
1. นายวิเชียร  พุ่มพวง
2. นายฐิติ  วงษ์ไพร
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกมลลักษณ์  จันทร์แก้ว
2. นายณัฐวัฒน์  จารุสิทธิ์รัตติ
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวบุศรัตน์  เถรี
2. นางสาวอภิชญา  เมฆวัน
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ
2. นางสุนทรี  มนตรีศรี
 
342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายชาติภูมิ  ชิดใจ
2. เด็กชายรัฐนนท์  โมทายน
 
1. นายณัฐสิทธิ์   ประจิม
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายธณวันต์  วิชาผง
2. นายนราเทพ   หาญศึก
 
1. นางสาวยุวดี  แย้มเกษร
2. นางสาวอินทีวร   ชัยกูล
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสิริยากร  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงสุภัชชา   วงษ์เปรม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   พิพิธกุล
2. นางยุภาพร  บุษยเหม
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงอิศวรา  คงศรีเจริญ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  แก้วเหมือน
2. นางสาวพรรณี  สิมอุด
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายฤทธิไกร  กุลพัฒน์
2. นายอคิราภ์  สีแสนยง
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายฤทธิพงศ์   คงอินพาน
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ
2. นางสาวอรวรา  กาญจนะ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  มากโภคา
2. นางสาวสุธาทิพย์  นามเตี๊ยะ
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวพัชร์ธมน  พงศกรพิสิฐ
2. นายอภิวัฒน์  ซึ้งอดิชัยวิทย์
 
1. นางธันยธร   ตวงวาสนา
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายปุณยวุฒิ  โตมีบุญ
2. นายภพธรรม  เจริญแนว
 
1. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
2. นายพิชญเมธี  แสงดี
 
350 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤติธี  รัชชนันท์
2. เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง
3. เด็กชายภูริ  วิรการินทร์
 
1. นายลัทธพล  ด่านสกุล
2. นางสาวชลนิชา  โคตรสีหา
 
351 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงณัชชา​  ภู่หลำ
2. เด็กชายปวิช   รุ่งฐานอุดม
3. เด็กชายรพีพัฒน์  บุญเปี้ยว
 
1. นางสาวปาณญดา  โมราวรรณ์
2. นายรัชพล  ไชยวงค์
 
352 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายชาติกุล   รัตนฤทธิกุล
2. นายวีรวิชญ์   ศรีสันติคณาพร
3. นายอดินันท์   ตุ้มฉาย
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
353 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายธนกร  พุทธประเสริฐ
2. นายธัญพงศ์  พานิชรัมย์
3. นายสุกฤษฎิ์  ตรงจิตรจริง
 
1. นายรัชพล  ไชยวงค์
2. นายนิวัตร  ชูโชติ
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายภาคภูมิ  จันทรักษา
2. นายรัชชานนท์  ศรีสุข
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ
2. นางสาวสุฑามาศ  แก้วมรกต
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายชัยนนท์   เจริญชนม์
2. นายอธิคม    เพชรธำรงกุล
 
1. นางสาวณฐนน   รัตนศุภสิน
2. นางสาวกรรณิกา   ปิ่นเสา
 
356 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายบัญชา  เปลี่ยนศรีเพ็ชร์
2. เด็กชายภูมิพัทธ์  ตันวัฒนเสรี
3. เด็กชายแตงโม  -
 
1. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์
2. นายมงคล  ประเสริฐสังข์
 
357 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุ่ยเฟือง
2. นายวุฒิชัย  จรุงกัน
3. เด็กชายอาจณรงค์  เต็มสุข
 
1. นายธเดช  ทิสานนท์
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
358 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายพิชิต  มุนีวงศ์
2. นายวิชิต  ภูครองทอง
3. นายศุภกร  เขียวอุบล
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
 
359 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวชลทิพย์   ทับหิรัญ
2. นางสาวณัฐวดี   ดาวเรือง
3. นางสาวนันวิภา   หล้าสุดตา
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์   หลักหาญ
 
360 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายชัยนรินทร์  เขียวอรุณ
2. เด็กชายชานน  ครุฑพูล
3. เด็กชายพิชาญเมธ  มีตา
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
 
361 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายพัฒนศิลป  สงคง
2. เด็กชายศราวุธ  นวลแหยม
3. เด็กชายสมิต  สอาดจิตต์
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายพงศ์ธร  คูณสวัสดิ์
 
362 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายณัฐกร  ไตรยะวงค์
2. นายธนัช  ชินบุตรานนท์
3. นายวศิน  เนตรนภาพร
 
1. นางสาวเพ็ญพิทยา  ทองรัตน์แก้ว
 
363 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ   ศิวะมั่งมี
2. นายจิตรเทพ  โคมทอง
3. นายณัฐดนัย  นวลแก้ว
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
 
364 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายณัฐธเดชน์  พิทักษ์ศิลป์
2. เด็กชายวิธวินท์  ขำแจ่ม
3. เด็กชายเขฆทัต  นาคโชค
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
 
365 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงมาลิสา  ศิวะมั่งมี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุวรรณอุดมกิจ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  อาดี
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
366 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายภูมิพัฒน์  พันธิตรารติบดี
2. นางสาวสวรรณ์รัศฐ์  ขำจำรูญ
3. นางสาวสุทธิรัตน์  เอกพงศ์บวรสิน
 
1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
2. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์
 
367 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐภัทร  เศวตสุทธิสิริกุล
2. นายอภิสิทธิ์  แสงกระจ่าง
3. นางสาวัธัญชนก  เลิศเสถียรชัย
 
1. นายสวัสดี  อรัณยะกานนท์
2. นางนลินาสน์  เข็มณรงค์
 
368 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายวชิรญาณ์  หงส์สำโรง
2. เด็กชายศุภกร  พิญญะพันธ์
3. เด็กชายอรรถพันธ์  นามไพร
 
1. นางสาวรัตนมณี  แสงอรุณ
2. นางสาวกาญจนา  อรุณไพร
 
369 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายต้นกล้า   ชูบุญสังข์
2. เด็กชายพลพร   ชิณศรี
3. เด็กหญิงสุภัครัชด์   ศรีวโร
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
370 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธนากร  จิรพิศาลกุล
2. นายปิยวัฒน์   นิตยกัญจน์
3. นายภัทร  ปลื้มปิติกุล
 
1. นายจิราธิป  วรนุช
2. นายปฏิภาณ  ใจเพ็ชร
 
371 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนาดล  แสงสว่าง
2. นายศิริภูมิ  กุศลส่ง
3. นางสาวแอสวารยา  ตีวารี
 
1. นายสถาบัน  เกตวงษา
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
372 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก   อาจจะ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรามจร
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินทะพันธ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ยิ่งยงยุทธ
2. นางสาวธัญศวรรณ  ปรีดาศักดิ์
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปราณีจิต
2. เด็กหญิงทวิรัสมิ์  เจริญสาร
3. เด็กหญิงปลวัชร  เอกอุฬาร
 
1. นางสาวทิพย์สราวัลย์  หวังปรุงกลาง
2. นางนภัสนันท์  สิงห์เพียง
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายนาคา  ไตรเวชย์
2. นายพัฒน์เดช  สาน้อย
3. นายอภิสิทธิ์  เอี่ยมรอด
 
1. นายทองแดง  วงษ์พินิจ
2. นางสาวปราณี  วางหา
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายณัฐนันท์    ทองคำ
2. นายภูรินทร์   มโนวัฒนันท์
3. นายวรินทร   ชาติชนบท
 
1. นางสาวศรวณีย์  มณีศรี
2. นายสุรศักดิ์   สังข์แย้ม
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  เอมดิษฐ
2. เด็กหญิงนฤมล  จตุรวงศ์
3. นางสาวปณิดา  เสนาขันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิง ชวิศา   ตันธีระพลชัย
2. เด็กหญิงนิพัชชา   บุญมีสนม
3. เด็กหญิงสุภัสรา   บุญรัตน์
 
1. นางสาวแววดาว  เขียวภา
2. นางสาวอินทิรา  ทรงรัฐ
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.714 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวชลธิชา  แดงชาติ
2. นางสาวนัฐชา  ใยดี
3. นางสาวสิรินทิพย์  สมจิตต์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
2. นางประนอม  โซ๊ะอาดำ
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.714 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นางสาวธนัตถ์พร  ทิพวงศ์
2. นางสาวปรียานุช   ลิ่มศิลา
3. นายสุทธิพงษ์   มาชมสมบูรณ์
 
1. นายจักรวัฒน์  ชุมแดง
2. นางสาวรัตนาพร  ประสมศรี
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายชาคริต  ประกอบชีพ
2. เด็กหญิงพรรษา  พัวพันหงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ถวิลไพร
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  บุญส่ง
5. เด็กหญิงอมิตา  วาระดินันท์
6. เด็กหญิงอุษณี  วรวงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
2. นางสุนทรี  กาญจนะวสิต
3. นางสาวกัญญา  บุญเจือ
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลบุตร
2. เด็กหญิงชลิตา  วิริยะ
3. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงใจสดชื่น
4. เด็กหญิงภัชรภรณ์  อกนิตย์
5. เด็กหญิงมัลลิกา  แพงศรี
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญกลาง
 
1. นายปริญญา  คำภิวัลย์
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวชญานี  รักษาผล
2. นางสาวทิพย์อักษร  โคตรเจริญ
3. นางสาวธีรพร  น้อยศรี
4. นางสาววารินทร์  สุพานโซ
5. นางสาวอารยา  บุญโพธิ์
6. นางสาวแคทชลีน่า  จงบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
2. นางสุนทรี  กาญจนะวสิต
3. นางสาวกัญญา  บุญเจือ
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนรัฐ  โพธิ์นิ่ม
2. นายนพรุจ  หอยสังข์
3. นางสาวลดาวรรณ  เสาทอง
4. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์หล้า
5. นางสาวอังศุมาลิน  แอลมีด้า
6. นายเจษฎากรณ์  คำเจริญ
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
2. นางพรสุดา  คนตรง
 
384 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  สะสมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ผะอบนาง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาเมือง
 
1. นางอมรรัตน์  ปรากฏผล
2. นายปรัชญา  อาภาวัฒนาสกุล
 
385 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองนาค
3. เด็กชายวรชิต  สุดจินดา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
2. นางสาวกาญจนัญถ์  ไตรถาวร
 
386 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกัญญาภัค   แก้วใจ
2. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออรุณชัย
3. นางสาวธันยมัย   แฝงสกา
 
1. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
2. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
 
387 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิราวรรณ  ช้างเชื้อ
2. นางสาวชลกร   เงินแจ่ม
3. นางสาวรัชศิกานต์   แก้วใส
 
1. นางสาวนันทวัน    พูลกำลัง
2. นางณัฐวรรณ    ธรรมรักษ์
 
388 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายจงชนะ  วรลักษณ์
2. เด็กชายธีรธร  น้อยบาก
3. เด็กหญิงอัคศราภา  ชะนวนรัมย์
 
1. นางสิริกานต์  มายิ้ม
2. นายศรันดร์  คำเรืองฤทธิ์
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงชวิศา  เกิดเนตร
2. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  บุญบางเก็ง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เหล่าลูกอินทร์
 
1. นายชลชาติ  สายมาตร์
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวกิตติมาพร  สิมแสง
2. นางสาวปณิฏฐา  จันวงเดือน
3. นางสาวเจนจิรา  เหล่าสุดโท
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาวศิริพันธุ์  มัครา
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายณัฐฐกิตต์  สิงหนาทไกรศรี
2. นางสาวเฉลิมศรี  จ่าสูงเนิน
3. นางสาวแสงตะวัน  อนุตรอริยกุล
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
2. นางสาวไพลิน  ภิญโย
 
392 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เถาว์โท
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  ตาลทอง
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  นุชประภา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางถวิล  เกตุแก้ว
 
393 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชุ่ม
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  จำนงค์คิด
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ชูอำไพ
 
1. นางสาวณัฐพร  อ้วนลำ่
2. นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์
 
394 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวนริตา  จูโพธิ์แก้ว
2. นางสาวพรไพลิน  พักอยู่
3. นางสาวพลอยชมพู  สุนทรโชติ
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว
 
395 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม
2. นางสาวประกายวรรณ  นุชเปล่ง
3. นางสาววีรภัทรา  ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงฐิติพรรณ  สุขเกษม
2. เด็กหญิงภูริชญา  ธนาจินตพร
3. นางสาวอรวรรณ  กาญจนวรดิลก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กชายกิตติชัย   วงศาโรจน์
2. เด็กหญิงวรัญญา   กระหนาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์    จิตต์เวทกุล
 
1. นายสุริยันต์   ใหม่โสภา
2. นางสาวจิรสุดา   อิ่มอ้วน
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวนนทินี   ใบเหลือง
2. นางสาวประภากร   แผงจัตรัต
3. นางสาวไอรดา  ชินเมืองน้อย
 
1. นางปราณี  ฤทธิชัย
2. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ยางเพ็ชร
2. นางสาวนารีรัตน์  ประชุมฉลาด
3. นางสาวมณทิรา  กันหาวรรณะ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แดนทอง
2. นางอรภาณีย์  จุรีพรทวีฤทธิ์
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   มารอด
2. เด็กหญิงสโรชา   มันฑะกะ
3. เด็กหญิงอังคนา   ประสพธรรม
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
2. นางศศิธร   ศรีทรัพย์
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายธนกร  คะสะธรรม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  หุ่นพานิช
3. เด็กหญิงสุวพักตร์  ชุมคำน้อย
 
1. นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี
2. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชย  ภู่สำลี
2. นางสาวปุนยพร  ปาโท
3. นางสาวสาธินี  ดวงแก้ว
 
1. นายปวรุฒม์  ระเบียบ
2. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมจักร
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกมลพรรณ  เจ้าส่ง
2. นางสาวภัทรวรรณ  ยอดรัก
3. นางสาวสุชานาถ  อินต๊ะ
 
1. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
2. นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สหายา
2. เด็กหญิงพศิกา  ไชยเวช
3. เด็กหญิงศิรประภา   จันทะลา
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
2. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเพียร
2. เด็กหญิงชนิสรา  แสงมิ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  อุมากร
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวนวลพรรณ  วิสูตรสุวรรณ
2. นายภานุพงศ์  เสียงเสนาะ
3. นางสาวลดาวัลย์  อินทรีย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วชิรญานนท์
2. นางณิชาภา  หอมวิเชียร
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐพร  ทองลอย
2. นางสาวณัฐสวรรณ  อันโน
3. นางสาวประภัชศร  พนมสินธุ์
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นายสุพัฒน์  กลัดสมบุญ
 
408 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สารภาพ
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
 
409 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หุ่นโต
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประดับแก้ว
 
410 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   ปัทมพรหม
 
1. นางสาวนภสร  สิทธิไกรพงษ์
 
411 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอริสา  โชคกนกรัตน์
 
1. นางสาวอรอนงค์  เนตรวงศ์
 
412 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์   อริยชัยสิริกุล
 
1. นางสาวดลพร   อาจนาวัง
 
413 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ฉัตตระ
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
414 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายทวีเกียรติ์  ทรงประดิษฐ์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
415 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เสรีเมธา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสนิท
 
1. นางสาวศรีนิล  แสงจินดา
2. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
416 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญเจริญ
2. เด็กชายญาณวัฒน์  ขลากระโทก
3. เด็กชายศิวัช  บุษปวนิช
 
1. นายเชาว์วิช  มูลต้น
2. นางสาวนันทยา  ปามะ
 
417 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายจารุวิทย์  ภูติกิจเจริญ
2. นายจิโรดม  ไกรลาส
3. นางสาววิภาวี  กิจโสภี
 
1. นายพิชญ์  วรรณทวี
2. นางมนทพรรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
418 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ลอยลม
 
1. นางธัญดา  ศรีวิชัย
 
419 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชื่นจิตต์
 
1. นางสาวกลรัตน์  ศิริ
 
420 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  หุ่นทอง
 
1. นางสาวหัฏฐวรรณ  พรวนต้นไทร
 
421 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พงศ์เลิศวุฒิ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
422 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภัทร์  โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
423 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่คู
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
424 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
 
425 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ชัยประเสริฐ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
426 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญช่วย
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
427 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายญานาวัชร์   บุทราม
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ปะวันเณ
 
428 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวณัฐฐิตา  พรหมละ
 
1. นางสาววันวิษา  เสนาแสง
 
429 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ   แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นางสาววิภาวรรณ   โคกมา
 
430 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
431 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายเกริกพล  บุญโก๊ะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริชัยอินทร์
 
432 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายเอกลักษณ์  หนูนิ่ม
 
1. นายวีรสิทธิ์  ประกอบศรี
 
433 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
 
1. นายรณชิต  ฤทธิ์สำเร็จ
 
434 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวศุภลักษณ์   อินทรศรี
 
1. นายธวัช  สารบรรณ
 
435 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายคชาธาร  นาคเฉลียว
 
1. นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ
 
436 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายธีธัช  ทองมี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์
 
437 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกวีกานท์  สุขดาษ
2. เด็กหญิงชยาพร  สูงดี
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
2. นางจตุพร  เรืองมาก
 
438 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชัชรินทร์  บุญสว่าง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เสาวภาคสุนทร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
2. นางสาวอรอนงค์  เนตรวงศ์
 
439 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายธนกร  โลยะนา
2. นางสาวเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
2. นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์
 
440 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายปัญญา   เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพรัตน์  เรืองพล
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี
2. นายสถาพร  มอญวัด
 
441 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. เด็กชายธนภัทร  โต๊ะมิ
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
2. นายเจตนิพัทธ์  โกวิทเทวาวงศ์
 
442 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
2. นายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า