รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  รักคำ
 
1. นางพจมาล  บรรจงพินิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาววรรณษา  บุญไชย
 
1. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน
 
1. นางวันเพ็ญ  ฉัตรรัตนสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาววรนิษฐา  แก้วกลัด
 
1. นายวุฒิชัย  ครองสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมธรรม
 
1. นางสาวนิตยา  วงษ์กันยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวชลธิชา  เลิศลพ
 
1. นายเสถียร  บุตรหนองแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงวณิดา  ยกระดับชั้น
 
1. นางสาวอาลิษา  จันทร์แก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจีรติกร  กาญชำนาญ
 
1. นางสาวปรางค์อรุณ  สินนาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชุติมน  ฉอ้อนโฉม
 
1. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสุรภา  เชาว์ขุนทด
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ
2. เด็กหญิงอารยา  อริยพฤกษ์
 
1. นางสาวศศิธร  คนชม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวพรนภา  สีลอด
2. นายอนุวัฒน์  สายสุวรรณ
 
1. นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม
2. นางยุพิน  ช่วยชู
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงวรกมล  ธรรมลี
 
1. นางสาววรรณา  ทองประเสริฐ
2. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวพินรภัก  เอมอยู่
 
1. นางสาวสุมนัส  กองฤกษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงอภิชญา  มาลัยศิริรัตน์
 
1. นายวรุตม์  พุตฉาย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายสิทธิชัย   จุฑมาตยางกูร
 
1. นายวศิน  เกิดดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เทียมเศวต
2. เด็กชายสิรวิชญ์   รุ่งโรจน์วัฒนา
3. เด็กหญิงเบญญาภา   พึ่งศรี
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวสุรภา  สารประดิษฐ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนัยวาณี   วงษ์ปาน
2. นางสาวภัทรมน   จันพลา
3. นางสาววริศรา   สวนทรัพย์
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  สามัคคี
3. เด็กชายภาคิน  กมุท
 
1. นางสาวสุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
2. นางสาววรัญญา  หอมละม้าย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิดาภา   สุขโชติ
2. นายปรัตถกร   ทองคำชู
3. นางสาวเอื้อการย์   เลิศรัตนะธารา
 
1. นายสุริยา  อินวิเชียร
2. นางสาววิรมณ  ปั้นงาม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ
2. เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
 
1. นายปิยะพงศ์  หรือตระกูล
2. นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนิกานต์   ไชยสัตย์
2. นางสาววิรากานต์   แจ่มแจ้ง
 
1. นายชาญณรงค์  เผือกเพี้ยน
2. นางนุชรี  อ่อนละม้าย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงสิรินยา  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายจิรวัฒน์  ผลจันทร์
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายนนทพัฒน์  รัตนสิงห์
2. เด็กชายนิติธร  แก้วรัตนศรีโพธิ์
 
1. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นจันทร์
2. นางจันทิมา  จ้อยศรีเกตุ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐนันท์  เลิศนันทกุล
 
1. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายเอกณรินทร์  บุญสันต์
 
1. นางสาวสสิพัชร์  สาทรพาณิชย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวธิดาพร  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ผลรัตน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ
 
1. นางสาวปัทมา  ทัพพันธุ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์   ศิริล้วน
2. เด็กหญิงปภาวี  สุวานิช
3. เด็กหญิงพรชนก  ถนอมเขต
 
1. นายสมเกียรติ  สงวนวงษ์
2. นางสุมารินทร์  สงวนวงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายปฐวี  ดำรงรัตน์
2. นางสาวพิมมาดา  ถินขาว
3. นายวิทวัส  สังข์สะอาด
 
1. นางเปรมวดี  กองแก้ว
2. นายไอศูรย์  เลิศภัทรสิริโรจน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายรัญชพล  สิทธิสันต์
2. เด็กชายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์
3. เด็กชายอนุรักษ์  สนธิพงศ์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
2. นางสาวสุภาพ  นามบุตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกัญฐรส  จีนขจร
2. นางสาวพัสชา  หอมฉุน
3. นางสาวอาริยา  คำนวนเดช
 
1. นางสาวพรพิมล  ทดทะศรี
2. นางวรรณนภา  ธุววิทย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เฉลยอาสน์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน
3. เด็กชายภัทรพล  ผลโภค
 
1. นางอำพร  อรรถศิริ
2. นางธาราทิพย์  ยางมั่น
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
2. นางสาวเนตรนภา  ผลสันต์
3. นายไกร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นางสาวอุมาภรณ์  สุขขุม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา
2. เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  จักรทอง
2. นางสาวหฤทัย  อันไธสง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกัญญาภัค  ไชยวงค์
2. นางสาวปิยธิดา  โพธิ์หอม
3. นางสาวศิรภัสสร  เกื้อการุณย์วงศ์
 
1. นางทิพย์ธารา  วงษ์สด
2. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายกันติทัต  สุคันธชาติ
2. เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง
 
1. นางสาวภลดา  ทองย้อย
2. นายณฐพร  หลากสุขถม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. นายภูชิสส์  ใจผ่อง
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสุวรรณ  สาลีผล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายนครินทร์  มีดี
2. เด็กชายยศกร  โชติมลทิน
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
2. นางสาวกนกวรรณ  ชั่งใจ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  บุญศิริ
2. เด็กชายสุริยะ  ปลอดรัมย์
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
2. นางสาววาสิณี  บุญสิทธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นายณัฐพงศ์  ทับทอง
2. นายภูวิศ  เจือจาน
3. นางสาวสุดารัตน์  ปลอดรัมย์
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
2. นางสาวนภารัตน์  อยู่สบาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  จารุวัฒน์ชโนทัย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ม่วงลาย
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  สีทอง
4. เด็กหญิงนันทภรณ์  ภู่ระหงษ์
5. เด็กหญิงนิลนารา  จิตร์เนื่อง
 
1. นายตะวัน  บุตรอินทร์
2. นางสาวศันสนีย์  ขันธศร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกุลชญานาต  คงพรมไทย
2. นางสาวกุลปริยา  เกิดมั่งมี
3. นางสาวชลธิชา  เพ็ชรวิจิตร
4. นางสาวอทิตยา  ขาวประภัย
5. นางสาวโชติกา  เจริญใจ
 
1. นางสาวกฤตยาพร  ช่างปั้น
2. นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงนิชา  ผ่องจำปา
2. เด็กชายนิติธร  พิศวง
3. เด็กชายภูรินทร์  หมันดี
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำต่าย
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ธีระพันธ์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สุขอารมย์
2. นางสาวภิรมยา  ยี่สุ่นทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิราพัชร  สุทนต์
2. นางสาวปริณดา  จงกรมแก้ว
3. นางสาววิมลณัฐ  เต็มแป้ม
4. นางสาวศรินทร  บัวขม
5. นางสาวสิริยากร  เทศดี
 
1. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
2. นายเสาร์ห้า  พุทธบาล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนัชชา  คมไพบูลย์สิน
2. นางสาวธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
3. นางสาวธิติมา  ภู่งาม
4. นายพิมุก  จันทุรัตน์
5. นางสาวเขมจิรา  ปานมี
 
1. นายจิตพันธ์  พลสุจริต
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. นายกฤษฎากร  บุญธรรม
2. นายชญานนท์  สวนฤทธิ์
3. เด็กหญิงณิชากร  เอี่ยมมาก
4. นายธนพัฒน์  แก้วภัคดี
5. นายธนันชัย  กลิ่นลั่นทม
6. นายธนากร   เอี่ยมแข
7. นายธนากร   กสิกรรม
8. นางสาวนนทนัดดา  แจ่มอำพร
9. นางสาวนุชจรี  เงื่อนงาม
10. นางสาวพิชชาพร  ช่อลำไย
11. นายภิณวัฒน์  สังข์เรือนงาม
12. นายวรรณศักดิ์  เทียนเจริญ
13. นายวัชระ  คงชนะ
14. นางสาววินิชญา  จันทร์น้ำใส
15. นายศุภวิชญ์  บรรจงศิลป์
16. นางสาวอรวรรณ  มณฑาทิพย์
17. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นขาว
18. นางสาวอุทุมพร  ศีลศิริ
19. นางสาวอุไรวรรณ  รุ่งสว่าง
20. นางสาวเพ็ญธิชา  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวกัลยกร  สุขขุม
2. นางสาวเสาวนีย์  รวยทรัพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโต
2. เด็กหญิงชนันญา  เต่ากล่ำ
3. เด็กหญิงชาลิดา  สารีกิจ
4. เด็กชายฐานันดร  มะลิวงษ์
5. เด็กชายธนภัทร  นกเขียว
6. นายนพณัฐ  กองทอง
7. เด็กชายพชร  เดิมลา
8. เด็กหญิงพุทธธิดา  อ่อนนิ่ม
9. เด็กชายภัทรพล  ทองไพรวรรณ
10. เด็กชายภาสฐากร  เพชรครุฑภัทร
11. นางสาวมานิตา  สารีกิจ
12. เด็กหญิงรัชนิดา  กิจวิชา
13. เด็กชายวโรดม  ก้อนแพง
14. นางสาวศศิกานต์  ขันชนะไชย
15. นางสาวศิริลักษณ์  คำก้อน
16. นายศุภกฤษ  เพชรรักษ์
17. เด็กชายสุพัฒนชัย  นาคย้อย
18. เด็กชายอภิสร  สุวรรณแก้ว
19. เด็กชายเกียรติภูมิ  สุฬาพา
20. นางสาวเวสิญา  ดีพลา
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี   พูลพิพัฒน์
3. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
5. นางสาวสุปราณี  ขาวเหลือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทานนท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายวุฒิชัย  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายชนพงฏกร  เกิดดวง
2. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  ภูศรี
 
1. นางนิสากร  รังษีภโนดร
2. นายวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพงศกร  เพ็งนิ่ม
2. นางสาววศิรดา  พันธุ์ไม้
 
1. นางพิมประไพ  พานทอง
2. นายกิตติศักดิ์  ต่ายสุวรรณ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจริยวรรณ  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงชนาภา  สมกุล
3. เด็กหญิงชิสา  เชื้อมั่ง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ้งเวหา
5. เด็กหญิงดวงพร  เย็นสนิท
6. นางสาวธนพร  พึ่งโภคา
7. นางสาวพรนภา  เติมวงศ์
8. นางสาวสมิตา  สังข์ศิลป์เลิศ
9. เด็กหญิงอทิตยา  กุ่มพรม
10. เด็กหญิงอภิสรา  มีมงคล
 
1. นายประเสริฐ  สุขขุม
2. นางสาวนิตชนันต์  ทับทอง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกชรัตน์  มั่นคง
2. นายครองฟ้า  พยอม
3. นางสาวจันทิมา  บรรพบุรุษ
4. นางสาวชุลีพร  ฉัตรแสงศุภวงศ์
5. นางสาวฐนิชา  ดอกมะขาม
6. นางสาวปภาวรินทร์  แก้วพล
7. นางสาวภูษณิศา  ประมูลศรี
8. นางสาวสุพรรษา  พิมนุช
9. นายหาญณรงค์  วัดน้อย
10. นางสาวเสาวนีย์  ยิ่งยง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แจ่มทอง
2. นางสาวนิภาพร  ผิวฉ่ำ
3. นางสาวกุลธรา  แก้วซัง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกนกพร  ระหัส
2. นางสาวปัทมวรรณ  สว่างวงศ์วิลัย
3. นางสาวศรุตา  มีนันต์
4. นางสาวศศินันท์  เพ็ชรรักษ์
5. นางสาวศิโรรัตน์  ทัศกุลณีย์
6. นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล
7. เด็กหญิงเนาวรัตน์  รื่นเริง
 
1. นางอุษา  ลือสมุทร
2. นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์
3. นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถื่อนรอด
2. เด็กหญิงกัลยกร   กลีบเมฆ
3. เด็กหญิงจิรภัทร  ไก่แก้ว
4. เด็กชายชัยธวัช  ต้องจิตร์
5. เด็กชายณัฎฐกฤต  ตรุษเงิน
6. เด็กชายปาราเมศ  นิตินันท์
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  ช่างบรรจง
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  ธัญญมงคลชัย
9. เด็กหญิงศุกร์ธิตา  มณฑล
10. เด็กหญิงอรอุมา  บัวนาค
 
1. นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์
2. นางอุษา  ลือสมุทร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   อุ่นจิต
2. เด็กหญิงสลิลลา  น้อยอุทัย
 
1. นายมานะ  ประสาทศิลป
2. นางสุชีรา  รัตนถาวร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรรพรรณ  ดิษเจริญ
2. นางสาวลลิตา  ชำนาญกิจ
 
1. นายวุฒิ  แก้วสารถี
2. นายชัชชน  คำชู
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงเปรมสินี  กุลอำพล
 
1. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวประทุมรัตน์  สิทธิกัน
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ขันทอง
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวรังรอง  โกสิยาภรณ์
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมศิลป์
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ดวงสา
 
1. นายนที  สุริโย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จ่างเจริญ
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ทองชันรุก
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิเดช
2. เด็กหญิงเขมจิรา  กลิ่นมาลี
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
2. นายสมชาย  สุจรัสเศรษฐ์เมธา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายนามสพล  นาคทับที
 
1. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ทรัพย์มีมา
 
1. นายนที  สุริโย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมโคตร์
2. เด็กชายพงษกร  เรืองจรัส
3. เด็กชายวัฒนพัฒน์  กุลอำพล
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
2. นายนที  สุริโย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นายนิลักษณ์บดี  ชูสังวาลย์
3. นายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
2. นายนที  สุริโย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนทัศน์  เกตุสิน
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายเหนือภพ  ทับสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนทัศน์  เกตุสิน
 
1. นางสาวบุณฑริก  โตอุรวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัชชา  วาสิกานนท์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัญฑะ
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายชยพันธ์  วิจิตร
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิตา  เหนือคูเมือง
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปภานัน  เฉลิมพันธ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. นางสาวน้ำทิพย์  พรมมาวันนา
 
1. นางถวิล  นัยเลิศ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    พ่วงประสงค์
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายอุตมิน  แสงทอง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  แจ้งประยูร
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐิติพร  จรเณร
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินอ่ำ
4. เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์
5. เด็กหญิงธนพร  ภู่ประสงค์
6. นางสาวหทัยทิพย์  เกตุโพธิ์ทอง
7. นางสาวหทัยวรรณ  เกตุโพธิ์ทอง
8. นายอุตมิน  แสงทอง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
2. นางสาวนิตยา  วงษ์กันยา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญผ่อง
2. นางสาวชนกนันท์  นิลเลิศ
3. เด็กชายชลชาติ  คงอนันต์
4. เด็กหญิงฐิติพร  จรเณร
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินอ่ำ
6. นายณัฐนันท์  ศรีสด
7. เด็กชายธนณัติ  ศรีสด
8. เด็กหญิงธนพร  ภู่ประสงค์
9. เด็กหญิงธนภรณ์  สมศรี
10. เด็กหญิงนพเก้า  จำนงค์เวช
11. นายปัณณวิชญ์  ชนชิต
12. นางสาวพิยภา  มุกดา
13. เด็กหญิงภัทรพร  วิพันธ์เงิน
14. นายอุตมิน  แสงทอง
15. นายเหนือภพ  ทับสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
2. นางสาวนิตยา  วงษ์กันยา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงจารุนันท์   พาภรพาด
2. เด็กหญิงณิชา   เหรียญประดับ
3. เด็กชายธนวัฒน์  พู่กันแกมแก้ว
4. เด็กชายพีรณัฐ  ลี้วิเศษสุข
5. เด็กชายภาณุพันธ์  พรประสิทธิผล
6. เด็กชายเจษฎาพงษ์    วงษ์ปาน
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธนพงศ์  อินอุไร
2. นายนราวิชณ์  หน่ายสังขาร
3. นางสาวปัทมาพร  ฤทธิ์เอนก
4. นายสุริยะ  เจริญ
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
2. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วกระจ่าง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เรือน
3. เด็กหญิงขวัญมนัส  นาคสมบูรณ์
4. นางสาวขวัญเรือน  พรมใจรักษ์
5. นายคุณากร  วีระพงษ์
6. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
7. นายณัฐวุฒิ  ทองใบ
8. เด็กหญิงณิชิชศา  สนานพร
9. เด็กชายธนาดล  มงคลทอง
10. นายธนาเดช  เจริญการณ์
11. นายธิติวุฒิ  เจริญกรุง
12. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
13. นางสาวนฤมล  เฉลิมฤกษ์
14. นางสาวบุษกร  เรืองวัฒกี
15. นายปณชัย  ลาสิงห์
16. นายปรณัฐ  คำนวน
17. นางสาวปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
18. เด็กชายพงศ์พัชร  ภูผาลา
19. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
20. เด็กหญิงพิยดา  นรสิงห์
21. เด็กชายพีรพัฒน์  มูลสวัสดิ์
22. นายพูนศักดิ์  ดอกจันทร์
23. นางสาวภัสสร  พึ่งผล
24. นายรชต  โตบัณฑิต
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. เด็กชายรัฐภูมิ  กล่อมอารมณ์
27. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สระทองอินทร์
28. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
29. นายวิศว  สูงเจริญ
30. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
31. นายศุภกร  น้อยวงค์
32. นายศุภกิตติ์  วิริยะคุณ
33. เด็กชายศุภชัย  เกิดภาคี
34. นางสาวสุธาสินีย์  อารีย์วงษ์
35. เด็กหญิงสุนิสา  รวยลาภ
36. นางสาวสุนิสา  ล้ำเลิศ
37. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อิ่มยิ้ม
38. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขันเงิน
39. นายเจษฎากร   ฉิมพาลี
40. นางสาวแก้วตา  หงษา
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
2. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. นายกฤตภพ  กันโรคา
2. นางสาวกัญญา  แซ่ม้า
3. นางสาวกุลสตรี  แซ่ว่าง
4. นายก้องภพ  แซ่ม้า
5. นางสาวขณิฐา  เกษตรนพกุล
6. นางสาวจิตตมาส  แซ่ว่าง
7. นางสาวจิราภรณ์  รังสิบรรพต
8. นางสาวชัญญานุช  แซ่เฮ่อ
9. เด็กชายชัยชนะ  แซ่หาง
10. นางสาวฐิติมา  ก้องพนาไพรสณฑ์
11. เด็กชายณัฐพงศ์  สกุลกสิกร
12. นายณัฐวัฒน์  สว่างเดือน
13. นายณัฐวุฒิ  พวงบานเย็น
14. นายธนพล  แซ่เถา
15. นายนพเก้า  เจือสุวรรณ
16. นางสาวนภา  ชีหมื่อ
17. นางสาวนลิน  มีสวัสดิวงศ์
18. นางสาวนีรชา  ภูผากัมปนาท
19. นางสาวประวีณา  แซ่สง
20. นางสาวปริณดา  แซ่ซ้ง
21. เด็กหญิงพิชญ์ชาพร  แซ่กือ
22. นางสาวพิมพ์มาดา  สันตยากร
23. เด็กชายภัทธพนธ์  อากาศโสภา
24. นายมงคล  แลนิ
25. นางสาวยุวดี  อนุวงศ์ประพันธ์
26. เด็กหญิงวรกาญจน์  นุชกระแส
27. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ม้า
28. นางสาววริษา  แซ่ซ้ง
29. นายวุฒิชัย  คุ้มมงคล
30. เด็กชายศรราม  เหมทอง
31. เด็กชายศรลักษณ์  เหมทอง
32. นายสาโรจน์  นุชกระแส
33. นางสาวสิริพร  บุตรฉา
34. นางสาวสุดารัตน์  แซ่ว่าง
35. นางสาวสโรชา  แซ่ว่าง
36. นางสาวอรัญญา  แซ่เล่า
37. นางสาวอารียา  แซ่ย่าง
38. นางสาวเบญจรัตน์  คงภูผา
39. นางสาวเบญจรัตน์  พงษ์ธนาพิพัฒน์
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
2. นางสาวอุบลวรรณ  กรุธไทย
3. นายศิริพงษ์  กรุธไทย
4. นายมลเฑียร  เหมทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. เด็กชายอานนท์  สุทนต์
 
1. นางสาวรัตนา  รอดสวัสดิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธนาเดช  เจริญการณ์
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงทิวาพร   โพธิ์แกมแก้ว
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เฉลิมฤกษ์
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายอนุรักษ์  จั่นเพ็ชร์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกุลสตรี   กระมลฉ่ำ
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสุวัจนี  มาลาวงษ์
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. นายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นายอนุชา  เพ็งสวย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 1. เด็กชายพีร์วัส  บุญรอดรักษ์
 
1. นางสาวนิชาภา  ภมรโชคประสพ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายอนุรักษ์  จั่นเพ็ชร์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 1. เด็กหญิงดาราพร  พงศ์ไตรภพ
 
1. นางสาวนิชาภา  ภมรโชคประสพ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพิมสิริ  สุกะระ
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงจันทร์ฤทัย  เกิดประกอบ
2. เด็กชายชัชนันท์   รุกขชาติ
3. เด็กหญิงธัญชนก   ศรีวิเชียร
4. เด็กชายพลวิชญ์   พานทอง
5. เด็กหญิงพัชรพร    มีศิริ
6. เด็กหญิงพิริษา   สนธิพงษ์
7. เด็กชายวรพงษ์    คชวงศ์
8. เด็กหญิงสุจิตรา   คงสุวรรณ
9. เด็กชายสุภัทร   เรืองจรัส
10. เด็กชายอนพัทย์    พวงใย
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นางสาวกรอบแก้ว  เพ็งคล้าย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวปณิตา   ทองโอภาส
2. นางสาวปิยะมน  วิไลเนตร
3. นายพุฒิกร   กลิ่นสุคนธ์
4. นางสาวภาวินี   ปั้นงาม
5. นางสาววรกานต์   หวานฉ่ำ
6. นายวิศรุต   พันศิริ
7. นายสาธิต    สนธิ
8. นายสุชาติ    เส็งบุญมา
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นางสาวกรอบแก้ว  เพ็งคล้าย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  แสนเสริม
4. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญเมือง
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คงอนันต์
6. เด็กหญิงอริศรา  สดสอาด
7. เด็กหญิงเดือนรุ่ง  เทียรสิงห์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ฟุ้งสุข
 
1. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล
2. นางสาวภัสรา  อารมณ์ชื่น
3. นางสาวศิริพร  เสวิคาน
4. นางสาวธัญญรัศม์  ธาดาวัตรภรณ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวธิชาพร   เพิ่มศรี
2. นางสาวธิดารัตน์   ลาภใหญ่
3. นางสาวนิศาชล  เพ็งสุข
4. นางสาวปิยะมน    วิไลเนตร
5. นางสาววนิดา   สาหร่ายสำโรง
6. นางสาวสิริมา   เพราะบรรเลง
7. นางสาวเสาวลักษณ์   วรรณโณ
8. นางสาวเอมิกา    สุขใส
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
3. นางสาวสุนารี  รุ่งมี
4. นางชญาดา   ชูกิจเจริญวัฒนา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์  จำเนียรทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
3. เด็กหญิงณิชา  มาอินทร์
4. เด็กหญิงนวิยา  พงศ์วิทยเวคิน
5. เด็กหญิงปาณิศรา  อยู่คำ
6. เด็กหญิงภิฌาตา  บุญอำพร
7. เด็กหญิงอาภัสรา  ชุ่มชวย
8. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชนนันท์  เผือกภู่
2. นางสาวธีมาพร  เย็นมนัส
3. นางสาวพัทธนันท์  พลเสน
4. นางสาวลัดดาวัลย์  เชยคล้าย
5. นางสาวศศิธร  อนุสิ
6. นางสาวสมฤทัย  สังขรัตน์
7. นางสาวอาภัสสิรา  กองทิพย์
 
1. นางสาวอัญชิตา  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์รักษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   เกษรสุข
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ส่วยนนท์
4. เด็กหญิงชนาภา    ขวัญแก้ว
5. เด็กชายชัชนันท์  รุกขชาติ
6. เด็กหญิงทิวาพร  เทียนชัย
7. เด็กหญิงปิยวรรณ   เฮ็งประสูตร์
8. เด็กชายพชร    เพ็งสวัสดิ์
9. เด็กหญิงพิชชารี  พันธุ์จำรัส
10. เด็กชายวุฒิภัทร    โตวิจิตร
11. เด็กหญิงสิริจันท์  เหล็กเพชร
12. เด็กหญิงสุจิตรา  คงสุวรรณ์
13. เด็กหญิงสุนันทา  สุขแสนศรี
14. เด็กชายสุภัทร    เรืองจรัส
15. เด็กหญิงสุภาพร  อาจรอด
16. เด็กชายเจษฎากร   โตวิจิตร
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นางสาวกรอบแก้ว  เพ็งคล้าย
4. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
5. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกิตติชัย  ไหลพึ่งทอง
2. นางสาวจิตรา  แก้วดี
3. นางสาวชนัญญา  ชื่นชม
4. นางสาวชนิกานต์  ผลเจริญ
5. นางสาวชุติปภา  โพธิ์เหลือง
6. นางสาวฐาปณีย์  มณีโชติ
7. นางสาวธันยพร  กันศิริ
8. นางสาวนิภาพร  บุญเงิน
9. นายบริวัตร  ชัยนคร
10. นางสาวปาณิสรา  ศรีทองสุข
11. นางสาวศตพร  เมฆส่าน
12. นางสาวศิริณธาร  ทองแตร
13. นางสาวศิริรัตน์  สังข์กระจาย
14. นางสาวสุกัญญา  พุ่มวันเพ็ญ
15. นางสาวอัจฉร  แก้วล้อมกาย
16. นางสาวเกศแก้ว  กันศิริ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
2. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกรรณิการ์  บัวสว่าง
2. นางสาวนิจจารีย์  คล้ายพินิจ
3. นางสาวพัชริดา  เกษอุดมทรัพย์
4. นางสาวสุวนันท์  ทองประสม
5. นางสาวอินทิรา  จำเนียร
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จงปัตนา
 
1. นางสาวสิริกานต์  ทิพย์ภักดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  เอมสุทธิ
 
1. นางสาวนฤมล  สุทนต์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน
 
1. นางปัณฑิต์พันธุ์  พึ่งจิตร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวดวงรัตน์  อยู่สอาด
 
1. นางสาวโอฐิมา  เทพศิริ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  กาบเครือ
 
1. นางพัฒน์นรี  ประคองทรัพย์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพชร  เพ็งพ่วง
 
1. นางพุทธิมน  พรมจิ๋ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประภา
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  โกศัย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  คงเข็ม
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ฉิมพลี
5. เด็กหญิงศศิวิสา  วงศ์มั่น
 
1. นางสาวสุกัญญา  วรรณโส
2. จ.ส.อ.ศุภลักษณ์  มูลนอก
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกฤตวรรณ  มูลิกา
2. นางสาวขวัญจิรา  เหลืองกูลชัย
3. นางสาวณัฐกานต์  ธาระพุฒ
4. นางสาวณิชารีย์  จันทรังษี
5. นางสาวพชรมน  หานะกุล
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวนฤมล  สุขชื่น
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจุฬาสิรี  กุศลส่ง
2. เด็กหญิงธัญกมล  สาหร่ายทอง
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
2. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวฐิติญาภรณ์  เมืองอุดม
2. นางสาวนันทิชา  กล่อมมะโน
 
1. นางสาวมธุรส  สกุลทอง
2. MissLui  Yu Kun
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ก๋งฉิน
2. เด็กหญิงธีราพร  ช่องสาร
 
1. นางมณฑนา  มลิวรรณางกูร
2. Mr.Keisuke  Iwasaki
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกรณ์ดนัย  หริ่มสืบ
2. นายนัฐภูมิ  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
2. Mr.Keisuke  Iwasaki
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววิลาวรรณ  เนียมทอง
2. นางสาววิลาสินี  วงษ์สด
 
1. นางสาวมธุรส  สกุลทอง
2. MissLui  Yu Kun
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนิสรา  อินทร
2. นางสาวรินรดา  สุพัฒผล
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
2. Mr.Keisuke  Iwasaki
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนิดาภา  มนูญผล
2. นายธันวิทย์  อิทธิศักดิ์พงศา
3. นายธีรภัทร์  ยินยอม
4. นางสาวพลอยชมพู  อุดมลาภ
5. นางสาวพิชญ์อาภา  เพชรเอี่ยม
 
1. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
2. นางสาวมธุรส  สกุลทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชนายุ  สุวรรณฉิม
2. นางสาวณัฐญาดา  หาญสุวรรณ
3. นางสาวธนิสร  จำชาติ
4. นายธิติ  สุนันต๊ะ
5. นายพัชรพล  กองเนตร
 
1. นางมณฑนา  มลิวรรณางกูร
2. นางดารา  จันทร์เพ็ง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวปิยมาภรณ์  สุขสวย
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวพรธิภา  บุญสง่า
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปฑิตตา  อยู่ดี
2. เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
2. นางสาวนัฐธิดา  วงษ์รอต
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวอัสมา  รัศมีนา
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ญาณโกมุท
2. เด็กชายณัฐพล  กะลำพา
3. เด็กชายนิวัฒน์  เพียรเพชร
4. เด็กชายภูริทัต  นันทะบุตร
5. เด็กชายวาคิม  กลิ่นเกตุ
6. เด็กชายศุภกร  จันทร์งาม
7. เด็กชายศุภศิษฎ์  นาคอิ่ม
8. เด็กชายสิทธิภัทร  แช่มข้อย
 
1. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
2. นายกฤษณ์  ไกรลาศ
3. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนกร  เอี่ยมประไพ
2. นายธรรพ์ณธร  แก้วประสิทธิ์
3. นายธัญลักษณ์  อ่อนจิตร์
4. นายธีรเดช  รุ่งเลิศ
5. นายปฐมพงษ์  ทองมณี
6. นางสาวอินทุอร  บุญลา
 
1. นายอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
2. นายมนตรี  เผือกทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกิตติพงษ์  สอนพร
2. นางสาวชุตินาถ  ชัยศาสตร์
3. นางสาวญาณภา  นาสวน
4. นายณัฐกิตติ์  ชุ่มทวี
5. นางสาวณัฐณิชา  ฉิมภู่
6. นายณัฐวีร์  พุ่มระชัฏร์
7. นางสาวธนพร  รอตเสียงล้ำ
8. นางสาวบุปผา  สงวนสุข
9. นายภูดิศ  แตงโสภา
10. นายแผ่นดิน  กาฬษร
 
1. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
2. นายมารุณ  ต๊ะดี
3. นายเสาร์ห้า  พุทธบาล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์   พุกสาย
2. นางสาวดลฤดี  ประดับมุข
3. เด็กหญิงนิตยา  แซ่กือ
4. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่เฮ่อ
5. นางสาวเรณุการ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นางสาวรัชริน  พุ่มพวง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวปรมาภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
2. นางสาวพิชญาภา  เพ็ชรมณี
3. นางสาวศลิษา  มหสถาพร
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นายเจริญ   ทิศกุลสว่าง
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงปราณี  แก้วกระจาย
2. เด็กหญิงปุณยาพร  คุ้ยทรัพย์
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตุลยานนท์
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
2. นายวิชัย  ก่ำกระโทก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวจู  แซ่ย่าง
2. นางสาวฐิติพร  แก้วจตุพร
3. นางสาวเอ๊ะ  แซ่ย่าง
 
1. นางกุลณิช  ณิชรกุล
2. นายพิรญาณ์  น่วมด้วง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์ลา
2. เด็กหญิงธนัชชา  กวางทอง
3. เด็กหญิงรัชนก  สีตวรรณมาศ
 
1. นางสาววารุณี  เมธวิริยะศักดิ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายปิติพงษ์  ด้วงทอง
2. นางสาวพีราพร  พึ่งแย้ม
3. นางสาววิชญาพร  บุญอำพล
 
1. นางกรรณิการ์  สีลาด
2. นางสาวปรางค์อรุณ  สินนาง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงธัญรดี  ตรีโชติ
2. เด็กหญิงปณิฏฐา  อินทร์พยุง
 
1. นายวีรยุทธ  พูลพร
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธรรมบุตร  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  มะโนแจ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ
2. นางสาวศศิวมล   พลอยงาม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายจักรพรรคิ  กลีบยี่โถ
2. เด็กชายบริบูรณ์  วรยศ
 
1. นางจันทิมา  ปกป้อง
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวมทุรส  กีรติวิทยากร
2. นายอภิวิชญ์  พฤกษ์ธาดาชัย
 
1. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนกฤต  รองจร
2. เด็กชายธัชพงศ์  เสียงสนั่นกุลชา
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายจักรพงษ์  บุญฤทธิ์ลักขณา
2. นายธรรมนูญ  ตั้งชัยพิทักษ์
 
1. นางอุมาวรรณ   แสงสนิท
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววิพาวี  ผดุงกมล
2. นายสุวัชระ  สืบราษี
 
1. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
2. นายทินกฤต  เที่ยงธรรม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว
2. เด็กชายพิชยะ  ทุมมา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกิตติกาญ  สอนอิ่ม
2. เด็กชายพีรยุทธ  เย็นบำรุง
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนรินทร์  ดาประดิษฐ
2. นางสาวสมฤดี  เนื่องปฐม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
2. นายแกน  มงคลากร
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์  แสงนาค
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิรัศยา  เชิดปรุ
2. นางสาวฤทัยมาตา  ขวัญเกตุ
3. เด็กชายวรชัย  พิกุลขาว
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์  แสงนาค
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนายุต  คูหาเรืองรอง
2. นายศักดิ์ชัย  เปาอินทร์
3. นายเกริกวิทย์  ศุภวรรธนกุล
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์  แสงนาค
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  อินทร์สืบวงษ์
2. นายยศวัฒน์  เอี่ยมศรี
 
1. นายเสถียร  นพพิทักษ์
2. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์
2. เด็กชายธุวานนท์  พุ่มพวง
3. เด็กชายสรยุทธ  เซ็งแซ่
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางปวริศา  นามประเทือง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายประเดิมชัย  ม่วงสีตอง
2. นายรัชพล  คำอิ่ม
3. นายเมธัส  บุญสม
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางปวริศา  นามประเทือง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์
2. เด็กชายศุภกร  หลักกรด
3. เด็กชายอนันธชัย  จานเจือ
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกฤตพจน์  ชุ่มชื่น
2. นายธนกฤต  หิรัญ
3. นายวรภพ  เกิดดี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายปารเมศ  นามประเทือง
2. เด็กชายพูลพัฒน์  ดอกจันทร์
3. เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นายภรดร  ใจเด็ด
2. นางสาวสุกัญญา  พลยา
3. นายเมธา  พลายละหาญ
 
1. นายฤชุพนธ์   พลมาลา
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชนพัฒน์  ลิ้มเทียมกุล
2. เด็กชายมารวย  คุ้มปรุ
3. เด็กชายไพศาล  ศรีไพบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกรวิชญ์  มีศิริ
2. นายจิตรเทพ  จันทร์ไทย
3. นายธนภัทร  นาคประสงค์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนภัทร  แพรทอง
2. เด็กชายพัทธสีมา  แก่นประธูป
3. เด็กชายรามิล  พุ่มระชัฎ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  บุญยะคงรัตน์
2. นายองอาจ  อินทรักษา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิตธกานต์  มุสิกิจ
2. นายชลธรรม  รสสุคนธ์
3. นายศุภาเชฏฐ์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
1. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงปิยะพร  ช่วงโชติ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชาว์วิวัฒน์วงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางสาวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววรรณนิภา  ป่วนสอาด
2. นางสาววันวิสาข์  ถนอมศรี
3. นางสาวสุพัตรา  อินถาวร
 
1. นางธรรชนก  พุ่มทับทิม
2. นางณภัทร์พร  สมจันทร์ทรา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชญาณี  สุุวรรณสนธิ์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ยอดขำ
3. เด็กหญิงปภาวี  ภักดีโต
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  เลิศถิรานนท์
5. เด็กหญิงวนัชพร   เลิศเตียงทอง
6. เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนปรีดา
 
1. นางสาวพจนา  โชชัย
2. นางสาวชุติมา  พวงทอง
3. นางสุมณฑา  บุญกอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา  รอดม่วง
2. นางสาววาริณี  นาคทองดี
3. นายวิชัย  ห้อมทอง
4. นายสุรพันธุ์  แสงเทียร
5. นางสาวอริสรา  สมุทรประภูติ
6. นางสาวแพรพลอย  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสาวศรัณยา  ปานหงษ์
2. นางนันทพร  วงษาวดี
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  แจ้งจิตร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน
3. เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชมษร  วงษ์คล้อย
2. นางสาวศิรินภา  ขำประสาท
3. นางสาวอรวรรณ  ทองประสม
 
1. นายบูรฉัตร  เร่งเทียน
2. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  อินทวงศ์
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  ยางทอง
3. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเชิด
 
1. นางศิริลักษณ์  ยวงเกตุ
2. นางสาวศันสนีย์  เกียรติสถิตย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชลธิชา  ปรังเขียว
2. นางสาวณัฐพร  ศรีสว่าง
3. นางสาวพรรภษา  มหาสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
2. นางณภัทร์พร  สมจันทร์ทรา
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  ละมุด
2. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ละมุด
3. เด็กหญิงภัทรารัตน์  ดาวนวม
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสิรินารถ  โภคเตชสกุล
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  นพเกียรติ
2. นางสาวพิชญา  ปรากฎผล
3. นางสาวอรกัญญา  พิมพันธุ์ดี
 
1. นายกฤษฏิณัฏฐ์  โพ้ะสูงเนิน
2. นายมนตรี  แก้วคง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกฤษดนัย  เบิกบานดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  น้อยเทียม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เต็มเปี่ยม
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นายยุทธภูมิ  ไชยสิทธิ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวภีมพิมล  คล้ายประยงค์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แสนลือ
3. นางสาวอัญชุอร  อ่อนดี
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางสาวธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวิณญาวัตร  สินธิพงษ์
2. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณกุล
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  คัจฉานุช
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพนัชกร  แสงหิ่งห้อย
2. นางสาวพฤกษา  บุญเส็ง
3. นางสาวมณีวรรณ  ทองพันธุ์
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เทศจันทร์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรมรื่น
3. เด็กหญิงศศิกานต์   สุขมนต์
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางสาวชุติมา  พวงทอง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายชนกันต์  จำรูญพันธ์
 
1. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นพรัตน์
2. เด็กหญิงธิตยา  นุแรมรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตราชู
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
2. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายช่อฉัตร  เกลียวสีนาค
2. นางสาวทัศนีย์  ชูอินทร์
3. นายนพพร  มหาพราหมณ์
 
1. นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข
2. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงประภัสรา  ก่อเกิด
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางภัทรวดี  เสมอเหมือน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทโชติ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายกอบชัย  ฐิตะศิริ
 
1. นางสาวภัสรา  อารมณ์ชื่น
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายอชิรวิทย์  บุญประดับ
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใยระย้า
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายชยาภินัน  รุ่งทอง
 
1. นางวินิดา  คหกิจไพศาล
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกานต์มณี  เชื่อมวิทย์
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววิภาวรรณ  คชแสง
 
1. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นายสมศักดิ์  อุปรี
 
1. นางสาวธัญญรัศม์  ธาดาวัตรภรณ์
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กชายเหมชาติ  สุธาตุ
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล